ثبت نام

تحلیل تکمیکلی طلا | ۱۴ اسفند ۹۵

gold analysis

چشم انداز

طی هفته اخیر شاهد شکل گیری تمایلات صعودی در شروع هفته بودیم در آبشده طلا قیمت توانست با شکست مقاومت ۵۰۰۰۰۰ به مقاومت های ۵۰۲۰۰۰ و ۵۰۴۰۰۰ دست پیدا کند در ادامه با عرضه شدیدی روبرو شد و مجدد به دامنه ۵۰۰۰۰۰ بازگشته است. و در سکه نقدی با شکست مقاومت ۱۲۰۵۰۰۰ سناریو افزایشی فعال شد و تمایلات صعودی تا دامنه ۱۲۱۷۰۰۰ ادامه پیدا کرد و مجدد با سناریو برگشتی و عدم پایداری قیمت بالای ۱۲۱۷۰۰۰ توانست با کاهش شارپی مواجه شود و به زیر ۱۲۰۰۰۰۰ باز گردد.

تحلیل آبشده طلا

در نمودار چهارساعته قیمت در دامنه تقاضایی خود قرار گرفته است در حال حاضر دامنه تقاضایی فعلی ۴۹۶۰۰۰ تا ۴۹۸۰۰۰  است دامنه عرضه بین ۵۰۲۰۰۰ تا ۵۰۴۰۰۰ است  گذر و عدم گذر از تقاضا و عرضه فعلی منجر به نوسان تازه ای می شود.

سناریوهای احتمالی آبشده طلا در هفته جاری

سناریو افزایشی: چنانچه بالای ۴۹۸۰۰۰ پایدار باشد تمایلات صعودی به سمت ۵۰۴۰۰۰ برقرار است و اهداف میانی  ۵۰۱۰۰۰۵۰۲۰۰۰ خواهد بود.

سناریو کاهشی: چنانچه با شکست ۴۹۸۰۰۰ روبرو شود احتمال کاهش قیمت به سمت ۴۹۵۵۰۰ برقرار است و اهداف میانی ۴۹۷۰۰۰۴۹۶۰۰۰ خواهد بود.

سناریوهای برگشتی

حالت اول: چنانچه با رویت دامنه قیمتی ۵۰۲۰۰۰ تا ۵۰۴۰۰۰ روبرو شود احتمال عرضه قیمت با عدم شکست ۵۰۵۰۰۰ وجود دارد. و اهداف شامل : ۵۰۱۰۰۰۵۰۰۰۰۰۴۹۸۰۰۰ است.

حالت دوم: چنانچه با رویت دامنه قیمتی ۴۹۷۰۰۰۴۹۶۰۰۰ روبرو شود احتمال تقاضایی قیمت با عدم شکست ۴۹۵۰۰۰ وجود دارد و اهداف صعودی آن شامل ۴۹۸۰۰۰۵۰۱۰۰۰۵۰۲۰۰۰ است.

نمودار قیمتی آبشده طلا
نمودار قیمتی آبشده طلا

تحلیل سکه نقدی

در نمودار چهارساعته سکه نقدی فعلا در دامنه تقاضایی هفته گذشته قرار دارد عدم شکست و شکست دامنه فعلی ۱۱۹۲۰۰۰ تا ۱۱۹۰۰۰۰ بسیار مهم خواهد بود عدم شکست این دامنه منجر به افزایش قیمت به بالای ۱۲۰۰۰۰۰ می گردد و شکست آن منجر به کاهش به دامنه ۱۱۸۰۰۰۰خواهد شد.

سناریوهای احتمالی سکه نقدی در هفته جاری

سناریو افزایشی: عدم شکست دامنه تقاضایی ۱۱۹۲۰۰۰ تا ۱۱۹۰۰۰۰ احتمال افزایش قیمت به اهداف ۱۱۹۶۰۰۰۱۲۰۰۰۰۰ – ۱۲۰۵۰۰۰ – ۱۲۱۰۰۰۰

وجود دارد.

سناریو کاهشی: شکست دامنه تقاضایی فعلی ۱۱۹۲۰۰۰ تا ۱۱۹۰۰۰۰ احتمال کاهش قیمت به اهداف ۱۱۸۸۰۰۰۱۱۸۵۰۰۰۱۱۸۳۰۰۰ وجود دارد. در صورتی که بتواند از دامنه ۱۱۸۰۰۰۰ گذر کند و تثبیت یک روزه در زیر این سطح احتمال کاهش بیشتر تا دامنه ۱۱۷۰۰۰۰ امکان پذیر خواهد بود.

سناریو های برگشتی

حالت اول: چنانچه با سناریو افزایشی بتواند در دامنه ۱۲۱۰۰۰۰ تا ۱۲۱۵۰۰۰ قرار گیرد، عدم شکست دامنه قیمتی ۱۲۱۷۰۰۰ احتمال برگشت قیمت به سمت ۱۲۰۵۰۰۰۱۲۰۰۰۰۰۱۱۹۵۰۰۰ وجود دارد.

حالت دوم: چنانچه با سناریو کاهشی بتواند در دامنه ۱۱۸۳۰۰۰ قرار گیرد عدم شکست ۱۱۸۰۰۰۰ احتمال برگشت قیمت به سمت ۱۱۸۵۰۰۰۱۱۸۸۰۰۰۱۱۹۲۰۰۰ و ۱۱۹۵۰۰۰ وجود دارد.

نمودار قیمتی سکه نقدی
نمودار قیمتی سکه نقدی

تحلیل آتی سکه

تحویل آبان ماه ۹۶

طی هفته گذشته شاهد شکل گیری هر چهار حالت در سناریو های هفته پیش بودیم که با توجه به شکل گیری شکست صعودی در ۱۳۹۱۰۰۰ توانست تا دامنه ۱۳۹۹۰۰۰ افزایش پیدا کند و با توجه به سناریو برگشتی  مورد عرضه قرار گرفت و توانست تا دامنه ۱۱۸۳۰۰۰ در مرحله اول ادامه دهد و با شکل گیری شکست نزولی در ۱۳۸۰۰۰۰ توانست به اهداف نزولی خود دست پیدا کند و در حال حاضر در دامنه کف قیمتی ماه اخیر قرار دارد که به نظر میرسد دامنه مهمی برای هفته خواهد بود.

سناریو های احتمالی آتی سکه تحویل آبان ۹۶

سناریو افزایشی: چنانچه قیمت در دامنه حمایتی ۱۳۵۵۰۰۰ تا ۱۳۵۳۰۰۰ قرار گیرد احتمال افزایش قیمت وجود دارد در صورت عدم شکست ۱۳۵۳۰۰۰ احتمال رویت ۱۳۶۰۰۰۰۱۳۶۶۰۰۰۱۳۷۲۰۰۰ در مرحله اول امکان پذیر است و در صورت شکست صعودی ۱۳۷۷۰۰۰ احتمال رشد بیشتر به اهداف ۱۳۸۰۰۰۰ – ۱۳۸۳۰۰۰ – ۱۳۸۷۰۰۰ وجود دارد.

سناریو کاهشی: شکست نزولی ۱۳۵۳۰۰۰ احتمال کاهش قیمت به اهداف ۱۳۵۰۰۰۰ – ۱۳۴۷۰۰۰ و ۱۳۴۱۰۰۰ وجود دارد.

سناریوهای برگشتی

حالت اول: چنانچه قیمت در سه محدوده مشخص شده قرار گیرد امکان برگشت قیمت وجود دارد،

اولین محدوده پیش رو دامنه قیمتی ۱۳۷۲۰۰۰ تا ۱۳۷۷۰۰۰ قرار گیرد عدم شکست صعودی در ۱۳۷۸۰۰۰ احتمال برگشت قیمت به سمت ۱۳۶۶۰۰۰۱۳۶۰۰۰۰۱۳۵۵۰۰۰ و ۱۳۵۳۰۰۰ وجود دارد. دومین محدوده پیش رو در صورت شکست ۱۳۷۸۰۰۰ به دامنه قیمتی ۱۳۸۰۰۰۰ تا ۱۳۸۴۰۰۰ قرار می گیرد و در صورت عدم شکست صعودی در ۱۳۸۸۰۰۰ احتمال برگشت به سمت ۱۳۷۸۰۰۰ – ۱۳۷۲۰۰۰ -۱۳۶۶۰۰۰ – ۱۳۶۰۰۰۰ و ۱۳۵۵۰۰۰ وجود دارد.

و سومین محدوده برگشت که بعد از شکل گیری ادامه رشد تا دامنه ۱۳۹۴۰۰۰ تا ۱۳۹۸۰۰۰ ایجاد شود و عدم شکست ۱۴۰۰۰۰۰ احتمال برگشت به حمایت های پیش رو ۱۳۹۰۰۰۰- ۱۳۸۸۰۰۰ – ۱۳۸۳۰۰۰۰ – ۱۳۸۰۰۰۰ وجود دارد.

حالت دوم: چنانچه در دامنه حمایت بعد از شکل گیری سناریو کاهشی قرار بگیرد احتمال برگشت وجود دارد. حمایت های ۱۳۵۵۰۰۰۱۳۵۳۰۰۰۱۳۴۷۰۰۰ در صورت عدم شکست ۱۳۴۰۰۰۰ امکان برگشت قیمت از آن ها وجود دارد و هدف اولیه ۱۳۸۰۰۰۰ است و اهداف میانی ۱۳۶۰۰۰۰- ۱۳۶۶۰۰۰ – ۱۳۷۲۰۰۰ –  ۱۳۷۷۰۰۰ است.

نمودار قیمتی آتی سکه
نمودار قیمتی آتی سکه تحویل آبان ۹۶

 

ارسال دیدگاه

error: !نشر امکان پذیر نیست