تحلیل تکمیلی طلا داخلی | ۳۱ تیر ۹۶

analysis-gold-iran

چشم انداز

طی هفته گذشته طلا داخلی با افزایش روبرو بود و با طبق تحلیل ارائه شده عمل کرد و در ابشده طلا با رشد ۵ الی ۷ هزارتومانی مواجه بودیم که در حال رسیدن به اهداف افزایشی خود است که با توجه به تحلیل تخلیه خریداران در دامنه فعلی وجود دارد.

تحلیل تکنیکال طلا داخلی

تحلیل آبشده طلا در هفته جاری

در آبشده نقدی طبق تحلیل هفته گذشته قیمت با عدم شکست ۴۹۰۰۰۰ توانست به اهداف خود دست پیدا کند و هدف فعلی آن دامنه ۵۰۰۰۰۰ الی ۵۰۳۰۰۰ است، دامنه قیمتی ۵۰۰۰۰۰ الی ۵۰۳۰۰۰ دامنه مقاومتی فعلی، و ۴۹۲۰۰۰ الی ۴۹۰۰۰۰ دامنه حمایتی فعلی در آبشده طلا نقدی است.

دیده می شود رویت دامنه ۵۰۰۰۰۰ الی ۵۰۳۰۰۰ و عدم پایداری قیمت در بالای ۵۰۳۰۰۰ احتمال برگشت قیمت به سوی ۴۹۷۰۰۰۴۹۶۰۰۰۴۹۴۰۰۰۴۹۲۰۰۰ در نظردارد.

اما شکست صعودی ۵۰۳۰۰۰ و پایداری در بالای آن ایجاد پتانسیل بیشتر برای رشد قیمت به سمت ۵۰۵۰۰۰ الی ۵۱۰۰۰۰ ایجاد می کند.

تحلیل آبشده شنبه ای در هفته جاری

در آبشده شنبه ای باز هم طبق تحلیل هفته گذشته با قرار گیری قیمت در دامنه اشاره شده و عدم شکست ۴۹۰۰۰۰ باعث ایجاد تقاضا و افزایش قیمت شد که تا پایان هفته گذشته قیمت توانست به اهداف ۵۰۰۰۰۰ الی ۵۰۳۰۰۰ خود دست پیدا کند و در حال حاضر در محدوده مقاومتی ۵۰۳۰۰۰ قرار دارد که شکست و عدم شکست آن برای هفته جاری بسیار مهم خواهد بود.

در صورتی که با شکست ۵۰۳۰۰۰ مواجه باشد می تواند به رشد خود تا سطوح ۵۰۵۰۰۰ – ۵۰۸۰۰۰ – ۵۱۰۰۰۰ ادامه دهد.

اما در صورت عدم شکست آن سطح احتمال برگشت قیمت به سمت ۵۰۰۰۰۰۴۹۸۰۰۰ و ۴۹۶۰۰۰ وجود دارد.
یک سناریو هم در محدوده قیمتی ۵۰۵۰۰۰ برای برگشت قیمت وجود دارد و می تواند با عدم شکست آن مورد برگشت قرار گیرد.

تحلیل سکه نقدی در هفته جاری

طبق تحلیل هفته گذشته قیمت با عدم شکست ۱۲۰۲۰۰۰ توانست مورد برگشت قرار گیرد و کمترین قیمت ۱۲۰۳۰۰۰ و بالاترین قیمت ۱۲۰۷۰۰۰ را رقم زد.

دیده می شود که محور نوسانی فعلی ۱۲۰۸۰۰۰ است که با شکست آن تمایلات افزایشی بیشتر خواهد شد و رشد قیمت به سمت ۱۲۱۰۰۰۰ – ۱۲۱۳۰۰۰ – ۱۲۱۵۰۰۰ ایجاد می شود.

شایان ذکر است که دامنه حمایتی فعلی ۱۲۰۳۰۰۰ الی ۱۲۰۰۰۰۰ است که با شکست آن می توان به کاهش قیمت خوشبین بود و اهداف شامل ۱۱۹۷۰۰۰ ۱۱۹۳۰۰۰ – ۱۱۸۸۰۰۰ است.اما در دامنه ۱۱۹۳۰۰۰ الی ۱۱۸۸۰۰۰ می تواند مورد برگشت قرار گیرد.

تحلیل آتی سکه تحویل اردیبهشت ماه ۹۷

طی هفته گذشته در سررسید جدید با بازگشایی در دامنه ۱۳۵۵۰۰۰ قیمت توانست تا محدوده ۱۳۶۳۰۰۰ افزایش پیدا کند و در پایان هفته با کاهش ۱۰ هزارتومانی مجدد به دامنه ۱۳۵۳۰۰۰ برگشت و دیده  می شود عدم شکست ۱۳۵۳۰۰۰ و پایداری قیمت در بالای آن احتمال رشد بیشتر وجود دارد.

در حال حاضر دامنه قیمتی ۱۳۶۰۰۰۰ الی ۱۳۶۳۰۰۰ مقاومت فعلی و دامنه قیمتی ۱۳۵۵۰۰۰ الی ۱۳۵۳۰۰۰ دامنه حمایت فعلی این سررسید است که با توجه به عدم شکست ۱۳۶۳۰۰۰ احتمال کاهش به سمت دامنه حمایتی، و عدم شکست دامنه حمایتی احتمال برگشت به سمت بالا وجود دارد.

نکته:

شکست دامنه مقاومتی فعلی اهدافی همچون ۱۳۶۷۰۰۰ – ۱۳۷۲۰۰۰ را بدنبال دارد.و شکست دامنه حمایت فعلی اهدافی همچون ۱۳۵۰۰۰۰ – ۱۳۴۵۰۰۰ – ۱۳۴۲۰۰۰ است.

 

ارسال دیدگاه

error: !نشر امکان پذیر نیست