تحلیل طلا | ۱۴ بهمن ۹۶

analysis-XAUSUD

چشم انداز

در هفته گذشته اونس طلا پس از رویت دامنه مقاومتی خود با کاهش شارپی روبرو شود که در پایان هفته با رقم ۱۳۳۰ بسته شده است و در بازار داخل واکنش خاصی به کاهش قیمت اونس طلا دیده نشد و باید دید در شروع این هفته بازار داخل می تواند با توجه به کاهش اونس طلا کاهش پیدا کند.

تحلیل اونس طلا

در تایم چهار ساعته قیمت به سطح حمایت اولیه خود رسیده است و سطح حمایت بعدی در محدوده ۱۳۰۰ قرار دارد و دیده می شود در هفته جاری به این دو حمایت واکنش برگشتی خواهند داشت.در حال حاضر سقف میان مدت در محدوده ۱۳۶۶ قرار دارد و کف قیمتی در محدوده ۱۲۳۵ و در این بازه می تواند طی سه ماه نوسان دهد.

دامنه مقاومت دور: ۱۳۶۶۱۳۶۳

دامنه مقاومت نزدیک: ۱۳۵۱۱۳۴۷

دامنه حمایت دور: ۱۳۰۹۱۳۰۵

دامنه حمایت نزدیک: ۱۳۲۸۱۳۲۴

سناریوهای احتمالی اونس طلا در هفته جاری

سناریو افزایشی: پایداری قیمت در بالای حمایت نزدیک همچنان نوید افزایش و برگشت قیمت را می دهد.و در صورت عدم شکست این حمایت قیمت می تواند با رویت دامنه های مقاومتی روبرو شود.

سناریو کاهشی: با از دست رفتن حمایت نزدیک این سناریو شکل میگیرد و هدف آن رویت حمایت دور خواهد بود.

سناریو های برگشتی

  • حالت اول: در صورت پایداری قیمت در بالای حمایت نزدیک و رویت مقاومت های نزدیک و دور با عدم شکست هر کدام از افزایش بیشتر قیمت جلوگیری خواهد شد و اهداف حمایت های نزدیک و دور است.
  • حالت دوم: در صورت شکست حمایت نزدیک و رویت حمایت دور با عدم شکست آن احتمال برگشت قیمت به سمت حمایت نزدیک شکسته شده و مقاومت ها وجود دارد.

 

 

تحلیل آبشده نقدی طلا 

در حال حاضر اخرین مقاومتی که در هفته گذشته در نظر گرفته شود بود هم شکسته شده و قیمت در بالای در حال نوسان است و دیده می شود که با تحلیل جدید و مقاومت های دیگر سروکار داریم. و در هفته جاری در صورت پایداری قیمت در بالای مقاومت شکسته شده احتمال افزایش بیشتر قیمت وجود دارد.

دامنه مقاومت دور: ۶۴۳۰۰۰۶۴۰۰۰۰ هزار تومان

دامنه مقاومت نزدیک: ۶۳۴۰۰۰۶۳۲۰۰۰ هزار تومان

دامنه حمایت دور: ۶۱۵۰۰۰۶۱۳۰۰۰ هزار تومان

دامنه حمایت نزدیک: ۶۲۳۰۰۰۶۲۰۰۰۰ هزار تومان

سناریوهای احتمالی آبشده نقدی طلا در هفته جاری

سناریو افزایشی: در صورتی که قیمت در بالای سطح تبدیل شده ۶۳۰۰۰۰ هزار تومان پایدار باشد با رویت مقاومت نزدیک و در صورت شکست آن با رویت مقاومت دور وجود دارد.

سناریو کاهشی: در صورتی که بتواند با شکست سطح  ۶۳۰۰۰۰ هزار تومان و پایداری زیر آن مواجه باشد انتظار کاهش قیمت به سمت حمایت نزدیک و سپس دور وجود دارد.اما با توجه به پتانسیل صعودی می توان احتمال داد تنها با حمایت نزدیک روبرو باشد.

سناریوهای برگشتی

  • حالت اول: چنانچه با سناریو افزایشی با مقاومت نزدیک و دور روبرو شود و با عدم شکست هر کدام احتمال برگشت و کاهش قیمت به سمت حمایت نزدیک و دور وجود دارد.
  • حالت دوم: چنانچه با سناریو کاهشی با رویت حمایت نزدیک و دور روبرو باشد و با عدم شکست هر کدام احتمال برگشت و افزایش قیمت به سمت مقاومت نزدیک و دور وجود دارد.

 

تحلیل ابشده طلا شنبه ای

در نمودار این نماد هم قیمت با شکست مقاومت هفته گذشته روبرو بوده است و با رشد دو سه هزار تومانی مجدد به سمت تبدیل خود برگشته و دیده می شود در صورت پایداری قیمت با افزایش بیشتری روبرو شود.

دامنه مقاومت دور: ۶۴۵۰۰۰۶۴۳۰۰۰ هزار تومان

دامنه مقاومت نزدیک: ۶۳۷۰۰۰۶۳۵۰۰۰ هزار تومان

دامنه حمایت دور: ۶۱۶۰۰۰۶۱۳۰۰۰ هزار تومان

دامنه حمایت نزدیک: ۶۲۶۰۰۰۶۲۳۰۰۰ هزار تومان

سناریوهای احتمالی آبشده طلا شنبه ای در هفته جاری

سناریو افزایشی: در صورتی که قیمت در بالای سطح تبدیل شده ۶۳۰۰۰۰ هزار تومان پایدار باشد با رویت مقاومت نزدیک و در صورت شکست آن با رویت مقاومت دور وجود دارد.

سناریو کاهشی: در صورتی که بتواند با شکست سطح  ۶۳۰۰۰۰ هزار تومان و پایداری زیر آن مواجه باشد انتظار کاهش قیمت به سمت حمایت نزدیک و سپس دور وجود دارد.اما با توجه به پتانسیل صعودی می توان احتمال داد تنها با حمایت نزدیک روبرو باشد.

سناریوهای برگشتی

  • حالت اول: چنانچه با سناریو افزایشی با مقاومت نزدیک و دور روبرو شود و با عدم شکست هر کدام احتمال برگشت و کاهش قیمت به سمت حمایت نزدیک و دور وجود دارد.
  • حالت دوم: چنانچه با سناریو کاهشی با رویت حمایت نزدیک و دور روبرو باشد و با عدم شکست هر کدام احتمال برگشت و افزایش قیمت به سمت مقاومت نزدیک و دور وجود دارد.

 

 

تحلیل سکه نقدی

در سکه نقدی با توجه به سیاست های بانک مرکزی باز هم بعد از بیانیه های که مطرح شد با افزایش قیمت روبرو بود اما دقیقا طبق سناریو های که در هفته گذشته مطرح کردیم حرکت کرد، پس حتی اگر بانک مرکزی یا هر دولتی بخواهد حرکتی ایجاد کند شما می توانید با درک ساختار توی نمودار اون حرکات را دنبال کنید.

دامنه مقاومت دور: ۱۵۷۰۰۰۰۱۵۶۰۰۰۰ هزار تومان

دامنه مقاومت نزدیک: ۱۵۴۰۰۰۰۱۵۳۵۰۰۰ هزار تومان

دامنه حمایت نزدیک: ۱۴۸۸۰۰۰۱۴۸۴۰۰۰ هزار تومان

دامنه حمایت های دور: ۱۴۶۷۰۰۰۱۴۵۵۰۰۰ و ۱۴۴۲۰۰۰۱۴۳۲۰۰۰ هزار تومان

سناریوهای احتمالی سکه نقدی طلا در هفته جاری

سناریو افزایشی: در حال حاضر پایداری قیمت در بالای حمایت نزدیک احتمال افزایش قیمت به سمت مقاومت نزدیک و دور وجود دارد.

سناریو کاهشی: چنانچه با شکست حمایت نزدیک روبرو باشد انتظار کاهش قیمت به سمت حمایت های دور وجود دارد.

سناریو برگشتی

  • حالت اول: در صورت شکل گیری سناریو افزایشی و با رویت مجدد مقاومت نزدیک و مقاومت دور با شکست هر کدام احتمال برگشت قیمت و کاهش به سمت حمایت نزدیک وجود دارد.
  • حالت دوم: شکل گیری سناریو کاهشی و رویت حمایت های دور انتظار برگشت قیمت و افزایش به سمت حمایت نزدیک شکسته شده و مقاومت نزدیک وجود دارد.

 

تحلیل آتی سکه تحویل آبان ۹۷ در هفته جاری

در تایم چهار ساعته آتی سکه تحویل آبان ۹۷ قیمت در بازه قیمتی ۱۶۶۰۰۰۰ الی ۱۶۳۲۰۰۰ در نوسان بوده است و انتظار می رود در هفته جاری در این بازه در نوسان باشد اما در صورت شکست این بازه قیمتی با نوسان بیشتری به سمت حمایت و مقاومت های بعدی وجود داشته باشد.

دامنه مقاومت دور: ۱۶۷۳۰۰۰۱۶۶۷۰۰۰

دامنه مقاومت نزدیک: ۱۶۵۸۰۰۰۱۶۵۵۰۰۰

دامنه حمایت نزدیک: ۱۶۳۶۰۰۰۱۶۳۲۰۰۰

دامنه حمایت دور: ۱۶۲۲۰۰۰۱۶۱۲۰۰۰

سناریوهای احتمالی آتی سکه تحویل آبان ۹۷ در هفته جاری

سناریو افزایشی: در صورت بازگشایی قمیت با کاهش و عدم شکست حمایت نزدیک انتظار برگشت و افزایش به سمت مقاومت نزدیک وجود دارد و در صورت شکست مقاومت نزدیک قیمت به سمت مقاومت دور حرکت خواهد کرد.

سناریو کاهشی: از دست رفتن حمایت نزدیک قیمت تبدیل به سناریو کاهشی می شود و انتظار می رود بتواند تنها تا حمایت دور کاهش پیدا کند و مجدد مورد حمایت و برگشت قرار گیرد.

سناریوهای برگشتی

  • حالت اول: شکل گیری سناریو افزایشی و رویت مقاومت نزدیک و دور با عدم شکست هر کدام انتظار برگشت از مقاومت ها و کاهش قیمت به سمت حمایت های نزدیک و دور وجود دارد.
  • حالت دوم: با شکل گیری سناریو کاهشی قیمت با رویت حمایت دور روبرو می شود که در گذشته این سطح برخورد داشته است اما باز هم می تواند واکنشی و برگشتی باشد. پس با رویت این حمایت به شرط عدم شکست ان برگشت قیمت و افزایش به سمت حمایت نزدیک شکسته شده و مقاومت نزدیک وجود دارد.

ارسال دیدگاه