ثبت نام

تحلیل تکمیلی طلا | ۴ آذر ۹۶

analysis-tala2

چشم انداز

در طی هفته گذشته با افزایش قیمت طلا در بازار داخل روبرو بودیم که این امر بسیار نگران کننده برای معامله گران خرده بود که در طول هفته با افزایش های پی در پی توانست در پایان هفته با کاهش شدیدی روبرو شد و با توجه به خبرهای گفته شده از سوی بانک مرکزی باید دید معامله گران چه واکنشی نشان می دهند.

 

تحلیل اونس طلا

در اونس طلا شاهد کاهش و سپس افزایش قیمت و قرار گیری در سقف هفته گدشته بودیم که در بازه ۱۲۷۴ الی ۱۲۹۵ در حال نوسان بود و نوسان بیشتری از خود نشان نداد. و انتظار می رود در هفته جای بار نوسان بیشتری روبرو باشیم.

دامنه مقاومتی نزدیک: ۱۲۹۵ الی ۱۲۹۸

دامنه مقاومتی اصلی ۱۳۰۰ الی ۱۳۰۶

دامنه حمایتی نزدیک: ۱۲۸۵ الی ۱۲۸۰

دامنه حمایتی اصلی ۱۲۷۵ الی ۱۲۷۰

سناریوهای احتمالی اونس طلا در هفته جاری

سناریو افزایشی: پایداری قیمت در بالای حمایت نزدیک و اصلی مجدد اونس طلا را به سمت مقاومت های ۱۲۹۸ – ۱۳۰۰ – ۱۳۰۶ دلار هدایت می کند و با شکست ۱۳۰۶ دلار اونس طلا با پتانسیلی دیگر به سمت ۱۳۱۰ – ۱۳۱۶ دلار حرکت می کند.

سناریو کاهشی: چنانچه همچنان قیمت از شکست ۱۲۹۲ ناتوان باشد احتمال کاهش قیمت به سمت ۱۲۸۵۱۲۸۰ و ۱۲۷۵ وجود دارد.

سناریو های برگشتی

حالت اول:چنانچه باری دیگر اونس طلا در محدوده حمایت نزدیک و اصلی قرار گیرد احتمال برگشت قیمت وجود دارد و اینگونه که رویت دامنه حمایت نزدیک و عدم شکست آن افزایش به سمت ۱۲۹۰۱۲۹۵۱۲۹۸۱۳۰۰ – ۱۳۰۶ دلار هدایت می شود.

حالت دوم: چنانچه قیمت با سناریو افزایشی در دامنه ۱۳۰۰ قرار گیرد با عدم شکست دامنه مقاومتی ۱۳۰۶ موجب برگشت قیمت خواهد شد و این برگشت اهدافی شامل ۱۲۹۰ – ۱۲۸۵ الی ۱۲۸۰ دلار را دارد.

نکته: شکست حمایت اصلی اونس طلا را به دامنه حمایت هفتگی ۱۲۶۶ و ۱۲۶۰ دلار هدایت می کند و همچنین با شکست مقاومت اصلی اونس طلا را به سمت مقاومت هفتگی ۱۳۱۰ و ۱۳۱۶ دلار  هدایت می کند.

 

 

تحلیل آبشده نقدی طلا در هفته جاری

در هفته گذشته طبق تحلیل ارائه شده آبشده نقدی با قرار گیری در زیر مقاومت خود توانست تا سطح برگشتی اول که در محدوده ۵۴۵ الی ۵۴۲ هزارتومان است مورد برگشت قرار گیرد که هم اکنون قیمت در محدوده ۵۵۰ هزار تومان قرار دارد.

دامنه مقاومتی اصلی ۵۵۸ الی ۵۶۲ هزار تومان

دامنه مقاومتی نزدیک ۵۵۵ الی ۵۵۰  هزار تومان

دامنه حمایتی نزدیک ۵۴۵ الی ۵۴۲ هزار تومان

دامنه حمایتی اصلی ۵۳۹ الی ۵۳۷  هزار تومان

 

 

سناریوهای احتمالی آبشده نقدی طلا در هفته جاری

سناریو افزایشی: پایداری قیمت در بالای حمایت نزدیک و اصلی مجدد احتمال افزایش تا سقف قیمت  و سپس با شکست سقف مقاومت احتمال رویت دامنه ۵۵۸ و ۵۶۲ هزار تومان وجود دارد.

سناریو کاهشی: در صورتی که در این هفته همانند هفته گذشته باز هم مورد برگشت قرار گیرد احتمال کاهش مجدد به سمت حمایت نزدیک و اصلی وجود دارد که با برخورد دوم به حمایت نزدیک مواجه هستیم که احتمال شکست آن وجود دارد اما در صورت عدم شکست باز هم شاهد افزایش هستیم و شکست آن قیمت به سمت حمایت اصلی حرکت می کند.

سناریو برگشتی

حالت اول: چنانچه قیمت با رویت دامنه مجدد  ۵۴۵ و ۵۴۲ هزارتومان مواجه باشد با عدم شکست این دامنه با برگشت قیمت روبرو خواهد بود و اهداف   ۵۴۸ – ۵۵۰ – ۵۵۵ هزارتومان است. و در صورت شکست مقاومت نزدیک قیمت به سمت مقاومت اصلی حرکت می کند.شایان ذکر است که با برخورد دوم به این دامنه مواجه هستیم و احتمال شکست آن وجود دارد.

حالت دوم: چنانچه با شکست نزولی ۵۴۲ هزارتومان با دامنه ۵۳۹ و ۵۳۷ روبرو شود برگشت قیمت با عدم شکست این دامنه وجود دارد و اهداف ۵۴۲۵۴۵۵۴۸۵۵۰۵۵۵ هزارتومان است.

حالت سوم: چنانچه قیمت با رویت دامنه مقاومت اصلی روبرو شود که سقف چندین ساله آبشده طلا است می تواند مورد برگشت قرار گیرد و با عدم شکست آن احتمال کاهش قیمت به سمت ۵۵۵ – ۵۵۰ – ۵۴۵ و ۵۴۲ هزار تومان وجود دارد.

تحلیل آبشده شنبه ای در هفته جاری

در آبشده شنبه ای در هفته گذشته با توجه به سناریو های احتمالی که ارائه شد، قیمت با قرار گیری و عدم شکست با کاهش روبرو شد و سپس با رویت دامنه برگشتی ارائه شده با افزایش شارپی روبرو بودیم که هم اکنون قیمت در دامنه ۵۶۰ هزارتومان قرار گرفته است.

دامنه مقاومتی اصلی ۵۶۸ الی ۵۶۶  هزار تومان

دامنه مقاومتی نزدیک ۵۶۲ الی ۵۶۰ هزار تومان

دامنه حمایتی نزدیک:۵۵۷ الی ۵۵۵  هزار تومان

دامنه حمایتی اصلی ۵۵۲ الی ۵۵۰  هزار تومان

سناریو های احتمالی آبشده شنبه ای در هفته جاری

سناریو افزایشی: در حال حاضر شکست و پایداری قیمت بالای مقاومت نزدیک احتمال افزایش به سمت مقاومت اصلی وجود دارد.

سناریو کاهشی: چنانچه قیمت در این هفته هم ناتوان از رشد بیشتر باشد احتمال اصلاح قیمتی به سمت حمایت نزدیک و در صورت شکست حمایت اصلی وجود دارد.

سناریوهای برگشتی

حالت اول: چنانچه قیمت با عدم شکست مقاومت نزدیک خود با حمایت نزدیک که در محدوده ۵۵۷ الی ۵۵۵ هزار تومان مواجه شود با عدم شکست این حمایت احتمال برگشت و شکست مقاومت نزدیک و رویت مقاومت اصلی وجود دارد.اما با برخورد دوم با این سطح مواجه است و احتمال شکست وجود دارد.

حالت دوم: چنانچه حمایت نزدیک دستور خریدی در آن وجود نداشته باشد. و شکست آن قیمت را با به سمت حمایت اصلی هدایت می کند و با رویت آن احتمال برگشت قیمت به سمت ۵۵۵ – ۵۵۷ – ۵۶۰ – ۵۶۲ و ۵۶۸ هزار تومان وجود دارد.

حالت سوم: چنانچه قیمت با شکست مقاومت نزدیک با رویت مقاومت اصلی روبرو شود احتمال برگشت با عدم شکست مقاومت وجود دارد و اهداف شامل دامنه ۵۶۲ – ۵۶۰ – ۵۵۷ و ۵۵۵ هزار تومان وجود دارد.

تحلیل سکه نقدی در هفته جاری

سکه نقدی هفته گذشته با شکست سطح مقاومتی ۱۴۰۰۰۰۰ خود با افزایش ۵۴ هزارتومانی تا پایان هفته مواجه بود که پس از رویت قیمت ۱۴۵۴۰۰۰ با کاهش چشم گیری تا دامنه ۱۳۷۵۰۰۰ ادامه داد. و هم اکنون سطح تقاضا ۱۳۸۲۰۰۰ خود را شکست و دو سطح دیگر برای تقاضا در قیمت و افزایش مجدد وجود دارد. باید دید در این هفته به این دو دامنه چه واکنشی نشان می دهد و سناریو های زیر می تواند مطرح شود.

دامنه مقاومت اصلی: ۱۴۲۴۰۰۰ الی ۱۴۲۰۰۰۰

دامنه مقاومتی نزدیک: ۱۳۹۸۰۰۰ الی ۱۳۹۴۰۰۰

دامنه حمایتی نزدیک: ۱۳۷۵۰۰۰ الی ۱۳۶۹۰۰۰

دامنه حمایتی اصلی: ۱۳۵۲۰۰۰ الی ۱۳۴۵۰۰۰

 

 

سناریوهای احتمالی سکه نقدی در هفته جاری

سناریو افزایشی: چنانچه قیمت در بالا حمایت نزدیک همچنان پایدار باشد افزایش قیمت ها به اهداف ۱۴۰۷۰۰۰ – ۱۴۱۰۰۰۰ – ۱۴۱۵۰۰۰ و سپس هدف اصلی ۱۴۲۵۰۰۰ است. و با شکست مقاومت اصلی دامنه مقاومتی بعدی محدوده ۱۴۴۲۰۰۰ الی ۱۴۵۰۰۰۰  مطرح است.

سناریو کاهشی: چنانچه قیمت از شکست مقاومت نزدیک در هفته جاری ناتوان باشد احتمال کاهش بیشتر به سمت حمایت اصلی با شکست حمایت نزدیک وجود دارد.و در صورتی که بتواند حمایت اصلی را بشکند کاهش بیشتری به سمت ۱۳۳۳۰۰۰۱۳۲۰۰۰۰ و ۱۳۱۵۰۰۰ وجود دارد.

شایان ذکر است که شکست حمایت اصلی ۱۳۶۸۰۰۰ قیمت را به سمت ۱۳۶۰۰۰۰ – ۱۳۴۵۰۰۰ هدایت می کند.

سناریوهای برگشتی

حالت اول: چنانچه قیمت در دامنه مقاومت نزدیک که در محدوده ۱۴۰۰۰۰۰ الی ۱۳۹۷۰۰۰  قرار گیرد با عدم شکست آن احتمال برگشت قیمت به سمت ۱۴۱۰۰۰۰۰۱۴۰۷۰۰۰۱۴۰۰۰۰۰ – ۱۳۹۰۰۰۰ –۱۳۸۵۰۰۰ و ۱۳۸۲۰۰۰ وجود دارد.

حالت دوم: چنانچه قیمت در محدوده حمایت نزدیک قرار گیرد و با عدم شکست ۱۳۸۲۰۰۰ احتمال برگشت قیمت و افزایش به اهداف۱۳۹۰۰۰۰ ۱۳۹۵۰۰۰ – ۱۴۰۰۰۰۰ – ۱۴۰۷۰۰۰ – ۱۴۱۰۰۰۰۱۴۱۵۰۰۰  و ۱۴۲۰۰۰۰ وجود دارد.

حالت سوم: در صورتی که حمایت نزدیک شکسته شود احتمال کاهش به سمت حمایت اصلی وجود دارد و سپس با عدم شکست۱۳۴۵۰۰۰ احتمال برگشت به سمت اهداف۱۴۶۸۰۰۰۱۴۷۵۰۰۰۱۳۸۲۰۰۰ – ۱۳۸۵۰۰۰ – ۱۳۹۰۰۰۰ – ۱۳۹۵۰۰۰ و ۱۴۰۰۰۰۰ وجود دارد.

تحلیل آتی سکه سررسید تیر ماه ۹۷ در هفته جاری

در این سررسید با افزایش شدید قیمت و سپس در پایان هفته با کاهش چشم گیری مواجه بودیم که با توجه به نوسانات سکه نقدی نوسانات شدید از خود نشان داد که دیده می شود همچنان ادامه داشته باشد. در این هفته انتظار کاهش با توجه سکه نقدی وجود دارد و سه سطح تقاضا پیش رو دارد و باید دید به کدام یک از تقاضا ها واکنش برگشتی نشان می دهد.

دامنه مقاومتی نزدیک: ۱۶۰۲۰۰۰ الی ۱۵۹۸۰۰۰

دامنه مقاومتی اصلی ۱۶۲۶۰۰۰ الی ۱۶۲۱۰۰۰

دامنه حمایتی نزدیک: ۱۵۶۶۰۰۰ الی ۱۵۶۳۰۰۰

دامنه حمایتی اصلی ۱۵۳۶۰۰۰ الی ۱۵۳۱۰۰۰

سناریو های احتمالی آتی سکه سررسید تیر ماه ۹۷ در هفته جاری

سناریو افزایشی: در صورتی که با گپ منفی در شروع هفته بازگشایی شود.انتظار می رود قیمت در دامنه حمایت نزدیک که در محدوده ۱۵۶۷۰۰۰ الی ۱۵۶۳۰۰۰ است با تقاضا مواجه شود که این تقاضا تا زمانی که شکسته نشود قیمت را به سمت حمایت نزدیک و پس از شکست حمایت نزدیک به سمت حمایت اصلی هدایت می کند.

سناریو کاهشی:  در صورت شکست حمایت نزدیک کاهش قیمت وجود دارد و به سمت دامنه حمایتی ۱۵۵۵۰۰۰ – ۱۵۴۸۰۰۰ – ۱۵۴۳۰۰۰ و سپس میتواند با شکست ۱۵۴۳۰۰۰ به دامنه حمایت اصلی هدایت شود.

سناریو های برگشتی

حالت اول: در صورتی که در حال اول در دامنه حمایت نزدیک ۱۵۶۷۰۰۰ الی ۱۵۶۳۰۰۰ قرار گیرد با عدم شکست آن احتمال افزایش به سمت مقاومت نزدیک و اصلی وجود دارد.

حالت دوم: چنانچه دستور سفارشاتی در دامنه حالت اول که در محدوده ۱۵۶۷۰۰۰ الی ۱۵۶۳۶۰۰۰ است نباشد قیمت با شکست این لایه به سمت لایه برگشتی که در محدوده ۱۵۳۶۰۰۰ – ۱۵۳۱۰۰۰ است کاهش پیدا می کند و با رویت آن مورد برگشت قرار خواهد گرفت و اهداف شامل ۱۵۳۷۰۰۰ – ۱۵۴۰۰۰۰ – ۱۵۴۶۰۰۰ – ۱۵۵۰۰۰۰ – ۱۵۵۳۰۰۰ و ۱۵۵۹۰۰۰ و حمایت نزدیک و اصلی می تواند باشد.

حالت سوم: چنانچه قیمت با رویت دامنه مقاومت اصلی که در محدوده ۱۶۲۶۰۰۰ الی ۱۶۲۱۰۰۰ است مواجه شود احتمال برگشت با عدم شکست این سطح مقاومتی وجود دارد و قیمت را به سمت ۱۶۱۰۰۰۰۱۶۰۲۰۰۰۱۵۹۶۰۰۰۱۵۹۰۰۰۰ هدایت می کند.

تحلیل آتی سکه سررسید شهریور ۹۷ در هفته جاری

در این سررسید با حرکات شدید تری مواجه هستیم که در هفته جاری دو سطح عرضه و سه سطح تقاضا قابل توجه خواهد بود که با توجه به این چند سطوح سناریوهای مطرح خواهد بود.

دامنه مقاومتی نزدیک: ۱۶۵۲۰۰۰ الی ۱۶۴۷۰۰۰

دامنه مقاومتی اصلی ۱۶۸۲۰۰۰ الی ۱۶۷۸۰۰۰

دامنه حمایتی نزدیک: ۱۶۲۶۰۰۰ الی ۱۶۲۱۰۰۰

دامنه حمایتی اصلی ۱۵۹۰۰۰۰ الی ۱۵۸۸۰۰۰

سناریو های احتمالی آتی سکه سررسید شهریور ۹۷ در هفته جاری

سناریو افزایشی: چنانچه قیمت در دامنه حمایت نزدیک با گپ  منفی بازگشایی شود عدم شکست ان احتمال تشکیل تقاضا و سناریو افزایشی به سمت اهدافی شامل مقاومت نزدیک و اصلی وجود دارد.

سناریو کاهشی: در صورتی که توانایی شکست سطح حمایتی ۱۶۲۱۰۰۰ را دارا باشد  قیمت به سمت ۱۶۰۷۰۰۰۱۶۰۲۰۰۰ و حمایت اصلی که در محدوده ۱۵۹۰۰۰۰ الی ۱۵۸۸۰۰۰ احتمال کاهش وجود دارد.

سناریو های برگشتی

حالت اول: سناریو برگشتی اول در دامنه ۱۶۲۷۰۰۰ الی ۱۶۲۱۰۰۰ با عدم شکست ۱۶۲۰۰۰۰ ایجاد شده است که برگشت قیمت را به سمت۱۶۳۳۰۰۰ – ۱۶۳۹۰۰۰ – ۱۶۴۷۰۰۰ – ۱۶۵۲۰۰۰ را شامل می شود.

حالت دوم: چنانچه دستور سفارشاتی در دامنه حالت اول که در محددوه ۱۶۲۷۰۰۰ الی ۱۶۲۱۰۰۰ است نباشد قیمت با شکست این لایه به سمت لایه برگشتی که در محدوده ۱۵۹۴۰۰۰ الی ۱۵۸۸۰۰۰ است کاهش پیدا می کند و با رویت آن مورد برگشت قرار خواهد گرفت و اهداف شامل ۱۶۰۱۰۰۰ – ۱۶۰۴۰۰۰ – ۱۶۰۷۰۰۰ – ۱۶۱۳۰۰۰ و ۱۶۲۲۰۰۰ خواهد بود.

حالت سوم: چنانچه به هر دلیلی قیمت با رویت دامنه مقاومت اصلی خود رو برو باشد و با رویت دامنه ۱۶۸۲۰۰۰ الی ۱۶۷۸۰۰۰ احتمال برگشت با عدم شکست آن وجود دارد که اهداف شامل ۱۶۶۷۰۰۰ – ۱۶۵۲۰۰۰ – ۱۶۴۷۰۰۰ و ۱۶۴۰۰۰۰ است.

ارسال دیدگاه