ثبت نام

تحلیل تکمیلی طلا | ۲۸ مرداد ماه ۹۶

gold-analysis

چشم انداز

طی هفته گذشته بازار داخلی و خارج طلا، در مسیر کاهشی از ابتدای هفته شروع کرد که با توجه به تحلیل هفتگی ۷۰ درصد سناریوهای خود را تکمیل نمود. و البته در انتهایی هفته مسیر برگشتی خود را کلید زد و در پایان هفته در دامنه های قیمتی هفته گذشته خود قیمت خورد.

تحلیل اونس طلا در هفته جاری

طبق تحلیل هفته گذشته در ابتدای بازار جهانی اونس طلا با توجه به مقاومت اشاره شده کاهش پیدا کرد، و انتظار می رفت این کاهش تا دامنه ۱۲۵۷ ادامه داشته باشد، اما با توجه به تقاضای شدیدی که در اونس طلا وجود داشت قیمت از دامنه ۱۲۶۷ مورد برگشت قرار گرفت و در پایان هفته توانست سطح ۱۳۰۰ دلاری را لمس نمایید که رویت این سطح بالاترین سطح قیمتی یک سال اخیر را شکست، اینک اونس طلا در دامنه ۱۲۸۵ در حال نوسان است

سناریوهای اونس طلا در هفته جاری

سناریو کاهشی: درحال حاضر اونس طلا تثبیتی بالای مقاومت ۱۲۹۶ انجام نداده است و دیده می شود که عدم شکست مقاومت شکل گرفته ۱۳۰۰ یا حداکثر ۱۳۰۸ می تواند باز هم شاهد کاهش قیمت تا دامنه ۱۲۸۰۱۲۷۶ الی ۱۲۷۰ باشیم. و شکست دامنه ۱۲۷۰ الی ۱۲۶۷ احتمال کاهش بیشتر قیمت به سمت دامنه حمایت ۱۲۵۷ الی ۱۲۵۰ وجود دارد.

سناریو حمایتی: پس از تکمیل سناریو کاهشی، و رویت دامنه ۱۲۷۶ الی ۱۲۷۰ احتمال تشکیل تقاضا در دامنه حمایتی با عدم شکست ۱۲۶۷ به اهداف ۱۲۸۰ ۱۲۸۵۱۲۹۲۱۲۹۵ و ۱۳۰۰ وجود دارد.

سناریو افزایشی: با توجه به حمایتهای تایم پایین دامنه قیمتی ۱۲۸۰ الی ۱۲۹۰ می تواند تقاضا ایجاد نمایید و با تاییدیه شکست صعودی ۱۳۰۰ سناریو افزایشی به هدف ۱۳۰۸ وجود دارد و باید در نظر داشت که مقاومت ۱۳۰۸ بسیار مستحکم است و با شکست این سطح انتظار رشد بیشتر به اهداف ۱۳۲۰۱۳۳۰ وجود دارد.

تحلیل آبشده طلا نقدی در هفته جاری

در نمودار هفتگی این نماد در هفته گذشته شاهد سطوح مستحکمی بودیم که با توجه به مقاومت ۵۲۰۰۰۰ سناریو برگشتی به اهداف خود رسید و پس از رویت دامنه حمایتی طبق سناریو حمایتی خود با عدم شکست ۵۰۷۰۰۰ توانست به اهداف خود تا مرز مقاومت ۵۲۰۰۰۰ افزایش پیدا کند.

در حال حاضر مقاومت هفتگی بین ۵۱۸۰۰۰ الی ۵۲۰۰۰۰ است که عدم شکست آن احتمال شکل گیری سناریو کاهشی به سمت دامنه حمایتی با اهداف ۵۱۵۰۰۰۵۱۳۰۰۰۵۱۰۰۰۰ و ۵۰۷۰۰۰ وجود دارد.

دیده می شود باز هم می تواند دامنه ۵۰۹۰۰۰ الی ۵۰۷۰۰۰ تقاضا ایجاد کند که عدم شکست این دامنه حمایتی شاهد برگشت قیمت و نوسان در بین دامنه ۵۱۰۰۰۰ الی ۵۱۶۰۰۰ خواهیم بود.

سناریو افزایشی هم با شکست صعودی دامنه ۵۲۰۰۰۰ شکل می گیرد که اهداف بالاتری خواهد داشت.

تحلیل آبشده طلا شنبه ای در هفته جاری

نمودار این نماد همانند آبشده طلا نقدی است اما با نوسانات شدید تری، و در هفته گذشته هم این نماد با عدم شکست ۵۲۰۰۰۰ منجر به کاهش تا دامنه ۵۱۳۰۰۰ شد که با توجه به تقاضا شدید آن به دامنه مورد نظر کاهش خود را اعمال نکرد و با رویت این دامنه به محدوده ۵۲۰۰۰۰ افزایش پیدا کرده است.

در حال حاضر عدم شکست مقاومت ۵۲۰۰۰۰ الی ۵۲۱۰۰۰ می تواند مورد برگشت به دامنه های ۵۱۶۰۰۰۵۱۳۰۰۰ و در صورت شکست اهداف ۵۱۰۰۰۰۵۰۹۰۰۰ را می توان در نظر گرفت.

در صورت رویت دامنه ۵۱۰۰۰۰ الی ۵۰۹۰۰۰ احتمال برگشت قیمت با عدم شکست آن به اهداف ۵۱۳۰۰۰  – ۵۱۶۰۰۰۵۱۸۰۰۰ الی ۵۲۰۰۰۰ وجود دارد.

Chart GM17-F, W1, 2017.08.18 17:19 UTC, Rahbar Sarmaye Asia, MetaTrader 4, Demo

تحلیل سکه نقدی در هفته جاری

طی هفته گذشته سکه نقدی مسیر کاهشی را انتخاب کرد و با عدم شکست ۱۲۳۲۰۰۰ شاهد کاهش قیمت به اهداف خود و رسیدن به دامنه ۱۲۱۰۰۰۰ هستیم که دیده می شود سکه نقدی با شکست این مقاومت منجر به کاهش بیشتر قیمت شود.

در حال حاضر شکست نزولی ۱۲۱۰۰۰۰ و عدم شکست ۱۲۱۵۰۰۰ احتمال کاهش قیمت به اهداف ۱۲۰۵۰۰۰۱۲۰۰۰۰۰ وجود دارد.

باز هم میتواند سکه نقدی با رویت دامنه ۱۲۰۰۰۰۰ که حمایت سرسخت این نماد است مورد تقاضا قرار گیرد و این تقاضا اهدافی شامل ۱۲۰۵۰۰۰۱۲۱۰۰۰۰ الی ۱۲۱۵۰۰۰ در هفته جاری دارد.

دیده می شود که شکست مقاومت ۱۲۱۵۰۰۰ از کاهش قیمت جلوگیری می کند و سپس با پایداری در بالای آن شاهد رشد قیمت به سمت ۱۲۱۹۰۰۰۱۲۲۱۰۰۰ و ۱۲۲۵۰۰۰ خواهیم بود.

Chart GCEmami, D1, 2017.08.18 17:20 UTC, Rahbar Sarmaye Asia, MetaTrader 4, Demo

تحلیل آتی سکه تحویل اردیبهشت ۹۷ در هفته جاری طبق سیستم استراتژی طلا چارت

در هفته گذشته آتی سکه با مقاومت کوچکی که در دامنه ۱۳۹۵۰۰۰ بود مورد برگشت قرار گرفت که توانست تا دامنه حمایتی خود که در محدوده ۱۳۸۰۰۰۰ الی ۱۳۷۳۰۰۰ است کاهش پیدا کرد. دیده می شود که در حال حاضر همه توجهات به دامنه حمایتی است که شکست و عدم شکست ان می تواند اهداف ۱۰ الی ۱۵ هزارتومانی را بدنبال داشته باشد.

و فعلا خریداران اتی در مرحله دوم در محدوده ۱۳۷۳۰۰۰ الی ۱۳۸۰۰۰۰ و فروشندگان در محدوده ۱۳۹۱۰۰۰ الی ۱۳۹۶۰۰۰ قرار گرفته اند  که دیده می شود عدم شکست صعود خریدار و فروشنده از نوسان قیمت کاسته می شود و دیده می شود که باید منتظر شکست و یا اخد پوزیشن در محدوده خریداران و فروشندگان با عدم شکست حمایت مقاومت های اشاره شده عمل کرد.

شکست نزولی ۱۳۷۳۰۰۰ اهداف شامل: ۱۳۷۰۰۰۰ – ۱۳۶۶۰۰۰ – ۱۳۵۷۰۰۰ – ۱۳۵۳۰۰۰ است.

شکست صعودی ۱۳۸۵۰۰۰ با عدم شکست ۱۳۷۳۰۰۰ همچنان اتی سکه می تواند مجدد دامنه ۱۳۹۱۰۰۰ الی ۱۳۹۵۰۰۰ را لمس نمایید.

در صورتی که با شکست صعودی ۱۳۸۵۰۰۰ و شکل گیری سناریو افزایشی و به دامنه ۱۳۹۱۰۰۰ الی ۱۳۹۶۰۰۰ قرار بگیرد، عدم شکست مقاومت ۱۳۹۶۰۰۰ احتمال برگشت قیمت به سمت دامنه حمایتی و با کمک شکست نزولی ۱۳۷۳۰۰۰ انتظار کاهش قیمت به سمت ۱۳۵۷۰۰۰ الی ۱۳۵۳۰۰۰ وجود دارد.

 

نتیجه بررسی

درصد موفقیت سناریوهای اونس طلا 7

درصد موفقیت سناریوهای آبشده طلا نقدی 10

درصد موفقیت سناریوهای آبشده طلا شنبه ای 7

درصد موفقیت سناریوهای سکه نقدی 10

درصد موفقیت سناریوهای آتی سکه 5

بررسی و ارزیابی سناریوهای ارائه شده در هفته گذشته در تحلیل تکمیلی طلا | 21 مرداد ماه 96

ارسال دیدگاه

error: !نشر امکان پذیر نیست