تحلیل تکمیلی طلا داخلی | ۷ مرداد ماه ۹۶

supp-gold-analysis-abshode-naghdi-ati

چشم انداز

در هفته گذشته طلا داخلی با شکست صعودی مقاومت های خود مواجه بود و با توجه به شکست ایجاد شده قیمت توانست با رشدی برابر با ۴ هزارتومان در آبشده طلا و سکه نقدی با رشد ۱۸ هزارتومانی مواجه بود که دیده می شود قیمتها همچنان تا دامنه مقاومتی خود افزایش پیدا کند.

تحلیل تکنیکال طلا داخلی

تحلیل آبشده نقدی

در نمودار روزانه این نماد با مقاومت هفته گذشته ۵۰۳۰۰۰ بود که با شکست آن توانسته است با رشد ۵ هزارتومانی مواجه باشد و اهداف پیش رو شامل ۵۰۹۰۰۰ الی ۵۱۳۰۰۰ است که دیده می شود در ان دامنه مورد برگشت قرار گیرد. و سناریو برگشتی با عدم شکست ۵۱۳۰۰۰ به اهداف ۵۰۶۰۰۰۵۰۳۰۰۰ در هفته جاری در نظر گرفته می شود.

و چنانچه قیمت به زیر ۵۰۳۰۰۰ کاهش پیدا کند دامنه حمایتی فعلی در محدوده ۴۹۵۰۰۰ و ۴۹۰۰۰۰ است که با عدم شکست ۴۹۰۰۰۰ احتمال برگشت قیمت به سوی ۵۰۳۰۰۰۵۰۶۰۰۰ الی ۵۰۹۰۰۰ وجود دارد.

مقاومت اصلی ۵۱۶۰۰۰ و حمایت ۴۸۶۰۰۰ است که در میان مدت شکست ۵۱۶۰۰۰ می تواند به رشد بیشتری منجر شود.

تحلیل آبشده شنبه ای

در نمودار روزانه این نماد با شکست مقاومت ۵۰۳۰۰۰ در هفته گذشته قیمت با شکست صعودی مواجه بود که توانسته است در حاضر تا دامنه ۵۱۰۰۰۰ افزایش پیدا کند که هدف های سناریو شکست صعودی در تحلیل هفته گذشته را رویت کرده و دیده می شود قیمت بتواند تا محدوده ۵۱۳۰۰۰ افزایش پیدا کند که عدم شکست ان احتمال برگشت قیمت به سمت ۵۱۰۰۰۰۵۰۶۰۰۰۵۰۳۰۰۰ وجود دارد.

و دیده میشود شکست ۵۰۳۰۰۰ احتمال کاهش قیمت به سمت دامنه حمایتی ۵۰۱۰۰۰ الی ۵۰۰۰۰۰ وجود دارد که عدم شکست ۵۰۰۰۰۰ منجر به برگشت قیمت می شود.

مقاومت اصلی ۵۱۶۰۰۰ و حمایت ۴۸۶۰۰۰ است که در میان مدت شکست ۵۱۶۰۰۰ می تواند به رشد بیشتری منجر شود.

تحلیل سکه نقدی

در نمودار روزانه این نماد با توجه به دامنه تقاضایی که در محدوده ۱۲۰۰۰۰۰ الی ۱۱۹۶۰۰۰ وجود داشت قیمت توانست با تقاضایی زیادی مواجه شود و با رشد ۱۹ هزارتومانی در هفته گذشته روبرو شد. و دیده میشود که اهداف فعلی محدوده ۱۲۱۸۰۰۰ الی ۱۲۲۱۰۰۰ است که پس از رویت این دامنه با عدم شکست ۱۲۲۵۰۰۰ احتمال تشکیل سناریو برگشتی به سمت حمایت ها وجود دارد که اهداف شامل  ۱۲۱۵۰۰۰۱۲۱۳۰۰۰۱۲۱۰۰۰۰ در هفته جاری در نظر گرفته می شود.

اما در صورت شکست صعودی در ۱۲۲۵۰۰۰ احتمال رشد بیشتر قیمت به سمت ۱۲۳۱۰۰۰ وجود دارد.

تحلیل آتی سکه تحویل اردیبهشت ماه ۹۷

در هفته گذشته شاهد حرکت زیبای در آتی سکه بودیم که منجر به رشد شارپی قیمت شد.که در تحلیل هفته گذشته ذکر شده بود و عدم شکست ۱۳۵۳۰۰۰ در مرحله اول با شکست مقاومت ۱۳۶۳۰۰۰ توانست به اهداف ۱۳۶۷۰۰۰  – ۱۳۷۲۰۰۰ دست پیدا کند که در پایان هفته تا مرز مقاومتی ۱۳۸۹۰۰۰ افزایش پیدا کرد. و پایداری قیمت در بالای ۱۳۸۲۰۰۰ همچنان احتمال رشد بشیشتر قیمت وجود دارد.

در حال حاضر باید منتظر رسیدن قیمت به دامنه های مقاومتی یا حمایتی کلیدی باشیم.

سناریو اول در کوتاه مدت رویت دامنه قیمتی ۱۳۸۴۰۰۰ با عدم شکست ۱۳۸۱۰۰۰ افزایش به سمت ۱۳۸۹۰۰۰۱۳۹۲۰۰۰ – ۱۳۹۷۰۰۰ وجود دارد.

سناریو دوم در میان مدت رویت دامنه قیمتی ۱۴۰۲۰۰۰ الی ۱۴۰۷۰۰۰ با عدم شکست ۱۴۰۷۰۰۰ یا حد اکثر ۱۴۱۳۰۰۰ احتمال کاهش قیمت به سمت ۱۳۹۷۰۰۰ – ۱۳۹۲۰۰۰ – ۱۳۸۹۰۰۰ در مرحله اول وجود دارد.

سناریو سوم در کوتاه مدت پایداری قمیت در زیر ۱۳۸۹۰۰۰ و عدم شکست ۱۳۹۲۰۰۰ احتمال کاهش قیمت به محدوده ۱۳۸۴۰۰۰ وجود دارد و در صورت توانایی شکست ۱۳۸۲۰۰۰ احتمال کاهش قیمت به سمت ۱۳۸۰۰۰۰۱۳۷۷۰۰۰۱۳۷۰۰۰۰ وجود دارد.

ارسال دیدگاه

error: !نشر امکان پذیر نیست