تحلیل تکمیلی طلا | ۲۳ دی ماه ۹۶

analysis-tala2

چشم انداز

طی هفته گذشته بازار با تمایلات صعودی خود موجب افزایش قیمت ها شد که در اونس طلا با افزایش ۲۰ دلار مواجه بود و به دنبال آن با توجه به رشد دلار داخلی در طلا داخل هم با افزایش قیمت روبرو بودیم و دیده می شود این تمایلات صعودی همچنان ادامه دارد.

 

تحلیل اونس طلا

در تایم چهارساعته دیده می شود که قیمت به مقاومت های حساس خود رسیده است و در محدوده فعلی که سقف قیمت هفته گذشته است با محدوده ۱۳۳۰ الی ۱۳۳۵ می تواند واکنش دهد و درصورت عبور می تواند به مقاومت بعدی هدایت شود.

دامنه مقاومت دور: ۱۳۴۵۱۳۴۰

دامنه مقاوت نزدیک: ۱۳۳۵۱۳۳۰

دامنه حمایت نزدیک: ۱۳۲۰۱۳۱۵

دامنه حمایت دور: ۱۳۱۰۱۳۰۵

 

سناریوهای احتمالی اونس طلا در هفته جاری

سناریو افزایشی: در صورت عبور از مقاومت نزدیک قیمت به سمت مقاومت دور حرکت می کند که در محدوده ۱۳۴۰ الی ۱۳۴۵ است که این مقاومت بسیار محکم خواهد بود و می تواند واکنش برگشتی ایجاد کند.

سناریو کاهشی: تا زمانی که قیمت بالای ۱۳۳۰ قرار دارد قیمت نمی تواند کاهش خاصی ایجاد کند. و در صورتی که زیر مقاومت ۱۳۳۰ قرار بگیرد می تواند به سمت حمایت ها هدایت شود. و حمایت های ذکر شده می تواند واکنش برگشتی ایجاد نمایید.

 

سناریوهای برگشتی

حالت اول: در صورتی که قیمت در محدوده مقاومت نزدیک و دور قرار گیرد با عدم شکست هر کدام احتمال برگشت قیمت به سمت حمایت ها وجود دارد.

حالت دوم: در صورتی که قیمت در محدوده حمایت های نزدیک و دور قرار گیرد با عدم شکست هر کدام می تواند برگشت ایجاد کند و به سمت مقاومت ها هدایت شود.

 

تحلیل آبشده طلا نقدی

در تایم چهارساعته آبشده نقدی قیمت در نزدیک مقاومت نزدیک قرار دارد و شکست و عدم شکست این مقاومت می تواند حرکت ۱۰ هزارتومانی را ایجاد کند.

دامنه مقاومت دور: ۶۳۳۰۰۰۶۲۵۰۰۰ هزار تومان

دامنه مقاومت نزدیک: ۶۰۸۰۰۰۶۰۳۰۰۰ هزارتومان

دامنه حمایت نزدیک: ۵۹۰۰۰۰۵۸۵۰۰۰ هزارتومان

دامنه حمایت دور: ۵۵۷۰۰۰۵۵۳۰۰۰ هزارتومان

 

 

سناریوهای احتمالی آبشده نقدی طلا

سناریو افزایشی: در صورت عبور از مقاومت نزدیک قیمت به سمت مقاومت دور هدایت می شود که در مقاومت دور احتمال واکنش برگشتی وجود دارد.

سناریو کاهشی: در صورت عدم عبور از مقاومت نزدیک قیمت به سمت حمایت نزدیک  و دور هدایت می شود که این حمایت ها می توانند موجب جلوگیری قیمت شوند.

 

سناریوهای برگشتی

حالت اول: در حال حاضر قیمت در محدوده مقاومت نزدیک قرار دارد که عدم شکست این مقاومت موجب برگشت قیمتی می شود و اهداف آن حمایت های ذکر شده است، و اما از دست رفتن این مقاومت، محدوده برگشت بعدی، مقاومت دور است که آن مقاومت می تواند موجب افزایش بیشتر و در نتیجه قمیت می تواند به سمت مقاومت نزدیک شکسته شد و حمایت نزدیک هدایت شود.

حالت دوم: چنانچه قیمت در محدوده حمایت های نزدیک و دور قرار گیرد، عدم شکست هر کدام احتمال افزایش به سمت مقاومت ها وجود دارد.

 

تحلیل آبشده شنبه ای طلا

در این نماد در حال حاضر از سقف قیمتی دو هفته اخیر خود گذشته است و دیده می شود قیمت به سمت مقاومت نزدیک و دور هدایت شود و پایداری در بالای سقف قیمتی موجب این افزایش می شود.

دامنه مقاومت دور: ۶۳۳۰۰۰۶۲۵۰۰۰ هزارتومان

دامنه مقاومت نزدیک: ۶۱۴۰۰۰۶۰۷۰۰۰ هزارتومان

دامنه حمایت نزدیک: ۵۹۱۰۰۰۵۸۸۰۰۰ هزارتومان

دامنه حمایت دور: ۵۶۰۰۰۰۵۵۶۰۰۰ هزار تومان

 

سناریوهای احتمالی آبشده شنبه ای طلا در هفته جاری

سناریو افزایشی: در حال حاضر قیمت از سقف قیمتی دو هفته خود گذر کرده است و این به معنی شکست صعودی است، پس با این وجود قیمت می تواند به سمت مقاومت نزدیک و دور خود هدایت شود.

سناریو کاهشی: در صورتی که قیمت بتواند مجدد به زیر سقف قیمتی دو هفته گذشته خود باز گردد قیمت به سمت حمایت ها کاهش پیدا میکند اما احتمالی خواهد بود، پس بنابراین معامله گران نمی توانند با پوزیشن گیری در جهت ان همراه باشند.

 

سناریوهای برگشتی

حالت اول: قرار گیری قیمت در محدوده مقاومت های نزدیک و دور موجب برگشت قیمتی می شود که با عدم شکست انها قیمت به سمت حمایت ها هدایت خواهند شد.

حالت دوم: در صورتی که قیمت بعد از صعود و کاهش در محدوده حمایت های نزدیک و دور قرار گیرند. در صورت عدم شکست هر کدام قیمت واکنش برگشتی به خود می دهد و اهداف این برگشت ها مقاومت های ذکر شده است.

 

 

تحلیل سکه نقدی

و باز هم افزایش بر خلاف نظرهای که نسبت به سکه نقدی داشتند، و همچنان بازار منتظر عرضه سکه است که با رشد بیشتر مواجه نشود اما باید بگم که قیمت تازه به محدوده مهمی رسیده است و در صورت عبور از محدوده مقاومتی یا باید بگویم سقف قیمتی سکه نقدی می تواند با افزایش ۵۰۰ هزارتومانی در بازه زمانی یک ساله را تجربه کند. اما امیدواریم این اتفاق نیفتد و سکه نقدی با عدم عبور از سقف خود موجب کاهش شود.

دامنه مقاومت دور: ۱۵۶۷۰۰۰۱۵۵۷۰۰۰ هزارتومان

دامنه مقاومت نزدیک: ۱۵۱۲۰۰۰۱۵۰۷۰۰۰ هزارتومان

دامنه حمایت نزدیک: ۱۴۶۲۰۰۰۱۴۵۶۰۰۰ هزار تومان

دامنه حمایت دور: ۱۴۳۷۰۰۰۱۴۳۱۰۰۰ هزار تومان

 

 

سناریو های احتمالی سکه نقدی در هفته جاری

سناریو افزایشی: در حال حاضر قیمت در بین حمایت و مقاومت خود قرار دارد، اما این پتانسیل را خواهد داشت که با توجه به تشکیل کف اخر میتواند به سمت مقاومت ها حرکت کند.و این سناریو تا زمانی فعال خواهد بود که با شکست حمایت نزدیک روبرو نباشد.

سناریو کاهشی: چنانچه قیمت از شکست مقاومت نزدیک خود ناتوان باشد می تواند سمت حمایت های ذکر شده هدایت شود.

سناریوهای برگشتی

حالت اول: قرارگیری قیمت در محدوده مقاومت های ذکر شده بالا و عدم شکست، واکنش برگشتی می توانند ایفا کنند که در صورت واکنش قیمت به سمت حمایت ها هدایت می شود.

حالت دوم: چنانچه قیمت بعد از واکنش به مقاومت ها و کاهش و سپس رویت حمایت های نزدیک و دور با عدم شکست آنهای می تواند موجب برگشت قیمت شوند که اهداف آنها مقاومت ها است.

 

تحلیل آتی سکه تحویل شهریورماه ۹۷

در هفته گذشته با تولد سررسید جدید روبرو بودیم که با نماد آبان ۹۷ بازگشایی شد و تحلیل آن همچنان پابرجا است و در صورت مشاهده تحلیل می توانید در لینکی که در انتهای این صحفه قرار دارد دسترسی پیدا کنید.

اما در تحویل شهریور ۹۷ کم کم نوسانات کم خواهد شد و همه معاملات خوبی که می توانید رقم زنید در سررسید جدید خواهد بود. اما این هفته باز هم با تحویل شهریور ۹۷ در خدمت شما هستیم.

دامنه مقاومت دور: ۱۶۷۵۰۰۰۱۶۶۷۰۰۰ هزار تومان

دامنه مقاومت نزدیک: ۱۶۴۲۰۰۰۱۴۳۷۰۰۰ هزار تومان

دامنه حمایت نزدیک: ۱۶۱۰۰۰۰۱۶۰۲۰۰۰ هزار تومان

دامنه حمایت دور: ۱۵۹۰۰۰۰۱۵۸۲۰۰۰ هزار تومان

 

سناریوهای احتمالی آتی سکه تحویل شهریور ۹۷

سناریو افزایشی: چنانچه قیمت بتواند با شکست مقاومت نزدیک روبرو باشد احتمال افزایش قیمت به سمت مقاومت دور وجود دارد و اهداف میانی ۱۶۵۲۰۰۰۱۶۶۰۰۰۰ است.

سناریو کاهشی: چنانچه قیمت از شکست مقاومت نزدیک ناتوان باشد احتمال کاهش قیمت به سمت حمایت های ذکر شده بالا وجود دارد.

سناریوهای برگشتی

حالت اول: چنانچه قیمت  در محدوده مقاومت نزدیک و دور قرار گیرد، با عدم شکست هر کدام احتمال واکنش برگشتی وجود دارد و اهداف انها رویت دامنه حمایتی اشاره شده خواهد بود.

حالت دوم: چنانچه قیمت در محدوده حمایت قرار گیرد و با عدم شکست هر کدام احتمال واکنش برگشتی و افزایش وجود دارد که اهداف برگشتی آنها رویت دامنه مقاومتی خواهد بود البته در مسیر رسیدن به مقاومت ها سطوح پیش رو حائز اهمیت است.

لینک تحلیل آتی سکه تحویل آبان ۹۷

ارسال دیدگاه

error: !نشر امکان پذیر نیست