ثبت نام

تحلیل تکمیلی طلا | ۱۳ آبان ۹۶

analysis-tala2

چشم انداز

در هفته گذشته مارکت داخلی از شروع هفته با رشد قیمت ها مواجه بود، و مارکت جهانی اونس طلا در بازه قیمتی ۱۵ دلاری نوسان می داد اما در پایان هفته با قیمت های هفته گذشته قیمت خورد است، که در شروع هفته کاهش قیمت را در مارکت داخلی ایجاد می کند.

روانشناسی معامله گری

هر نمادی عرضه و تقاضایی خودش را دارد و هر نمادی هم جای برای خرید و فروش و شما تنها در این بازار درصورتی می توانید به سود دهی برسید که با تمرین و تلاش خود به بهترین مناطق ارزان و گران قیمت دست پیدا کنید. پس تمام تحلیل های که ارائه می شود وابستگی کلی و در جزئی مستقل از هم هستند و طبق مناطق وسناریوهای که ارائه می شود از همان نماد منتظر شکل گیر باشید.

پس در نمودار ها تنها یک چیز مهم هستش که ارزان بخرید و گران بفروشید و این در کجای نمودار قرار دارد؟ این همه تلاش در طلاچارت فقط بخاطر پیدا کردن این مناطق است که خوشبختانه به آن دست پیدا کرده ایم و آن نقاطی که قیمت ارزانی و گرانی را نشان میدهد و چرخش پیدا میکند، راز و انتهای معامله گری خواهد بود و هست! و باید آنقدر با این نقاط ترید و تمرین نمایید تا برای ورود به معامله گری با سرمایه کلان دست پیدا کنیم.

تحلیل اونس طلا

در نمودار روزانه اونس طلا شرایطی ایجاد شده است که دامنه نوسانی قیمت بین ۱۵ دلار است، در این هفته با چند سناریو همراه هستیم.

دامنه مقاومتی نزدیک: ۱۲۸۵ الی ۱۲۹۰

دامنه مقاومتی اصلی ۱۳۰۰ الی ۱۳۰۶

دامنه حمایتی نزدیک: ۱۲۶۶ الی ۱۲۶۰

دامنه حمایتی اصلی ۱۲۵۱ الی ۱۲۴۳

 

سناریوهای احتمالی اونس طلا در هفته جاری

سناریو افزایشی: در صورتی که اونس طلا به بالای ۱۲۷۰ بازگردد و با شکست دامنه مقاومتی نزدیکی که در محدوده ۱۲۸۵ قرار دارد موجب افزایش به سمت ۱۲۹۷۱۳۰۰۱۳۰۶ دلار می شود.

 

سناریو کاهشی: در صورتی که این کاهش در دامنه ۱۲۶۶ الی ۱۲۶۰ دلار احتمال کاهش وجود دارد و با شکست آن دامنه اونس طلا با کاهش قیمت به سمت ۱۲۵۵۱۲۵۱۱۲۴۳ دلار وجود دارد.

 

سناریوهای برگشتی

حالت اول: چنانچه قیمت به دامنه حمایتی ۱۲۶۶ الی ۱۲۶۰ دلار کاهش پیدا کند بهترین منطقه خریدار را رویت کرده است که خریدار با عدم شکست آن دامنه دستورات خرید خود را بارگذاری می کند که این برگشت اهدافی شامل ۱۲۷۰۱۲۷۵۱۲۸۰  -۱۲۸۵ دلار و پس از شکست دامنه مقاومتی نزدیک به سمت مقاومت اصلی حرکت می کند.

 

حالت دوم: چنانچه قیمت با شکست دامنه حمایتی ۱۲۶۰ دلار مواجه باشد کاهش قیمت به سمت حمایت اصلی فراهم می شود. و با تشکیل سناریو کاهشی و قرار گیری در دامنه ۱۲۵۱ الی ۱۲۴۳ دلار سناریو برگشتی به اهداف ۱۲۶۰۱۲۷۰۱۲۸۰ الی ۱۲۸۵ دلار وجود دارد.

 

حالت سوم: چنانچه قیمت با سناریو افزایشی در دامنه ۱۳۰۰ قرار گیرد با عدم شکست دامنه مقاومتی ۱۳۰۶ موجب برگشت قیمت خواهد شد و این برگشت اهدافی شامل ۱۲۹۰۱۲۸۵ الی ۱۲۸۰ دلار را دارد.

 

تحلیل آبشده طلا نقدی

در این نمودار قیمت با رویت حمایت ۵۲۵ هزار تومان خود با افزایش به سمت مقاومت ۵۴۰ هزار تومان مواجه بوده است و در حال حاضر در دامنه قیمتی ۵۳۷ هزار تومان در نوسان است. و در این نماد در هفته جاری قیمت در محدوده ۵۴۰ هزار تومان و ۵۳۰ الی ۵۲۵ هزار تومان در نوسان است.و در صورت شکست این حمایت مقاومت می تواند به نوسان بیشتری موجب شود.

 

دامنه مقاومتی نزدیک: ۵۴۶ الی ۵۴۰ هزار تومان

دامنه مقاومتی اصلی ۵۵۵ الی ۵۵۰ هزار تومان

دامنه حمایتی نزدیک: ۵۳۰ الی ۵۲۵ هزار تومان

دامنه حمایتی اصلی ۵۲۱ الی ۵۱۷ هزار تومان

 

سناریوهای احتمالی ابشده طلا نقدی در هفته جاری

سناریو افزایشی: چنانچه قیمت در بالای ۵۴۰ هزار تومان قرار گیرد افزایش قیمت را به سمت ۵۴۵۵۵۰۵۵۴ هزار تومان را ایفا می کند.

 

سناریو کاهشی: چنانچه قیمت در زیر ۵۴۰ هزار تومان پایدار باشد سبب کاهش قیمت خواهد شد و با قرار گیری در زیر ۵۳۵ هزار تومان احتمال کاهش بیشتر به سمت ۵۳۰ و ۵۲۵ هزار تومان وجود دارد.

 

سناریوهای برگشتی

حالت اول: قرار گیری قیمت پس از به هدف نشستن سناریو کاهشی در محدوده ۵۳۰ الی ۵۲۵ هزار تومان احتمال برگشت با عدم شکست ۵۲۵ هزار تومان وجود دارد که اهداف شامل ۵۳۵ و ۵۴۰ هزار تومان است.

 

حالت دوم: چناچه بتواند با سناریو افزایشی به دامنه ۵۵۰ و ۵۵۴ دست پیدا کند با عدم شکست آن دامنه احتمال برگشت به سمت ۵۴۵۵۴۰ و ۵۳۵ هزار تومان وجود دارد.

 

 

تحلیل آبشده طلا شنبه ای

در این نمودار قیمت با رویت حمایت ۵۳۹ هزار تومان خود با افزایش به سمت مقاومت ۵۵۰ هزار تومان مواجه بوده است و در حال حاضر در دامنه قیمتی ۵۴۷ هزار تومان در نوسان است. و در این نماد در هفته جاری قیمت در محدوده ۵۵۰ هزار تومان و ۵۴۵ الی ۵۴۰ هزار تومان در نوسان است.و در صورت شکست این حمایت مقاومت می تواند به نوسان بیشتری موجب شود.

 

دامنه مقاومتی نزدیک: ۵۵۰ الی ۵۴۷ هزار تومان

دامنه مقاومتی اصلی ۵۵۳ الی ۵۵۵ هزار تومان

دامنه حمایتی نزدیک:۵۴۱ الی ۵۳۸ هزار تومان

دامنه حمایتی اصلی ۵۳۵ الی ۵۳۰ هزار تومان

 

 

سناریوهای احتمالی ابشده طلاشنبه ای در هفته جاری

سناریو افزایشی: چنانچه قیمت در بالای ۵۵۰ هزار تومان قرار گیرد افزایش قیمت را به سمت ۵۵۰۵۵۴ هزار تومان را ایفا می کند.

 

سناریو کاهشی: چنانچه قیمت در زیر ۵۴۸ هزار تومان پایدار باشد سبب کاهش قیمت خواهد شد و با قرار گیری در زیر ۵۴۵ هزار تومان احتمال کاهش بیشتر به سمت ۵۴۱ و ۵۳۸ هزار تومان وجود دارد.

 

سناریوهای برگشتی

حالت اول: قرار گیری قیمت پس از به هدف نشستن سناریو کاهشی در محدوده ۵۳۵ الی ۵۳۰ هزار تومان احتمال برگشت با عدم شکست ۵۳۰ هزار تومان وجود دارد که اهداف شامل ۵۳۸۵۴۱ و ۵۴۵ هزار تومان است.

حالت دوم: چناچه بتواند با سناریو افزایشی به دامنه ۵۵۰ و ۵۵۴ دست پیدا کند با عدم شکست آن دامنه احتمال برگشت به سمت ۵۴۵۵۴۰ و ۵۳۵ هزار تومان وجود دارد.

 

تحلیل سکه نقدی

در نمودار سکه نقدی قیمت در دامنه مقاومتی خود قرار گرفته است که اجازه افزایش بیشتر را به قیمت نداده است، این لایه مقاومتی یک ساختار برگشتی را ایفا می کند و با عدم شکست آن قیمت با کاهش روبرو است.

 

دامنه مقاومتی نزدیک: ۱۳۲۲۰۰۰ الی ۱۳۱۷۰۰۰

دامنه مقاومتی اصلی ۱۳۲۴۰۰۰

دامنه حمایتی نزدیک: ۱۳۰۶۰۰۰ الی ۱۳۰۱۰۰۰

دامنه حمایتی اصلی ۱۲۹۷۰۰۰ الی ۱۲۹۰۰۰۰

 

 

سناریوهای احتمالی سکه نقدی در هفته جاری

سناریو افزایشی: چنانچه قیمت در بالای حمایت ۱۳۱۱۰۰۰ قرار داشته باشد تمایلات صعودی همچنان برقرار خواهد بود و قیمت در دامنه ۱۳۱۱۰۰۰ الی ۱۳۲۴۰۰۰ نوسان می دهد و با شکست ۱۳۲۴۰۰۰ به هدف ۱۳۳۳۰۰۰ نزدیک می شود.

 

سناریو کاهشی:با شکست حمایت ۱۳۱۱۰۰۰ و عدم شکست مقاومت اصلی قیمت به سمت ۱۳۰۶۰۰۰۱۳۰۱۰۰۰ حرکت می کند. و کاهش بیشتر با شکست حمایت ۱۳۰۱۰۰۰ امکانپذیر خواهد بود و اهداف این شکست شامل ۱۲۹۷۰۰۰۱۲۹۲۰۰۰ و ۱۲۹۰۰۰۰ است.

شایان ذکر است که شکست حمایت اصلی ۱۲۹۰۰۰۰ قیمت را به سمت ۱۲۸۲۰۰۰۱۲۷۰۰۰۰ هدایت می کند.

 

سناریوهای برگشتی

حالت اول:چنانچه قیمت با شکست حمایت ۱۳۱۱۰۰۰ بتواند کاهش پیدا کند در هفته جاری می تواند در دو دامنه مورد برگشت قرار گیرد و سپس با افزایش روبرو باشد؛ دامنه اول در محدوده  ۱۳۰۶۰۰۰ الی ۱۳۰۱۰۰۰ که حمایت نزدیک فعلی است مورد برگشت قرار می گیرد و با عدم شکست این لایه حمایت قیمت به سمت ۱۳۱۱۰۰۰۱۳۱۷۰۰۰۱۳۲۲۰۰۰ باز خواهد گشت.

 

حالت دوم: چنانچه قیمت دامنه حمایتی  ۱۳۰۶۰۰۰ الی ۱۳۰۱۰۰۰ را از دست دهد قیمت تا محدوده ۱۲۹۷۰۰۰ الی ۱۲۹۰۰۰۰ کاهش پیدا می کند و سپس با سناریو برگشتی در آن دامنه مورد برگشت با عدم شکست آن وجود دارد و اهداف این سناریو شامل ۱۳۰۱۰۰۰۱۳۰۶۰۰۰۱۳۱۱۰۰۰۱۳۱۷۰۰۰ و ۱۳۲۴۰۰۰ است.

حالت سوم: در صورتی که سکه نقدی در هفته جاری با افزایش روبرو باشد قرار گیری قیمت در محدوده ۱۳۲۲۰۰۰ الی ۱۳۲۴۰۰۰ باز هم احتمال برگشت برای فروشندگان میسر است که با ریسک پذیری بالاتر قیمت بتواند با عدم شکست دامنه مقاومتی کاهش پیدا کند و اهداف شامل ۱۳۲۰۰۰۰ -۱۳۱۷۰۰۰۱۳۱۱۰۰۰۱۳۰۶۰۰۰۱۳۰۱۰۰۰ است.

 

تحلیل آتی سکه سررسید اردیبهشت ماه ۹۷

در نمودار آتی سکه شاهد افزایش قیمت به دلیل پایداری آن در بالای حمایت ۱۴۴۳۰۰۰ بودیم که با افزایشی زیاد تا دامنه ۱۴۶۶۰۰۰ افزایش پیدا کرده است، دیده می شود که در هفته جاری به مقاومت ۱۴۶۶۰۰۰ واکنش نشان دهد و سپس به سمت حمایت ۱۴۴۳۰۰۰ در حال حرکت باشد.

 

دامنه مقاومتی نزدیک: ۱۴۶۲۰۰۰ الی ۱۴۵۸۰۰۰

دامنه مقاومتی اصلی ۱۴۶۸۰۰۰ الی ۱۴۶۶۰۰۰

دامنه حمایتی نزدیک: ۱۴۵۲۰۰۰ الی ۱۴۵۰۰۰۰

دامنه حمایتی اصلی ۱۴۴۷۰۰۰ الی ۱۴۴۳۰۰۰

 

سناریوهای احتمالی آتی سکه سررسید اردیبهشت ماه ۹۷ در هفته جاری

سناریو افزایشی: تنها با شکست سقف فعلی می تواند سبب افزایش بیشتر قیمت گردد و این افزایش می تواند تا محدوده ۱۴۷۶۰۰۰ وجود داشته باشد.

 

سناریو کاهشی: با عدم شکست مقاومت اصلی قیمت به سمت دامنه حمایتی خود کاهش پیدا می کند که با شکست و پایداری قیمت در زیر ۱۴۵۶۰۰۰ فراهم می شود و اهداف شامل ۱۴۵۲۰۰۰۱۴۵۰۰۰۰۱۴۴۷۰۰۰۱۴۴۳۰۰۰ است.

 

شایان ذکر است که با شکست دامنه حمایتی اصلی که در محدوده ۱۴۴۷۰۰۰ الی ۱۴۴۳۰۰۰ قرار دارد، تشکیل حمایت دیگر در دامنه ۱۴۳۸۰۰۰ الی ۱۴۳۳۰۰۰ می دهد و قیمت می تواند تا آن دامنه کاهش پیدا کند.

 

سناریوهای برگشتی

حالت اول: چنانچه قیمت در دامنه ۱۴۶۶۰۰۰ الی ۱۴۶۰۰۰۰ قرار گیرد با عرضه مواجه است که می تواند با عدم شکست ۱۴۶۶۰۰۰ کاهش پیدا کند و اهداف این سناریو برگشتی شامل : ۱۴۵۶۰۰۰۱۴۵۰۰۰۰۱۴۴۷۰۰۰۱۴۴۳۰۰۰ است.

 

حالت دوم: چنانچه قیمت با شکل گیری سناریو کاهشی با رویت دامنه ۱۴۴۷۰۰۰ الی ۱۴۴۳۰۰۰ مواجه باشد، احتمال تشکیل سناریو برگشتی با عدم شکست آن به سمت ۱۴۵۰۰۰۰۱۴۵۶۰۰۰ و ۱۴۶۰۰۰۰ حرکت می کند.

 

حالت سوم: در صورتی که حمایت کلیدی ۱۴۴۳۰۰۰ شکسته شود سپس قیمت تا دامنه ۱۴۳۵۰۰۰ الی ۱۴۳۳۰۰۰ کاهش پیدا می کند که در آنجا قیمت می تواند مورد برگشت قرار گیرد که با عدم شکست آن دامنه احتمال افزایش به سمت اهداف ۱۴۴۳۰۰۰۱۴۴۷۰۰۰۱۴۵۰۰۰۰۱۴۵۶۰۰۰ حرکت می کند.

 

 

تحلیل آتی سکه سررسید تیر ماه ۹۷

در نمودار این سررسید قیمت با پایداری در بالای ۱۴۸۸۰۰۰ توانست با تقاضایی زیادی با افزایش  و شکست سقف آخر مواجه باشد که توانست تا دامنه ۱۵۱۷۰۰۰ افزایش پیدا کند. و سپس با کاهش شارپی در دامنه ۱۵۰۰۰۰۰ قرار گرفته است. و در هفته جاری همان حمایت می تواند مورد برگشت دوباره قرار گیرد.

 

دامنه مقاومتی نزدیک: ۱۵۱۳۰۰۰ الی ۱۵۰۹۰۰۰

دامنه مقاومتی اصلی ۱۵۲۰۰۰۰ الی ۱۵۱۷۰۰۰

دامنه حمایتی نزدیک: ۱۴۹۳۰۰۰ الی ۱۴۸۸۰۰۰

دامنه حمایتی اصلی ۱۴۸۵۰۰۰ الی ۱۴۷۹۰۰۰

 

سناریو های احتمالی آتی سکه سررسید تیر ماه ۹۷ در هفته جاری

سناریو افزایشی: تنها با شکست مقاومت ۱۵۱۷۰۰۰ و پایداری قیمت در بالای آن شاهد افزایش بیشتر قیمت ها خواهیم بود. و در نهایت سقف فعلی ۱۵۱۷۰۰۰ است.

سناریو کاهشی: در صورتی که سقف ۱۵۱۷۰۰۰ همچنان حفظ شود انتظار می رود که قیمت تا حمایت های خود کاهش پیدا کند. و با شکست و پایداری قیمت در زیر ۱۵۰۰۰۰۰ این سناریو را ایفا می کند و اهداف پیش رو شامل ۱۴۹۸۰۰۰۱۴۹۳۰۰۰ و ۱۴۸۹۰۰۰ خواهد بود. که با شکست ۱۴۸۸۰۰۰ قیمت به سمت ۱۴۸۵۰۰۰۱۴۸۰۰۰۰ حرکت می کند.

 

سناریو های برگشتی

حالت اول: سناریو برگشتی اول در دامنه ۱۴۹۳۰۰۰ الی ۱۴۹۰۰۰۰ با عدم شکست ۱۴۸۸۰۰۰ ایجاد شده است که برگشت قیمت را به سمت ۱۴۹۸۰۰۰۱۵۰۲۰۰۰۱۵۰۵۰۰۰۱۵۱۰۰۰۰ را شامل می شود.

 

حالت دوم: چنانچه دستور سفارشاتی در دامنه حالت اول که در محددوه ۱۴۹۳۰۰۰ الی ۱۴۸۸۰۰۰ است نباشد قیمت با شکست این لایه به سمت لایه برگشتی که در محدوده ۱۴۸۵۰۰۰ الی ۱۴۷۹۰۰۰ است کاهش پیدا می کند و با رویت آن مورد برگشت قرار خواهد گرفت و اهداف شامل ۱۴۸۸۰۰۰۱۴۹۳۰۰۰۱۴۹۸۰۰۰ و ۱۵۰۱۰۰۰ خواهد بود.

 

حالت سوم: چنانچه به هر دلیلی قیمت با رویت دامنه مقاومت نزدیک خود رو برو باشد و با رویت دامنه ۱۵۱۳۰۰۰ الی ۱۵۱۷۰۰۰ احتمال برگشت با عدم شکست آن وجود دارد که اهداف شامل اهداف سناریو کاهشی خواهد بود.

ارسال دیدگاه

error: !نشر امکان پذیر نیست