تحلیل تکمیلی طلا | ۱۹ شهریور ۹۶

analysis-gold

چشم انداز

طی هفته گذشته در بازار جهانی طلا شاهد افزایش قیمت بودیم که  در طلا داخلی با افزایش شارپی روبرو شد که سقف قیمتی ۵۵۵۰۰۰ هزار تومان و برای سکه ۱۲۸۲۰۰۰ هزار تومان رویت شد و طلا جهانی با رویت سطح ۱۳۵۸ دلاری مواجه بود که در پایان هفته گذشته با عدد ۱۳۴۶ دلاری بسته شد.

 

تحلیل اونس طلا در هفته جاری

در تایم روزانه اونس طلا نشان میدهد که مقاومت فعلی در دامنه ۱۳۵۸ الی ۱۳۶۷ دلاری قرار دارد و انتظار جلوگیری رشد قیمت از این سطح دیده می شود و در صورت شکست این سطح قیمت می تواند به دامنه مقاومتی ۱۳۷۵ دلاری افزایش پیدا کند. و حمایت فعلی در دو محدوده قرار دارد و محدوده اولیه بین ۱۳۳۱ الی ۱۳۱۶ دلاری و محدوده دوم بین ۱۳۰۸ الی ۱۲۹۰ دلاری که در هفته جاری می تواند با مقاومت و حمایت های اشاره شده روبرو شود.

 

با توجه به تحلیل بالا سناریوهای مطرح خواهد بود.

 

 

سناریو های احتمالی اونس طلا در هفته جاری

سناریو افزایشی: در صورتی که انس طلا بالای دامنه قیمتی ۱۳۳۸ دلاری پایدار باشد احتمال رشد دوباره به اهداف ۱۳۵۰ الی ۱۳۵۶ دلاری وجود دارد و پس از شکست دامنه ۱۳۵۶ دلاری می تواند مجدد با مقاومت های ۱۳۵۸ الی ۱۳۶۷ دلاری مواجه شود.

 

سناریو کاهشی: چنانچه اونس طلا بعد از شکل گیری سناریو افزایشی با رویت دامنه ۱۳۵۰ الی ۱۳۵۶ دلاری روبرو شود باید درنظر داشت که سناریو کاهشی با عدم شکست سقف ۱۳۵۷.۵۰ دلاری به اهداف ۱۳۴۲۱۳۳۸ الی ۱۳۳۱ دلاری وجود دارد.

 

سناریو برگشتی: چنانچه با سناریو کاهشی قیمت به دامنه قیمتی ۱۳۳۱  الی ۱۳۱۶ دلاری مواجه باشد با عدم شکست سطح حمایتی ۱۳۱۶ دلاری می تواند مورد برگشت و افزایش قرار گیرد که اهداف شامل ۱۳۳۸ ۱۳۴۲ ۱۳۵۰ دلاری است.

 

شایان ذکر است که با شکست حمایت ۱۳۱۶ دلاری قیمت به دامنه ۱۳۰۸ الی ۱۲۹۰ دلاری کاهش پیدا میکند.

تحلیل آبشده طلا نقدی در هفته جاری

در نمودار آبشده طلا شاهد افزایش قیمت با پایداری قیمت به هدف ۵۵۰۰۰۰ هزار تومان که سقف قیمتی ۵۵۵۰۰۰ هزار تومان را رویت کرده است که دیده می شود در هفته جاری نوسانات بین ۵۲۸۰۰۰ الی ۵۵۵۰۰۰ هزار تومان باشد.

 

سناریوهای احتمالی آبشده طلا نقدی در هفته جاری

سناریو افزایشی: چنانچه قیمت بالای ۵۵۰۰۰۰ هزار تومان تثبیت شود احتمال رشد بیشتر قیمت به هدف ۵۵۵۰۰۰ هزار تومان و پس از شکست ان اهداف شامل ۵۶۰۰۰۰ هزار تومان و ۵۶۸۰۰۰ هزار تومان خواهد بود.

 

سناریو کاهشی: چنانچه توانایی پایداری قیمت بالای ۵۵۰۰۰۰ هزار تومان را  نداشته باشد قیمت با عدم شکست ۵۵۵۰۰۰ هزار تومان می تواند کاهش پیدا کند که اهداف شامل ۵۴۵۰۰۰۵۴۰۰۰۰۵۳۵۰۰۰ هزار تومان در مرحله اول خواهد بود.

 

سناریو برگشتی:

حالت اول: چنانچه قیمت به دامنه ۵۴۰۰۰۰ کاهش پیدا کند عدم شکست این سطح می تواند نقش برگشت را ایفا کند و اهداف شامل ۵۴۵۰۰۰۵۵۰۰۰۰ و ۵۵۵۰۰۰ هزار تومان خواهد بود.

 

حالت دوم: چنانچه بعد از شکل گیری سناریو کاهشی قیمت در محدوده ۵۳۵۰۰۰ الی ۵۳۲۰۰۰ هزار تومان قرار گیرد با عدم شکست ۵۲۸۰۰۰ احتمال برگشت قیمت برای افزایش به سمت ۵۴۰۰۰۰- ۵۴۵۰۰۰ و ۵۵۰۰۰۰ هزار تومان وجود دارد.

Chart GM17, D1, 2017.09.09 19:11 UTC, Rahbar Sarmaye Asia, MetaTrader 4, Demo

تحلیل آبشده طلا شنبه ای در هفته جاری

در این نماد هم همانند نمودار نقدی با کمی اختلاف افزایش داشتیم که با همان سناریوها در این هفته روبرو است.

 

سناریوهای احتمالی آبشده طلا نقدی در هفته جاری

سناریو افزایشی: چنانچه قیمت بالای ۵۵۰۰۰۰ هزار تومان تثبیت شود احتمال رشد بیشتر قیمت به هدف ۵۵۵۰۰۰ هزار تومان و پس از شکست ان اهداف شامل ۵۶۰۰۰۰  و ۵۶۸۰۰۰ هزار تومان خواهد بود.

 

سناریو کاهشی: چنانچه توانایی پایداری قیمت بالای ۵۵۰۰۰۰ هزار تومان نداشته باشد قیمت با عدم شکست ۵۵۵۰۰۰ هزار تومان می تواند کاهش پیدا کند که اهداف شامل ۵۴۵۰۰۰۵۴۰۰۰۰۵۳۵۰۰۰ هزار تومان در مرحله اول خواهد بود.

 

سناریو برگشتی:

حالت اول: چنانچه قیمت به دامنه ۵۴۰۰۰۰ کاهش پیدا کند عدم شکست این سطح می تواند نقش برگشت را ایفا کند و اهداف شامل ۵۴۵۰۰۰۵۵۰۰۰۰ و ۵۵۵۰۰۰ هزار تومان خواهد بود.

 

حالت دوم: چنانچه بعد از شکل گیری سناریو کاهشی قیمت در محدوده ۵۳۵۰۰۰ الی ۵۳۲۰۰۰ هزار تومان قرار گیرد با عدم شکست ۵۲۸۰۰۰ احتمال برگشت قیمت برای افزایش به سمت ۵۴۰۰۰۰- ۵۴۵۰۰۰ و ۵۵۰۰۰۰ هزار تومان وجود دارد.

Chart GM17-F, D1, 2017.09.09 19:11 UTC, Rahbar Sarmaye Asia, MetaTrader 4, Demo

تحلیل سکه نقدی در هفته جاری

این نماد هفته گذشته با رشد ۵۰ هزارتومانی مواجه شد که سقف قیمتی هفته گذشته ۱۲۸۲۰۰۰ هزار تومان و کف قیمتی آن ۱۲۳۰۰۰۰ هزار تومان بود.

 

دیده می شود که در هفته جاری در دامنه ۱۲۸۲۰۰۰ الی ۱۲۵۰۰۰۰ هزار تومان در حال نوسان باشد.

 

در هفته جاری رویت مجدد دامنه ۱۲۷۸۰۰۰ الی ۱۲۸۲۰۰۰ هزار تومان با عدم شکست این دامنه می تواند مورد عرضه قرار گیرد که اهداف این عرضه و کاهش شامل ۱۲۷۰۰۰۰۱۲۶۲۰۰۰ و ۱۲۵۸۰۰۰ هزار تومان خواهد بود. و پس از رویت اهداف می تواند با دو سناریو برگشتی مواجه شود که شامل برگشت از دامنه ۱۲۶۵۰۰۰ با عدم شکست ۱۲۶۲۰۰۰ هزار تومان و برگشت دوم دامنه ۱۲۵۲۰۰۰ هزار تومان با عدم شکست ۱۲۵۰۰۰۰ هزار تومان به اهداف ۱۲۶۵۰۰۰۱۲۷۰۰۰۰۱۲۷۸۰۰۰ هزار تومان وجود دارد.

 

چنانچه دامنه مقاومتی اشاره شده که سقف ان ۱۲۸۲۰۰۰ هزار تومان است شکسته شود انتظار رشد بیشتر قیمت به هدف ۱۲۹۲۰۰۰ هزار تومان وجود دارد.

Chart GCEmami, D1, 2017.09.09 19:11 UTC, Rahbar Sarmaye Asia, MetaTrader 4, Demo

تحلیل آتی سکه تحویل اردیبهشت و تیر ماه ۹۷ در هفته جاری

همانطور که میدانید روز سه شنبه ۲۱ شهریور ۹۶ سررسید جدید مبنی بر تیر ماه ۹۷ بازگشایی می شود که موارد مهمی را باید در نظر داشت.

 

نکاتی مهم در مورد متولد شدن سررسید جدید و قیمت بازگشایی آن

در صورتی که تحویل اردیبهشت در روز بازگشایی در محدوده ۱۳۹۰۰۰۰ هزار تومان قرار داشته باشد، سررسید جدید در محدوده ۱۴۲۰۰۰۰ الی ۱۴۲۲۰۰۰ هزار تومان بازگشایی می شود و اگر تحویل اردیبهشت در محدوده ۱۳۸۰۰۰۰ هزار تومان قرار گرفته باشد، سررسید جدید در محدوده ۱۴۱۰۰۰۰ الی ۱۴۲۲۰۰۰ هزار تومان بازگشایی می شود.

در غیر اینصورت در حالتی که قیمت تحویل اردیبهشت بالای ۱۴۰۰۰۰۰ هزار تومان قرار گرفته باشد سررسید جدید بالای مقاومت کل اتی یعنی ۱۴۲۲۰۰۰ هزار تومان بازگشایی میشود که در صورت پایداری قیمت و همراهی بازار فیزیکی طلا افزایش قیمت با مقاومت های ۱۴۳۷۰۰۰۱۴۵۴۰۰۰ هزار تومان مواجه خواهد شد. که از هفته بعدی می توان به تحلیل ان برای معامله بپردازیم و سعی میکنیم در کانال وبسایت طلا چارت در هفته جاری با تحلیل های میان روزی پیش برویم.

 

خب حالا بریم سراغ تحلیل و سناریو های که در سررسید اردیبهشت وجود داره!

به چارت بسیار ساده نگاه میکنیم و پیچیدگی هم در کار نخواهیم داشت.

 

سناریوهای احتمالی آتی سکه تحویل اردیبهشت ۹۷ در هفته جاری

سناریو افزایشی: چنانچه با شکست صعودی ۱۴۰۹۰۰۰ هزار تومان مواجه باشد احتمال افزایش قیمت به اهداف ۱۴۱۴۰۰۰ الی ۱۴۲۰۰۰۰ هزار تومان وجود دارد.

 

سناریو کاهشی: چنانچه از شکست صعودی ۱۴۰۹۰۰۰ هزار تومان ناتوان باشد احتمال کاهش قیمت به اهداف ۱۴۰۰۰۰۰۱۳۹۶۰۰۰۱۳۹۰۰۰۰ هزار تومان درمرحله اول وجود دارد و در صورتی که توانایی شکست ۱۳۸۸۰۰۰ هزار تومان را دارا باشد کاهش قیمت به سمت اهداف ۱۳۸۵۰۰۰۱۳۸۰۰۰۰ هزار تومان را به همراه دارد.

 

سناریوهای برگشتی:

حالت اول: پس از شکل گیری سناریو کاهشی در صورتی که قیمت در دامنه ۱۳۹۰۰۰۰ هزار تومان قرار گیرد با عدم شکست ۱۳۸۸۰۰۰ می تواند از کاهش بیشتر جلوگیری کند و اهداف این سناریو شامل ۱۳۹۶۰۰۰۱۴۰۰۰۰۰ و ۱۴۰۵۰۰۰ الی ۱۴۰۹۰۰۰  هزار تومان خواهد بود.

 

حالت دوم: چنانچه از پایداری قیمت بالای ۱۳۸۸۰۰۰ هزار تومان ناتوان باشد احتمال کاهش بیشتر و رسیدن به دامنه برگشتی ۱۳۸۰۰۰۰ هزار تومان وجود دارد که در آن محدوده با عدم شکست ۱۳۷۷۰۰۰ هزار تومان احتمال شکل گیری برگشت قیمت به سمت اهداف ۱۳۸۵۰۰۰۱۳۹۰۰۰۰ و ۱۳۹۶۰۰۰ هزار تومان وجود دارد

Chart GCKOL1, H4, 2017.09.09 19:12 UTC, Rahbar Sarmaye Asia, MetaTrader 4, Demo

منبع :
طلا چارت

ارسال دیدگاه

error: !نشر امکان پذیر نیست