تحلیل تکمیلی طلا | ۲۵ شهریور ۹۶

analysis

چشم انداز

طی هفته گذشته در بازار خارج و داخل طلا شاهد نوساناتی بودیم که در شروع هفته بازار داخل با کاهش قیمت ها مواجه بود و توانست تا دامنه حمایتی خود کاهش پیدا کند و پس از رویت دامنه حمایتی با رشد نسبی روبرو شد اما در پایان هفته با کمترین قیمت در هفته قرار گرفت و اونس طلا با شکست های نزولی پی در پی به دامنه حمایتی خود رسید و پس از رویت آن با رشد ۱۰ دلاری روبرو بود که در دامنه ۱۳۲۰ دلاری بسته شد.

تحلیل اونس طلا در هفته جاری

با توجه به دامنه حمایتی ۱۳۱۶ دلاری و مقاومتی ۱۳۳۵ دلاری در هفته جاری اونس طلا با شکست هر یک از این دو سطوح می تواند به نوسان بیشتری ادامه دهد.

مقاومت های روزانه اونس طلا در محدوده ۱۳۵۰ الی ۱۳۵۸ دلاری و حمایت ها در محدوده ۱۳۰۰ الی ۱۲۹۵ دلاری است.

سناریو های احتمالی اونس طلا در هفته جاری

سناریو افزایشی: پایداری قیمت در بالای ۱۳۱۶ دلاری و شکست مقاومت ۱۳۳۵ دلاری تمایلات افزایشی به سمت اهداف ۱۳۴۵ –  ۱۳۵۰ و ۱۳۵۸ دلاری وجود دارد.

سناریو کاهشی: چنانچه قیمت با شکست حمایت ۱۳۱۶ دلاری همراه باشد کاهش قیمت به سمت اهداف ۱۳۰۰۱۲۹۵ دلاری وجود دارد.

سناریو های برگشتی:

حالت اول: پس از رویت دامنه اول ۱۳۰۰ الی ۱۲۹۵ دلاری قیمت با عدم شکست ۱۲۹۵ دلاری می تواند مورد حمایت قرار گیرد واحتمال برگشت به سمت ۱۳۱۶ – ۱۳۳۰ – ۱۳۴۰ – ۱۳۴۵ – ۱۳۵۰ و ۱۳۵۸ دلاری وجود دارد.

حالت دوم: پس از رویت دامنه ۱۳۵۰ دلاری با عدم شکست ۱۳۵۸ احتمال برگشت قیمت به سمت اهداف ۱۳۴۵ – ۱۳۴۰ – ۱۳۳۵ و ۱۳۳۰ دلاری وجود دارد.

تحلیل آبشده نقدی طلا در هفته جاری

همچنان قیمت با توجه به تحلیل هفته گذشته در حال کاهش است و با پایداری قیمت در زیر مقاومت ۵۵۰ هزار تومان توانسته است در حال حاضر با کاهش ۱۱ هزار تومان روبرو شود، چنانچه قیمت در زیر ۵۴۲ هزار تومان پایدار باشد احتمال کاهش بیشتر قیمت به اهداف ۵۳۵۵۳۲ هزار تومان وجود دارد.

چنانچه قیمت با شکست ۵۴۲ هزار تومان مواجه باشد اهداف این شکست صعودی شامل ۵۴۶ – ۵۵۰ – ۵۵۵ هزار تومان است.

سناریو برگشتی هفته جاری با رویت دامنه ۵۳۲ هزار تومان با عدم شکست ۵۲۸ هزار تومان شکل میگیرد که اهدافی شامل ۵۳۵۵۴۰ – ۵۴۶ – ۵۵۰ هزار تومان را خواهد داشت.

Chart GM17, D1, 2017.09.15 16:52 UTC, Rahbar Sarmaye Asia, MetaTrader 4, Demo

تحلیل آبشده شنبه ای طلا در هفته جاری

در این نماد هم نمودار قیمتی با تفاوت کمی شکل گرفته است که چنانچه قیمت در زیر ۵۴۲ هزار تومان پایدار باشد احتمال کاهش بیشتر قیمت با شکست نزولی ۵۴۰ هزار تومان به اهداف ۵۳۵۵۳۲ هزار تومان وجود دارد.

چنانچه قیمت با شکست ۵۴۲ هزار تومان مواجه باشد اهداف این شکست صعودی شامل ۵۴۶ – ۵۵۰ – ۵۵۵ هزار تومان است.

سناریو برگشتی هفته جاری با رویت دامنه ۵۳۲ هزار تومان با عدم شکست ۵۲۸ هزار تومان شکل میگیرد که اهدافی شامل ۵۳۵۵۴۰۵۴۶۵۵۰ هزار تومان را خواهد داشت.

Chart GM17-F, D1, 2017.09.15 16:53 UTC, Rahbar Sarmaye Asia, MetaTrader 4, Demo

تحلیل سکه نقدی در هفته جاری

طی هفته گذشته دو سناریو مطرح بود که با رویت دامنه حمایتی مورد برگشت قرار گرفت و توانست تا دامنه ۱۲۷۵۰۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کنند. و با عرضه شدیدی مجدد به دامنه حمایتی کاهش پیدا کرده است، در هفته جاری با عدم شکست ۱۲۵۰۰۰۰ هزار تومان باز هم می توان شاهد افزایش قیمت ها بود و با شکست ۱۲۵۰۰۰۰ شاهد کاهش قیمت به سمت ۱۲۴۵۰۰۰۱۲۴۰۰۰۰۱۲۳۲۰۰۰ هزار تومان وجود دارد.

و رویت مجدد دامنه ۱۲۷۵۰۰۰ الی ۱۲۷۸۰۰۰ هزار تومان با عدم شکست این دامنه احتمال کاهش قیمت به سمت دامنه حمایتی با اهداف میانی ۱۲۶۵۰۰۰۱۲۶۰۰۰۰۱۲۵۵۰۰۰ و ۱۲۵۰۰۰۰ هزار تومان وجود دارد.

و در صورتی که بتواند با رویت دامنه ۱۲۳۲۰۰۰ هزار تومان مواجه شود انتظار می رود که قیمت با رویت دامنه ۱۲۳۲۰۰۰ الی ۱۲۲۰۰۰۰ هزار تومان با عدم شکست ۱۲۱۹۰۰۰ هزار تومان مورد برگشت قرار گیرد که اهداف اصلی آن رویت دامنه ۱۲۵۰۰۰۰ الی ۱۲۸۰۰۰۰ هزار تومان است.

Chart GCEmami, D1, 2017.09.15 17:00 UTC, Rahbar Sarmaye Asia, MetaTrader 4, Demo

تحلیل آتی سکه تحویل تیر ماه ۹۷

همانطور که میدانید در نمودار کل آتی سکه در ادامه با سررسید جدید تحویل تیر ماه ۹۷ تشکیل می شود که تحلیل نمودار کل بیان گر تحلیل تیرماه ۹۷ است که  در هفته گذشته با توجه به سطوح های مشخص شده سناریو های مطرح شد، اما در این نمودار دیده می شود که دامنه مقاومتی ۱۴۲۲۵۰۰ هزار تومان تبدیل به حمایت شده است که سناریوهای مطرح خواهد بود و در حال حاضر بهترین حمایت دامنه ۱۴۲۲۵۰۰ الی ۱۴۱۸۰۰۰ هزار تومان در این سررسید است، و بهترین مقاومت در محدوده ۱۴۳۰۰۰۰ الی ۱۴۳۷۰۰۰ هزار تومان خواهد بود.

سناریو های احتمالی آتی سکه تحویل تیر ماه ۹۷

سناریو افزایشی: چنانچه قیمت بتواند با شکست صعودی ۱۴۳۱۰۰۰ هزار تومان مواجه شود احتمال رشد نسبی قیمت تا دامنه مقاومتی ۱۴۳۷۰۰۰ هزار تومان و در ادامه با شکست این مقاومت می تواند تمایلات صعودی بیشتری به هدف ۱۴۵۰۰۰۰ هزار تومان را در نظر داشته باشد.

سناریو کاهشی: چنانچه قیمت همچنان در زیر مقاومت ۱۴۳۱۰۰۰ هزار تومان پایدار باشد احتمال کاهش قیمت به سمت دامنه حمایتی ۱۴۲۶۵۰۰۱۴۲۳۰۰۰۱۴۲۰۰۰۰ و ۱۴۱۸۰۰۰ هزار تومان در مرحله اول وجود دارد. و شکست حمایت کلیدی ۱۴۱۸۰۰۰ کاهش قیمت را به سمت هدف اصلی ۱۳۹۶۰۰۰  هزار تومان با اهداف میانی ۱۴۱۴۰۰۰ – ۱۴۰۹۰۰۰ – ۱۴۰۰۰۰۰ هزار تومان راهی می کند.

سناریو های برگشتی:

حالت اول: در دامنه ۱۴۲۲۵۰۰ الی ۱۴۱۸۰۰۰ هزار تومان حمایت قوی شکل گرفته است که با عدم شکست این لایه حمایتی و با رویت آن تقاضا خریداران افزایش می یابد و اهداف این برگشت شامل ۱۴۲۶۵۰۰۱۴۳۱۰۰۰۱۴۳۷۰۰۰ هزار تومان خواهد بود.

حالت دوم: با از دست رفتن دامنه حمایتی ۱۴۲۲۵۰۰ الی ۱۴۱۸۰۰۰ هزار تومان حمایت بعدی دامنه ۱۳۹۶۰۰۰ الی ۱۳۹۰۰۰۰ هزار تومان است که با رویت این دامنه احتمال برگشت قیمت به سمت بالا به هدف اصلی ۱۴۲۲۵۰۰ و اهداف میانی ۱۴۰۰۰۰۰۱۴۰۹۰۰۰- ۱۴۱۴۰۰۰۱۴۱۸۰۰۰ هزار تومان وجود دارد

حالت سوم: چنانچه با سناریو افزایشی قیمت به دامنه ۱۴۳۵۰۰۰ الی ۱۴۳۷۵۰۰ هزار تومان مواجه شود با عدم شکست این دامنه احتمال شکل گیری سناریو برگشتی با اهداف ۱۴۳۱۰۰۰۱۴۲۶۵۰۰۱۴۲۲۵۰۰ و ۱۴۱۸۰۰۰ هزار تومان وجود دارد.

Chart GCKOL1, H4, 2017.09.15 17:02 UTC, Rahbar Sarmaye Asia, MetaTrader 4, Demo

منبع :
طلا چارت

ارسال دیدگاه

error: !نشر امکان پذیر نیست