چارتیکس

طلاچارت

تحلیل سهم چکاپا

stock-market-analysis-700×410
ب

این سهم مدتیست وارد فاز اصلاحی شده و انتظار می‌رود تا محدوده مشخص شده به این حرکت نزولی اصلاحی ادامه دهد. در این محدوده یک ناحیه تقاطع وجود دارد. در واقع یک ناحیه COP افقی و روندی. همچنین یک ناحیه تقاضا نیز در این محدوده مشاهده می‌شود. از همه این موارد که بگذریم، اگر بخواهیم حرکت نزولی که از قیمت 860 تومان آغاز شده را به صورت یک ساختار ABCD در نظر بگیریم، پایان اصلا در محدوده 500 تومان خواهد بود و از آنجا انتظار برگشت را خواهیم داشت.

ناحیه مناسب برای خرید سهم چکاپا، باکس سبز رنگ (535-465) می‌باشد. حد ضرر این سهم را می‌توانید 450 تومان در نظر داشته باشید. هدف قیمتی در صورت برگشت قیمت از ناحیه ذکر شده به ترتیب 695 و 830 تومان می‌باشد. 

ارسال دیدگاه