تحلیل تکمیلی طلا | ۱۱ آذر ۹۶

analysis-gold

چشم انداز

طی هفته گذشته تعادل قیمت در اونس طلا و طلا داخلی وجود داشت و حرکات کاملا کنترل شده بود، و از سوی با توجه به حراج سکه از سوی بانک مرکزی تاثیر خاصی در تقاضا طلا نداشت و همچنان در بازار داخل با افزایش قیمت روبرو هستیم و ابشده نقدی روند افزایشی و سکه نقدی با رسیدن به حمایت خود با رشد ۳۰ هزارتومان روبرو شد.و این تقاضا زمان زیادی به طول می آنجامد که کاهش یابد و تلاش بانک مرکزی تا پایان سال می تواند وجود داشت باشد و در صورت عدم کنترل در سال جدید باز هم با افزایش بیشتری مواجه هستیم.

تحلیل تکنیکال اونس طلا

در تحلیل قبلی با توجه به حمایت و مقاومت های نزدیک و اصلی واکنش خوبی نشان داد و با عدم شکست ۱۲۹۹ دلار و پایداری در زیر ۱۲۹۲ دلار  با کاهش قیمت تا سطح ۱۲۷۰ دلار همراه بودیم و سپس با رویت دامنه ۱۲۷۰ دلار با افزایش شارپی در پایان هفته در دامنه ۱۲۸۵ دلار قیمت خورد. و انتظار می رود که در هفته جاری قیمت باز هم در بازه حمایت و مقاومت اصلی به نوسان خود ادامه دهد و همچنان در حال جذب سفارشات و خسته کردن معامله گران میان رده است.

دامنه مقاومتی نزدیک: ۱۲۹۲ – ۱۲۹۶

دامنه مقاومتی دور: ۱۳۰۰ – ۱۳۰۶

دامنه حمایتی نزدیک: ۱۲۷۵ – ۱۲۷۰

دامنه حمایتی دور: ۱۲۶۵ – ۱۲۶۰

سناریوهای احتمالی اونس طلا در هفته جاری

سناریو افزایشی: چنانچه قیمت توانایی پایداری در بالای سطح حمایت نزدیک ۱۲۷۰ دلاری داشته باشد، احتمال افزایش قیمت در هفته جاری برای رویت دامنه مقاومت نزدیک و دور را داراست. و شکست مقاومت دور افزایش بیشتر قیمت و خروج از دامنه فعلی را امکان پذیر می سازد.

 

سناریو کاهشی: در حالت فعلی تمایلات کاهشی را داریم و با شکست حمایت نزدیک می تواند به سمت حمایت دور هدایت شود، و تا زمانی که در بالای ۱۲۷۰ باشد تمایلات کاهشی به صعودی تبدیل خواهد شد.

سناریو های برگشتی

حالت اول: در حال اول قیمت با رویت دامنه ۱۲۹۲ الی ۱۲۹۶ با عدم شکست ۱۲۹۹ می تواند مورد برگشت قرار گیرد و این برگشت اهدافی شامل حمایت نزدیک و دور را دارد.

حالت دوم: چنانچه که قیمت با شکست ۱۲۹۹ و نامعتبر کردن حالت اول برگشتی با رویت دامنه ۱۳۰۰ الی ۱۳۰۶ مواجه شود انتظار می رود که قیمت با عدم شکست ۱۳۰۶ مورد برگشت و کاهش قرار گیرد و اهداف این برگشت شامل مقاومت نزدیک شکسته شده و حمایت نزدیک و دور است.

حالت سوم: در این سناریو با شکست حمایت ۱۲۷۰ شکل میگیرد و سپس با رویت دامنه ۱۲۶۵ الی ۱۲۶۰ با عدم شکست ۱۲۶۰ می تواند مورد تقاضا قرار گیرد و احتمال افزایش قیمت به سمت دامنه های ۱۲۷۰۱۲۷۵ -۱۲۸۰۱۲۸۵ و ۱۲۹۰ دلاری هدایت شود.

تحلیل آبشده طلا نقدی در هفته جاری

در هفته گذشته قیمت با پایداری در بالای سطح حمایت نزدیک خود توانست با شکست سطح مقاومت نزدیک به سمت مقاومت اصلی هدایت شود و در حال حاضر با تشکیل مقاومت نزدیک جدید خود در حال نوسان است و سطح مقاومت اصلی بالاتر قرار گرفته است و سطح های که می تواند مورد برگشت قرار گیرد دامنه های مقاومت و حمایت نزدیک است که با رویت و عدم شکست کاهش به سمت دامنه دیگر  را ایفا می کند.و تمایلات همچنان صعودی است و با شکست سطح حمایت دور می تواند از حالت تمایلات صعودی خارج شود.و در نمودار قیمت با فشردگی بالا می رود و با توجه به علم تکنیکال باید منتظر یک حرکت شارپی باشیم و با شکست مقاومت و یا حمایت.

دامنه مقاومت دور: ۵۶۸۵۶۶ هزارتومان

دامنه مقاومت نزدیک: ۵۶۳۵۶۱ هزارتومان

دامنه حمایت دور: ۵۴۵۵۴۲ هزارتومان

دامنه حمایت نزدیک: ۵۵۴۵۵۰ هزار تومان

سناریوهای احتمالی آبشده نقدی در هفته جاری

سناریو افزایشی: دیده می شود که قیمت با پایداری در بالای ۵۵۸ هزارتومان که حمایت میانی است بتواند به سمت مقاومت دور حرکت کند و با شکست مقاومت دور می تواند با افزایش بیشتری به سمت ۵۷۰ الی ۵۷۵ هزارتومان حرکت کند.

سناریو کاهشی: در صورتی که سطح مقاومت نزدیک ۵۶۳ هزارتومان شکسته نشود و با شکست نزولی ۵۵۸ هزارتومان می تواند به سمت حمایت نزدیک  و دور هدایت شود.

سناریو های برگشتی

حالت اول: چنانچه قیمت در محدوده مقاومت دور قرار گیرد و توانایی شکست آن را نداشته باشد سپس به سمت مقاومت نزدیک شکسته شده و حمایت نزدیک حرکت کند.

حالت دوم: چنانچه با شکل گیری سناریو کاهشی یا حالت اول برگشتی به سمت دامنه حمایت نزدیک حرکت کند، و با عدم شکست سطح ۵۵۰ هزار تومان می تواند مورد برگشت قرار گیرد و به سمت مقاومت نزدیک و سپس دور هدایت شود.

حالت سوم: چنانچه درستور خریدی در محدوده حمایت نزدیک وجود نداشته باشد قیمت به سمت حمایت دور هدایت می شود و با قرار گیری در آن دامنه و عدم شکست ۵۴۲ هزار تومان احتمال برگشت قیمت به سمت دامنه های شکسته شده حمایت نزدیک و مقاومت ها هدایت می شود.

 

 

 

تحلیل آبشده شنبه ای طلا در هفته جاری

در هفته گذشته قیمت با توجه به شکست مقاومت نزدیک خود به سمت مقاومت دور حرکت کرده و در محدوده مقاومت دور با عرضه روبرو شد که این امر توانست از رشد بیشتر قیمت جلوگیری کند. و دیده می شود مقاومت قوی در این محدوده وجود دارد و چنانچه شکسته شود افزایش شارپی قیمت به سمت مقاومت های بالاتری وجود دارد.

مقاومت نزدیک: ۵۶۹۵۶۷ هزارتومان

مقاومت دور: ۵۷۶۵۷۴ هزارتومان

حمایت نزدیک: ۵۶۴۵۶۱ هزارتومان

حمایت دور: ۵۵۷۵۵۵ هزارتومان

سناریوهای احتمالی آبشده شنبه ای طلا در هفته جاری

سناریو افزایشی: در حال حاضر قیمت برای افزایش بیشتر به شکست مقاومت نزدیک نیاز دارد و سپس با هدف رسیدن به مقاومت دور که در دامنه ۵۷۶ الی ۵۷۴ هزارتومان است تلاش می کند.

سناریو کاهشی: چنانچه قیمت مقاومت نزدیک که در دامنه ۵۶۷ الی ۵۶۹ هزارتومان است توانایی شکست آن را نداشته باشد احتمال کاهش قیمت به سمت حمایت نزدیکی که در محدوده ۵۶۴ الی ۵۶۱ هزارتومان است هدایت می شود و در صورت پتانسیل بیشتر با رویت دامنه حمایت دور مواجه است.

سناریو های برگشتی

حالت اول: در صورتی که قیمت با سناریو کاهشی بتواند با رویت دامنه حمایت نزدیک مواجه شود احتمال برگشت قیمت با عدم شکست سطح۵۶۱ هزارتومان به سمت مقاومت نزدیک و دور هدایت می شود.

حالت دوم: در صورتی که توانایی برگشت از حمایت نزدیک را نداشته باشد و با شکست آن به سمت حمایت دور هدایت می شود و با رویت حمایت دور و عدم شکست سطح ۵۵۵ هزارتومان احتمال برگشت قیمت به سمت حمایت نزدیک شکسته شده و مقاومت های نزدیک و دور وجود دارد.

حالت سوم: در صورتی که قیمت در محدوده مقاومت دور قرار گیرد با عدم شکست ان احتمال برگشت قیمت وجود دارد، اما شایان ذکر است که این حالت با توجه به اینکه از گذشته سطح قیمتی آن به دست آمده است احتمال نامعتبر شدن ان وجود دارد.

 

تحلیل سکه نقدی در هفته جاری

با توجه به تحلیل های گذشته با چند سناریو مواجه بودیم که سناریو اولی که شکل گرفت کاهش قیمت با شکست ۱۴۰۰۰۰۰ و سپس با رویت دامنه ۱۳۸۰۰۰۰ به هدف اول ۱۴۱۰۰۰۰ خود رسید و سپس در هفته گذشته با توجه به سناریو برگشتی که با رویت حمایت نزدیکی که در محدوده ۱۳۷۵۰۰۰ مورد افزایش تا دامنه ۱۳۹۸۰۰۰ وجود داشت و سپس با رویت دامنه مقاومت نزدیک به سمت حمایت اصلی که در محدوده ۱۳۴۵۰۰۰ بود کاهش پیدا کرد که باز هم با سناریو که در نظر داشتیم مواجه شد و سپس با عدم شکست ۱۳۴۵۰۰۰ توانست به دامنه ۱۳۸۵۰۰۰ بازگردد. طی این دو هفته بانک مرکزی تلاش خود را برای کاهش قیمت کرد اما بی نتیجه بود و دیده می شود باید عرضه بیشتری صورت گیرد تا با کاهش تقاضا و درنتیجه کاهش قیمت روبرو باشیم. اما در حرکات قیمتی شکست ۱۳۴۵۰۰۰ عرضه اولیه را تایدی می کند و سپس قیمت به نظر میرسد در دامنه ۱۳۰۰۰۰۰ تا ۱۳۵۰۰۰۰ شناور باشد.

دامنه مقاومت نزدیک: ۱۳۹۸۰۰۰۱۳۹۴۰۰۰

دامنه مقاومت دور: ۱۴۲۴۰۰۰۱۴۲۰۰۰۰

دامنه حمایت نزدیک: ۱۳۵۸۰۰۰۱۳۵۲۰۰۰

دامنه حمایت دور: ۱۳۴۰۰۰۰۱۳۳۶۰۰۰

سناریو های احتمالی سکه نقدی در هفته جاری

سناریو افزایشی: چنانچه قیمت توانایی پایداری بالای ۱۳۷۵۰۰۰ و شکست مقاومت میانی ۱۳۸۵۰۰۰ را دارا باشد احتمال افزایش قیمت به سمت مقاومت نزدیک و سپس مقاومت دور وجود دارد.

سناریو کاهشی: در این سناریو باید نشان دهد که مقاومت ۱۳۸۵۰۰۰ مهم است و با عدم شکست ان و شکست نزولی حمایت ۱۳۷۵۰۰۰ به کاهش به سمت حمایت نزدیک و دور هدایت می شود.

سناریو های برگشتی

حالت اول: چنانچه بار دیگر قیمت با مقاومت نزدیک روبرو شود با عدم شکست ۱۴۰۰۰۰۰ احتمال برگشت قیمت به سمت ۱۳۸۵۰۰۰۱۳۸۰۰۰۰ و حمایت نزدیک و دور وجود دارد.

حالت دوم: در صورتی که دستور عرضه ای در مقاومت نزدیک وجود نداشته باشد قیمت با شکست مقاومت نزدیک به سمت مقاومت دور حرکت می کند و سپس با رویت مقاومت دور احتمال کاهش قیمت وجود دارد وبا عدم شکست آن اهداف شامل مقاومت نزدیک شکسته شده و حمایت دور و نزدیک خواهد بود.

حالت سوم: رویت دامنه حمایت نزدیک با عدم شکست آن احتمال برگشت قیمت به سمت مقاومت نزدیک و دور وجود دارد. و اما در صورت شکست شدن حمایت نزدیک قیمت به سمت حمایت دور حرکت می کند که در صورت رویت محدوده حمایت دور احتمال برگشت قیمت با عدم شکست ۱۳۳۶۰۰۰ وجود دارد و اهداف شامل حمایت شکسته شده نزدیک و مقاومت ها هستند.

 

تحلیل آتی سکه سررسید تیر ماه ۹۷ در هفته جاری

در هفته گذشته قیمت با رویت دامنه مقاومت نزدیک توانست مورد برگشت به سمت حمایت های اشاره شده هدایت شود و سپس با رویت حمایت اصلی با کمی اختلاف با افزایش روبرو شد. و در این هفته باید دید چه واکنشی نسبت به سطوح ها می دهد.

دامنه مقاومت نزدیک: ۱۶۰۲۰۰۰۱۵۹۷۰۰۰

دامنه مقاومت دور: ۱۶۲۵۰۰۰۱۶۲۱۰۰۰

دامنه حمایت نزدیک: ۱۵۶۷۰۰۰۱۵۶۳۰۰۰

دامنه حمایت دور: ۱۵۴۷۰۰۰۱۵۴۳۰۰۰ و ۱۵۳۵۰۰۰۱۵۳۰۰۰۰

سناریو های احتمالی آتی سکه سررسید تیر ماه ۹۷ در هفته جاری

سناریو افزایشی: در حال حاضر با شکست سقف قیمتی ۱۵۸۱۰۰۰ می تواند مورد افزایش قرار گیرد که اهداف شامل مقاومت نزدیک و دور است.و می تواند از یکی سطوح های مقاومت نزدیک و دور بازگردد.

سناریو کاهشی: چنانچه شکست نزولی در سطح قیمتی ۱۵۶۳۰۰۰ شکل گیرد احتمال کاهش قیمت به سمت حمایت های دور وجود دارد.

 

سناریو های برگشتی

حالت اول: رویت دامنه مقاومت نزدیک و عدم شکست آن احتمال کاهش قیمت به سمت حمایت نزدیک و دور وجود دارد. و در صورت از دست رفتن مقاومت نزدیک احتمال رشد و رویت دامنه مقاومت دور و با عدم شکست مقاومت دور احتمال کاهش به سمت مقاومت شکسته شده نزدیک و سپس حمایت ها وجود دارد.

حالت دوم: در صورت کاهش قیمت و رویت دامنه حمایت نزدیک با عدم شکست آن احتمال افزایش قیمت به سمت ۱۵۸۰۰۰۰۱۵۹۰۰۰۰ و مقاومت نزدیک و دور وجود دارد.

حالت سوم: در صورت از دست رفتن حمایت نزدیک قیمت به دو سطح حمایت دور می تواند مورد برگشت قرار گیرد که سطح اول در محدوده  ۱۵۴۷۰۰۰۱۵۴۳۰۰۰  است که با رویت ان و عدم شکست ۱۵۴۳۰۰۰ احتمال برگشت قیمت به سمت حمایت نزدیک شکسته شده و مقاومت نزدیک و دور وجود دارد. سطح حمایت بعدی با از دست رفتن حمایت  ۱۵۴۷۰۰۰۱۵۴۳۰۰۰  فعال می شود که در محدوده ۱۵۳۵۰۰۰۱۵۳۰۰۰۰ که باعدم شکست این حمایت احتمال برگشت قیمت به سمت حمایت دور اول و حمایت نزدیک و سپس مقاومت نزدیک و دور وجود دارد.

 

تحلیل آتی سکه سررسید شهریور ۹۷

در این سررسید در هفته گذشته با کاهش قیمت و سپس افزایش به سمت مقاومت نزدیک توانست از مقاومت نزدیک خود واکنش نشان دهد که این امر کاهش قیمت را به سمت حمایت های اشاره شده هدایت کرد. و توانست در حمایت ها اختلاف ۳۰ درصدی واکنش نشان دهد.

دامنه مقاومت نزدیک: ۱۶۵۲۰۰۰۱۶۴۸۰۰۰

دامنه مقاومت دور: ۱۶۸۲۰۰۰۱۶۷۸۰۰۰

دامنه حمایت نزدیک: ۱۶۲۵۰۰۰۱۶۲۱۰۰۰

دامنه حمایت های دور: ۱۶۰۳۰۰۰۱۵۹۷۰۰۰ و ۱۵۸۷۰۰۰۱۵۷۹۰۰۰

سناریو های احتمالی آتی سکه سررسید شهریور ۹۷

سناریو افزایشی: چنانچه قیمت با در باز گشایی با شکست صعودی ۱۶۴۰۰۰۰ مواجه باشد احتمال افزایش قیمت به سمت مقاومت نزدیک و سپس با شکست مقاومت نزدیک به سمت مقاومت دور هدایت می شود که با اهداف میانی که در نمودار زیر وجود دارد.

سناریو کاهشی: چنانچه ناتوان از شکست ۱۶۴۰۰۰۰ باشد و با شکست نزولی ۱۶۲۱۰۰۰ به سمت حمایت های دور هدایت می شود.

سناریو های برگشتی

حالت اول: رویت دامنه مقاومت نزدیک و عدم شکست ۱۶۵۳۰۰۰ احتمال برگشت قیمت به سمت حمایت نزدیک و دور وجود دارد.و درصورتی که مقاومت نزدیک شکسته شود با رویت دامنه مقاومت دور انتظار برگشت با عدم شکست ۱۶۸۳۰۰۰ وجود دارد که اهداف شامل مقاومت شکسته شده نزدیک و حمایت های نزدیک و دور است.

حالت دوم: چنانچه قیمت با کاهش قیمت روبرو باشد رویت دامنه حمایت نزدیک با عدم شکست ۱۶۲۱۰۰۰ احتمال برگشت به سمت مقاومت نزدیک و دور وجود دارد.

حالت سوم: در صورت از دست رفتن حمایت نزدیک دو سطح برای برگشت خواهیم داشت که سطح اول در محدوده ۱۶۰۳۰۰۰۱۵۹۷۰۰۰ نقش خود را ایفا می کند و با عدم شکست آن قیمت به سمت حمایت نزدیک شکسته شده و مقاومت نزدیک و دور هدایت میشود. و اما سطح حمایت بعدی با از دست رفتن حمایت ۱۶۰۳۰۰۰۱۵۹۷۰۰۰ در محدوده حمایتی ۱۵۸۷۰۰۰۱۵۷۹۰۰۰ که قیمت با رویت این دامنه انتظار برگشت قیمت به سمت مقاومت های پیش رو وجود داردو اهداف اصلی مقاومت نزدیک و دور است.

 

ارسال دیدگاه

error: !نشر امکان پذیر نیست