ثبت نام

تحلیل تکمیلی طلا | ۲۵ آذر ۹۶

analysis

چشم انداز

طی هفته گذشته اونس طلا با کاهش روبرو بود و سپس در پایان هفته مسیر افزایشی را به سمت مقاومت های خود هدایت شد و در بازار داخلی همانند اونس طلا عمل کرد و با رویت حمایت های خود مورد افزایش قرار گرفته است و دیده می شود که در هفته جاری با رویت مقاومت ها در طلا مواجه باشیم.

تحلیل اونس طلا

طی هفته گذشته با سناریو کاهشی مواجه شد که با شکست ۱۲۴۳ و عدم شکست ۱۲۵۲ دلاری با کاهش ۱۰ دلاری روبرو بود و سپس با سناریو برگشتی حالت اول در تحلیل هفته گذشته توانست تا دامنه ۱۲۶۳ افزایش پیدا کند.و در این هفته باید منتظر رویت اهداف این سناریو باشیم که با مقاومت های خود روبرو است.

دامنه مقاومت دور: ۱۲۹۹۱۲۸۹

دامنه مقاومت نزدیک: ۱۲۶۹۱۲۶۵

محور نوسان: ۱۲۴۳۱۲۶۰

دامنه حمایت نزدیک: ۱۲۳۹۱۲۳۵

دامنه حمایت دور: ۱۲۱۵۱۲۰۵

سناریو های احتمالی اونس طلا در هفته جاری

سناریو افزایشی: در این سناریو با شکست ۱۲۵۲ دلاری در هفته گذشته فعال شده است و اهداف شامل مقاومت نزدیک و سپس با گذر از مقاومت نزدیک به سمت مقاومت دور هدایت می شود.

سناریو کاهشی: این سناریو در هفته جاری با شکست نزولی ۱۲۵۲ دلاری فعال می شود و هدف آن رویت دامنه حمایت نزدیک است و در صورت شکست حمایت نزدیک به سمت ۱۲۲۶ و حمایت دور حرکت میکند.

سناریو های برگشتی

حالت اول: چنانچه قیمت با سناریو افزایشی به سمت مقاومت نزدیک حرکت کند، با رویت دامنه ۱۲۶۵ الی ۱۲۶۹ و با عدم شکست ان احتمال برگشت قیمت به سمت ۱۲۶۰۱۲۴۳ و سپس حمایت نزدیک وجود دارد.و اما چنانچه قیمت با شکست مقاومت نزدیک روبرو باشد و در صورت  رویت دامنه مقاومت دور احتمال برگشت قیمت با عدم شکست آن وجود دارد. و اهداف شامل مقاومت نزدیک شکسته شده و حمایت نزدیک خواهد بود.

حالت دوم: چنانچه باری دیگر قیمت با حمایت نزدیک روبرو شود و با توجه به برخورد دوم به آن باز هم می تواند مورد برگشت قرار گیرد و اهداف شامل ۱۲۴۳۱۲۵۲ و مقاومت نزدیک خواهد بود. و اما در صورتی که دستور خریدی در آن وجود نداشته باشد با شکست آن به سمت حمایت دور هدایت می شود و رویت حمایت دور و عدم شکست آن می تواند نقش برگشتی را ایفا نماید و اهداف شامل ۱۲۲۶ و حمایت نزدیک شکسته شده و مقاومت نزدیک است.

 

تحلیل آبشده نقدی طلا

در این نماد قیمت با رویت حمایت نزدیک خود در حال حاضر با رشد ۶ هزارتومانی مواجه شده و دیده می شود که قیمت مسیر را به سمت اهداف خود ادامه دهد.

دامنه مقاومت دور: ۵۸۲۵۷۷ هزار تومان

دامنه مقاومت نزدیک: ۵۷۰۵۶۷ هزار تومان

محور نوسان: ۵۵۹۵۵۳ هزار تومان

دامنه حمایت دور: ۵۴۵۵۴۲ هزار تومان

دامنه حمایت نزدیک: ۵۵۳۵۵۰ هزار تومان

سناریوهای احتمالی آبشده نقدی طلا در هفته جاری

سناریو افزایشی: دیده می شود که قیمت با رویت دامنه حمایت نزدیک خود مورد افزایش قرار گرفته است و شکست مقاومت ۵۶۱ هزارتومان آن را با سناریو افزایشی تقویت می کند و اهداف این سناریو شامل ۵۶۳ هزار تومان و دامنه مقاومت نزدیک است و در صورت شکست مقاومت نزدیک به سمت مقاومت دور حرکت خواهد کرد.

سناریو کاهشی: این سناریو در حال حاضر با شکست حمایت نزدیک می تواند شکل بگیرد و قیمت را از اصلاح خارج کند که شکست حمایت نزدیک قمیت را به سمت مقاومت دور هدایت می کند.

سناریوهای برگشتی

حالت اول: چنانچه قیمت با سناریو افزایشی همراه باشد و پس از رویت ۵۷۰۵۶۷ مقاومت نزدیک احتمال برگشت به سمت ۵۶۳۵۶۰۵۵۳ و حمایت نزدیک هدایت می شود.و اما در صورت از دست رفتن مقاومت نزدیک به سمت مقاومت دور حرکت می کند و رویت مقاومت دور می تواند این برگشت را تکرار کند.و اهداف را رویت نمایید.

حالت دوم: در حال حاضر قیمت با رویت دامنه حمایت نزدیک به سمت اهداف در حال نوسان است، اما در صورت رویت مجدد حمایت نزدیک باز هم می تواند شاهد برگشت قیمت و افزایش به سمت اهداف باشیم اما در صورت شکست آن قیمت به سمت حمایت دور خود حرکت میکند و رویت حمایت دور می تواند مورد برگشت قرار گیرد و اهداف شامل حمایت شکسته شده نزدیک و مقاومت نزدیک خواهد بود.

 

تحلیل آبشده طلا شنبه ای

در این نماد همانند آبشده نقدی با رویت حمایت نزدیک خود و عدم شکست آن با افزایش قیمت روبرو بود که در هفته گذشته مطرح شده بود، و با رویت حمایت نزدیک خود می تواند مورد برگشت قرار گیرد. و در حال حاضر قیمت به سقف محور نوسان برخورد کرده است که شکست آن موجب افزایش بیشتر قیمت می شود.

دامنه مقاومت دور: ۵۷۷۵۷۳ هزار تومان

دامنه مقاومت نزدیک: ۵۷۰۵۶۷ هزار تومان

محور نوسان: ۵۶۱۵۵۵ هزار تومان

دامنه حمایت دور:۵۵۳۵۵۰ و ۵۴۷۵۴۵ هزار تومان

دامنه حمایت نزدیک: ۵۵۷۵۵۵ هزار تومان

سناریو های احتمالی آبشده شنبه ای طلا در هفته جاری

سناریو افزایشی: پایداری قیمت در بالای محور نوسان قیمت را به سمت مقاومت نزدیک و دور هدایت می کند. که هدف میانی ۵۶۳ هزار تومان و مقاومت نزدیک و پس از شکست مقاومت نزدیک به سمت مقاومت دور هدایت می شود.

سناریو کاهشی: شکست حمایت نزدیک سناریو کاهشی را شکل می دهد که این سناریو قیمت را به سمت حمایت های دور هدایت می کند.

 

سناریوهای برگشتی

حالت اول: در این سناریو در صورت شکل گیری سناریو کاهشی فعال می شود و سه دامنه موجب برگشت قیمت خواهد شد که شامل حمایت نزدیک و حمایت های دور است که با رویت هر یک  از این سه محدوده با عدم شکست قیمت را به سمت محور نوسان هدایت می کند.

حالت دوم: در صورتی که قیمت با رویت مقاومت نزدیک روبرو شود احتمال برگشت قیمت وجود دارد، پس با عدم شکست آن اهداف شامل ۵۶۳ ۵۶۱ و حمایت نزدیک و حمایت های دور است.و در صورت شکست مقاومت نزدیک سطح برگشتی بعدی مقاومت دور است و رویت ان احتمال برگشت قیمت به سمت مقاومت نزدیک شکسته شده و حمایت ها وجود دارد.

تحلیل سکه نقدی 

سکه نقدی طی هفته گذشته با توجه به حراج سکه نه تنها کاهش پیدا نکرد بلکه مسیر افزایشی را به سمت مقاومت های خود طی کرد. و با توجه به علم تکنیکال و سناریوهای که برای آن درنظر گرفته شده بود با عدم شکست کف محور نوسان ۱۳۹۰۰۰۰ توانست مجدد به بالای ۱۴۰۰۰۰۰ دست پیدا کند. و سپس با رویت دامنه مقاومت نزدیک از افزایش بیشتر آن جلوگیری شد و در هفته جاری انتظار نوسان بهتری وجود دارد.

دامنه مقاومت دور: ۱۴۴۳۰۰۰۱۴۴۰۰۰۰

دامنه مقاومت نزدیک: ۱۴۱۹۰۰۰۱۴۱۴۰۰۰

محور نوسان: ۱۳۹۰۰۰۰۱۴۰۰۰۰۰

دامنه حمایت دور: ۱۳۸۰۰۰۰۱۳۷۵۰۰۰ و  ۱۳۶۰۰۰۰۱۳۵۴۰۰۰

دامنه حمایت نزدیک: ۱۳۹۴۰۰۰۱۳۹۰۰۰۰

سناریو های احتمالی سکه نقدی در هفته جاری

سناریو افزایشی: چنانچه قیمت با شکست مقاومت نزدیک روبرو باشد احتمال افزایش بیشتر قیمت به سمت سقف قیمتی و مقاومت دور خود وجود دارد.

سناریو کاهشی: چنانچه توانایی شکست مقاومت نزدیک  را نداشته باشد احتمال کاهش قیمت به سمت کف محور نوسان و حمایت نزدیک در این هفته وجود دارد. و با شکست حمایت نزدیک به سمت حمایت دور هدایت می شود.

سناریوهای برگشتی

حالت اول: چنانچه با شکست مقاومت نزدیک به سمت مقاومت دور هدایت شود، در صورت رویت مقاومت دور احتمال برگشت قیمت با عدم شکست آن وجود دارد و اهداف شامل ۱۴۳۴۰۰۰۱۴۳۰۰۰۰ و محور نوسان و حمایت نزدیک است.

حالت دوم: در صورتی که با سناریو کاهشی همراه باشیم و قیمت بتواند تا حمایت نزدیک کاهش پیدا کند، عدم شکست این حمایت که در محدوده ۱۳۹۴۰۰۰۱۳۹۰۰۰۰ باز هم میتواند باری دیگر با ریسک پذیری بیشتری موجب برگشت قرار گیرد و به سمت سقف محور و مقاومت نزدیک هدایت شود. و اما اگر حمایت نزدیک شکسته شود حد ضرر خریداران زده خواهد شد و قیمت با عرضه بیشتری به سمت حمایت بعدی که در محدوده های ۱۳۸۰۰۰۰۱۳۷۵۰۰۰ و  ۱۳۶۰۰۰۰۱۳۵۴۰۰۰ است می تواند از این دو دامنه مورد برگشت و افزایش به سمت محور نوسان را ایفا کند.

تحلیل آتی سکه تحویل شهریور ماه ۹۷

در آتی سکه در هفته گذشته قیمت با قرار گیری در دامنه حمایت نزدیک توانست مسیر افزایشی را تا سقف محور داشته باشد و سپس با توجه به سناریو مطرح شده قیمت با برخورد به سقف محور با کاهش شارپی به سمت حمایت ایجاد کرده در هفته گذشته کاهش پیدا کرد و سپس در دامنه رنجی در نوسان بود و دیده می شود در این هفته حرکات بهتری را خواهیم داشت و با همان سناریو های هفته گذشته روبرو هستیم چرا که نوسان خاصی نداشته ایم و برنامه های هفته گذشته پا برجا خواهد بود.

دامنه مقاومت دور: ۱۶۸۳۰۰۰۱۶۷۸۰۰۰

دامنه مقاومت نزدیک: ۱۶۶۶۰۰۰۱۶۶۲۰۰۰

محور نوسان: ۱۶۵۶۰۰۰۱۶۳۷۰۰۰

دامنه حمایت دور:۱۶۰۳۰۰۰۱۵۹۷۰۰۰ و ۱۵۸۸۰۰۰۱۵۷۹۰۰

دامنه حمایت نزدیک: ۱۶۲۵۰۰۰۱۶۲۱۰۰۰

سناریو های احتمالی آتی سکه تحویل شهریور ماه ۹۷ در هفته جاری

سناریو افزایشی: با عدم شکست کف محور نوسان که ۱۶۳۷۰۰۰ است باری دیگر قیمت به سمت سقف محور نوسان حرکت می کند که احتمال شکست آن و افزایش به سمت مقاومت نزدیک وجود دارد و در این هفته در صورت توانایی شکست مقاومت نزدیک به سمت مقاومت دور خود حرکت خواهد کرد.

سناریو کاهشی: چنانچه با شکست نزولی کف محور نوسان که ۱۶۳۷۰۰۰ روبرو شود احتمال کاهش به سمت حمایت دامنه ۱۶۳۰۰۰۰ و حمایت نزدیک وجود دارد و در صورت توانایی شکست حمایت نزدیک می تواند موجب کاهش بیشتری شود که اهداف حمایت های دور خواهد بود.

سناریو های برگشتی

حالت اول: در صورتی که با سناریو افزایشی روبرو باشیم دو محدوده موجب برگشت قیمت می شود که شامل مقاومت نزدیک و دور است که رویت هر کدام و با عدم شکست احتمال برگشت قیمت به سمت محور نوسان وجود دارد.

حالت دوم: پس از تشکیل سناریو کاهشی دو محدوده موجب برگشت قیمتی می شود که شامل حمایت نزدیک و دور است که رویت هر کدام با عدم شکست احتمال برگشت قیمت به سمت محور نوسان و مقاومت نزدیک وجود دارد.

منبع :
طلا چارت

ارسال دیدگاه

error: !نشر امکان پذیر نیست