ثبت نام

تحلیل تکمیلی طلا | ۲۹ مهر ۹۶

analysis-gold

چشم انداز

طی هفته گذشته اونس طلا با رویت دامنه عرضه خود مورد برگشت قرار گرفت و توانست تا دامنه ۱۲۷۷ دلار کاهش پیدا کند و در طلا داخلی هم با رویت دامنه های عرضه خود با کاهش روبرو شد و دیده می شود که در هفته جاری با رویت حمایت های خود مورد برگشت قرار گیرند.

تحلیل تکنیکال اونس طلا در هفته جاری

در حال حاضر اونس طلا در بین سطوح ۱۳۰۶ الی ۱۲۶۰ دلار در حال نوسان است که حمایت نزدیک آن ۱۲۷۷ دلار و مقاومت ۱۲۹۰ دلار است.

سناریو های احتمالی اونس طلا در هفته جاری

سناریو افزایشی: عدم شکست حمایت فعلی ۱۲۷۷ دلار و پایداری آن در بالای ۱۲۸۰ دلار افزایش را به سمت ۱۲۸۵۱۲۹۰ دلار و سپس در صورت از دست رفتن دامنه ۱۲۹۰ دلار اونس طلا به سمت ۱۲۹۵ و ۱۳۰۰ دلار هدایت می شود.بخش دوم رشد با شکست ۱۳۰۶ دلار ایجاد می شود که اونس طلا را به سمت ۱۳۱۰ الی ۱۳۱۶ دلار هدایت می کند.

سناریو کاهشی: شکست و از بین رفتن دامنه حمایتی ۱۲۷۷ دلار اونس تا مورد کاهش قرار می گیرد که اهداف این کاهش در مرحله اول ۱۲۷۳۱۲۷۰ دلار است.

سناریو های برگشتی:

حالت اول: با از دست رفتن دامنه حمایتی و رویت دامنه ۱۲۷۰ الی ۱۲۶۵ دلار با عدم شکست ۱۲۶۰ دلار اونس مورد برگشت قرار می گیرد که اهداف این برگشت مقاومت های ۱۲۷۵۱۲۷۷۱۲۸۰۱۲۸۵ و ۱۲۹۰ دلار است.

حالت دوم: با شکل گیری سناریو افزایشی رویت دامنه ۱۳۰۰ دلار با عدم شکست ۱۳۰۷ دلار اونس طلا مورد برگشت قرار می گیرد که اهداف ان شامل ۱۲۹۵۱۲۹۰۱۲۸۵ و ۱۲۸۰ دلار است.

 

تحلیل آبشده طلا نقدی در هفته جاری

در نماد آبشده طلا نقدی در هفته گذشته با از دست رفتن حمایت کلیدی ۵۳۷ هزار تومان سناریو کاهشی شکل گرفت که در حال رویت اهداف کاهشی خود است. که با چند سناریو در این هفته همراه هستیم.

در حال حاضر حمایت اصلی دامنه ۵۲۱ هزار تومان و مقاومت ۵۴۳ هزار تومان است.

و حمایت نزدیک ۵۲۸ هزار تومان و مقاومت ۵۳۴ هزار تومان است.

سناریو های احتمالی آبشده طلا نقدی در هفته جاری

سناریو افزایشی: با عدم از دست رفتن دامنه حمایتی ۵۲۸ هزار تومان احتمال افزایش قیمت به سمت مقاومت ۵۳۴ هزار تومان وجود دارد که هدف میانی ۵۳۲ هزار تومان قرار دارد. بخش دوم افزایش و شکل گیری سناریو افزایشی بعدی با شکست دامنه مقاومتی ۵۳۴ هزار تومان شکل میگیرد که آبشده طلا را به سمت دامنه ۵۳۷ الی ۵۴۰ هزار تومان هدایت می کند.

سناریو کاهشی: از دست رفتن حمایت فعلی ۵۲۸ هزار تومان آبشده طلا را به سمت دامنه ۵۲۵ و ۵۲۱ هزار تومان هدایت می کند. و با از دست رفتن حمایت ۵۲۱ هزار تومان کاهش قیمت به سمت ۵۲۰ الی ۵۱۷ هزار تومان وجود دارد.

سناریوهای برگشتی:

حالت اول: در بین حمایت های فعلی، محدوده ۵۲۲ الی ۵۲۱ هزار تومان بسیار مستحکم دیده می شود که با عدم شکست این لایه حمایت موجب برگشت قیمت و ایجاد تقاضا می شود که اهداف این برگشت شامل, ۵۲۵۵۲۸۵۳۲ و ۵۳۴ هزار تومان است.

حالت دوم: در صورتی که آبشده طلا با شکست مقاومت ۵۳۴ هزار تومان به محدوده ۵۳۷ الی ۵۴۰ هزار تومان افزایش پیدا کند با رویت بازه قیمتی ۵۳۷ الی ۵۴۰ هزار تومان و  عدم شکست این بازه قیمتی می تواند مجدد کاهش پیدا کند که اهداف آن شامل ۵۳۴۵۳۲ و ۵۳۰ است.

 

تحلیل آبشده طلا شنبه ای در هفته جاری

در نماد آبشده طلا نقدی در هفته گذشته با از دست رفتن حمایت کلیدی ۵۴۸ هزار تومان سناریو کاهشی شکل گرفت که در حال رویت اهداف کاهشی خود است. که با چند سناریو در این هفته همراه هستیم.

در حال حاضر حمایت اصلی دامنه ۵۲۷ هزار تومان و مقاومت ۵۵۴ هزار تومان است.

و حمایت نزدیک ۵۴۰ هزار تومان و مقاومت ۵۴۸ هزار تومان است.

 

سناریو های احتمالی آبشده طلا نقدی در هفته جاری

سناریو افزایشی: با عدم از دست رفتن دامنه حمایتی ۵۴۰ هزار تومان احتمال افزایش قیمت به سمت مقاومت ۵۴۸ هزار تومان وجود دارد که هدف میانی ۵۴۴ هزار تومان قرار دارد. بخش دوم افزایش و شکل گیری سناریو افزایشی بعدی با شکست دامنه مقاومتی ۵۴۸ هزار تومان شکل میگیرد که آبشده طلا را به سمت دامنه ۵۵۰ الی ۵۵۴ هزار تومان هدایت می کند.

سناریو کاهشی: از دست رفتن حمایت فعلی ۵۴۰ هزار تومان آبشده طلا را به سمت دامنه ۵۳۸ و ۵۳۴ هزار تومان هدایت می کند. و با از دست رفتن حمایت ۵۳۴ هزار تومان کاهش قیمت به سمت ۵۳۲ الی ۵۲۷ هزار تومان وجود دارد.

سناریوهای برگشتی:

حالت اول: در بین حمایت های فعلی، محدوده ۵۳۲ الی ۵۲۷ هزار تومان بسیار مستحکم دیده می شود که با عدم شکست این لایه حمایت موجب برگشت قیمت و ایجاد تقاضا می شود که اهداف این برگشت شامل, ۵۳۴۵۳۸۵۴۰ و ۵۴۴ هزار تومان است.

حالت دوم: در صورتی که آبشده طلا با شکست مقاومت ۵۴۸ هزار تومان به محدوده ۵۵۰ الی ۵۵۴ هزار تومان افزایش پیدا کند با رویت بازه قیمتی ۵۵۰ الی ۵۵۴ هزار تومان و  عدم شکست این بازه قیمتی می تواند مجدد کاهش پیدا کند که اهداف آن شامل ۵۴۸۵۴۴ و ۵۴۰ هزار تومان است.

 

تحلیل سکه نقدی در هفته جاری

در نمودار سکه نقدی با شکست نزولی ۱,۳۰۱,۰۰۰ مواجه شده است و دیده می شود که پایداری قیمت در زیر این سطح کاهش قیمت را به سمت ۱,۲۹۰,۰۰۰ الی ۱,۲۸۲,۰۰۰ هدایت می کند.

در حال حاضر مقاومت اصلی محدوده ۱,۳۲۰,۰۰۰ الی ۱,۳۲۴,۰۰۰ و حمایت ۱,۲۹۰,۰۰۰ الی ۱,۲۸۲,۰۰۰ است.

و مقاومت نزدیک آن ۱,۳۱۲,۰۰۰ الی ۱,۳۰۷,۰۰۰ است.

 

سناریوهای احتمالی سکه نقدی در هفته جاری

سناریو افزایشی: با پایداری قیمت در بالای ۱,۳۰۰,۰۰۰ سکه نقدی می تواند مورد افزایش قرار گیرد که این افزایشی تا دامنه ۱,۳۰۷,۰۰۰ الی ۱,۳۱۲,۰۰۰ وجود داشته باشد. و در صورت افزایش بیشتر نیازمند شکست مقاومت نزدیک فعلی است که آن را به سمت مقاومت اصلی هدایت می کند.

سناریو کاهشی: با پایداری قیمت در زیر ۱,۳۰۰,۰۰۰ سکه نقدی مورد کاهش قرار می گیرد و این کاهش تا دامنه حمایت اصلی وجود دارد. و برای کاهش بیشتر نیازمند شکست حمایت اصلی است.

سناریوهای برگشتی:

حالت اول: رویت دامنه حمایت اصلی با عدم شکست آن احتمال برگشت قیمت به سمت مقاومت نزدیک و پس از شکست مقاومت نزدیک افزایش قیمت به سمت مقاومت اصلی وجود دارد.

حالت دوم: در صورتی که قیمت با رویت دامنه مقاومت اصلی مواجه باشد با عدم شکست آن احتمال برگشت قیمت به سمت دامنه ۱,۳۱۲,۰۰۰۱,۳۰۷,۰۰۰ و ۱,۳۰۰,۰۰۰ وجود دارد.

حالت سوم: در صورتی که با رویت دامنه مقاومت نزدیک ذکر شده مواجه شود عدم شکست ۱,۳۱۲,۰۰۰ مورد عرضه قرار می گیرد که این عرضه کاهش قیمت را تا دامنه ۱,۳۰۰,۰۰۰ و سپس به سمت حمایت اصلی هدایت می کند.

 

 

تحلیل آتی سکه تحویل اردیبهشت ۹۷ در هفته جاری

در این سررسید قیمت با عرضه شدیدی در هفته گذشته کاهش پیدا کرد که با رویت دامنه ۱,۴۲۵,۰۰۰ مواجه شد و سپس با تقاضا خوبی تا دامنه ۱,۴۴۲,۰۰۰ افزایش پیدا کرد، در هفته جاری با توجه به کاهش اونس طلا احتمال کاهش تا حمایت های فعلی وجود دارد.

در حال حاضر مقاومت اصلی محدوده ۱,۴۵۰,۰۰۰ الی ۱,۴۵۳,۰۰۰ است و حمایت اصلی در محدوده ۱,۴۲۰,۰۰۰ الی ۱,۴۱۷,۰۰۰ است.

و مقاومت نزدیک محدوده ۱,۴۴۲,۰۰۰ الی ۱,۴۴۵,۰۰۰ است و حمایت نزدیک محدوده ۱,۴۳۰,۰۰۰ الی ۱,۴۲۵,۰۰۰ است.

 

سناریو های احتمالی آتی سکه تحویل اردیبهشت ۹۷

سناریو افزایشی: با پایداری قیمت در بالای ۱,۴۳۴,۰۰۰ و شکست صعودی مقاومت نزدیک فعلی احتمال افزایش قیمت به سمت مقاومت اصلی وجود دارد.

سناریو کاهشی: چنانچه قیمت با شکست نزولی ۱,۴۳۴,۰۰۰ مواجه باشد کاهش قیمت به سمت حمایت نزدیک فعلی وجود دارد. و با شکست حمایت نزدیک می تواند کاهش بیشتری را تا دامنه حمایت اصلی فراهم سازد.

سناریو های برگشتی:

حالت اول: رویت دامنه حمایت اصلی تقاضا افزایش می یابد و با عدم شکست آن افزایش قیمت را به سمت ۱,۴۲۵,۰۰۰۱,۴۳۰,۰۰۰۱,۴۳۴,۰۰۰ و ۱,۴۴۰,۰۰۰ وجود دارد.

حالت دوم: رویت دامنه مقاومتی اصلی عرضه قیمتی را افزایش می دهد و با عدم شکست آن قیمت به سمت  ۱,۴۴۵,۰۰۰۱,۴۴۲,۰۰۰ –  ۱,۴۳۸,۰۰۰ و ۱,۴۳۴,۰۰۰ وجود دارد.

 

تحلیل آتی سکه تحویل تیر ۹۷ در هفته جاری

در این سررسید قیمت با عرضه شدیدی در هفته گذشته کاهش پیدا کرد که با رویت دامنه ۱,۴۷۲,۰۰۰ مواجه شد و سپس با تقاضا خوبی تا دامنه ۱,۴۸۹,۰۰۰ افزایش پیدا کرد، در هفته جاری با توجه به کاهش اونس طلا احتمال کاهش تا حمایت های فعلی وجود دارد.

در حال حاضر مقاومت اصلی محدوده ۱,۴۹۸,۰۰۰ الی ۱,۵۰۱,۰۰۰ است و حمایت اصلی در محدوده ۱,۴۶۶,۰۰۰ الی ۱,۴۶۲,۰۰۰ است.

و مقاومت نزدیک محدوده ۱,۴۸۹,۰۰۰ الی ۱,۴۹۳,۰۰۰ است و حمایت نزدیک محدوده ۱,۴۷۵,۰۰۰ الی ۱,۴۷۲,۰۰۰ است.

سناریو های احتمالی آتی سکه تحویل تیر ۹۷

سناریو افزایشی: با پایداری قیمت در بالای ۱,۴۷۵,۰۰۰ و شکست صعودی مقاومت نزدیک فعلی احتمال افزایش قیمت به سمت مقاومت اصلی وجود دارد.

سناریو کاهشی: چنانچه قیمت با شکست نزولی ۱,۴۷۹,۰۰۰ مواجه باشد کاهش قیمت به سمت حمایت نزدیک فعلی وجود دارد. و با شکست حمایت نزدیک می تواند کاهش بیشتری را تا دامنه حمایت اصلی فراهم سازد.

سناریو های برگشتی:

حالت اول: رویت دامنه حمایت اصلی تقاضا افزایش می یابد و با عدم شکست آن افزایش قیمت را به سمت ۱,۴۷۲,۰۰۰۱,۴۷۵,۰۰۰۱,۴۷۹,۰۰۰ و ۱,۴۸۸,۰۰۰ وجود دارد.

حالت دوم: رویت دامنه مقاومتی اصلی عرضه قیمتی را افزایش می دهد و با عدم شکست آن قیمت به سمت  ۱,۴۹۳,۰۰۰۱,۴۸۹,۰۰۰ –  ۱,۴۸۵,۰۰۰ و ۱,۴۷۹,۰۰۰ وجود دارد.

منبع :
طلا چارت

ارسال دیدگاه

error: !نشر امکان پذیر نیست