تحلیل تکمیلی طلا | ۲۱ مرداد ۹۶

analysis-gold

چشم انداز

طی هفته گذشته در طلا شاهد کاهش موقت و افزایش به سمت سقف قیمت ها بودیم، که در اونس طلا شاهد کاهش تا دامنه ۱۲۵۰ و پس از اصلاح وارد فاز افزایشی شد که توانست تا دامنه ۱۲۹۲ افزایش پیدا کند. و هفته پر نوسانی در پایان هفته سپری کند و در سکه نقدی و آبشده طلا افزایش قیمت را رقم زند که در آبشده طلا سقف قیمتی ۵۱۶۰۰۰ شکسته شد و تا مرز مقاومتی ۵۲۰۰۰۰ ادامه داده است و در سکه نقدی تا سقف فعلی ۱۲۳۰۰۰۰ افزایش پیدا کرد.

تحلیل اونس طلا در هفته جاری

در تحلیل هفته گذشته با توجه به سیستم معاملاتی طلا چارت دامنه حمایتی ۱۲۵۰ الی ۱۲۴۵ و دامنه مقاومتی ۱۲۷۵ الی ۱۲۷۲ بود که اونس طلا با عدم شکست مقاومت خود در ابتدای هفته توانست تا دامنه حمایتی اشاره شده کاهش پیدا کند و سپس با تقاضا عجیبی در دامنه مقاومتی خود قرار گرفته است و دیده می شود که مقاومت فعلی بین دامنه ۱۲۹۲ الی ۱۲۹۵ است و از دست رفتن این مقاومت، مقاومت بعدی آن ۱۳۰۸ در نظر گرفته می شود.

سناریو های احتمالی در هفته جاری

سناریو افزایشی: چنانچه اونس طلا بخواهد به افزایش خود ادامه دهد شکست اولین مقاومت ۱۲۹۵ نیاز دارد که هدف این شکست شامل ۱۳۰۰ الی ۱۳۰۸ خواهد بود که دیده می شود برای افزایش بیشتر نیاز مند شکست مقاومت ۱۳۰۸ است که اهداف شامل ۱۳۱۸ – ۱۳۲۵ – ۱۳۳۰ است.

سناریو مقاومتی: چنانچه اونس طلا قادر به شکست دامنه مقاومتی ۱۲۹۲ الی ۱۲۹۵ نباشد بار دیگر می تواند باعث کاهش تا دامنه حمایتی خود شود که دامنه حمایتی فعلی بین ۱۲۷۰ الی ۱۲۵۰ خواهد بود که با شکست نزولی ۱۲۸۰ شکل می گیرد و اهداف پیش رو ۱۲۷۵ – ۱۲۷۰ – ۱۲۶۶ – ۱۲۵۷۱۲۵۲ است.

سناریو حمایتی: چنانچه در هفته جاری توانایی شکل گیری سناریو مقاومتی را داشته باشد انتظار حمایت و برگشت قیمت از محدوده ۱۲۵۷ الی ۱۲۵۲ وجود دارد که اهداف این برگشت می تواند مقاومت های : ۱۲۷۰ – ۱۲۷۶ – ۱۲۸۰ و ۱۲۸۵ باشد.

تحلیل آبشده نقدی طلا در هفته جاری

در نمودار هفتگی ابشده نقدی طلا شاهد شکست صعودی در سطح ۵۱۶۰۰۰ هستیم که در حال حاضر منجر به افزایش تا دامنه ۵۱۸۰۰۰ شده است، و اما مقاومت و حمایت های بررسی شده طبق پرایس اکشن شامل مقاومت های ۵۲۰۰۰۰ -۵۲۵۰۰۰ – ۵۳۲۰۰۰  و حمایت های ۵۱۶۰۰۰ – ۵۱۲۰۰۰ – ۵۰۶۰۰۰ – ۵۰۰۰۰۰ در این محدوده قیمت است که در حال حاضر مقاومت ۵۲۰۰۰۰ و حمایت ۵۰۷۰۰۰ بسیار مهم هستند که در هفته جاری قیمت با رویت دامنه مقاومت در صورت عدم شکست می تواند منجر به کاهش تا دامنه حمایتی، و رویت دامنه حمایتی ۵۰۹۰۰۰ الی ۵۰۷۰۰۰ در صورت شکست ۵۰۷۰۰۰ می تواند باعث افزایش دوباره قیمت به سمت مقاومت خود شود. و بهترین تقاضا و عرضه در هفته جاری در نزدیکی حمایت و مقاومت های گفته شده قرار دارند.

 

تحلیل آبشده شنبه ای طلا در هفته جاری

در نمودار هفتگی آبشده شنبه ای طلا همانند ابشده نقدی طلا شاهد مقاومت و حمایت های بررسی شده طبق پرایس اکشن شامل مقاومت های ۵۲۰۰۰۰ -۵۲۵۰۰۰ – ۵۳۲۰۰۰  و حمایت های ۵۱۶۰۰۰ – ۵۱۲۰۰۰ – ۵۰۶۰۰۰ – ۵۰۰۰۰۰ در این محدوده قیمت هستیم که سناریو های این نماد در حال حاضر مقاومت ۵۲۰۰۰۰ و حمایت ۵۰۹۰۰۰ بسیار مهم هستند در قیمت کنونی در محدوده مقاومت خود قرار دارد و در صورتی که این مقاومت شکسته نشود انتظار اصلاح قیمت تا محدوده حمایت ۵۱۱۰۰۰ الی ۵۰۹۰۰۰ و پس از رویت این دامنه برگشت قیمت برای افزایش با عدم شکست ۵۰۹۰۰۰ می تواند محیا شود و اهداف شامل ۵۱۶۰۰۰ و ۵۲۰۰۰۰ است.

تحلیل سکه نقدی طلا در هفته جاری

طبق تحلیل هفته گذشته سکه نقدی توانست با عدم شکست ۱۲۲۵۰۰۰ در ابتدای هفته تا دامنه برگشتی اشاره شده کاهش پیدا کند و پس از رویت دامنه ۱۲۱۱۰۰۰ با عدم شکست آن تا انتهای هفته تا دامنه ۱۲۳۰۰۰۰ افزایش پیدا کرد و دیده میشود که همچنان مقاومت فعلی ۱۲۳۲۰۰۰ و پس از شکست آن ۱۲۴۷۰۰۰ است و حمایت فعلی ۱۲۱۰۰۰۰ است که همچنان پایدار خواهد بود.

در ابتدای هفته جاری در نظر دارد که با عدم شکست مقاومت فعلی بار دیگر به دامنه ۱۲۱۰۰۰۰ کاهش پیدا کند  و سپس با عدم شکست حمایت فعلی به دامنه مقاومتی باز گردد و  شکست مقاومت فعلی اهدافی شامل ۱۲۴۰۰۰۰ و ۱۲۴۷۰۰۰ در نظر دارد. و مقاومت میان مدت و اصلی ۱۲۶۸۰۰۰ است که می تواند در این محدوده مورد برگشت قرار گیرد، اما انتظار رویت این سطح در هفته جاری دور از انتظار خواهد بود و نیاز به پتانسیل بیشتری دارد.

تحلیل آتی سکه تحویل اردیبهشت ۹۷ در هفته جاری(طبق نمودار کل آتی سکه)

در حال حاضر مقاومت های آتی سکه شامل ۱۳۹۲۰۰۰ – ۱۳۹۵۰۰۰ – ۱۳۹۹۰۰۰ – ۱۴۰۲۰۰۰ و ۱۴۰۷۰۰۰  و حمایت های ۱۳۸۵۰۰۰ – ۱۳۸۰۰۰۰ – ۱۳۷۷۰۰۰ – ۱۳۷۳۰۰۰ – ۱۳۶۹۰۰۰ در نظر گرفته می شود و تنها مقاومت های ۱۳۹۵۰۰۰ و ۱۴۰۷۰۰۰ و حمایت های ۱۳۸۵۰۰۰ – ۱۳۸۰۰۰۰ و ۱۳۷۴۰۰۰ در هفته جاری مهم خواهد بود. که بازگشایی قیمت در دامنه ۱۳۹۵۰۰۰ الی ۱۴۰۲۰۰۰ در شروع هفته انتظار می رود. که سناریو های زیر مطرح خواهد بود.

سناریو های احتمال آتی سکه تحویل اردیبهشت ۹۷ طبق سیستم معاملاتی طلا چارت

سناریو افزایشی: با توجه به برخوردهای زیادی که با دامنه مقاومتی فعلی داشته ایم اینبار می توانیم انتظار شکست آن را در نظر بگیریم که شکست مقاومت ۱۴۰۷۰۰۰ اهدافی شامل ۱۴۱۰۰۰۰ – ۱۴۱۴۰۰۰ – ۱۴۱۸۰۰۰ و ۱۴۲۰۰۰۰ است.

سناریو مقاومتی: چنانچه بعد از بازگشایی قیمت، سطوح ۱۴۰۵۰۰۰ الی ۱۴۰۷۰۰۰ رویت شود و با عدم شکست ۱۴۰۷۰۰۰ مقاومت منجر به عرضه خواهد شد و شاهد کاهش قیمت به دامنه ۱۴۰۰۰۰۰ – ۱۳۹۵۰۰۰ الی ۱۳۸۵۰۰۰ خواهیم بود.

سناریو حمایتی: چنانچه بعد از شکل گیری سناریو مقاومتی قیمت با دامنه ۱۳۸۰۰۰۰ الی ۱۳۷۴۰۰۰ مواجه شود، عدم شکست حمایت ۱۳۷۳۰۰۰ احتمال شگل گیری سناریو حمایتی و برگشتی به سمت مقاومت های ۱۳۸۵۰۰۰ – ۱۳۹۵۰۰۰ – ۱۴۰۲۰۰۰ وجود دارد.

ارسال دیدگاه

error: !نشر امکان پذیر نیست