تحلیل سهام پتروشیمی پارس

stock-market-analysis
ب

تحلیل سهام پتروشیمی پارس

طبق تحلیل قبلی ۱۷ مرداد که در نمودار زیر مشخص است قیمت با روبرو شدن به فرصت دوم با موفقیت تا به امروز توانسته است با رشد ۳۵۰ تومانی همراه باشد و از ۳,۱۸۰ به ۳,۵۰۰ رسید، در حال حاضر همچنان باید منتظر افزایش بیشتر باشیم و هنوز هر سه فرصت ورود پا برجا است اما فرصت دوم با توجه به برخورد اول به ورود با ریسک پذیری متوسط همراه است.

سه ورود زیر شامل:

فرصت اول: شکست سقف ۳۷۶۰ با حد ضرر: ۳۰۰۰  و حد سود: ۴۱۵۰ با ریسک پذیری زیاد.

فرصت دوم: ورود در دامنه ۳۲۵۰ تا ۳۱۰۰ با حد  ضرر: ۳۰۰۰ و حد سود: ۳۷۵۰ و ۴۱۵۰ با ریسک پذیری متوسط.

فرصت سوم: ورود در دامنه ۲۶۴۰ تا ۲۴۴۰ با حد ضرر: ۲۳۵۰ و حد سود: ۳۱۰۰ و ۳۷۵۰ با ریسک پذیری کم.

 

 

آرشیو تحلیل سهام پارس

تحلیل سهام پتروشیمی پارس

طبق نمودار قیمت آن قیمت با تشکیل یک کف با قیمت ۲۴۳۰ توانست با افزایش با تشکیل یک سقف قیمتی معادل ۳۷۶۰ همراه باشد که در حال حاضر قیمت با تشکیل دو سقف و یک کف قیمتی در محدوده سقف در نوسان است.

فرصت های ورود در سه محدوده است که دو محدوده کم ریسک و یک محدوده پرریسک است و محدوده های کم ریسک در نزدیکی شکست سقف اول و کف تشکیل شده گذشته است.

 

سه ورود زیر شامل:

فرصت اول: شکست سقف ۳۷۶۰ با حد ضرر: ۳۰۰۰  و حد سود: ۴۱۵۰ با ریسک پذیری زیاد.

فرصت دوم: ورود در دامنه ۳۲۵۰ تا ۳۱۰۰ با حد  ضرر: ۳۰۰۰ و حد سود: ۳۷۵۰ و ۴۱۵۰ با ریسک پذیری کم.

فرصت سوم: ورود در دامنه ۲۶۴۰ تا ۲۴۴۰ با حد ضرر: ۲۳۵۰ و حد سود: ۳۱۰۰ و ۳۷۵۰ با ریسک پذیری کم.

منبع :
TalaChart.ir

ارسال دیدگاه