تحلیل تکمیلی طلا | ۱۵ مرداد ۹۶

gold-analysis

چشم انداز

طی هفته گذشته در طلا داخلی و خارجی شاهد نوسانات دو طرفه بودیم که توانست در محدوده هفته های اخیر در حال نوسان باشد، که در طلا داخلی شاهد افزایش قیمت ها در اوایل هفته بودیم که در پایان هفته توانست با رویت مقاومت های پیش رو از افزایش بیشتر جلوگیری شود. و در حال حاضر در طلا داخلی قیمت در محدوده سقف ماه اخیر قرار دارد که انتظار کاهش قیمت وجود دارد.

تحلیل تکنیکال اونس طلا

در اونس طلا در حال حاضر محدوده مقاومتی بین دامنه ۱۲۷۰ تا ۱۲۷۴ و محدوده حمایتی بین دامنه ۱۲۴۰ تا ۱۲۵۰ قرار دارد که دیده می شود در هفته جاری اونس طلا در این محدوده درحال نوسان باشد، و خروج از این محدوده می تواند قیمت های تازه ای را رقم زند.

سناریو افزایشی: تنها با شکست ۱۲۷۴ اونس طلا می تواند شاهد افزایش قیمت ها نسبت به هفته های اخیر باشد و اهداف این سناریو شامل ۱۲۸۱ ۱۲۹۰ ۱۲۹۵ است، و اما اونس طلا در محدوده ۱۲۸۱ با عدم شکست این سطح هم می تواند مورد برگشت قرار گیرد، پس بعد از شکست ۱۲۷۴ نیازمند شکست ۱۲۸۱ هم خواهد بود.

سناریو کاهشی: در هفته جاری احتمال کاهش قیمت به سمت ۱۲۵۰ الی ۱۲۴۰ وجود دارد و دیده می شود این کاهش تا زمانی فعال خواهد بود که اونس طلا در زیر ۱۲۷۱ قرار دارد.پس با عدم شکست ۱۲۷۱ اونس طلا شاهد کاهش قیمت به اهداف ۱۲۵۰ – ۱۲۴۰ در مرحله اول است. و برای کاهش بیشتر نیازمند شکست ۱۲۴۰ است که منجر به کاهش قیمت تا محدوده ۱۲۳۵ در هفته جاری می شود.

سناریو برگشتی: پس از تکمیل سناریو کاهشی و رسیدن قیمت به دامنه حمایتی ۱۲۵۰ الی ۱۲۴۰ اونس طلا می تواند مورد تقاضا قرار گیرد و با این تقاضا و عدم شکست ۱۲۴۰ شاهد برگشت قیمت به دامنه ۱۲۵۵۱۲۶۰۱۲۶۶۱۲۷۰ خواهیم بود.

سطوح مقاومتی فعلی ۱۲۶۶ – ۱۲۷۰ –  ۱۲۷۲ – ۱۲۷۴

سطوح حمایتی فعلی: ۱۲۵۷ – ۱۲۵۴ – ۱۲۵۰ – ۱۲۴۳ – ۱۲۳۵

تحلیل آبشده طلا نقدی

در نمودار این نماد قیمت در محدوده مقاومتی قرار گرفته است که با توجه به قرار گیری قیمت عدم شکست ۵۱۳۵۰۰ انتظار کاهش قیمت به سمت ۵۰۶۰۰۰۵۰۳۰۰۰ و در نهایت ۵۰۰۰۰۰ وجود دارد که می تواند در هفته جاری تا دو دامنه اول کاهش پیدا کند.

و شکست نزولی ۵۰۳۰۰۰ الی ۵۰۰۰۰۰ منجر به کاهش بیشتر قیمت به سمت ۴۹۵۰۰۰ و ۴۹۲۰۰۰ می شود که رویت این دامنه با سناریو برگشتی می تواند همراه باشد و عدم شکست ۴۹۰۰۰۰ برگشت قیمت به سمت ۵۰۰۰۰۰ – ۵۰۳۰۰۰ – ۵۰۶۰۰۰ را می تواند تجربه کند.

سطوح مقاومتی فعلی ۵۱۳۰۰۰ – ۵۱۶۵۰۰

سطوح حمایتی فعلی: ۵۰۸۰۰۰ – ۵۰۶۰۰۰ – ۵۰۳۰۰۰ – ۵۰۰۰۰۰ – ۴۹۵۰۰۰

تحلیل آبشده طلا شنبه ای

در نمودار این نماد هم مطالبق با آبشده نقدی است اما با تفاوت کمی در قیمت، اما در این نماد در حال حاضر قیمت در محدوده مقاومتی خود قراردارد.که عدم شکست مقاومت ۵۱۵۰۰۰ می تواند منجر به کاهش قیمت گردد که اهداف شامل ۵۰۹۰۰۰ – ۵۰۶۰۰۰ – ۵۰۳۰۰۰ و ۵۰۰۰۰۰ است که در هفته جاری اهداف نزولی تلقی می شود، و چنانچه قیمت بعد از تکمیل سناریو کاهشی به دامنه ۵۰۳۰۰۰ و ۵۰۰۰۰۰ قرار گیرد عدم شکست ۵۰۰۰۰۰ احتمال شکل گیری سناریو برگشتی به سمت اهداف ۵۰۶۰۰۰ الی ۵۰۹۰۰۰ در هفته جاری است.

سطوح مقاومتی فعلی ۵۱۳۰۰۰ – ۵۱۶۵۰۰

سطوح حمایتی فعلی: ۵۰۹۰۰۰ – ۵۰۶۰۰۰ – ۵۰۳۰۰۰ – ۵۰۰۰۰۰ – ۴۹۵۰۰۰

تحلیل سکه نقدی

در نمودار سکه نقدی شاهد افزایش قیمت تا مرز قیمتی ۱۲۲۵۰۰۰ بودیم که طبق تحلیل هفته اخیر عدم شکست این سطح منجر به برگشت می شد که در هفته گذشته با عدم شکست آن منجر به کاهش ۷ هزارتومانی شد که در حال حاضر در همان محدوده ۱۲۱۷۰۰۰ در حال نوسان است.

سناریو کاهشی با عدم شکست ۱۲۲۵۰۰۰ همچنان فعال است و رویت مجدد دامنه ۱۲۲۰۰۰۰ با عدم شکست آن منجر به کاهش قیمت به سمت ۱۲۱۷۰۰۰ – ۱۲۱۵۰۰۰ – ۱۲۱۳۰۰۰ و ۱۲۱۰۰۰۰ وجود دارد. و عدم شکست ۱۲۱۰۰۰۰ احتمال شکل گیری سناریو افزایشی به سمت اهداف ۱۲۱۵۰۰۰۱۲۱۷۰۰۰۱۲۲۱۰۰۰ در هفته جاری وجود دارد.

و دیده می شود در هفته جاری سکه نقدی در دامنه ۱۲۲۵۰۰۰ الی ۱۲۱۰۰۰۰ در حال نوسان باشد.

سطوح مقاومتی فعلی ۱۲۲۱۰۰۰ – ۱۲۲۵۰۰۰ – ۱۲۳۱۰۰۰

سطوح حمایتی فعلی: ۱۲۱۵۰۰۰ – ۱۲۱۳۰۰۰ – ۱۲۱۰۰۰۰ – ۱۲۰۸۰۰۰

تحلیل آتی سکه 

تحویل اردیبهشت ماه ۹۷

در نمودار آتی سکه تحویل اردیبهشت ماه ۹۷ قیمت در محدوده ۱۳۹۵۰۰۰ الی ۱۳۷۵۰۰۰ در هفته گذشته در نوسان بود که در سطح قیمتی ۱۳۸۱۰۰۰ بسته شده است و در روز جاری بازگشایی قیمت با توجه به کاهش اونس طلا با قیمت منفی مواجه است که حمایت فعلی پیش رو ۱۳۷۵۰۰۰ است که شکست این سطح منجر به کاهش بیشتر قیمت می شود.

سناریو کاهشی: عدم شکست ۱۳۸۵۰۰۰ اهداف شامل ۱۳۷۷۰۰۰ – ۱۳۷۵۰۰۰ – ۱۳۶۷۰۰۰ – ۱۳۶۵۰۰۰ در مرحله اول است.

سناریو افزایشی: شکست ۱۳۸۵۰۰۰ با پایداری قیمت در بالای ان احتمال رشد و تشکیل سناریو افزایشی وجود دارد که با شکست ۱۳۹۵۰۰۰ تایید می شود که اهداف شامل ۱۳۹۹۰۰۰۱۴۰۲۰۰۰ و ۱۴۰۷۰۰۰ است.

سناریو برگشتی: چنانچه قیمت با عدم شکست ۱۳۷۵۰۰۰ مواجه باشد و رویت دامنه ۱۳۷۷۰۰۰ در بازگشاهی شاهد برگشت قیمت به سمت ۱۳۸۰۰۰۰- ۱۳۸۵۰۰۰ خواهیم بود.

سناریو برگشتی دوم: در صورتی که با شکست صعودی ۱۳۸۵۰۰۰ همراه باشد قرار گیری قیمت در محدوده ۱۳۹۱۰۰۰ الی ۱۳۹۵۰۰۰ با عدم شکست ۱۳۹۵۰۰۰ احتمال تشکیل سناریو برگشتی به اهداف ۱۳۸۵۰۰۰۱۳۸۰۰۰۰۱۳۷۷۰۰۰۱۳۷۲۰۰۰ وجود دارد.

سناریوبرگشتی سوم: چنانچه قمیت بتواند به دامنه زیر ۱۳۶۰۰۰۰ نفوذ کند با روی دامنه ۱۳۵۵۰۰۰ و عدم شکست ۱۳۵۳۰۰۰ احتمال تشکیل سناریو برگشتی به سمت اهداف ۱۳۶۰۰۰۰ – ۱۳۶۵۰۰۰ – ۱۳۷۲۰۰۰ – ۱۳۷۵۰۰۰ وجود دارد.

سطوح مقاومتی فعلی ۱۳۸۵۰۰۰ – ۱۳۹۱۰۰۰ – ۱۳۹۵۰۰۰ – ۱۳۹۹۰۰۰

سطوح حمایتی فعلی: ۱۳۷۷۰۰۰ – ۱۳۷۵۰۰۰ – ۱۳۷۲۰۰۰ – ۱۳۶۹۰۰۰ – ۱۳۶۵۰۰۰ – ۱۳۶۰۰۰۰

منبع :
طلا چارت

ارسال دیدگاه

error: !نشر امکان پذیر نیست