تحلیل تکمیلی طلا | ۲۲ مهر ۹۶

analysis-tala2

چشم انداز

طی هفته گذشته با توجه به شکست صعودی قیمت ها در ماه های اخیر قیمت با رویت مجدد سطوح های مورد نظر خود با برگشت شارپی مواجه شد، که توانست قیمت های چندین ساله خود را رقم زند، و با توجه به افزایشی بودن اونس طلا و دلار ریالی شاهد پایداری قیمت ها و تمایلات صعودی بودیم. و دیده می شود در هفته جاری این افزایش مورد اصلاح قرار گیرد.

 

تحلیل اونس طلا در هفته جاری

در تایم روزانه همه توجه های فروشنده به محدوده ۱۳۰۴ الی ۱۳۱۶ دلار و خریدار به محدوده ۱۲۷۷ الی ۱۲۶۸ دلار است و حمایت مقاومت های این هفته خواهند بود و رویت دوباره این دامنه ها میتواند مورد برگشت قیمت قرار گیرد.البته باید گفت شکست این دامنه ها می تواند کاهش و افزایشی بیشتری ایجاد کند.

 

سناریوهای احتمالی اونس طلا در هفته جاری

سناریو افزایشی: با توجه به تحلیل هفته گذشته همچنان احتمال افزایش تا دامنه ۱۳۱۰ الی ۱۳۱۶ دلار دیده می شود و اهداف میانی شامل ۱۳۰۲ – ۱۳۰۴ دلار است. و در صورتی که با شکست صعودی ۱۳۱۶ دلار همراه باشد افزایش قیمت به سمت ۱۲۲۳ الی ۱۳۳۵ دلار وجود دارد.

 

سناریو کاهشی: تنها با شکست نزولی ۱۲۹۰ دلار شکل می گیرد و کاهش قیمت به سمت ۱۲۸۵۱۲۸۰۱۲۷۷ دلار وجود دارد.

 

سناریوهای برگشتی

حالت اول: در صورتی که اونس طلا موفق به رویت دامنه ۱۳۱۰ دلار شود با عدم شکست ۱۳۱۶ دلار احتمال چرخش مارکت و کاهش به سمت ۱۳۰۴۱۳۰۰۱۲۹۵۱۲۹۰۱۲۸۰ دلار وجود دارد.

 

حالت دوم: چنانچه قیمت به هر دلیلی با دامنه ۱۲۷۷ الی ۱۲۶۸ دلار مواجه شود با عدم شکست ۱۲۶۰ دلار احتمال برگشت قیمت به سمت ۱۲۹۰۱۲۹۵۱۳۰۰۱۳۰۴۱۳۱۰ و ۱۳۱۶ دلار وجود دارد.


 

تحلیل آبشده نقدی طلا در هفته جاری

در آبشده نقدی دیده می شود که قیمت با پایداری در بالای ۵۳۷ هزار تومان قصد افزایش تا دامنه ۵۵۰ هزار تومان را دارد. اما این این افزایش با شکست صعودی ۵۴۶ هزار تومان تقویت می شود و حرکت سریعتری را به سمت ۵۵۰ هزار تومان آغاز می کند.اما ۵۴۶ هزار تومان بسیار مقاومت قوی دیده میشود و چنانچه با شکست نزولی ۵۳۷ همراه باشد و با عدم شکست مقاومت ۵۴۶ هزار تومان می تواند منجر به کاهش قیمت شود و از شدت افزایش کاسته خواهد شد، و اهداف این کاهش شامل ۵۳۳۵۲۹۵۲۶ و ۵۲۲ هزار تومان است.

 

سناریو های برگشتی در این نماد شامل رویت و قرار گیری قیمت در محدوده ۵۲۵ الی ۵۲۲ هزار تومان است که با عدم شکست ۵۲۱ هزار تومان شکل خواهد گرفت و افزایش قیمت به سمت ۵۲۹۵۳۳۵۳۷ الی ۵۴۶ هزار تومان در مرحله اول برای این هفته می توان در نظر گرفت.

 

سناریو برگشتی بعدی با شکل گیری سناریو افزایشی و رویت دامنه ۵۵۰ هزار تومان خواهد بود.که با قرارگیری قیمت در محدوده ۵۵۰ هزار تومان با عدم شکست ۵۵۴ هزار تومان شکل میگیرد و اهداف برگشتی و کاهشی آن شامل ۵۴۶۵۴۰۵۳۷ و در ادامه تشکیل به سناریو کاهش اشاره شده می شود.

 

و اما باید گفت بسیار حائز اهمیت خواهد بود که عبور از مقاومت ۵۵۴ هزار تومان افزایش بیشتری خواهیم داشت که این افزایش می تواند با اهدافی شامل, ۵۶۰ الی ۵۶۷ هزار تومان در نظر گرفت.


 

تحلیل آبشده شنبه ای طلا در هفته جاری

در آبشده شنبه ای طلا قیمت با رشد بیشتری نسبت به نقدی مواجه بوده است که این رشد تا مقاومت کلیدی ۵۵۵ ادامه داشته است. و باید در نظر داشت که عبور از مقاومت ۵۵۵ هزار تومان در هفته جاری منجر به افزایش قیمت به سمت ۵۶۰ و ۵۶۸ هزار تومان وجود دارد و با شکست این مقاومت در آبشده نقدی هم شاهد رشد خواهیم بود. اما چنانچه از شکست این مقاومت ناتوان باشد کاهش قیمت به سمت ۵۵۰ و ۵۴۸ هزار تومان وجود دارد که اولین دامنه حمایتی در این هفته است که با عدم شکست این حمایت باز هم شاهد رشد قیمت تا سقف قیمت و یا حتی شکست آن به اهداف اشاره شده هستیم.

 

شکست دامنه حمایتی ۵۵۰ و ۵۴۸ هزار تومان از پتانسیل افزایشی کاسته می کند که اهداف این شکست شامل ۵۴۲ و ۵۳۷ هزار تومان است که رویت اهداف و دامنه ۵۳۸ هزار تومان در هفته جاری می تواند تبدیل به تقاضا خریداران شود و شاهد افزایش قیمت به سمت حمایت شکسته شده ۵۵۰ و ۵۴۸ هزار تومان باشیم.


 

تحلیل سکه نقدی در هفته جاری

در این نماد در هفته گذشته با رشد شارپی قیمت مواجه بودیم البته با توجه به تحلیل های گذشته این به وضوح مشخص بود که محدوده ۱,۲۳۲,۰۰۰ بسیار مهم است. که اشاره بر آن شد که رویت مجدد ۱,۲۳۲,۰۰۰ می تواند مورد برگشت قرار گیرد، که بسیار فوق العاده از نظر تکنیکالی و حرکات قیمتی که هیچ کس به آن توجه ندارد عمل کرد.و در حال حاضر سکه نقدی هدف ۱,۳۳۳,۰۰۰ را دارد. و پایداری قیمت در بالای ۱,۳۰۰,۰۰۰ این اهداف را می تواند رویت نمایید. و رویت دامنه هدف می تواند قیمت را مورد برگشت قرار گیرد و این برگشت در هفته جاری اهدافی شامل ۱,۳۲۰,۰۰۰۱,۳۰۵,۰۰۰ و ۱,۳۰۰,۰۰۰ است.

 

اما شکست سطح حمایتی ۱,۳۰۰,۰۰۰ از افزایش بیشتر قیمت جلوگیری می کند و کاهش قیمت به سمت ۱,۲۹۵,۰۰۰ –  ۱,۲۹۲,۰۰۰ و ۱,۲۸۲,۰۰۰ خواهیم داشت.که در هفته جاری دامنه حمایتی ۱,۲۸۲,۰۰۰ در صورت رویت سطح برگشتی قیمت است پس با رویت دامنه ۱,۲۸۵,۰۰۰ الی ۱,۲۸۲,۰۰۰ با عدم شکست این دامنه قیمت با برگشت به سمت ۱,۲۹۲,۰۰۰۱,۲۹۵,۰۰۰۱,۳۰۰,۰۰۰ و بالای آن وجود دارد.

 

اما با شکست نزولی ۱,۲۸۲,۰۰۰ از پتانسیل افزایشی کاسته خواهد شود و قیمت به سمت ۱,۲۷۰,۰۰۰ فروکش می کند.


تحلیل آتی سکه تحویل اردیبهشت ۹۷

در این سررسید چند لایه حمایتی داریم که در آن ها جریان سفارشات آزاد وجود دارد. و دیده می شود که قیمت با یک حرکت اف ای اف حرکت می کند. و سقف قیمتی این سررسید در دامنه ۱,۴۵۰,۰۰۰ الی ۱,۴۵۳,۰۰۰ قرار دارد.که شکست این سقف قیمتی رشد بیشتری وجود دارد.

 

سناریو های احتمالی آتی سکه اردیبهشت ۹۷ در هفته جاری

در صورتی که سقف فعلی شکسته نشود و یا حتی شکسته شود و محدد با رویت هر یک از لایه های حمایتی با عدم شکست می تواند حرکت برگشتی به سمت مقاومت های پیش رو خود و شکست سقف فعلی منجر شود.و سه لایه فعلا مدنظر خواهد بود.

 

لایه اول: دامنه حمایتی ۱,۴۴۴,۰۰۰ و ۱,۴۴۰,۰۰۰ که با عدم شکست این لایه قمیت مجدد به دامنه ۱,۴۵۰,۰۰۰ الی ۱,۴۵۳,۰۰۰ باز میگردد و بعد از شکست دامنه سقف پیش رو افزایش بیشتری خواهیم داشت…

 

لایه دوم: با از دست رفت دامنه لایه اول قیمت به محدوده ۱,۴۳۶,۰۰۰ الی ۱,۴۳۴,۰۰۰ کاهش پیدا می کند که با عدم شکست این لایه مجدد قیمت به لایه اول و به سمت سقف فعلی  دامنه ۱,۴۵۰,۰۰۰ الی ۱,۴۵۳,۰۰۰ افزایش پیدا می کند.

 

لایه سوم: با از دست رفتن لایه دوم قیمت به محدوده ۱,۴۳۰,۰۰۰ و ۱,۴۲۶,۰۰۰ کاهش پیدا می کند که با عدم شکست این لایه مجدد قیمت به لایه دوم و سپس با شکست آن به لایه اول و در نهایت احتمال رویت سقف وجود دارد.

 

اما شایان ذکر است که با شکست لایه دوم قیمت تغییر روند داده است و هدف لایه سوم می تواند فقط لایه دوم باشد و با رویت لایه دوم قیمت به سمت لایه سوم باز می گردد. و با شکست دامنه لایه سوم قیمت به سمت دامنه ۱,۴۲۰,۰۰۰ الی ۱,۴۱۷,۰۰۰ کاهش پیدا می کند. اما تا زمانی که دامنه لایه دوم از دست نرفته است همچنان قیمت به تمایلات صعودی خود ادامه میدهد.


تحلیل آتی سکه تحویل تیر ماه ۹۷

در این سررسید در اغاز تولد خود با تحلیل های زیادی مبنی بر شکست سقف سررسید ها اشاره شد که همه دستورات خرید در بالای ۱,۴۲۲,۰۰۰ جمع آوری شد و با رشد  وشکست سقف های سکه نقدی و آبشده آتی تیر ماه هم با رشد شارپی مواجه بود که همه این رشد ها بسیار منطقی هست و دیده می شود که همه نمودار های طلا با شکست سقف های چند ماه اخیر خود مواجه بوده اند.

 

 

شاید این صحبت برای شما ناراحت کننده باشد اما با تبدیل سطح های که انجام شده است از این پس تمام سررسید های جدیدی که باز خواهد شد در بالای ۱,۴۲۰,۰۰۰ تا ۱,۵۵۰,۰۰۰ در حال نوسان باشند و بعد از  رسیدن به سررسید خود به پایین ۱,۴۲۰,۰۰۰ نفوذ می کنند. که بسیار طبیعی دیده می شود. خب بیشتر از این سرتان را درد نمی آورم و میرم سر اصل مطلب و برای این هفته هم مثل روال قبل سناریو های را خواهیم داشت.

 

 

سناریوهای احتمالی آتی سکه تیر ماه ۹۷ در هفته جاری

در صورتی که سقف فعلی شکسته نشود و یا حتی شکسته شود و مجدد با رویت هر یک از لایه های حمایتی با عدم شکست می تواند حرکت برگشتی به سمت مقاومت های پیش رو خود و شکست سقف فعلی منجر شود.و سه لایه فعلا مد نظر خواهد بود.

 

 

لایه اول: دامنه حمایتی ۱,۴۸۹,۰۰۰ و ۱,۴۸۶,۰۰۰ که با عدم شکست این لایه قمیت مجدد به دامنه ۱,۴۹۸,۰۰۰ الی ۱,۵۰۱,۰۰۰ باز میگردد و بعد از شکست دامنه سقف پیش رو افزایش بیشتری خواهیم داشت…

 

 

لایه دوم: با از دست رفت دامنه لایه اول قیمت به محدوده ۱,۴۸۳,۰۰۰ الی ۱,۴۸۰,۰۰۰ کاهش پیدا می کند که با عدم شکست این لایه مجدد قیمت به لایه اول و به سمت سقف فعلی  دامنه ۱,۴۹۸,۰۰۰ الی ۱,۵۰۱,۰۰۰ افزایش پیدا می کند.

 

 

لایه سوم: با از دست رفتن لایه دوم قیمت به محدوده ۱,۴۶۸,۰۰۰ و ۱,۴۶۲,۰۰۰ کاهش پیدا می کند که با عدم شکست این لایه مجدد قیمت به لایه دوم و سپس با شکست آن به لایه اول و در نهایت احتمال رویت سقف وجود دارد.

 

 

اما شایان ذکر است که با شکست لایه دوم قیمت تغییر روند داده است و هدف لایه سوم می تواند فقط لایه دوم باشد و با رویت لایه دوم قیمت به سمت لایه سوم باز می گردد. و با شکست دامنه لایه سوم قیمت به سمت دامنه ۱,۴۴۰,۰۰۰ الی ۱,۴۳۵,۰۰۰ کاهش پیدا می کند. اما تا زمانی که دامنه لایه دوم از دست نرفته است همچنان قیمت به تمایلات صعودی خود ادامه میدهد.

ارسال دیدگاه

error: !نشر امکان پذیر نیست