تحلیل تکمیلی طلا | ۱ مهر ۹۶

analysis-tala2

چشم انداز

طی هفته گذشته در طلا داخلی و خارجی شاهد کاهش قیمت ها تا پایان هفته بودیم که در اونس طلا کاهش قیمت به ۳۰ دلار رسید و در سکه نقدی با توجه به شکست حمایت خود با کاهش ۲۰ هزار تومانی و در ابشده با کاهش ۳۵ هزارتومانی بودیم که قیمت را به حمایت های اصلی هدایت کرده است.و قیمت های فعلی طلا بر روی حمایت های خود قرار دارد.

تحلیل اونس طلا در هفته جاری

در تایم روزانه پایداری قمیت در زیر ۱۳۳۵ دلار همچنان احتمال کاهش بیشتر وجود دارد و در تایم چهار ساعته پایداری قیمت در زیر ۱۳۰۲ منجر به کاهش خواهد شد.

در حال حاضر دیده می شود که اونس در محدوده حمایتی خود قرار دارد، پس در هفته جاری انتظار حمایت را از این دامنه داریم اما این حمایت می تواند تا دامنه ۱۳۰۲ الی ۱۳۳۵ پتانسیل داشته باشد، بنابراین با پایداری قیمت در بالای ۱۲۸۵ اونس  طلا در هفته جاری می تواند به اهداف ۱۳۰۲  – ۱۳۱۶ و ۱۳۳۰ افزایش پیدا کند و اما با شکست ۱۲۸۵ و عدم شکست ۱۳۰۲ اونس طلا به دامنه ۱۲۸۰۱۲۷۳ الی ۱۲۷۰ کاهش پیدا میکند.

سطوح برگشتی در افزایش قیمت ۱۳۰۲ است که با رویت دامنه ۱۳۰۰ با عدم شکست ۱۳۰۲ اهداف شامل ۱۲۹۵۱۲۹۰ و ۱۲۸۷ و بعد از شکست ۱۲۸۷ تبدیل به سناریو کاهشی خواهد شد و اهداف دامنه ۱۲۷۳ الی ۱۲۶۷ است.سطوح برگشتی بعدی رویت دامنه ۱۳۱۰ با عدم شکست ۱۳۱۶ به اهداف ۱۳۰۲۱۲۹۵۱۲۹۰ است.

شکست دامنه مقاومتی ۱۳۱۶ افزایش قیمت را به سمت ۱۳۲۰۱۳۳۰ به همراه دارد.

تحلیل آبشده طلا نقدی در هفته جاری

در نمودار آبشده نقدی دامنه ۵۳۲ هزار تومان به عنوان دامنه برگشتی در نظر داشتیم که واکنشی نشان نداد و با شکست ۵۲۸ هزار تومان تا دامنه ۵۱۶ هزار تومان کاهش پیدا کرد.در حال حاضر دامنه حمایت فعلی بین ۵۱۶ هزار تومان الی ۵۱۵ هزار تومان است که در هفته جاری عدم شکست این حمایت می تواند از کاهش بیشتر جلوگیری کند، و با شکل گیری این حمایت سناریو افزایشی فعال خواهد بود که اهدافی شامل ۵۲۰۵۲۳۵۲۸ هزار تومان است. و با رویت دامنه ۵۲۸ هزار تومان با عدم شکست ۵۳۰ هزار تومان سناریو برگشتی به سمت حمایتی های ۵۲۳۵۲۰۵۱۶ هزار تومان شکل میگیرد. و در هفته جاری از دست رفتن حمایت فعلی قیمت به سمت دامنه ۵۱۲ الی ۵۰۹ هزار تومان کاهش پیدا می کند.

  Chart GM17, H4, 2017.09.22 18:56 UTC, Rahbar Sarmaye Asia, MetaTrader 4, Demo

 

تحلیل آبشده طلا شنبه ای در هفته جاری

در نمودار آبشده شنبه ای قیمت هنوز به دامنه ۵۱۶ هزار تومان کاهش پیدا نکرده است.و دیده می شود که با توجه به آبشده نقدی قیمت می تواند به دامنه حمایتی ۵۱۶ هزار تومان کاهش پیدا کند. و باید توجه داشت که این کاهش با عدم شکست ۵۲۸ هزار تومان با رویت دامنه ۵۲۰۵۱۸ هزار تومان مواجه می شود.پس اگر این سناریو کاهشی عملی شود قیمت در دامنه ۵۱۸ الی ۵۲۰ هزار تومان قرار می گیرد و در هفته جاری با از دست نرفتن حمایت ۵۱۷ هزار تومان احتمال سناریو برگشتی به سمت اهداف ۵۲۰۵۲۴  و ۵۲۸ هزار تومان وجود دارد. در صورتی که در هفته جاری بعد از رویت دامنه حمایتی یا بدون رویت آن با شکست صعودی ۵۲۸ هزار تومان همراه باشد اهدافی شامل ۵۲۹۵۳۲۵۳۵ هزار تومان را خواهد داشت. و سپس با رویت دامنه ۵۳۴ هزار تومان با عدم شکست ۵۳۷ هزار تومان شاهد کاهش قیمت و برگشت به سمت حمایت های ۵۲۹۵۲۷ هزار تومان خواهیم بود.

Chart GM17-F, H4, 2017.09.22 18:57 UTC, Rahbar Sarmaye Asia, MetaTrader 4, Demo

تحلیل سکه نقدی در هفته جاری

در نمودار سکه نقدی قیمت در بالای دامنه حمایتی ۱۲۲۹۰۰۰ و ۱۲۳۲۰۰۰ قرار گرفته است. و در حال حاضر با شکست صعودی ۱۲۳۹۰۰۰ و پایداری قیمت در بالای ۱۲۲۹۰۰۰ افزایش قیمت به اهداف ۱۲۴۴۰۰۰ و ۱۲۴۸۰۰۰ وجود دارد.

در صورت رویت دامنه ۱۲۴۴۰۰۰ و ۱۲۴۸۰۰۰ با عدم شکست ۱۲۵۱۰۰۰ احتمال برگشت قیمت به سمت حمایت های ۱۲۴۰۰۰۰۱۲۳۵۰۰۰۱۲۳۲۰۰۰ وجود دارد، اما شکست صعودی ۱۲۵۱۰۰۰ قیمت به سمت دامنه ۱۲۶۰۰۰۰ افزایش پیدا می کند.

چنانچه در هفته جاری حمایت فعلی  دامنه ۱۲۲۹۰۰۰ و ۱۲۳۲۰۰۰ را از دست دهد کاهش قیمت به سمت ۱۲۲۰۰۰۰ وجود دارد. که پس از رویت دامنه ۱۲۲۰۰۰۰ انتظار برگشت قیمت و جلوگیری از کاهش قیمت باعدم شکست ۱۲۱۹۰۰۰ وجود دارد. و اهداف این برگشت شامل ۱۲۲۵۰۰۰۱۲۲۹۰۰۰۱۲۳۲۰۰۰ -۱۲۴۰۰۰۰ است.

Chart GCEmami, H4, 2017.09.22 18:58 UTC, Rahbar Sarmaye Asia, MetaTrader 4, Demo

 

تحلیل آتی سکه تحویل اردیبهشت ۹۷ در هفته جاری

در نمودار این سررسید قیمت در دامنه ۱۳۸۲۰۰۰ در هفته گذشته قیمت خورد و در هفته جاری قیمت با رویت دامنه ۱۳۸۰۰۰۰ با عدم شکست ۱۳۷۶۰۰۰ می تواند مورد برگشت قرار گیرد و اهداف این برگشت شامل ۱۳۸۵۰۰۰۱۳۹۰۰۰۰ و ۱۳۹۳۰۰۰ است.

و در هفته جاری رویت دامنه ۱۳۹۰۰۰۰ و ۱۳۹۳۰۰۰ با عدم شکست ۱۳۹۵۰۰۰ احتمال کاهش قیمت به اهداف ۱۳۸۵۰۰۰۱۳۸۰۰۰۰۱۳۷۶۰۰۰ وجود دارد.

حمایت اصلی این هفته ۱۳۷۶۰۰۰ است و مقاومت ۱۳۹۵۰۰۰ است که شکست مقاومت اهداف شامل ۱۳۹۹۰۰۰۱۴۰۲۰۰۰ و شکست حمایت اهداف شامل ۱۳۷۳۰۰۰۱۳۷۰۰۰۰ است.

Chart GCOR97, H1, 2017.09.23 05:59 UTC, Mofid Securities Co., MetaTrader 5, Demo

 

تحلیل آتی سکه تحویل تیر ماه ۹۷ در هفته جاری

در نمودار این سررسید قیمت در دامنه ۱۴۱۹۰۰۰ در هفته گذشته قیمت خورده است که دیده می شود دامنه تبدیل شده ۱۴۱۸۰۰۰ و ۱۴۲۲۵۰۰ حمایت خوبی محسوب می شود که در هفته جاری دامنه حمایتی می تواند منجر به افزایش قیمت شود که این افزایش با عدم شکست ۱۴۱۸۰۰۰ به اهداف ۱۴۲۵۰۰۰۱۴۳۰۰۰۰۱۴۳۴۰۰۰ است. رویت دامنه ۱۴۳۰۰۰۰ با عدم شکست ۱۴۳۵۰۰۰ احتمال کاهش قیمت به سمت حمایت های ۱۴۲۵۰۰۰۱۴۲۰۰۰۰۱۴۱۸۰۰۰ وجود دارد.

در هفته جاری مقاومت اصلی ۱۴۳۴۰۰۰ و ۱۴۳۷۰۰۰ و حمایت اصلی ۱۴۱۹۰۰۰ و ۱۴۱۷۰۰۰ است که شکست مقاومت اصلی افزایش قیمت به اهداف ۱۴۴۵۰۰۰۱۴۵۰۰۰۰ و شکست حمایت اصلی به اهداف ۱۴۱۴۰۰۰۱۴۰۲۰۰۰ است.

Chart GCKOL1, H4, 2017.09.22 18:59 UTC, Rahbar Sarmaye Asia, MetaTrader 4, Demo

منبع :
طلا چارت

ارسال دیدگاه

error: !نشر امکان پذیر نیست