تحلیل اونس طلا

چارتیکس

طلاچارت
gold-weekly-analysis
ب

تحلیل اونس طلا ۳۰ اردیبهشت ماه ۹۸

نتیجه تحلیل هفته گذشته

قیمت در هفته گذشته از دامنه عرضه اول عبور کرد و در فرصت بعدی برای فروشندگان با رویت دامنه عرضه دوم با کاهش چشم گیری روبرو شد.✅

🎁فرصت ورود طبق تحلیل:
🔴فرصت اول: موقعیت فروش در محدوده ۱۲۹۰ تا ۱۲۹۵
بازدهی فروش: ۵۰ پیپ منفی  ✅

🔴فرصت دوم: موقعیت فروش در محدوده ۱۳۱۳ تا ۱۳۰۳
بازدهی فروش:۲۸۰ پیپ مثبت کاهش تا  ۱۲۷۵ ✅

🔶مجموع بازدهی هفته تا این لحظه: ۲۳۰ پیپ مثبت در اونس طلا

✅ برای یادگیری این سبک ساده و در عین حال قدرتمند میتونید در دوره‌های آموزشی ما شرکت کنید…

دوره آموزش آنلاین استراتژیدوره آموزش آنلاین تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال اونس طلا در هفته جاری

قیمت اونس طلا در این هفته تلاش میکند تا با کاهش بیشتری مواجه شود اولین هدف آن رویت دامنه ۱۲۷۱ تا ۱۲۶۴ است که همچنان در صورت عدم شکست ۱۲۶۴ انتظار افزایش مجدد قیمت وجود دارد اما در صورت عبور از ان به سمت دو دامنه تقاضا دیگر هدایت می شود که در ان محدوده ها انتظار واکنش برگشتی خواهیم داشت.

در صورت افزایش قیمت با دامنه های عرضه ی که در هفته گذشته تشکیل داده است مواجه می شود و فرصتی برای فروشندگان مهیا خواهد شد.

سناریوهای احتمالی اونس طلا در هفته جاری

فروشندگان اونس طلا فرصت اول با رویت دامنه عرضه ۱۲۸۵ تا ۱۲۸۹ و عدم شکست ۱۲۸۹ احتمال کاهش قیمت وجود دارد و در صورت عبور از ۱۲۸۹ به سمت رویت دامنه عرضه دوم ۱۲۹۶ تا ۱۳۰۰ هدایت می شود که با عدم شکست ۱۳۰۰  انتظار کاهش قیمت وجود دارد.

خریداران اونس طلا باز هم مجددا با رویت دامنه تقاضا اول ۱۲۷۱ تا ۱۲۶۴ با عدم شکست ۱۲۶۴ منتظر برگشت و افزایش قیمت باشند.

عبور از کف قیمتی ۱۲۶۴ موجب کاهش قیمت به سمت دامنه تقاضا دوم ۱۲۶۰ تا ۱۲۵۴ می شود.

عبور از سقف قیمتی ۱۲۸۹ موجب افزایش قیمت به سمت دامنه عرضه دوم ۱۲۹۶ تا ۱۳۰۰ می شود.

با عبور  از سطح ۱۲۵۴ قیمت به سمت دامنه تقاضا سوم کاهش پیدا میکند.

با رویت هر یک از دامنه های تقاضا و عرضه انتظار واکنش برگشتی با عدم شکست هر کدام امکان پذیر است و فرصت های احتمالی ورود برای خریداران و فروشندگان محسوب می شود.

برای درک بهتر مفاهیم می توانید  راهنمایی استفاده از تحلیل های وبسایت طلاچارت  مطالعه کنید.

محور نوسان: ۱۲۶۴ برای هفته جاری

دامنه های عرضه کوتاه مدت اونس طلا:

 • دامنه عرضه اول: ۱۲۸۵۱۲۸۹
 • دامنه عرضه دوم: ۱۲۹۵۱۳۰۰
 • دامنه عرضه سوم: ۱۳۰۷۱۳۱۲

دامنه های تقاضا کوتاه مدت اونس طلا:

 • دامنه تقاضا اول: ۱۲۷۱۱۲۶۴
 • دامنه تقاضا دوم: ۱۲۶۰۱۲۵۴
 • دامنه تقاضا سوم: ۱۲۴۷۱۲۴۱

برای دریافت تحلیل های میان روزی می توانید در کانال طلا چارت عضو شوید.کلیک کنید!

آرشیو تحلیل اونس طلا

تحلیل اونس طلا ۲۳ اردیبهشت ۹۸

نتیجه تحلیل هفته گذشته

قیمت در هفته ای که گذشت توانست هدف موقیت خریدی که در محدوده ۱۲۷۱ تا ۱۲۶۴ انجام شده بود را رویت کند و سپس همان محدوده موقعیتی برای فروشندگان داشت که با کاهش توانست تا ۱۲۸۰ کاهش پیدا کند. ✅

🎁فرصت ورود طبق تحلیل: 🔴فرصت اول: موقعیت فروش در محدوده ۱۲۹۰ تا ۱۲۹۵ بازدهی فروش: ۱۰۰ پیپ مثبت کاهش تا ۱۲۸۰

🔶مجموع بازدهی هفته تا این لحظه: ۱۰۰ پیپ مثبت در اونس طلا

✅ برای یادگیری این سبک ساده و در عین حال قدرتمند میتونید در دوره‌های آموزشی ما شرکت کنید…

دوره آموزش آنلاین استراتژیدوره آموزش آنلاین تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال اونس طلا

اونس طلا در این هفته با توجه به برخورد دامنه عرضه ۱۲۹۰ تا ۱۲۹۶  که با واکنش برگشتی مواجه شده است می تواند به کاهش خود ادامه دهد و هدف آن دامنه تقاضا اول ۱۲۷۱ تا ۱۲۶۴ است. و این درحالی است که در صورت رویت مجدد ۱۲۹۰ تا ۱۲۹۶  با شکست ان مواجه نشود، پس بنابراین با توجه به این موضوع احتمال کاهش قیمت وجود دارد و درصورت عبور از ۱۲۹۶ این سناریو نامعتبر می شود و قیمت به سمت دامنه عرضه ۱۳۱۳۱۳۰۳ افزایش پیدا می کند.

همچنان سناریوهای زیربرای این هفته هم معتبر خواهد بود.

سناریوهای احتمالی اونس طلا در هفته جاری

فروشندگان اونس طلا با رویت دامنه عرضه ۱۲۹۰ تا ۱۲۹۶ با عدم شکست ۱۲۹۶ منتظر برگشت و ادامه روند کاهش خود باشند.

خریداران اونس طلا با رویت دامنه تقاضا اول ۱۲۷۱ تا ۱۲۶۴ با عدم شکست ۱۲۶۴ منتظر برگشت و افزایش قیمت باشند.

عبور از کف قیمتی ۱۲۶۴ موجب کاهش قیمت به سمت دامنه تقاضا دوم ۱۲۶۰ تا ۱۲۵۴ می شود.

عبور از سقف قیمتی ۱۲۹۶ موجب افزایش قیمت به سمت دامنه عرضه دوم ۱۳۰۶ تا ۱۳۱۳ می شود.

با عبور  از سطح ۱۲۵۴ قیمت به سمت دامنه تقاضا سوم کاهش پیدا میکند.

برای درک بهتر مفاهیم می توانید  راهنمایی استفاده از تحلیل های وبسایت طلاچارت  مطالعه کنید.

محور نوسان: ۱۲۶۴ برای هفته جاری

دامنه های عرضه کوتاه مدت اونس طلا:

 • دامنه عرضه اول: ۱۲۹۶۱۲۹۰
 • دامنه عرضه دوم: ۱۳۱۳۱۳۰۳
 • دامنه عرضه سوم: ۱۳۲۲۱۳۳۳

دامنه های تقاضا کوتاه مدت اونس طلا:

 • دامنه تقاضا اول: ۱۲۷۱۱۲۶۴
 • دامنه تقاضا دوم: ۱۲۶۰۱۲۵۴
 • دامنه تقاضا سوم: ۱۲۴۷۱۲۴۱

برای دریافت تحلیل های میان روزی می توانید در کانال طلا چارت عضو شوید.کلیک کنید!

منبع :
TalaChart.ir

ارسال دیدگاه