تحلیل تکمیلی طلا | 2 دی ماه 96

analysis-gold

چشم انداز

طی هفته گذشته در طلا جهانی جهانی مسیر افزایشی  را سپری کرد و سپس توانست تا مقاومت 1277 افزایش پیدا کند. و در بازار داخل هم سو با بازار طلا جهانی با افزایش قیمت ها روبرو بود، گرچه با حراج سکه می بایست از افزایش قیمت جلوگیری شود اما این موضوع عملی نشد.

تحلیل تکنیکال اونس طلا

با توجه به تحلیل هفته گذشته اونس طلا می بایست با رویت دامنه مقاومت نزدیک با کاهش روبرو می شد اما با شکست مقاومت نزدیک در حال رویت مقاومت میانی و برای رسیدن به مقاومت دور است و در حال حاضر اونس طلا در مسیر افزایشی است.

دامنه مقاومت دور: 12991289

دامنه مقاومت نزدیک: 12771275

دامنه حمایت نزدیک: 12631259

دامنه حمایت دور: 12391235

سناریو های احتمالی اونس طلا در هفته جاری

سناریو افزایشی: چنانچه قیمت توانایی شکست مقاومت نزدیک را داشته باشد احتمال افزایش قیمت به سمت مقاومت دور وجود دارد.

سناریو کاهشی: چنانچه همچنان مقاومت نزدیک شکسته نشود احتمال کاهش قیمت به سمت حمایت نزدیک و سپس دور وجود دارد.

سناریوهای برگشتی

حالت اول: در صورت شکل گیری سناریو افزایش و از دست رفتن مقاومت نزدیک، و رویت مقاومت دور در دامنه 1299 الی 1293 احتمال برگشت قیمت با عدم شکست 1300 وجود دارد. و اهداف آن مقاومت نزدیک شکسته شده و حمایت نزدیک است.

حالت دوم: در صورت شکل گیری سناریو کاهشی، رویت حمایت نزدیک با عدم شکست 1258 احتمال برگشت قیمت به سمت مقاومت نزدیک و پس از شکست آن مقاومت دور وجود دارد.

حالت سوم: از دست رفتن حمایت نزدیک قیمت را به کاهش بیشتر منجر می کند و نشان می دهد که قیمت به سمت حمایت دور هدایت شود و سپس بعد از رویت حمایت دور و عدم شکست 1238 احتمال برگشت قیمت به سمت حمایت نزدیک شکسته شده و مقاومت نزدیک وجود دارد.

تحلیل آبشده طلا نقدی

در حال حاضر در ابشده طلا طبق تحلیل هفته گذشته با شکست مقاومت 561 هزار تومان توانسته است با افزایش بیشتر قیمت روبرو باشد و در حال افزایش به سمت اهداف خود است.

دامنه مقاومت دور: 582577 هزار تومان

دامنه مقاومت نزدیک: 570567 هزار تومان

محور نوسان: 559553 هزار تومان

دامنه حمایت دور: 553550 هزار تومان

دامنه حمایت نزدیک: 558556 هزار تومان

سناریوهای احتمالی آبشده طلا نقدی در هفته جاری

سناریو افزایشی: در حال حاضر قیمت با این سناریو همراه است و  اهداف این سناریو شامل 563 هزار تومان و دامنه مقاومت نزدیک است و در صورت شکست مقاومت نزدیک به سمت مقاومت دور حرکت خواهد کرد.

سناریو کاهشی: این سناریو در حال حاضر با شکست حمایت نزدیک می تواند شکل بگیرد و قیمت را از اصلاح خارج کند که شکست حمایت نزدیک قمیت را به سمت حمایت دور هدایت می کند.

سناریوهای برگشتی

حالت اول: چنانچه قیمت با سناریو افزایشی همراه باشد و پس از رویت 570567 مقاومت نزدیک احتمال برگشت به سمت 563560553 و حمایت نزدیک هدایت می شود.و اما در صورت از دست رفتن مقاومت نزدیک به سمت مقاومت دور حرکت می کند و رویت مقاومت دور می تواند این برگشت را تکرار کند.و اهداف را رویت نمایید.

حالت دوم: چنانچه در هفته جاری قیمت با رویت حمایت نزدیک مواجه باشد با عدم شکست آن احتمال برگشت قیمت به سمت مقاومت نزدیک و ادامه مسیر افزایشی وجود دارد. و اما در صورت شکست آن قیمت به سمت حمایت دور خود حرکت میکند و رویت حمایت دور می تواند مورد برگشت قرار گیرد و اهداف شامل حمایت شکسته شده نزدیک و مقاومت نزدیک خواهد بود.

تحلیل آبشده طلا شنبه ای در هفته جاری

طی هفته گذشته با توجه به شکست مقاومت خود توانست با سناریو برگشتی که از دو هفته گذشته همراه شده بود ادامه دهد و سپس تا مرز قیمتی 564 هزارتومان افزایش پیدا کرده است و در این هفته احتمال افزایش قیمت به سمت مقاومت خود وجود دارد.

دامنه مقاومت دور: 577573 هزار تومان

دامنه مقاومت نزدیک: 570567 هزار تومان

محور نوسان: 561555 هزار تومان

دامنه حمایت دور: 556555 و 547545 هزار تومان

دامنه حمایت نزدیک: 560558 هزار تومان

سناریوهای احتمالی آبشده طلا شنبه ای

سناریو افزایشی: در حال حاضر در اواسط سناریو افزایشی هستیم و اهداف اصلی آن مقاومت نزدیک و دور است.

سناریو کاهشی: شکست حمایت نزدیک سناریو کاهشی را شکل می دهد که این سناریو قیمت را به سمت حمایت های دور هدایت می کند.

سناریوهای برگشتی

حالت اول: در این سناریو در صورت شکل گیری سناریو کاهشی فعال می شود و سه دامنه موجب برگشت قیمت خواهد شد که شامل حمایت نزدیک و حمایت های دور است که با رویت هر یک  از این سه محدوده با عدم شکست قیمت را به سمت محور نوسان هدایت می کند.

حالت دوم: در صورتی که قیمت با رویت مقاومت نزدیک روبرو شود احتمال برگشت قیمت وجود دارد، پس با عدم شکست آن اهداف شامل 563 561 و حمایت نزدیک و حمایت های دور است.و در صورت شکست مقاومت نزدیک سطح برگشتی بعدی مقاومت دور است و رویت ان احتمال برگشت قیمت به سمت مقاومت نزدیک شکسته شده و حمایت ها وجود دارد.

تحلیل سکه طلا نقدی

طی هفته گذشته قیمت با عدم شکست مقاومت نزدیک خود به سمت حمایت های نزدیک و دور هدایت شد که حمایت نزدیک را از دست داد و سپس به سمت حمایت دور خود ادامه داد و پس از نزدیک شدن به آن مورد برگشت به سمت 1400000 حرکت کرده است.

دامنه مقاومت دور: 14430001440000

دامنه مقاومت نزدیک: 14190001414000

محور نوسان: 13900001400000

دامنه حمایت دور: 13600001354000

دامنه حمایت نزدیک: 13800001375000

سناریو های احتمالی سکه نقدی در هفته جاری

سناریو افزایشی: چنانچه مجدد بالای محور نوسان قرار گیرد قیمت به سمت مقاومت نزدیک خود هدایت می شود و پس از شکست مقاومت نزدیک به سمت مقاومت دور حرکت خواهد کرد.

سناریو کاهشی: چنانچه قیمت با شکست نزولی حمایت نزدیک روبرو باشد می تواند موجب کاهش قیمت به سمت حمایت دور خود شود.

سناریو های برگشتی

حالت اول: چنانچه قیمت با سناریو افزایشی همراه باشد، دو سطح می تواند موجب برگشت قیمت به سمت حمایت ها شود که شامل مقاومت نزدیک و دور است.

حالت دوم: چنانچه قیمت با سناریو کاهشی همراه باشد یک سطح می تواند موجب برگشت قیمت شود که حمایت دور است که با رویت آن و عدم شکست قیمت به سمت حمایت نزدیک شکسته شده و مقاومت نزدیک حرکت می کند.

تحلیل آتی سکه تحویل شهریور 97

طی هفته گذشته قیمت با عدم شکست مقاومت کلیدی خود و شکست نزولی در 1637000 که کف محور نوسان می بود توانست به سمت حمایت نزدیک و دور حرکت کند که با نامعتبر شدن هر سناریو برگشتی توانست کاهش چشم گیری را ایفا کند و سپس در محدوده حمایت دور قرار گرفت و اما در این هفته سطوح های جدیدی مدنظر خواهد بود. که در این هفته می تواند مورد توجه قرار گیرد.

دامنه مقاومت های دور: 16510001647000 و 16830001678000

دامنه مقاومت نزدیک: 16295001626000

دامنه حمایت های دور:  15880001579000 و 16630001656000

دامنه حمایت نزدیک: 16000001594000

 سناریو های احتمالی آتی سکه تحویل شهریور 97 در هفته جاری

سنایو افزایشی: با توجه به افزایش اونس طلا و سکه نقدی احتمال بازگشایی مثبت قیمت وجود دارد که با شکست و پایداری در بالای حمایت نزدیک خود احتمال افزایش به سمت مقاومت نزدیک و سپس دور وجود دارد.

سناریو کاهشی: تنها با از دست رفتن حمایت نزدیک خود به سمت حمایت دورهای دور حرکت می کند.

سناریوهای برگشتی

حالت اول: چنانچه با سناریو افزایشی همراه باشد احتمال برگشت و کاهش قیمت از سه سطح وجود دارد که شامل مقاومت نزدیک و دور است که اهداف این برگشت ها شامل حمایت نزدیک  و دور خواهد بود.

حالت دوم: چنانچه با شکست نزولی و شکل گیری سناریو کاهشی قیمت با کاهش روبرو شود، دو سطح می تواند از کاهش قیمت جلوگیری و موجب افزایش شود که شامل حمایت های دور که  15880001579000 و 16630001656000 و با عدم شکست اهداف آن شامل حمایت نزدیک شکسته شده و مقاومت نزدیک خواهد بود.

 

منبع :
طلا چارت

ارسال دیدگاه