ثبت نام

تحلیل تکمیلی طلا | ۳۰ دی ماه ۹۶

analysis-gold

چشم انداز

طی هفته گذشته قیمت طلا با نوسانات خاصی روبرو نبود و صرفا با رویت مقاومت های خود موجب جلوگیری افزایش قیمت و حتی کاهش پیدا کرد اما قیمت در همان دامنه هفته گذشته خود در نوسان بود.در این هفته احتمال نوسانات بیشتری وجود دارد.

تحلیل اونس طلا

در تایم چهار ساعته دو دامنه مقاومتی و حمایتی وجود داشت که در هفته گذشته قیمت با رویت مقاومت اصلی خود مورد کاهش قرار گرفت و توانست تا محدوده حمایتی خود اماده دهد و سپس با واکنش حمایتی در محدوده ۱۳۳۵ دلاری قرار گرفت. در هفته جاری باید منتظر رویت دامنه های مقاومت و حمایتی باشیم و با رویت آنها احتمال واکنش برگشتی وجود دارد.

دامنه مقاومت دور: ۱۳۵۸۱۳۵۳

دامنه مقاومت نزدیک: ۱۳۴۵۱۳۴۰

دامنه حمایت نزدیک: ۱۳۲۷۱۳۲۴

دامنه حمایت دور: ۱۳۱۹۱۳۱۴ و ۱۳۱۰۱۳۰۵

سناریوهای احتمالی اونس طلا در هفته جاری

سناریو افزایشی: پایداری قیمت در بالای حمایت نزدیک همچنان احتمال رشد بیشتر قیمت به سمت مقاومت نزدیک و دور وجود دارد. و در محدوده مقاومت اصلی احتمال واکنش برگشتی و جلوگیری از رشد بیشتر انتظار می رود.

سناریو کاهشی: چنانچه قیمت بتواند با شکست حمایت نزدیک روبرو باشد احتمال کاهش قیمت به سمت حمایت های دور وجود دارد و حمایت های ذکر شده می توانند از کاهش بیشتر جلوگیری نمایند.

سناریوهای برگشتی

حالت اول: در صورت پایداری سناریو افزایشی و رویت دامنه مقاومت نزدیک و دور  و عدم شکست آن ها احتمال برگشت قیمت وجود دارد و اهداف انها شامل حمایت نزدیک و دور است.

حالت دوم: چنانچه با سناریو کاهشی همراه باشد احتمال واکنش در حمایت های دور و برگشت قیمت وجود دارد که با عدم شکست هر کدام به سمت مقاومت های نزدیک و دور هدایت می شود.

 

 

تحلیل آبشده نقدی طلا

در نمودار چهار ساعته آبشده طلا قیمت در نزدیک سقف هفته گدشته قرار گرفته است که در صورت عبور از این سقف احتمال رشد بیشتر وجود دارد. اما در صورت ناتوان بود از عبور، احتمال کاهش قیمت به سمت حمایت های ذکر شده وجود دارد.

دامنه مقاومت دور: ۶۳۳۰۰۰ ۶۲۸۰۰۰ هزار تومان

دامنه مقاومت نزدیک: ۶۱۶۰۰۰۶۱۳۰۰۰ هزار تومان

دامنه حمایت نزدیک: ۶۰۴۰۰۰۶۰۰۰۰۰ هزار تومان

دامنه حمایت دور: ۵۸۸۰۰۰۵۸۵۰۰۰ هزار تومان

سناریوهای احتمالی آبشده نقدی طلا در هفته جاری

سناریو افزایشی: با شکست مقاومت نزدیک قیمت می تواند به سمت مقاومت دور خود افزایش پیدا کند و سپس در محدوده مقاومت دور احتمال جلوگیری از افزایش بیشتر قیمت وجود دارد.

سناریو کاهشی: چنانچه قیمت با شکست نزولی حمایت نزدیک روبرو باشد، سناریو کاهشی فعال خواهد شد و هدف این سناریو حمایت دور است. و رویت حمایت دور احتمال واکنش برگشتی وجود دارد.

 

سناریوهای برگشتی

حالت اول: در صورت تشکیل سناریو افزایشی و رویت دامنه مقاومت دور، احتمال واکنش برگشتی با عدم شکست آن وجود دارد و هدف این سناریو رویت دامنه مقاومت شکسته شده نزدیک و حمایت ها خواهد بود.

حالت دوم: در صورتی که قیمت با شکست نزولی حمایت نزدیک روبرو باشد و با شکل گیری سناریو کاهشی با رویت دامنه حمایت دور روبرو شود، احتمال واکنش برگشتی با عدم شکست آن وجود دارد و هدف این سناریو حمایت نزدیک شکسته شده و مقاومت نزدیک است.

 

تحلیل آبشده شنبه ای طلا

در نمودار آبشده شنبه ای قیمت در محدوده مقاومت نزدیک خود قرار دارد و درصورت شکست این مقاومت قیمت به سمت مقاومت دور حرکت می کند. و در صورت عدم شکست قیمت به سمت حمایت های خود باز خواهد گشت.

دامنه مقاومت دور: ۶۳۳۰۰۰۶۲۹۰۰۰ هزار تومان

دامنه مقاومت نزدیک: ۶۲۵۰۰۰۶۲۲۰۰۰ هزار تومان

دامنه حمایت نزدیک: ۶۰۴۰۰۰۶۰۱۰۰۰ هزار تومان

دامنه حمایت دور: ۵۹۳۰۰۰۵۸۸۰۰۰ هزار تومان

سناریو های احتمالی آبشده شنبه ای طلا در هفته جاری

سناریو افزایشی: با پایداری قیمت در بالای سطح قیمتی ۶۱۴۰۰۰ هزار تومان دیده می شود که قیمت بتواند با شکست مقاومت نزدیک روبرو شود که با شکست آن احتمال رشد به سمت مقاومت دور وجود دارد و سپس می تواند در دامنه مقاومت دور مورد برگشت قرار گیرد.

سناریو کاهشی: چنانچه با شکست نزولی سطح قیمتی ۶۱۴۰۰۰ هزار تومان مواجه باشد احتمال کاهش قیمت به سمت حمایت های ذکر شده وجود دارد و حمایت های واکنش برگشتی را ایفا می کنند.

 

سناریوهای برگشتی

حالت اول: رویت دامنه مقاومت نزدیک و دور و با عدم شکست هر کدام قیمت می تواند مورد برگشت قرار گیرد و اهداف شامل حمایت های ذکر شده است

حالت دوم: چنانچه با سناریو کاهشی با رویت حمایت نزدیک و دور همراه باشد و با عدم شکست هر کدام احتمال برگشت قیمت به سمت مقاومت های ذکر شده و سطوح های میانی آن وجود دارد.

 

تحلیل سکه نقدی

چشم انداز سکه نشان می دهد که بانک مرکزی با حراج سکه فقط و فقط جیب خود را پر سود می کند وگرنه بانک مرکزی دلش برای بازار نمی سوزد.هرچه بالاتر قیمت می رود بانک مرکزی خوشحال تر خواهد شد چرا که سکه های که در بازه دوساله عرضه نکرده است حالا با حراج سکه سود خوبی را به جیب می زند و اما در نمودار نشان می دهد که قیمت به سمت خود نزدیک شده است و سقف در محدوده ۱۵۷۰۰۰۰ است که شکست این سقف قیمت را به سمت افزایش ۵۰۰ هزار تومانی هدایت می کند.و این تنها مقاومتی است که می تواند موجب جلوگیری از رشد بیشتر قیمت شود.

دامنه مقاومت دور: ۱۵۷۰۰۰۰۱۵۶۰۰۰۰

دامنه مقاومت نزدیک: ۱۵۱۸۰۰۰۱۵۱۲۰۰۰

دامنه حمایت نزدیک: ۱۴۶۵۰۰۰۱۴۵۵۰۰۰

دامنه حمایت دور: ۱۴۴۲۰۰۰۱۴۳۱۰۰۰

سناریوهای احتمالی سکه نقدی در هفته جاری

سناریو افزایشی: با شکست مقاومت نزدیک قیمت می تواند به سمت مقاومت دور خود افزایش پیدا کند و سپس در محدوده مقاومت دور احتمال جلوگیری از افزایش بیشتر قیمت وجود دارد.

سناریو کاهشی: چنانچه قیمت از شکست مقاومت نزدیک ناتوان باشد احتمال کاهش قیمت به سمت حمایت نزدیک و دور وجود دارد و حمایت های ذکر شده موجب کاهش قیمت خواهد شد.

سناریوهای برگشتی:

حالت اول: در صورت تشکیل سناریو افزایشی و رویت دامنه مقاومت دور، احتمال واکنش برگشتی با عدم شکست آن وجود دارد و هدف این سناریو رویت دامنه مقاومت نزدیک شکسته شده و حمایت ها خواهد بود.

حالت دوم: در صورت شکل گیری سناریو کاهشی و رویت دامنه های حمایتی احتمال واکنش برگشت با عدم شکست هر کدام قیمت را به سمت مقاومت ها هدایت می کند.

 

تحلیل آتی سکه تحویل آبان ۹۷

در تایم چهار ساعته قیمت در بین دو سطح حمایت مقاومتی قرار دارد که رویت هر کدام واکنش برگشتی را ایفا می کنند اما شکست هر کدام قیمت را به سمت حمایت و مقاومت های دیگر هدایت می کنند.

دامنه مقاومت دور: ۱۷۰۵۰۰۰۱۷۰۰۰۰۰

دامنه مقاومت نزدیک: ۱۶۹۳۰۰۰۱۶۹۰۰۰۰

دامنه حمایت نزدیک: ۱۶۷۳۰۰۰۱۶۶۷۰۰۰

دامنه حمایت دور: ۱۶۲۴۰۰۰۱۶۱۲۰۰۰

سناریوهای احتمالی آتی سکه تحویل آبان ۹۷

سناریو افزایشی: پایداری قیمت در بالای حمایت نزدیک قیمت را به سمت مقاومت نزدیک و سپس مقاومت دور هدایت می کند. و در مقاومت های ذکر شده احتمال واکنش برگشتی وجود دارد.

سناریو کاهشی: تنها با شکست حمایت نزدیک می تواند قیمت با کاهش بیشتر روبرو باشد و در صورت شکست قیمت به سمت حمایت دور هدایت می شود و سطوح میانی قابل رویت شامل: ۱۶۵۳۰۰۰۱۶۳۸۰۰۰ است.

سناریوهای برگشتی

حالت اول: چنانچه  با سناریو افزایشی روبرو باشد رویت دامنه های مقاومت نزدیک و دور احتمال واکنش برگشتی در هر کدام وجود دارد وبا عدم شکست هر کدام احتمال کاهش قیمت به سمت حمایت نزدیک امکان پذیر است.

حالت دوم: در صورت رویت حمایت نزدیک و دور  و با عدم شکست هر کدام احتمال واکنش برگشتی و افزایش قیمت به سمت مقاومت ها وجود دارد.

ارسال دیدگاه