ثبت نام

تحلیل تکمیلی طلا | ۲۰ آبان ۹۶

analysis-gold

چشم انداز

طی هفته گذشته طبق تحلیل ارائه شده اونس طلا با پایداری در بالای ۱۲۶۰ دلار موجب افزایش قیمت تا ۱۲۸۸ دلار شد که در طلا داخلی از شروع هفته با افزایش قیمت ها روبرو بودیم و سکه نقدی باری دیگر رکورد بالاترین قیمت را در چندسال گذشته شکست. و در آبشده طلا هم قیمت ها تا دامنه سقف قیمت افزایش پیدا کردند.

 

تحلیل اونس طلا در هفته جاری

در نمودار چهارساعته قیمت با برخورد به دامنه ۱۲۶۶ دلار مجدد با افزایش قیمت روبرو بود و توانست تا دامنه مقاومت نزدیکی که در تحلیل گذشته به ان اشاره شد افزایش پیدا کند و سپس با برخورد به آن با کاهش شارپی تا دامنه ۱۲۷۴ دلار روبرو بود. در حال حاضر همچنان پتانسیل افزایشی برقرار است و با عدم شکست دامنه تقاضا قیمت بازهم می تواند با افزایش روبرو شود.

دامنه مقاومتی نزدیک: ۱۲۸۵ الی ۱۲۹۰

دامنه مقاومتی اصلی ۱۳۰۰ الی ۱۳۰۶

دامنه حمایتی نزدیک: ۱۲۶۶ الی ۱۲۶۰

دامنه حمایتی اصلی ۱۲۵۱ الی ۱۲۴۳

 

 

سناریوهای احتمالی اونس طلا در هفته جاری

سناریو افزایشی: پایداری قیمت در بالای ۱۲۷۴ دلار قیمت را مجدد به بالای ۱۲۸۰ دلار هدایت می کند. و سپس با شکست دامنه عرضه ۱۲۸۸ الی ۱۲۹۰ دلار اونس طلا می تواند به دامنه ۱۲۹۵۱۳۰۰۱۳۰۵ افزایش پیدا می کند.

 

سناریو کاهشی: پایداری قیمت در زیر ۱۲۷۴ دلار اونس  طلا را به سمت ۱۲۷۰۱۲۶۴۱۲۶۰ دلار هدایت می کند سپس با شکست دامنه تقاضای ۱۲۶۴ دلار الی ۱۲۶۰ دلار قیمت به سمت تقاضا بعدی که در محدوده ۱۲۵۳ الی ۱۲۴۳ دلار است هدایت کند.

 

سناریو های برگشتی

حالت اول: چنانچه باری دیگر اونس طلا با رویت دامنه ۱۲۶۴ الی ۱۲۶۰ دلار روبرو شود تقاضا باز هم میتواند ایجاد برگشت نمایید. و با این برگشت به اهداف ۱۲۷۰۱۲۷۴۱۲۸۰ و ۱۲۸۵ دلار دست پیدا کند.

 

حالت دوم: چنانچه قیمت با شکست سطح تقاضا فعلی که ۱۲۶۰ دلار است. با سناریو کاهش همراه باشد با رویت دامنه ۱۲۵۳ الی ۱۲۴۳ دلار می تواند مورد برگشت قرار گیرد و با توجه به دامنه تقاضا احتمال برگشت به سمت ۱۲۶۰۱۲۶۴۱۲۷۰۱۲۷۴۱۲۸۰ و ۱۲۸۵ دلار هدایت می شود.

 

حالت سوم: چنانچه با سناریو برگشتی تا رویت دامنه ۱۲۸۴ الی ۱۲۸۸ دلار مواجه باشد با عدم شکست ۱۲۹۰ دلار باز هم می تواند کاهش قیمت را به سمت دامنه تقاضا تجربه کند که اهداف میانی ۱۲۸۰۱۲۷۴۱۲۷۰۱۲۶۴ و ۱۲۶۰ دلار است.

 

حالت چهارم: چنانچه قیمت با سناریو افزایشی در دامنه ۱۳۰۰ قرار گیرد با عدم شکست دامنه مقاومتی ۱۳۰۶ موجب برگشت قیمت خواهد شد و این برگشت اهدافی شامل ۱۲۹۰۱۲۸۵ الی ۱۲۸۰ دلار را دارد.

 

تحلیل آبشده نقدی طلا در هفته جاری

در نمودار آبشده نقدی قیمت با رویت دامنه عرضه ۵۴۴ هزارتومان با برگشت قیمت تا دامنه ۵۴۰ هزارتومان روبرو شد که در حال حاضر دیده می شود که در آبشده طلا قیمت با کاهش بیشتر روبرو باشد و با عدم شکست سقف هفته گذشته این کاهش امکانپذیر خواهد بود.

دامنه مقاومتی نزدیک: ۵۴۶ الی ۵۴۳  هزار تومان

دامنه مقاومتی اصلی ۵۵۵ الی ۵۵۰  هزار تومان

دامنه حمایتی نزدیک: ۵۳۴ الی ۵۳۲  هزار تومان

دامنه حمایتی اصلی ۵۳۰ الی ۵۲۵  هزار تومان

 

 

سناریوهای احتمالی آبشده نقدی طلا در هفته جاری

سناریو افزایشی: قیمت با پایداری در بالای ۵۳۷ هزارتومان با افزایش روبرو است که در مرحله اول به اهداف ۵۴۳ و ۵۴۶ هزارتومان وجود دارد و سپس با شکست دامنه عرضه نزدیک می تواند به اهداف ۵۵۰۵۵۵ هزارتومان دست پیدا کند.

 

سناریو کاهشی: با شکست نزولی ۵۳۷ هزارتومان با پایداری در زیر آن احتمال کاهش قیمت به سمت دامنه ۵۳۴ و ۵۳۲ هزارتومان وجود دارد.و سپس با شکست دامنه تقاضا نزدیک با شکست نزولی دیگر به سمت ۵۳۴ و ۵۳۲ هزارتومان حرکت می کند.

 

سناریو برگشتی

حالت اول: چنانچه قیمت با رویت دامنه ۵۳۴ و ۵۳۲ هزارتومان مواجه باشد با عدم شکست این دامنه با برگشت قیمت روبرو خواهد بود و اهداف ۵۳۷۵۴۰ و ۵۴۳ هزارتومان است.

 

حالت دوم: چنانچه با شکست نزولی ۵۳۲ هزارتومان به دامنه ۵۳۰ و ۵۲۵ روبرو شود برگشت قیمت با عدم شکست این دامنه وجود دارد و اهداف ۵۳۲۵۳۴۵۳۷ و ۵۴۰ هزارتومان است.

 

حالت سوم: چنانچه قیمت مجدد در دامنه ۵۴۶ و ۵۴۳ هزارتومان قرار گیرد احتمال برگشت قیمت وجود دارد و کاهش قیمت مجدد به سمت ۵۴۰۵۳۷۵۳۴ و ۵۳۲ هزارتومان هدایت می شود.

 

تحلیل آبشده شنبه ای در هفته جاری

در آبشده شنبه ای طلا باز هم قیمت اخرین سقف که ۵۵۴ هزارتومان بود را شکسته است که دیده می شود قیمت با رویت دامنه های تقاضا مجدد به بالای سقف باز میگردد. که دو دامنه تقاضا پیش رو دارد و با رویت یکی از آنها مورد برگشت قرار میگیرد.

دامنه مقاومتی اصلی ۵۵۴ الی ۵۵۶  هزار تومان

دامنه حمایتی نزدیک:۵۴۷ الی ۵۴۵  هزار تومان

دامنه حمایتی اصلی ۵۴۱ الی ۵۳۸  هزار تومان

 

 

سناریو های احتمالی آبشده شنبه ای در هفته جاری

سناریو افزایشی: پایداری قیمت در بالای ۵۵۰ هزارتومان احتمالا افزایش مجدد به سمت ۵۵۴ و ۵۵۶ هزارتومان وجود دارد و با شکست دامنه عرضه فعلی افزایش بیشتر قیمت وجود دارد.

 

سناریو کاهشی: چنانچه قیمت با شکست نزولی ۵۵۰ مواجه باشد احتمال کاهش قیمت به سمت  دامنه تقاضا نزدیک که در محدوده ۵۴۷ الی ۵۴۵ است هدایت شودو برای کاهش بیشتر نیازمند شکست این دامنه است و اهداف شکست شامل دامنه تقاضا اصلی ۵۴۱ و ۵۳۸ است.

 

سناریوهای برگشتی

حالت اول: رویت دامنه ۵۴۷ الی ۵۴۵  هزار تومان و عدم شکست آن احتمال برگشت قیمت به سمت ۵۵۰۵۵۴ و ۵۵۶ هزارتومان وجود دارد.

حالت دوم: چنانچه قیمت با شکست تقاضا نزدیک با رویت دامنه ۵۴۱ الی ۵۳۸  هزار تومان مواجه شود و عدم شکست آن احتمال برگشت قیمت به سمت ۵۴۵۵۴۷۵۵۰ هدایت می شود.

 

حالت سوم: چنانچه قیمت با پایداری در بالای ۵۵۰ به دامنه عرضه ۵۵۴ الی ۵۵۶  هزار تومان باز گردد با رویت این دامنه و عدم شکست آن می تواند مجدد کاهش پیدا کند و اهداف شامل دامنه تقاضا نزدیک و اصلی است.

 

 

تحلیل سکه نقدی در هفته جاری

در نمودار سکه نقدی قیمت با شکست سقف ۱۳۲۴۰۰۰ باز هم مورد افزایش قرار گرفت و توانست تا دامنه ۱۳۶۲۰۰۰ افزایش پیدا کند، و در حال حاضر با کاهش چشم گیر اونس طلا در دامنه ۱۳۵۰۰۰۰ در حال نوسان است.

دامنه مقاومت دور: ۱۳۷۲۰۰۰ الی ۱۳۷۰۰۰۰

دامنه مقاومتی نزدیک: ۱۳۶۲۰۰۰ الی ۱۳۵۷۰۰۰

دامنه حمایتی نزدیک: ۱۳۴۰۰۰۰ الی ۱۳۳۶۰۰۰

دامنه حمایتی اصلی: ۱۳۲۷۰۰۰ الی ۱۳۲۲۰۰۰

 

 

سناریوهای احتمالی سکه نقدی در هفته جاری

سناریو افزایشی: چنانچه قیمت در بالای حمایت ۱۳۵۰۰۰۰ قرار داشته باشد تمایلات صعودی همچنان برقرار خواهد بود و قیمت در دامنه ۱۳۵۰۰۰۰ الی ۱۳۶۲۰۰۰ نوسان می دهد و با شکست ۱۳۶۲۰۰۰ به هدف ۱۳۷۲۰۰۰ نزدیک می شود.

 

سناریو کاهشی: با شکست حمایت ۱۳۵۰۰۰۰ و عدم شکست مقاومت اصلی قیمت به سمت ۱۳۴۰۰۰۰۱۳۳۶۰۰۰ حرکت می کند. و کاهش بیشتر با شکست حمایت ۱۳۳۶۰۰۰ امکانپذیر خواهد بود و اهداف این شکست شامل ۱۳۳۰۰۰۰۱۳۲۷۰۰۰ و ۱۳۲۲۰۰۰ است.

شایان ذکر است که شکست حمایت اصلی ۱۳۲۲۰۰۰ قیمت را به سمت ۱۳۱۷۰۰۰۱۳۱۱۰۰۰ هدایت می کند.

 

سناریوهای برگشتی

حالت اول:چنانچه قیمت با شکست حمایت ۱۳۵۰۰۰۰ بتواند کاهش پیدا کند در هفته جاری می تواند در دو دامنه مورد برگشت قرار گیرد و سپس با افزایش روبرو باشد؛ دامنه اول در محدوده  ۱۳۴۰۰۰۰ الی ۱۳۳۶۰۰۰ که حمایت نزدیک فعلی است مورد برگشت قرار می گیرد و با عدم شکست این لایه حمایت قیمت به سمت ۱۳۴۵۰۰۰۱۳۵۰۰۰۰۱۳۵۷۰۰۰ باز خواهد گشت.

 

حالت دوم: چنانچه قیمت دامنه حمایتی  ۱۳۴۰۰۰۰ الی ۱۳۳۶۰۰۰ را از دست دهد قیمت تا محدوده ۱۳۲۷۰۰۰ الی ۱۳۲۲۰۰۰ کاهش پیدا می کند و سپس با سناریو برگشتی در آن دامنه مورد برگشت با عدم شکست آن وجود دارد و اهداف این سناریو شامل ۱۳۳۶۰۰۰۱۳۴۰۰۰۰۱۳۴۵۰۰۰۱۳۵۰۰۰۰ و ۱۳۵۷۰۰۰ است.

 

حالت سوم: در صورتی که سکه نقدی در هفته جاری با افزایش روبرو باشد قرار گیری قیمت در محدوده ۱۳۵۷۰۰۰ الی ۱۳۶۲۰۰۰ باز هم احتمال برگشت برای فروشندگان میسر است که با ریسک پذیری بالاتر قیمت بتواند با عدم شکست دامنه مقاومتی کاهش پیدا کند و اهداف شامل ۱۳۵۰۰۰۰ -۱۳۴۵۰۰۰۱۳۴۰۰۰۰۱۳۳۶۰۰۰۱۳۳۰۰۰۰ است.

 

تحلیل آتی سکه سررسید اردیبهشت ماه ۹۷

هفته گذشته در اتی سکه با کاهش و سپس افزایش قیمت ها روبرو بودیم که با سناریو برگشتی اول با موفقیت افزایش پیدا کرد و توانست تا محدوده عرضه خود ادامه دهد.و در این هفته با همان سناریوهای هفته گذشته روبرو هستیم.

دامنه مقاومتی نزدیک: ۱۴۶۳۰۰۰ الی ۱۴۵۸۰۰۰

دامنه مقاومتی اصلی ۱۴۶۸۰۰۰ الی ۱۴۶۶۰۰۰

دامنه حمایتی نزدیک: ۱۴۵۵۰۰۰ الی ۱۴۵۲۰۰۰

دامنه حمایتی اصلی ۱۴۴۷۰۰۰ الی ۱۴۴۳۰۰۰

 

 

سناریوهای احتمالی آتی سکه سررسید اردیبهشت ماه ۹۷ در هفته جاری

سناریو افزایشی: تنها با شکست سقف فعلی می تواند سبب افزایش بیشتر قیمت گردد و این افزایش می تواند تا محدوده ۱۴۷۶۰۰۰ وجود داشته باشد.

 

سناریو کاهشی: با عدم شکست مقاومت اصلی قیمت به سمت دامنه حمایتی خود کاهش پیدا می کند که با شکست و پایداری قیمت در زیر ۱۴۵۲۰۰۰ فراهم می شود و اهداف شامل ۱۴۵۰۰۰۰۱۴۴۷۰۰۰۱۴۴۳۰۰۰ است.

 

شایان ذکر است که با شکست دامنه حمایتی اصلی که در محدوده ۱۴۴۷۰۰۰ الی ۱۴۴۳۰۰۰ قرار دارد، تشکیل حمایت دیگر در دامنه ۱۴۳۸۰۰۰ الی ۱۴۳۳۰۰۰ می دهد و قیمت می تواند تا آن دامنه کاهش پیدا کند.

 

سناریوهای برگشتی

حالت اول: چنانچه قیمت در دامنه ۱۴۶۶۰۰۰ الی ۱۴۶۳۰۰۰ قرار گیرد با عرضه مواجه است که می تواند با عدم شکست ۱۴۶۶۰۰۰ کاهش پیدا کند و اهداف این سناریو برگشتی شامل : ۱۴۵۶۰۰۰۱۴۵۰۰۰۰۱۴۴۷۰۰۰۱۴۴۳۰۰۰ است.

 

حالت دوم: چنانچه قیمت با شکل گیری سناریو کاهشی با رویت دامنه ۱۴۴۷۰۰۰ الی ۱۴۴۳۰۰۰ مواجه باشد، احتمال تشکیل سناریو برگشتی با عدم شکست آن به سمت ۱۴۵۰۰۰۰۱۴۵۶۰۰۰ و ۱۴۶۰۰۰۰ حرکت می کند.

 

حالت سوم: در صورتی که حمایت کلیدی ۱۴۴۳۰۰۰ شکسته شود سپس قیمت تا دامنه ۱۴۳۵۰۰۰ الی ۱۴۳۳۰۰۰ کاهش پیدا می کند که در آنجا قیمت می تواند مورد برگشت قرار گیرد که با عدم شکست آن دامنه احتمال افزایش به سمت اهداف ۱۴۴۳۰۰۰۱۴۴۷۰۰۰۱۴۵۰۰۰۰۱۴۵۶۰۰۰ حرکت می کند.

 

تحلیل آتی سکه سررسید تیر ماه ۹۷ در هفته جاری

در این سررسید قیمت با کاهش شارپی تا دامنه حمایت نزدیک خود کاهش پیدا کرد و با عدم شکست ۱۴۸۸۰۰۰ با سناریو برگشتی که ذکر شده بود مورد برگشت قرار گرفت و تا محدوده دامنه مقاومتی نزدیک خود افزایش پیدا کرد و در پایان هفته در دامنه ۱۵۰۰۰۰۰ بسته شده است. و در هفته جاری با همان سناریوها مواجه هستیم و اما سطح ۱۴۸۸۰۰۰ سست شده است.

دامنه مقاومتی نزدیک: ۱۵۱۳۰۰۰ الی ۱۵۰۹۰۰۰

دامنه مقاومتی اصلی ۱۵۲۰۰۰۰ الی ۱۵۱۷۰۰۰

دامنه حمایتی نزدیک: ۱۴۹۳۰۰۰ الی ۱۴۸۸۰۰۰

دامنه حمایتی اصلی ۱۴۸۵۰۰۰ الی ۱۴۷۹۰۰۰

 

 

سناریو های احتمالی آتی سکه سررسید تیر ماه ۹۷ در هفته جاری

سناریو افزایشی: با پایداری قیمت در بالای ۱۴۹۷۰۰۰ احتمال افزایش قیمت ها به سمت دامنه های مقاومتی وجود دارد که اهداف شامل ۱۵۰۹۰۰۰۱۵۱۳۰۰۰۱۵۱۷۰۰۰ است.

 

سناریو کاهشی: در صورتی که سقف ۱۵۱۷۰۰۰ همچنان حفظ شود انتظار می رود که قیمت تا حمایت های خود کاهش پیدا کند. و با شکست و پایداری قیمت در زیر ۱۴۹۷۰۰۰ این سناریو را ایفا می کند و اهداف پیش رو شامل ۱۴۹۶۰۰۰۱۴۹۳۰۰۰ و ۱۴۸۹۰۰۰ خواهد بود. که با شکست ۱۴۸۸۰۰۰ قیمت به سمت ۱۴۸۵۰۰۰۱۴۸۰۰۰۰ حرکت می کند.

 

سناریو های برگشتی

حالت اول: سناریو برگشتی اول در دامنه ۱۴۹۳۰۰۰ الی ۱۴۹۰۰۰۰ با عدم شکست ۱۴۸۸۰۰۰ ایجاد شده است که برگشت قیمت را به سمت ۱۴۹۸۰۰۰۱۵۰۲۰۰۰۱۵۰۵۰۰۰۱۵۱۰۰۰۰ را شامل می شود.

 

حالت دوم: چنانچه دستور سفارشاتی در دامنه حالت اول که در محددوه ۱۴۹۳۰۰۰ الی ۱۴۸۸۰۰۰ است نباشد قیمت با شکست این لایه به سمت لایه برگشتی که در محدوده ۱۴۸۵۰۰۰ الی ۱۴۷۹۰۰۰ است کاهش پیدا می کند و با رویت آن مورد برگشت قرار خواهد گرفت و اهداف شامل ۱۴۸۸۰۰۰۱۴۹۳۰۰۰۱۴۹۸۰۰۰ و ۱۵۰۱۰۰۰ خواهد بود.

 

حالت سوم: چنانچه به هر دلیلی قیمت با رویت دامنه مقاومت نزدیک خود رو برو باشد و با رویت دامنه ۱۵۱۳۰۰۰ الی ۱۵۱۷۰۰۰ احتمال برگشت با عدم شکست آن وجود دارد که اهداف شامل اهداف سناریو کاهشی خواهد بود.

 

ارسال دیدگاه