تحلیل تکمیلی طلا | ۱۵ مهر ۹۶

analysis

چشم انداز

در هفته گذشته اونس طلا با رشد ۱۰ دلاری مواجه شد و سپس با کاهش ۲۰ دلاری تا پایان هفته روبرو شد و قیمت فعلی اونس طلا ۱۲۷۵ است و در بازار داخلی طلا سکه نقدی و آبشده مسیر افزاشی را تا پایان هفته داشتند و دیده می شود که پتانسیل افزایشی در طلا داخلی همچنان وجود دارد. و با رشد اونس طلا می توان شاهد رشد بیشتر قیمت های طلا داخلی باشیم.

تحلیل اونس طلا در هفته جاری

در تایم ۴ ساعته اونس طلا نشان می دهد که قیمت با تقاضا شدیدی در دامنه ۱۲۶۰  دلار روبرو شده است که باید در نظر گرفت که با شکست مقاومت های ۱۲۷۸  دلار الی ۱۲۸۰  دلار قیمت رنگ جدیدی به خود خواهد گرفت و احتمال رشد قیمت به سمت سطوح های بالاتر وجود دارد.

سناریوهای احتمالی اونس طلا در هفته جاری

سناریو افزایشی: با شکست دامنه مقاومتی ۱۲۷۸ الی ۱۲۸۰  دلار و پایداری قیمت در بالای ۱۲۶۷  دلار شاهد رشد قیمت به سمت ۱۲۸۶۱۲۹۰  -۱۲۹۵ الی ۱۳۱۰  دلار خواهیم بود.

سناریو کاهشی: اونس طلا در صورتی می تواند به کاهش خود ادامه دهد که زیر حمایت ۱۲۶۷  دلار قرار گیرد که اهداف این تثبیت شامل ۱۲۶۰۱۲۵۷۱۲۵۲  دلار است.

سناریو برگشتی:

حالت اول: چنانچه اونس طلا با سناریو افزایشی به دامنه ۱۳۱۰ الی ۱۳۱۲  دلار قرار بگیرد، می تواند برگشت موقتی را با عدم شکست ۱۳۱۳  دلار ایجاد نمایید که اهداف این برگشت شامل ۱۲۹۵۱۲۹۰  دلار خواهد بود.

حالت دوم: چنانچه اونس طلا با سناریو کاهشی همراه باشد و قیمت در دامنه ۱۲۵۲ الی ۱۲۴۷  دلار قرار بگیرد عدم شکست ۱۲۴۳  دلار احتمال برگشت قیمت به سمت ۱۲۶۰۱۲۶۷۱۲۷۵  ۱۲۸۰ و ۱۲۹۰  دلار وجود دارد.

تحلیل آبشده طلا نقدی در هفته جاری

در این نماد بازه حرکتی در یک ماه گذشته بین ۵۱۷ هزار تومان الی ۵۵۰ هزار تومان و در دو هفته گذشته بین ۵۱۷الی ۵۳۴ هزار تومان بوده است. در حال حاضر دامنه مقاومتی پیش رو بین ۵۲۶ و ۵۲۸ هزار تومان است و با توجه به پتانسیل مثبت موجود شکست مقاومت پیش رو احتمال افزایش قیمت به سمت ۵۳۰۵۳۲ و ۵۳۴ هزار تومان وجود دارد. و در هفته جاری عدم شکست این لایه مقاومتی کاهش قیمت به سمت ۵۲۴۵۲۲ هزار تومان وجود دارد. دیده می شود که لایه مقاومتی جایگزین پس از شکست مقاومت ۵۲۶ و ۵۲۸ هزار تومان در منطقه ۵۳۲ الی ۵۳۴ هزار تومان وجود دارد که در هفته جاری رویت آن دامنه با عدم شکست ۵۳۵ هزار تومان احتمال عرضه و کاهش قیمت به سمت ۵۳۰ هزار تومان وجود دارد.

تحلیل آبشده طلا شنبه ای در هفته جاری

در این نماد همانند نماده آبشده نقدی قیمت در یک ماه گذشته بین ۵۱۷ الی ۵۵۰ و در دو هفته گذشته بین ۵۲۴ الی ۵۳۹ هزار تومان در نوسان بوده است که بازه قیمتی دو هفته گذشته در هفته جاری می تواند مهم باشد. در حال حاضر منطقه مقاومتی ۵۳۰ الی ۵۳۵ هزار تومان است که با توجه به پتانسیل شکل گرفته احتمال شکست این لایه و افزایش قیمت به سمت ۵۳۷۵۳۹ هزار تومان وجود دارد. و اما در صورت رویت مجدد دامنه ۵۳۰ الی ۵۳۴  هزار تومان با عدم شکست ۵۳۵ هزار تومان باز هم می تواند مورد عرضه قرار گیرد که نوع برگشت درجه دو می باشد که احتمال شکست و شکل گیری سناریو افزایشی بیشتر خواهد بود. و در هفته جاری رویت دامنه ۵۳۷ الی ۵۳۸ هزار تومان با عدم شکست ۵۳۹ هزار تومان احتمال برگشت قیمت به سمت دامنه ۵۳۵ الی ۵۳۰ هزار تومان وجود دارد. و در صورت رویت دامنه حمایتی ۵۲۶ الی ۵۲۴ هزار تومان با عدم شکست ۵۲۴ هزار تومان احتمال برگشت قیمت به سمت مقاومت های ۵۲۸۵۳۰۵۳۵ هزار تومان وجود دارد.

 

 

تحلیل سکه نقدی در هفته جاری

در این نماد قیمت با توجه به تحلیل هفته گذشته در محدوده مقاومتی قرار گرفته است که دیده می شود با رویت دامنه ۱۲۵۵۰۰۰ الی ۱۲۶۰۰۰۰ با سناریو کاهشی همراه باشد که با عدم شکست ۱۲۶۰۰۰۰ احتمال کاهش قیمت به سمت ۱۲۵۱۰۰۰۱۲۴۸۰۰۰۱۲۴۴۰۰۰ وجود دارد.

و بعد از رویت دامنه ۱۲۴۴۰۰۰ احتمال شکل گیری سناریو برگشتی با عدم شکست ۱۲۴۰۰۰۰ وجود دارد. که اهداف شامل ۱۲۵۰۰۰۰ -۱۲۵۵۰۰۰ و ۱۲۶۰۰۰۰ خواهد بود.

در هفته جاری مقاومت فعلی ۱۲۶۰۰۰۰ است که شکست این مقاومت ادامه مسیر افزایشی به سمت ۱۲۶۵۰۰۰۱۲۶۹۰۰۰ و ۱۲۷۵۰۰۰ وجود دارد.

شکست حمایت کلیدی ۱۲۴۰۰۰۰ کاهش قیمت به سمت ۱۲۳۶۰۰۰ الی ۱۲۳۲۰۰۰ خواهیم داشت که با رویت این دامنه انتظار شکل گیری سناریو برگشتی دیگر به سمت ۱۲۴۰۰۰۰۱۲۴۵۰۰۰۱۲۵۰۰۰۰۱۲۵۵۰۰۰ وجود دارد.

تحلیل آتی سکه تحویل اردیبهشت ۹۷

در این سررسید با توجه به تحلیل هفته گذشته توانست با شکست صعودی ۱۳۸۷۰۰۰ با تقاضا مواجه شود که تا دامنه ۱۴۰۰۰۰۰ افزایش پیدا کرده است.

در حال حاضر مقاومت های پیش رو ۱۴۰۰۰۰۰-۱۴۰۲۰۰۰۱۴۰۴۰۰۰ -۱۴۰۹۰۰۰ و حمایت ها ۱۳۹۵۰۰۰۱۳۹۲۰۰۰ ۱۳۹۰۰۰۰۱۳۸۸۰۰۰۱۳۸۲۰۰۰ است.

سناریوهای احتمالی آتی سکه تحویل اردیبهشت ۹۷

سناریو افزایشی: با توجه به پتانسیل موجود پایدای قیمت در بالای ۱۳۹۶۰۰۰ الی ۱۳۹۲۰۰۰ افزایش قیمت به سمت ۱۴۰۰۰۰۰۱۴۰۲۰۰۰ وجود دارد.

سناریو کاهشی: شکست نزولی ۱۳۹۲۰۰۰ و پایداری زیر آن احتمال کاهش قیمت به سمت ۱۳۹۰۰۰۰۱۳۸۸۰۰۰۱۳۸۵۰۰۰ وجود دارد.

سناریو های برگشتی:

حالت اول: چنانچه قیمت در محدوده ۱۴۰۴۰۰۰ – الی ۱۴۰۸۰۰۰ قرار بگیرد با عدم شکست ۱۴۰۹۰۰۰ احتمال برگشت قیمت به سمت ۱۴۰۲۰۰۰ -۱۴۰۰۰۰۰۱۳۹۶۰۰۰ وجود دارد.

حالت دوم: چنانچه قیمت با شکل گیری سناریو کاهشی در محدوده ۱۳۸۸۰۰۰ الی ۱۳۸۵۰۰۰ قرار بگیرد با عدم شکست ۱۳۸۲۰۰۰ احتمال برگشت قیمت و افزایش به سمت ۱۳۹۰۰۰۰۱۳۹۳۰۰۰۱۳۹۶۰۰۰ وجود دارد.

 

تحلیل آتی سکه تحویل تیر ماه ۹۷ در هفته جاری

در این سررسید قیمت با شکست صعودی ۱۴۲۷۵۰۰ توانست با رشد بیشتری مواجه باشد و سقف سررسید که ۱۴۳۷۵۰۰ را شکست، در حال حاضر دیده می شود که مقاومت های فعلی ۱۴۴۰۰۰۰۱۴۴۵۰۰۰۱۴۵۰۰۰۰ و ۱۴۵۴۰۰۰ و حمایت های فعلی ۱۴۳۵۰۰۰۱۴۳۲۰۰۰۱۴۲۷۵۰۰۱۴۲۱۵۰۰ است.

سناریو های احتمالی آتی سکه تحویل تیر ماه ۹۷

سناریو افزایشی: همچنان پایداری قیمت و رویت مجدد دامنه ۱۴۳۶۰۰۰ با عدم شکست ۱۴۳۵۵۰۰ احتمال افزایش قیمت به سمت ۱۴۴۰۰۰۰۱۴۴۵۰۰۰۱۴۵۰۰۰۰ و ۱۴۵۴۰۰۰ وجود دارد.

سناریو کاهشی: تنها با شکست نزولی ۱۴۳۵۰۰۰ می تواند کاهش سختی را تا دامنه ۱۴۲۷۵۰۰ داشته باشد. که اهداف میانی شامل ۱۴۳۲۰۰۰۱۴۳۰۰۰۰ است.

سناریو برگشتی:

حالت اول: چنانچه در هفته جاری با سناریو افزایشی همراه باشد، رویت دامنه ۱۴۵۰۰۰۰ الی ۱۴۵۴۰۰۰  با عدم شکست ۱۴۵۴۰۰۰ می تواند از رشد قیمت جلوگیری کند و احتمال کاهش به سمت ۱۴۴۵۰۰۰۱۴۴۰۰۰۰ و ۱۴۳۵۰۰۰ وجود دارد.

حالت دوم: چنانچه در هفته جاری با سناریو کاهشی همراه باشد، رویت دامنه ۱۴۳۰۰۰۰ و ۱۴۲۸۰۰۰ با عدم شکست ۱۴۲۷۵۰۰ احتمال برگشت قیمت به سمت ۱۴۳۵۰۰۰۱۴۴۰۰۰۰۱۴۴۵۰۰۰ وجود دارد.

ارسال دیدگاه

error: !نشر امکان پذیر نیست