تحلیل تکمیلی طلا | ۱۱ شهریور ۹۶

analysis-tala2

چشم انداز

طی هفته گذشته در طلا جهانی قیمت با افزایش بیشتر قیمت ها روبرو بودیم که توانست تا دامنه ۱۳۲۹ ادامه دهد، و در طلا داخلی آبشده نقدی و شنبه ای حدود ۲۰ هزارتومان افزایش پیدا کرد که عامل این رشد، رویت اعداد جدید در طلا جهانی  و شکست سطح مقاومتی ۵۲۰ هزارتومانی بود.

در هفته جاری انتظار اصلاح و یا رویت سطح مقاومت های بعدی برای برگشت وجود دارد.

تحلیل اونس طلا در هفته جاری

در تایم روزانه دیده می شود که سطح مقاومتی ۱۲۹۲ الی ۱۳۰۸ شکسته شده و در حال حاضر تبدیل به حمایت بسیار قوی شده است، و با توجه به این سطح می توان به بررسی آن پرداخت. و در حال حاضر مقاومت های اصلی ۱۳۲۵۱۳۳۷۱۳۴۴ و حمایت ها ۱۳۱۸۱۳۰۸۱۳۰۰۱۲۹۵۱۲۹۰ است که این سطوح در هفته جاری می تواند مورد برگشت و شکست قرار گیرند.

سناریوهای احتمالی اونس طلا در هفته جاری

سناریو افزایشی: پایداری قیمت در بالای ۱۳۲۴ و عدم شکست ۱۳۱۶ احتمال رشد به اهداف ۱۳۳۰۱۳۳۷۱۳۴۴

سناریو کاهشی: شکست نزولی ۱۳۱۶ و عدم شکست ۱۳۲۹ احتمال کاهش قیمت به اهداف ۱۳۱۸۱۳۰۸ الی ۱۳۰۴

سناریو برگشتی: پس از شکل گیری سناریو کاهشی رویت دامنه ۱۳۰۸ الی ۱۳۰۴ احتمال برگشت قیمت با در نظر گرفتن عدم شکست ۱۳۰۰ وجود دارد. که اهداف شامل ۱۳۱۸۱۳۲۵ و در صورت شکست ۱۳۲۵ اهداف ۱۳۲۹۱۳۳۷ است. در صورتی که حمایت ۱۳۰۰ شکسته شود احتمال کاهش بیشتر تا محدوده ۱۲۹۰ وجود دارد که می تواند با عدم شکست ۱۲۸۵ مورد برگشت قرار گیرد.

تحلیل آبشده طلا در هفته جاری

در این نماد هفته گذشته با گذر از مقاومت ۵۲۰ هزار تومانی خود توانسته است به دامنه ۵۴۱ هزارتومانی افزایش پیدا کند و دیده می شود که در هفته جاری با رویت دامنه ۵۵۰ هزارتومانی مواجه شود. و مقاومت های فعلی ۵۴۱۵۵۰۵۵۸ – ۵۶۸ هزارتومانی است.

سناریوهای احتمالی آبشده طلا نقدی در هفته جاری

سناریو افزایشی: پایداری قیمت در بالای ۵۴۱ هزار تومان قیمت را به سمت مقاومت ۵۵۰ هزار تومان هدایت می کند.

سناریو کاهشی: پس از رویت مقاومت ۵۵۰ هزار تومان احتمال برگشت قیمت با عدم شکست آن به اهداف ۵۴۱۵۳۴۵۳۱۵۲۷ هزارتومان وجود دارد.

سناریو برگشتی: پس از شکل گیری سناریو کاهشی و رویت دامنه ۵۳۱ هزارتومان با عدم شکست  سطح حمایتی ۵۲۷ هزار تومان احتمال برگشت قیمت به سمت مقاومت های ۵۳۴۵۴۱ و ۵۵۰ هزار تومانی وجود دارد.

نکته: شکست مقاومت ۵۵۰ و ۵۲۷ قیمت را به نوسان بیشتری منجر می کند.

Chart GM17, D1, 2017.09.02 05:35 UTC, Rahbar Sarmaye Asia, MetaTrader 4, Demo

تحلیل آبشده طلا شنبه ای در هفته جاری

در آبشده شنبه ای هم در هفته گذشته با شکست مقاومت ۵۲۰ هزار تومان خود توانست تا محدوده ۵۴۱ هزار تومان افزایش پیدا کند. و احتمال افزایش بیشتر تا دامنه ۵۵۰ هزار تومان وجود دارد.

سناریوهای احتمالی آبشده طلا شنبه ای در هفته جاری

سناریو افزایشی: پایداری قیمت در بالای ۵۴۱ هزار تومان قیمت را به سمت مقاومت ۵۵۰ هزار تومان هدایت می کند.

سناریو کاهشی: پس از رویت مقاومت ۵۵۰ هزار تومان احتمال برگشت قیمت با عدم شکست آن به اهداف ۵۴۱۵۳۵۵۳۲۵۲۸ هزارتومان وجود دارد.

سناریو برگشتی: پس از شکل گیری سناریو کاهشی و رویت دامنه ۵۳۲ هزارتومان با عدم شکست  سطح حمایتی ۵۲۸ هزار تومان احتمال برگشت قیمت به سمت مقاومت های ۵۳۵۵۴۱ و ۵۵۰ هزار تومانی وجود دارد.

نکته: شکست مقاومت ۵۵۰ و ۵۲۸ قیمت را به نوسان بیشتری منجر می کند.

Chart GM17-F, D1, 2017.09.02 05:36 UTC, Rahbar Sarmaye Asia, MetaTrader 4, Demo

تحلیل سکه نقدی در هفته جاری

در نمودار سکه نقدی انتظار رویت دامنه حمایت و سپس رشد به سمت اهداف بالاتر را در نظر داشتیم که در هفته گذشته سکه نقدی به دامنه ۱۲۳۲۰۰۰ هزار تومان برخورد کرد و در پایان هفته گذشته با شکست آن مواجه شده و درحال حاضر قیمت فعلی سکه نقدی ۱۲۳۴۰۰۰ هزار تومان است. و دیده میشود که باند قیمتی در سکه نقدی در حال حاضر بین ۱۲۱۹۰۰۰ هزار تومان الی ۱۲۴۷۰۰۰ هزار تومان باشد.

سناریوهای احتمالی سکه نقدی در هفته جاری

سناریو افزایشی: پایداری قیمت در بالای ۱۲۳۲۰۰۰ هزار تومان با عدم شکست ۱۲۲۹۰۰۰ هزار تومان احتمال رشد بیشتر به سمت ۱۲۴۷۰۰۰ هزار تومان را فراهم می سازد.

سناریو کاهشی: پس از رویت مقاومت ۱۲۴۷۰۰۰ هزار تومان احتمال کاهش قیمت به سمت ۱۲۳۲۰۰۰ هزار تومان با عدم شکست مقاومت خود وجود دارد.

سناریو برگشتی: در صورتی که با شکست نزولی ۱۲۲۹۰۰۰ هزار تومان مواجه باشد رویت دامنه ۱۲۲۰۰۰۰ هزار تومان با عدم شکست ۱۲۱۸۰۰۰ هزار تومان می تواند مورد برگشت قرار گیرد و اهداف آن مقاومت های ۱۲۲۹۰۰۰ – ۱۲۳۴۰۰۰ – ۱۲۴۷۰۰۰ هزار تومان است.

Chart GCEmami, D1, 2017.09.02 05:37 UTC, Rahbar Sarmaye Asia, MetaTrader 4, Demo

تحلیل آتی سکه سررسید تحویل اردیبهشت ۹۷ در هفته جاری

در نمودار کل آتی سکه که در حال حاضر به نمودار تحویل اردیبهشت ۹۷ درحال شکل گیری است، سطح مقاومتی دامنه ۱۳۹۰۰۰۰ الی ۱۳۹۶۰۰۰ هزار تومانی توانست در هفته گذشته مورد برگشت قرار گیرد که در تحلیل هفته گذشته به آن اشاره شده بود. در حال حاضر دیده می شود که این سررسید در باند قیمتی ۱۳۷۳۰۰۰ الی ۱۳۹۶۰۰۰ هزار تومانی در حال نوسان است.و شکست باند قیمتی می تواند منجر به نوسان بیشتری شود.

سناریوهای احتمالی آتی سکه تحویل اردیبهشت ۹۷ در هفته جاری

سناریو افزایشی: با توجه به رشد اونس طلا احتمال رشد قیمت در بازگشایی اول هفته وجود دارد، که اهداف این رشد شامل ۱۳۸۰۰۰۰۱۳۸۵۰۰۰۱۳۸۸۰۰۰ هزار تومان وجود دارد. و رشد بیشتر مستلزم شکست صعودی ۱۳۸۸۰۰۰ هزار تومان است که باعث رشد مجدد تا دامنه ۱۳۹۰۰۰۰ الی ۱۳۹۶۰۰۰ هزارتومانی می شود و دیده می شود که پایداری قیمت سکه نقدی در بالای ۱۲۳۲۰۰۰ هزار تومانی می تواند در آتی سکه منجر به شکست مقاومت ها شود اما قطعی نخواهد بود. که شکست مقاومت ۱۳۹۶۰۰۰ هزار تومانی اهدافی شامل ۱۳۹۹۰۰۰ – ۱۴۰۲۰۰۰ – ۱۴۰۷۰۰۰ هزار تومان است.

سناریو کاهشی: رویت مجدد دامنه ۱۳۹۰۰۰۰ الی ۱۳۹۶۰۰۰ هزار تومان می تواند برای مقاومت ضعیف باشد اما همچنان با عدم شکست این لایه می تواند مورد کاهش قرار گیرد و اهداف شامل ۱۳۸۸۰۰۰ – ۱۳۸۵۰۰۰ – ۱۳۸۰۰۰۰ هزار تومان است. سناریو کاهشی بعدی با شکست ۱۳۷۳۰۰۰ هزار تومان فعال می شود و قیمت را به سطوح حمایتی بعدی هدایت می کند.

سناریو برگشتی: چنانچه با سناریو افزایشی و شکست ۱۳۹۶۰۰۰ هزار تومان مواجه شده باشد و بتواند به دامنه مقاومتی بعدی نفوذ کند با عدم شکست مقاومت ۱۴۰۷۰۰۰ هزار تومان می تواند مورد برگشت قیمت قرار گیرد و اهداف شامل ۱۳۹۶۰۰۰۱۳۹۰۰۰۰ هزار تومان وجود دارد.

Chart GCKOL1, H4, 2017.09.02 05:37 UTC, Rahbar Sarmaye Asia, MetaTrader 4, Demo

منبع :
طلا چارت

ارسال دیدگاه

error: !نشر امکان پذیر نیست