تحلیل تکمیلی طلا | 20 آبان 96

analysis-gold

چشم انداز

طی هفته گذشته طبق تحلیل ارائه شده اونس طلا با پایداری در بالای 1260 دلار موجب افزایش قیمت تا 1288 دلار شد که در طلا داخلی از شروع هفته با افزایش قیمت ها روبرو بودیم و سکه نقدی باری دیگر رکورد بالاترین قیمت را در چندسال گذشته شکست. و در آبشده طلا هم قیمت ها تا دامنه سقف قیمت افزایش پیدا کردند.

 

تحلیل اونس طلا در هفته جاری

در نمودار چهارساعته قیمت با برخورد به دامنه 1266 دلار مجدد با افزایش قیمت روبرو بود و توانست تا دامنه مقاومت نزدیکی که در تحلیل گذشته به ان اشاره شد افزایش پیدا کند و سپس با برخورد به آن با کاهش شارپی تا دامنه 1274 دلار روبرو بود. در حال حاضر همچنان پتانسیل افزایشی برقرار است و با عدم شکست دامنه تقاضا قیمت بازهم می تواند با افزایش روبرو شود.

دامنه مقاومتی نزدیک: ۱۲۸۵ الی ۱۲۹۰

دامنه مقاومتی اصلی ۱۳۰۰ الی ۱۳۰۶

دامنه حمایتی نزدیک: ۱۲۶۶ الی ۱۲۶۰

دامنه حمایتی اصلی ۱۲۵۱ الی ۱۲۴۳

 

 

سناریوهای احتمالی اونس طلا در هفته جاری

سناریو افزایشی: پایداری قیمت در بالای 1274 دلار قیمت را مجدد به بالای 1280 دلار هدایت می کند. و سپس با شکست دامنه عرضه 1288 الی 1290 دلار اونس طلا می تواند به دامنه 129513001305 افزایش پیدا می کند.

 

سناریو کاهشی: پایداری قیمت در زیر 1274 دلار اونس  طلا را به سمت 127012641260 دلار هدایت می کند سپس با شکست دامنه تقاضای 1264 دلار الی 1260 دلار قیمت به سمت تقاضا بعدی که در محدوده 1253 الی 1243 دلار است هدایت کند.

 

سناریو های برگشتی

حالت اول: چنانچه باری دیگر اونس طلا با رویت دامنه 1264 الی 1260 دلار روبرو شود تقاضا باز هم میتواند ایجاد برگشت نمایید. و با این برگشت به اهداف 127012741280 و 1285 دلار دست پیدا کند.

 

حالت دوم: چنانچه قیمت با شکست سطح تقاضا فعلی که 1260 دلار است. با سناریو کاهش همراه باشد با رویت دامنه 1253 الی 1243 دلار می تواند مورد برگشت قرار گیرد و با توجه به دامنه تقاضا احتمال برگشت به سمت 12601264127012741280 و 1285 دلار هدایت می شود.

 

حالت سوم: چنانچه با سناریو برگشتی تا رویت دامنه 1284 الی 1288 دلار مواجه باشد با عدم شکست 1290 دلار باز هم می تواند کاهش قیمت را به سمت دامنه تقاضا تجربه کند که اهداف میانی 1280127412701264 و 1260 دلار است.

 

حالت چهارم: چنانچه قیمت با سناریو افزایشی در دامنه ۱۳۰۰ قرار گیرد با عدم شکست دامنه مقاومتی ۱۳۰۶ موجب برگشت قیمت خواهد شد و این برگشت اهدافی شامل ۱۲۹۰۱۲۸۵ الی ۱۲۸۰ دلار را دارد.

 

تحلیل آبشده نقدی طلا در هفته جاری

در نمودار آبشده نقدی قیمت با رویت دامنه عرضه 544 هزارتومان با برگشت قیمت تا دامنه 540 هزارتومان روبرو شد که در حال حاضر دیده می شود که در آبشده طلا قیمت با کاهش بیشتر روبرو باشد و با عدم شکست سقف هفته گذشته این کاهش امکانپذیر خواهد بود.

دامنه مقاومتی نزدیک: ۵۴۶ الی ۵۴3  هزار تومان

دامنه مقاومتی اصلی ۵۵۵ الی ۵۵۰  هزار تومان

دامنه حمایتی نزدیک: ۵34 الی ۵32  هزار تومان

دامنه حمایتی اصلی ۵30 الی ۵25  هزار تومان

 

 

سناریوهای احتمالی آبشده نقدی طلا در هفته جاری

سناریو افزایشی: قیمت با پایداری در بالای 537 هزارتومان با افزایش روبرو است که در مرحله اول به اهداف 543 و 546 هزارتومان وجود دارد و سپس با شکست دامنه عرضه نزدیک می تواند به اهداف 550555 هزارتومان دست پیدا کند.

 

سناریو کاهشی: با شکست نزولی 537 هزارتومان با پایداری در زیر آن احتمال کاهش قیمت به سمت دامنه 534 و 532 هزارتومان وجود دارد.و سپس با شکست دامنه تقاضا نزدیک با شکست نزولی دیگر به سمت 534 و 532 هزارتومان حرکت می کند.

 

سناریو برگشتی

حالت اول: چنانچه قیمت با رویت دامنه 534 و 532 هزارتومان مواجه باشد با عدم شکست این دامنه با برگشت قیمت روبرو خواهد بود و اهداف 537540 و 543 هزارتومان است.

 

حالت دوم: چنانچه با شکست نزولی 532 هزارتومان به دامنه 530 و 525 روبرو شود برگشت قیمت با عدم شکست این دامنه وجود دارد و اهداف 532534537 و 540 هزارتومان است.

 

حالت سوم: چنانچه قیمت مجدد در دامنه 546 و 543 هزارتومان قرار گیرد احتمال برگشت قیمت وجود دارد و کاهش قیمت مجدد به سمت 540537534 و 532 هزارتومان هدایت می شود.

 

تحلیل آبشده شنبه ای در هفته جاری

در آبشده شنبه ای طلا باز هم قیمت اخرین سقف که 554 هزارتومان بود را شکسته است که دیده می شود قیمت با رویت دامنه های تقاضا مجدد به بالای سقف باز میگردد. که دو دامنه تقاضا پیش رو دارد و با رویت یکی از آنها مورد برگشت قرار میگیرد.

دامنه مقاومتی اصلی 554 الی 556  هزار تومان

دامنه حمایتی نزدیک:547 الی 545  هزار تومان

دامنه حمایتی اصلی 541 الی 538  هزار تومان

 

 

سناریو های احتمالی آبشده شنبه ای در هفته جاری

سناریو افزایشی: پایداری قیمت در بالای 550 هزارتومان احتمالا افزایش مجدد به سمت 554 و 556 هزارتومان وجود دارد و با شکست دامنه عرضه فعلی افزایش بیشتر قیمت وجود دارد.

 

سناریو کاهشی: چنانچه قیمت با شکست نزولی 550 مواجه باشد احتمال کاهش قیمت به سمت  دامنه تقاضا نزدیک که در محدوده 547 الی 545 است هدایت شودو برای کاهش بیشتر نیازمند شکست این دامنه است و اهداف شکست شامل دامنه تقاضا اصلی 541 و 538 است.

 

سناریوهای برگشتی

حالت اول: رویت دامنه 547 الی 545  هزار تومان و عدم شکست آن احتمال برگشت قیمت به سمت 550554 و 556 هزارتومان وجود دارد.

حالت دوم: چنانچه قیمت با شکست تقاضا نزدیک با رویت دامنه 541 الی 538  هزار تومان مواجه شود و عدم شکست آن احتمال برگشت قیمت به سمت 545547550 هدایت می شود.

 

حالت سوم: چنانچه قیمت با پایداری در بالای 550 به دامنه عرضه 554 الی 556  هزار تومان باز گردد با رویت این دامنه و عدم شکست آن می تواند مجدد کاهش پیدا کند و اهداف شامل دامنه تقاضا نزدیک و اصلی است.

 

 

تحلیل سکه نقدی در هفته جاری

در نمودار سکه نقدی قیمت با شکست سقف 1324000 باز هم مورد افزایش قرار گرفت و توانست تا دامنه 1362000 افزایش پیدا کند، و در حال حاضر با کاهش چشم گیر اونس طلا در دامنه 1350000 در حال نوسان است.

دامنه مقاومت دور: 1372000 الی 1370000

دامنه مقاومتی نزدیک: 1362000 الی 1357000

دامنه حمایتی نزدیک: 1340000 الی 1336000

دامنه حمایتی اصلی: 1327000 الی 1322000

 

 

سناریوهای احتمالی سکه نقدی در هفته جاری

سناریو افزایشی: چنانچه قیمت در بالای حمایت 1350000 قرار داشته باشد تمایلات صعودی همچنان برقرار خواهد بود و قیمت در دامنه 1350000 الی 1362000 نوسان می دهد و با شکست 1362000 به هدف 1372000 نزدیک می شود.

 

سناریو کاهشی: با شکست حمایت 1350000 و عدم شکست مقاومت اصلی قیمت به سمت 13400001336000 حرکت می کند. و کاهش بیشتر با شکست حمایت 1336000 امکانپذیر خواهد بود و اهداف این شکست شامل 13300001327000 و 1322000 است.

شایان ذکر است که شکست حمایت اصلی 1322000 قیمت را به سمت 13170001311000 هدایت می کند.

 

سناریوهای برگشتی

حالت اول:چنانچه قیمت با شکست حمایت 1350000 بتواند کاهش پیدا کند در هفته جاری می تواند در دو دامنه مورد برگشت قرار گیرد و سپس با افزایش روبرو باشد؛ دامنه اول در محدوده  1340000 الی 1336000 که حمایت نزدیک فعلی است مورد برگشت قرار می گیرد و با عدم شکست این لایه حمایت قیمت به سمت 134500013500001357000 باز خواهد گشت.

 

حالت دوم: چنانچه قیمت دامنه حمایتی  1340000 الی 1336000 را از دست دهد قیمت تا محدوده 1327000 الی 1322000 کاهش پیدا می کند و سپس با سناریو برگشتی در آن دامنه مورد برگشت با عدم شکست آن وجود دارد و اهداف این سناریو شامل 1336000134000013450001350000 و 1357000 است.

 

حالت سوم: در صورتی که سکه نقدی در هفته جاری با افزایش روبرو باشد قرار گیری قیمت در محدوده 1357000 الی 1362000 باز هم احتمال برگشت برای فروشندگان میسر است که با ریسک پذیری بالاتر قیمت بتواند با عدم شکست دامنه مقاومتی کاهش پیدا کند و اهداف شامل 1350000 -1345000134000013360001330000 است.

 

تحلیل آتی سکه سررسید اردیبهشت ماه 97

هفته گذشته در اتی سکه با کاهش و سپس افزایش قیمت ها روبرو بودیم که با سناریو برگشتی اول با موفقیت افزایش پیدا کرد و توانست تا محدوده عرضه خود ادامه دهد.و در این هفته با همان سناریوهای هفته گذشته روبرو هستیم.

دامنه مقاومتی نزدیک: 1463000 الی 1458000

دامنه مقاومتی اصلی 1468000 الی 1466000

دامنه حمایتی نزدیک: 1455000 الی 1452000

دامنه حمایتی اصلی 1447000 الی 1443000

 

 

سناریوهای احتمالی آتی سکه سررسید اردیبهشت ماه 97 در هفته جاری

سناریو افزایشی: تنها با شکست سقف فعلی می تواند سبب افزایش بیشتر قیمت گردد و این افزایش می تواند تا محدوده 1476000 وجود داشته باشد.

 

سناریو کاهشی: با عدم شکست مقاومت اصلی قیمت به سمت دامنه حمایتی خود کاهش پیدا می کند که با شکست و پایداری قیمت در زیر 1452000 فراهم می شود و اهداف شامل 145000014470001443000 است.

 

شایان ذکر است که با شکست دامنه حمایتی اصلی که در محدوده 1447000 الی 1443000 قرار دارد، تشکیل حمایت دیگر در دامنه 1438000 الی 1433000 می دهد و قیمت می تواند تا آن دامنه کاهش پیدا کند.

 

سناریوهای برگشتی

حالت اول: چنانچه قیمت در دامنه 1466000 الی 1463000 قرار گیرد با عرضه مواجه است که می تواند با عدم شکست 1466000 کاهش پیدا کند و اهداف این سناریو برگشتی شامل : 1456000145000014470001443000 است.

 

حالت دوم: چنانچه قیمت با شکل گیری سناریو کاهشی با رویت دامنه 1447000 الی 1443000 مواجه باشد، احتمال تشکیل سناریو برگشتی با عدم شکست آن به سمت 14500001456000 و 1460000 حرکت می کند.

 

حالت سوم: در صورتی که حمایت کلیدی 1443000 شکسته شود سپس قیمت تا دامنه 1435000 الی 1433000 کاهش پیدا می کند که در آنجا قیمت می تواند مورد برگشت قرار گیرد که با عدم شکست آن دامنه احتمال افزایش به سمت اهداف 1443000144700014500001456000 حرکت می کند.

 

تحلیل آتی سکه سررسید تیر ماه 97 در هفته جاری

در این سررسید قیمت با کاهش شارپی تا دامنه حمایت نزدیک خود کاهش پیدا کرد و با عدم شکست 1488000 با سناریو برگشتی که ذکر شده بود مورد برگشت قرار گرفت و تا محدوده دامنه مقاومتی نزدیک خود افزایش پیدا کرد و در پایان هفته در دامنه 1500000 بسته شده است. و در هفته جاری با همان سناریوها مواجه هستیم و اما سطح 1488000 سست شده است.

دامنه مقاومتی نزدیک: 1513000 الی 1509000

دامنه مقاومتی اصلی 1520000 الی 1517000

دامنه حمایتی نزدیک: 1493000 الی 1488000

دامنه حمایتی اصلی 1485000 الی 1479000

 

 

سناریو های احتمالی آتی سکه سررسید تیر ماه 97 در هفته جاری

سناریو افزایشی: با پایداری قیمت در بالای 1497000 احتمال افزایش قیمت ها به سمت دامنه های مقاومتی وجود دارد که اهداف شامل 150900015130001517000 است.

 

سناریو کاهشی: در صورتی که سقف 1517000 همچنان حفظ شود انتظار می رود که قیمت تا حمایت های خود کاهش پیدا کند. و با شکست و پایداری قیمت در زیر 1497000 این سناریو را ایفا می کند و اهداف پیش رو شامل 14960001493000 و 1489000 خواهد بود. که با شکست 1488000 قیمت به سمت 14850001480000 حرکت می کند.

 

سناریو های برگشتی

حالت اول: سناریو برگشتی اول در دامنه 1493000 الی 1490000 با عدم شکست 1488000 ایجاد شده است که برگشت قیمت را به سمت 1498000150200015050001510000 را شامل می شود.

 

حالت دوم: چنانچه دستور سفارشاتی در دامنه حالت اول که در محددوه 1493000 الی 1488000 است نباشد قیمت با شکست این لایه به سمت لایه برگشتی که در محدوده 1485000 الی 1479000 است کاهش پیدا می کند و با رویت آن مورد برگشت قرار خواهد گرفت و اهداف شامل 148800014930001498000 و 1501000 خواهد بود.

 

حالت سوم: چنانچه به هر دلیلی قیمت با رویت دامنه مقاومت نزدیک خود رو برو باشد و با رویت دامنه 1513000 الی 1517000 احتمال برگشت با عدم شکست آن وجود دارد که اهداف شامل اهداف سناریو کاهشی خواهد بود.

 

ارسال دیدگاه