ثبت نام

تحلیل تکمیلی طلا | ۶ آبان ۹۶

analysis

چشم انداز

طی هفته گذشته اونس طلا در دامنه ۱۲۶۲ الی ۱۲۸۵ دلار در نوسان بود که در بازار داخلی در ابتدای هفته روند افزایشی را طی کرد اما در انتهای هفته با کاهش قیمت مواجه شد.

تحلیل تکنیکال اونس طلا

در نمودار چهار ساعته نشانه های از کاهش بیشتر دیده می شود که نیازمند شکست دامنه قیمتی۱۲۶۴ الی ۱۲۶۰ دلار است که کاهش بیشتری حدود ۲۰ دلار نشان می دهد.و سطحی که منجر به شکست کاهش قیمت و ایجاد پتانسیل صعودی میگردد در دامنه ۱۲۸۲ الی ۱۲۸۵ دلار قرار دارد که با شکست آن می تواند افزایش پیدا کند.

سناریوهای احتمالی اونس طلا در هفته جاری

سناریو افزایشی: پایداری قیمت در بالای ۱۲۶۰ دلار و شکست صعودی ۱۲۸۴ دلار اهداف شامل: ۱۲۹۰۱۲۹۷۱۳۰۰۱۳۰۶ دلار است. و شکست مقاومت ۱۳۰۶ دلار اونس طلا را با اهداف ۲۰ الی ۳۰ دلاری هدایت میکند.

سناریو کاهشی: شکست نزولی دامنه حمایتی ۱۲۶۴ الی ۱۲۶۰ دلار اهداف شامل: ۱۲۵۷ – ۱۲۵۱ – ۱۲۴۳ دلار است.

سناریوهای برگشتی:

حالت اول: قرار گیری قیمت در دامنه ۱۲۶۴ الی ۱۲۶۰ دلار با عدم شکست ۱۲۶۰ دلار ایجاد تقاضا می کند که این تقاضا احتمال برگشت به سمت ۱۲۷۰۱۲۸۴۱۲۹۰ و ۱۳۰۰ دلار را داراست.

حالت دوم: قرار گیری قیمت در دامنه ۱۳۰۰ الی ۱۳۰۵ دلار با عدم شکست ۱۳۰۶ دلار احتمال برگشت قیمت به سمت ۱۲۹۷۱۲۹۰۱۲۸۴ و ۱۲۷۰ دلار وجود دارد.

حالت سوم: با از دست رفتن دامنه حمایت ۱۲۶۰ دلار و قرار گیری قیمت در اهداف سناریو کاهشی یعنی دامنه ۱۲۵۲ الی ۱۲۴۳ دلار احتمال برگشت قیمت به سمت بالا و رویت اهدافی همچون ۱۲۶۰۱۲۷۰۱۲۸۴ و ۱۲۹۰ دلار وجود دارد.

 

تحلیل آبشده طلا نقدی در هفته جاری

در نمودار چهارساعته این نماد قیمت با عرضه شدیدی در محدوده ۵۳۳ هزار تومان مواجه است که این عرضه می تواند تا دامنه حمایتی فعلی که در محدوده ۵۲۵ و ۵۲۱ هزار تومان وجود دارد ادامه داشته باشد که این کاهش می تواند در دامنه حمایت متوقف شود که با رویت دامنه حمایتی فعلی مورد تقاضا قرار گیرد که این تقاضا موجب افزایش قیمت به سمت ۵۲۸۵۳۰۵۳۳ و ۵۳۵ هزار تومان وجود دارد. در صورتی با دامنه ۵۳۳ الی ۵۳۵ هزار تومان مواجه شود که می تواند باز هم با عرضه مواجه شود که این عرضه موجب کاهش به سمت ۵۲۸۵۲۵۵۲۱ هدایت می شود.

تحلیل آبشده طلا شنبه ای در هفته جاری

در نمودار چهار ساعته این نماد قیمت با پایداری قیمت در بالای ۵۴۰ هزار تومان با افزایش طبق تحلیل هفته گذشته روبرو شد که این افزایش توانست تا دامنه ۵۴۸ هزار تومان ادامه داشته باشد و با عرضه شدیدی با عدم شکست آن روبرو شد که کاهش قیمت تا دامنه ۵۳۹ هزار تومان وجود داشته است، در حال حاضر برای تکمیل این عرضه احتمال کاهش قیمت به سمت دامنه هدف اصلی ۵۳۵ هزار تومان وجود دارد. و پس از رویت دامنه ۵۳۵ الی ۵۳۲ با عدم شکست آن می تواند مورد تقاضا قرار گیرد که این تقاضا باز هم قیمت راه به بالای ۵۴۰ هزار تومان هدایت میکند که اهداف شامل ۵۴۰۵۴۵ هزار تومان است که دامنه ۵۴۵ و ۵۴۸ مقاومت فعلی این نماد است که در هفته جاری رویت آن می تواند باز هم عرضه را ایجاد کند و قیمت به سمت ۵۴۰ هزار تومان هدایت کند.

 

تحلیل سکه نقدی در هفته جاری

در نمودار سکه نقدی دامنه حمایتی آن در محدوده ۱۲۹۲۰۰۰ الی ۱۲۸۲۰۰۰ قرار دارد و محدوده مقاومتی  ۱۳۱۳۰۰۰ الی ۱۳۰۸۰۰۰ بود که در هفته گذشته با واکنش مواجه شد و با رویت دامنه عرضه مورد برگشت قرار گرفته است، در حال حاضر با پایداری قیمت در زیر ۱۳۱۳۰۰۰ قیمت به سمت ۱۳۰۰۰۰۰ حرکت کرده است و دیده می شود که با عدم شکست دامنه ۱۳۰۰۰۰۰ قیمت بتواند به دامنه عرضه فعلی افزایش پیدا کند و شکست دامنه عرضه قیمت را به سمت عرضه بعدی که در محدوده ۱۳۲۰۰۰۰ الی ۱۳۲۴۰۰۰ است هدایت کند.

و با شکست دامنه ۱۳۰۰۰۰۰ هم قیمت می تواند مجدد با کاهش مواجه شود و این کاهش می تواند در بازه قیمتی ۱۲۹۲۰۰۰ الی ۱۲۸۲۰۰۰ باشد.

شایان ذکر است که در دامنه ۱۲۹۵۰۰۰ الی ۱۲۹۷۰۰۰ سطح برگشتی قرار دارد که می تواند برای خریداران جذاب باشد که این برگشت با عدم شکست ۱۲۹۲۰۰۰ عملی می شود و اهداف شامل ۱۳۰۰۰۰۰۱۳۰۵۰۰۰۱۳۱۳۰۰۰ است.

 

تحلیل آتی سکه تحویل اردیبهشت ۹۷ در هفته جاری

در نمودار این سررسید با توجه به تحلیل های پی در پی در هفته گذشته قیمت با رویت دامنه های تقاضا مورد افزایش قرار گرفت که توانست با رویت هدف تقاضا و عرضه قوی که در محدوده سقف این سررسید وجود داشت مورد برگشت شارپی شود. که دیده می شود انتظار کاهش بیشتر تا دامنه های تقاضا بعدی وجود دارد.

دامنه عرضه اصلی: ۱۴۵۰۰۰۰ الی ۱۴۵۳۰۰۰

دامنه تقاضا اصلی: ۱۴۲۰۰۰۰ الی ۱۴۱۷۰۰۰

دامنه تقاضا فعلی: ۱۴۳۰۰۰۰ الی ۱۴۳۴۰۰۰

 

سناریو های احتمالی اردیبهشت ۹۷ در هفته جاری

سناریو افزایشی: با پایداری قیمت در بالای ۱۲۴۲۰۰۰ می تواند قیمت مجدد پتانسیل افزایشی گیرد. و این پتانسیل موجب رویت مجدد دامنه عرضه خواهد شد که با شکست دامنه عرضه اصلی قیمت به سطوح های بالاتر افزایش پیدا می کند.

سناریو کاهشی: چنانچه قیمت با شکست نزولی ۱۴۴۲۰۰۰ همراه باشد قیمت به سمت دامنه تقاضا فعلی حرکت می کند که با شکست دامنه تقاضا فعلی میتواند منجر به کاهش بیشتر شود.

سناریو های برگشتی:

حالت اول: رویت دامنه تقاضا فعلی و با عدم شکست آن افزایش قیمت را به سمت ۱۴۳۸۰۰۰۱۴۴۲۰۰۰۱۴۴۵۰۰۰۱۴۵۰۰۰۰ وجود دارد.

حالت دوم: در صورتی که مجدد قیمت با رویت دامنه عرضه اصلی مواجه شود موقعیتی دیگر را با افزایش ریسک پذیری برای فروشنده ایجاد میکند که دوباره قیمت مورد عرضه با عدم شکست آن ایجاد شود و بتواند با اهداف کاهشی که شامل دامنه تقاضا فعلی و اصلی هست مواجه شود.

تحلیل آتی سکه تحویل تیر ۹۷ در هفته جاری

در این سررسید قیمت با رویت دامنه تقاضا اشاره شده مورد افزایش قرار گرفت و توانست تا دامنه عرضه اصلی افزایش پیدا کند در حال حاضر باید منتظر کاهش بیشتر باشیم چرا که قیمت با عرضه اصلی برخورد کرده است.

در حال حاضر مقاومت اصلی محدوده ۱,۴۹۸,۰۰۰ الی ۱,۵۰۱,۰۰۰ است و حمایت اصلی در محدوده ۱,۴۶۶,۰۰۰ الی ۱,۴۶۲,۰۰۰ است.

و حمایت نزدیک محدوده ۱,۴۸۰,۰۰۰ الی ۱,۴۷۵,۰۰۰ است.

سناریو های احتمالی آتی سکه تحویل تیر ۹۷

سناریو افزایشی: با پایداری قیمت در بالای ۱,۴۸۸,۰۰۰ قیمت باز هم با افزایش روبرو است که این افزایش می تواند تا محدوده عرضه اصلی وجود داشته باشد و تنها با شکست سطح عرضه اصلی می تواند مورد افزایش بیشتر قرار گیرد.

سناریو کاهشی: چنانچه قیمت با شکست نزولی ۱,۴۸۸,۰۰۰ مواجه باشد کاهش قیمت به سمت حمایت نزدیک فعلی وجود دارد. و با شکست حمایت نزدیک می تواند کاهش بیشتری را تا دامنه حمایت ۱۴۷۲۰۰۰ فراهم سازد.

سناریو های برگشتی:

حالت اول: با رویت دامنه حمایت نزدیک میتواند مجدد با تقاضا مواجه شود و باعدم از دست رفتن دامنه حمایتی نزدیک قیمت باز هم میتواند به اهداف ۱۴۸۵۰۰۰۱۴۹۰۰۰۰۱۴۹۵۰۰۰ هدایت شود.

حالت دوم: رویت دامنه عرضه اصلی مجدد قیمت می تواند با ریسک پذیری بیشتری مورد برگشت قرار گیرد.که این این برگشت باز هم با اهدافی شامل ۱۴۸۸۰۰۰۱۴۸۵۰۰۰۱۴۸۰۰۰۰۱۴۷۵۰۰۰ وجود دارد.

 

 

 

در ادامه باید گفت که شاید این سناریو ها تغییر کنند پس در کانال عرضه و تقاضا عضو شوید تا بتوانید از دامنه عرضه و تقاضا های که ارائه می شود استفاده نمیاد. برای عضویت در کانال دامنه های عرضه و تقاضا کلیک نمایید.

 

ارسال دیدگاه

error: !نشر امکان پذیر نیست