ثبت نام

تحلیل تکمیلی طلا | ۲۷ آبان ۹۶

analysis

چشم انداز

در هفته گذشته طلا جهانی و طلا داخلی با افزایش قیمت ها روبرو بودند و در طلا جهانی ۲۵ دلار و سکه نقدی ۵۰ هزارتومانی در طلا داخلی رکورد چند ساله خود را شکسته است، و شاهد این بحران گرانی طلا داخلی هستیم و ادامه این حرکت با افزایش بیشتری روبرو خواهیم بود.

تحلیل اونس طلا در هفته جاری

در حال حاضر دیده می شود که پایداری قیمت در بالای ۱۲۶۰ دلار مجدد اونس طلا را به سمت مقاومت ۱۳۰۶ دلار هدایت کرد که این امر نشان می دهد که پتانسیل افزایشی تقویت شده است و با پایداری قیمت در بالای حمایت های کلیدی خود با افزایش بیشتری روبرو خواهیم بود، اما سناریوهای زیر مطرح خواهد بود.

دامنه مقاومتی نزدیک: ۱۲۹۵ الی ۱۲۹۸

دامنه مقاومتی اصلی ۱۳۰۰ الی ۱۳۰۶

دامنه حمایتی نزدیک: ۱۲۸۵ الی ۱۲۸۰

دامنه حمایتی اصلی ۱۲۷۵ الی ۱۲۷۰

سناریوهای احتمالی اونس طلا در هفته جاری

سناریو افزایشی: پایداری قیمت در بالای حمایت نزدیک و اصلی مجدد اونس طلا را به سمت مقاومت های ۱۲۹۸۱۳۰۰۱۳۰۶ دلار هدایت می کند و با شکست ۱۳۰۶ دلار اونس طلا با پتانسیلی دیگر به سمت ۱۳۱۰۱۳۱۶ دلار حرکت می کند.

سناریو کاهشی: چنانچه همچنان با مقاومت ۱۲۹۵ الی ۱۲۹۸ درگیر باشد و با عدم شکست آن احتمال کاهش قیمت به سمت حمایت نزدیک و اصلی وجود دارد. و هدف میانی ۱۲۹۰ دلار است

سناریو های برگشتی

حالت اول:چنانچه باری دیگر اونس طلا در محدوده حمایت نزدیک و اصلی قرار گیرد احتمال برگشت قیمت وجود دارد و اینگونه که رویت دامنه حمایت نزدیک و عدم شکست آن افزایش به سمت ۱۲۹۰ – ۱۲۹۵ – ۱۲۹۸ – ۱۳۰۰۱۳۰۶ دلار هدایت می شود.

حالت دوم: چنانچه قیمت با سناریو افزایشی در دامنه ۱۳۰۰ قرار گیرد با عدم شکست دامنه مقاومتی ۱۳۰۶ موجب برگشت قیمت خواهد شد و این برگشت اهدافی شامل ۱۲۹۰۱۲۸۵ الی ۱۲۸۰ دلار را دارد.

نکته: شکست حمایت اصلی اونس طلا را به دامنه حمایت هفتگی ۱۲۶۶ و ۱۲۶۰ دلار هدایت می کند و همچنین با شکست مقاومت اصلی اونس طلا را به سمت مقاومت هفتگی ۱۳۱۰ و ۱۳۱۶ دلار  هدایت می کند.

تحلیل آبشده نقدی طلا در هفته جاری

در حال حاضر آبشده طلا با رویت دامنه سقف قیمتی خود مواجه است و با عدم شکست آن احتمال اصلاح به سمت اخرین دامنه نقاضا و با شکست آن احتمال افزایش تا هدف بعدی نمودار وجود دارد.

دامنه مقاومتی اصلی ۵۵۸ الی ۵۶۲ هزار تومان

دامنه مقاومتی نزدیک ۵۵۵ الی ۵۵۰  هزار تومان

دامنه حمایتی نزدیک ۵۴۵ الی ۵۴۲ هزار تومان

دامنه حمایتی اصلی ۵۳۹ الی ۵۳۷  هزار تومان

سناریوهای احتمالی آبشده نقدی طلا در هفته جاری

سناریو افزایشی: پایداری قیمت در بالای حمایت نزدیک و اصلی همچنان احتمال افزایش تا سقف قیمت  و سپس با شکست سقف مقاومت احتمال رویت دامنه ۵۵۸ و ۵۶۲ هزار تومان وجود دارد.

سناریو کاهشی: چنانچه قیمت از شکست مقاومت نزدیک ناتوان باشد احتمال کاهش قیمت به سمت حمایت نزدیک و در صورت شکست حمایت نزدیک به سمت حمایت اصلی هدایت می شود.

سناریو برگشتی

حالت اول: چنانچه قیمت با رویت دامنه ۵۵۴ و ۵۴۲ هزارتومان مواجه باشد با عدم شکست این دامنه با برگشت قیمت روبرو خواهد بود و اهداف   ۵۴۸۵۵۰۵۵۵ هزارتومان است. و در صورت شکست مقاومت نزدیک قیمت به سمت مقاومت اصلی حرکت می کند.

حالت دوم: چنانچه با شکست نزولی ۵۴۲ هزارتومان به دامنه ۵۳۹ و ۵۳۷ روبرو شود برگشت قیمت با عدم شکست این دامنه وجود دارد و اهداف ۵۴۲ – ۵۴۵ – ۵۴۸ – ۵۵۰ – ۵۵۵ هزارتومان است.

حالت سوم: چنانچه قیمت با رویت دامنه مقاومت اصلی روبرو شود که سقف چندین ساله آبشده طلا است می تواند مورد برگشت قرار گیرد و با عدم شکست آن احتمال کاهش قیمت به سمت ۵۵۵۵۵۰۵۴۵ و ۵۴۲ هزار تومان وجود دارد.

تحلیل آبشده شنبه ای در هفته جاری

در آبشده شنبه ای طلا باز هم قیمت اخرین سقف که ۵۵۴ هزارتومان بود را شکسته است که دیده می شود قیمت با رویت دامنه های تقاضا مجدد به بالای سقف باز میگردد. که دو دامنه تقاضا پیش رو دارد و با رویت یکی از آنها مورد برگشت قرار میگیرد.

دامنه مقاومتی اصلی ۵۶۸ الی ۵۶۶  هزار تومان

دامنه مقاومتی نزدیک ۵۶۲ الی ۵۶۰ هزار تومان

دامنه حمایتی نزدیک:۵۵۷ الی ۵۵۵  هزار تومان

دامنه حمایتی اصلی ۵۵۲ الی ۵۵۰  هزار تومان

سناریو های احتمالی آبشده شنبه ای در هفته جاری

سناریو افزایشی: پایداری قیمت در بالای حمایت نزدیک و اصلی احتمال افزایش و شکست مقاومت نزدیک و سپس رویت مقاومت اصلی وجود دارد.

سناریو کاهشی: چنانچه قیمت در هفته جاری ناتوان از رشد بیشتر باشد احتمال اصلاح قیمتی به سمت حمایت نزدیک و در صورت شکست حمایت اصلی وجود دارد..

سناریوهای برگشتی

حالت اول: چنانچه قیمت با عدم شکست مقاومت نزدیک خوب با حمایت نزدیک که در محدوده ۵۵۷ الی ۵۵۵ هزار تومان مواجه شود با عدم شکست این حمایت احتمال برگشت و شکست مقاومت نزدیک و رویت مقاومت اصلی وجود دارد.

حالت دوم: چنانچه حمایت نزدیک دستور خریدی در آن وجود نداشته باشد. و شکست آن قیمت را با به سمت حمایت اصلی هدایت می کند و با رویت آن احتمال برگشت قیمت به سمت ۵۵۵۵۵۷۵۶۰۵۶۲ و ۵۶۸ هزار تومان وجود دارد.

حالت سوم: چنانچه قیمت با شکست مقاومت نزدیک با رویت مقاومت اصلی روبرو شود احتمال برگشت با عدم شکست مقاومت وجود دارد و اهداف شامل دامنه ۵۶۲۵۶۰۵۵۷ و ۵۵۵ هزار تومان وجود دارد.

تحلیل سکه نقدی در هفته جاری

در نمودار سکه نقدی مجدد با افزایش شارپی قیمت روبرو بودیم که در هفته گذشته با رشد ۵۰ هزارتومانی توانست به سطح قیمتی ۱۴۰۰۰۰۰ دست پیدا کند و نگرانی ها برای افزایش بیشتر همچنان وجود دارد.

دامنه مقاومت اصلی: ۱۴۱۵۰۰۰ الی ۱۴۱۰۰۰۰

دامنه مقاومتی نزدیک: ۱۴۰۰۰۰۰ الی ۱۳۹۸۰۰۰

دامنه حمایتی نزدیک: ۱۳۸۶۰۰۰ الی ۱۳۸۲۰۰۰

دامنه حمایتی اصلی: ۱۳۷۵۰۰۰ الی ۱۳۶۸۰۰۰

سناریوهای احتمالی سکه نقدی در هفته جاری

سناریو افزایشی: چنانچه قیمت در بالا حمایت نزدیک همچنان پایدار باشد افزایش قیمت ها به اهداف ۱۴۰۷۰۰۰۱۴۱۰۰۰۰۱۴۱۵۰۰۰ و سپس هدف اصلی ۱۴۴۲۰۰۰ است.

سناریو کاهشی: چنانچه قیمت از شکست دامنه مقاومت اصلی ۱۴۱۵۰۰۰ ناتوان باشد احتمال برگشت قیمت به سمت ۱۴۰۰۰۰۰۱۳۹۰۰۰۰۱۳۸۵۰۰۰ و ۱۳۸۲۰۰۰ وجود دارد.

شایان ذکر است که شکست حمایت اصلی ۱۳۶۸۰۰۰ قیمت را به سمت ۱۳۶۰۰۰۰۱۳۴۵۰۰۰ هدایت می کند.

سناریوهای برگشتی

حالت اول: چنانچه قیمت در دامنه مقاومت اصلی قرار گیرد با عدم شکست آن احتمال برگشت قیمت به سمت ۱۴۰۰۰۰۰۱۳۹۰۰۰۰۱۳۸۵۰۰۰ و ۱۳۸۲۰۰۰ وجود دارد.

حالت دوم: چنانچه قیمت در محدوده حمایت نزدیک قرار گیرد و با عدم شکست ۱۳۸۲۰۰۰ احتمال برگشت قیمت و افزایش به اهداف ۱۳۹۰۰۰۰ ۱۳۹۵۰۰۰۱۴۰۰۰۰۰۱۴۰۷۰۰۰۱۴۱۰۰۰۰ و ۱۴۱۵۰۰۰ وجود دارد.

حالت سوم: در صورتی که حمایت نزدیک شکسته شود احتمال کاهش به سمت حمایت اصلی وجود دارد و سپس با عدم شکست ۱۳۶۸۰۰۰ احتمال برگشت به سمت اهداف ۱۳۸۲۰۰۰۱۳۸۵۰۰۰۱۳۹۰۰۰۰۱۳۹۵۰۰۰ و ۱۴۰۰۰۰۰ وجود دارد.

تحلیل آتی سکه سررسید تیر ماه ۹۷ در هفته جاری

در این سررسید هفته گذشته با شکست سطح مقاومتی خود با رشد شارپی مواجه بود که توانست تا محدوده ۱۵۵۹۰۰۰ افزایش پیدا کند و انقلاب افزایش قیمت را در چند سال گذشته ایجاد کرده است و همچنان با پتانسیل قوی به کار خود و افزایش بیشتر ادامه می دهد و باید منتظر عرضه شدید قیمت ها و شکست اخرین کف باشیم و در غیر این صورت همچنان افزایشی خواهد بود.

دامنه مقاومتی نزدیک: ۱۵۶۲۰۰۰ الی ۱۵۵۹۰۰۰

دامنه مقاومتی اصلی ۱۵۷۲۰۰۰ الی ۱۵۶۸۰۰۰

دامنه حمایتی نزدیک: ۱۵۴۶۰۰۰ الی ۱۵۴۳۰۰۰

دامنه حمایتی اصلی ۱۵۳۴۰۰۰ الی ۱۵۳۱۰۰۰

سناریو های احتمالی آتی سکه سررسید تیر ماه ۹۷ در هفته جاری

سناریو افزایشی: با پایداری قیمت در بالای ۱۵۴۶۰۰۰ الی ۱۵۴۳۰۰۰ احتمال افزایش قیمت ها به سمت دامنه های مقاومتی وجود دارد که اهداف شامل ۱۵۵۹۰۰۰۱۵۶۲۰۰۰ – و در صورت شکست مقاومت نزدیک ۱۵۶۸۰۰۰ و ۱۵۷۲۰۰۰ است.

سناریو کاهشی: در صورتی که سقف ۱۵۶۲۰۰۰ همچنان حفظ شود انتظار می رود که قیمت تا حمایت های خود کاهش پیدا کند.  و پایداری قیمت در زیر ۱۵۶۲۰۰۰ این سناریو را ایفا می کند و اهداف پیش رو شامل ۱۵۵۵۰۰۰۱۵۵۳۰۰۰۱۵۵۰۰۰۰۱۵۴۶۰۰۰ و ۱۵۴۳۰۰۰ خواهد بود. که با شکست ۱۵۴۳۰۰۰ قیمت میتواند کاهش بیشتری  به سمت ۱۵۳۴۰۰۰۱۵۳۱۰۰۰ حرکت می کند.

سناریو های برگشتی

حالت اول: سناریو برگشتی اول در دامنه ۱۵۶۲۰۰۰ الی ۱۵۵۹۰۰۰ با عدم شکست ۱۵۶۲۰۰۰ ایجاد شده است که برگشت قیمت را به سمت ۱۵۵۵۰۰۰۱۵۵۳۰۰۰۱۵۵۰۰۰۰۱۵۴۶۰۰۰ و ۱۵۴۳۰۰۰ خواهد بود.

حالت دوم: چنانچه دستور سفارشاتی در دامنه حالت اول که در محددوه ۱۵۴۶۰۰۰ الی ۱۵۴۳۰۰۰ است نباشد قیمت با شکست این لایه به سمت لایه برگشتی که در محدوده ۱۵۳۴۰۰۰۱۵۳۱۰۰۰ است کاهش پیدا می کند و با رویت آن مورد برگشت قرار خواهد گرفت و اهداف شامل ۱۵۳۷۰۰۰۱۵۴۰۰۰۰۱۵۴۶۰۰۰۱۵۵۰۰۰۰۱۵۵۳۰۰۰ و ۱۵۵۹۰۰۰ است.

حالت سوم: چنانچه که قیمت با رویت دامنه مقاومت اصلی که در محدوده ۱۵۷۲۰۰۰ الی ۱۵۶۸۰۰۰ است مواجه شود احتمال برگشت با عدم شکست این سطح مقاومتی وجود دارد و قیمت را به سمت ۱۵۶۲۰۰۰۱۵۵۹۰۰۰۱۵۵۵۰۰۰۱۵۵۰۰۰۰ هدایت می کند.

تحلیل آتی سکه سررسید شهریور ۹۷ در هفته جاری

این سررسید به نمودار کل آتی متصل شده است و سررسید جدید است که دو هفته گذشته بازگشایی شد. در حال حاضر در این سررسید قیمت در محدوده ۱۶۲۲۰۰۰ الی ۱۶۲۰۰۰۰ سقف آخر خود را تشکیل داده است و کف آخر آن در محدوده ۱۵۹۰۰۰۰ الی ۱۵۸۸۰۰۰ است. و با شکست سقف می تواند به هدف ۱۶۶۵۰۰۰ افزایش پیدا کند.

دامنه مقاومتی نزدیک: ۱۶۲۲۰۰۰ الی ۱۶۲۰۰۰۰

دامنه مقاومتی اصلی ۱۶۳۷۰۰۰ الی ۱۶۳۲۰۰۰

دامنه حمایتی نزدیک: ۱۶۰۴۰۰۰ الی ۱۶۰۱۰۰۰

دامنه حمایتی اصلی ۱۵۹۰۰۰۰ الی ۱۵۸۸۰۰۰

سناریو های احتمالی آتی سکه سررسید شهریور ۹۷ در هفته جاری

سناریو افزایشی: با پایداری قیمت در بالای ۱۶۰۷۰۰۰ احتمال افزایش قیمت ها به سمت دامنه های مقاومتی وجود دارد که اهداف شامل ۱۶۱۳۰۰۰۱۶۱۷۰۰۰۱۶۲۲۰۰۰ است. و در صورت شکست سقف قیمت به سمت ۱۶۳۰۰۰۰ الی ۱۶۳۷۰۰۰ حرکت می کند.

سناریو کاهشی: در صورتی که سقف ۱۶۲۲۰۰۰ همچنان حفظ شود انتظار می رود که قیمت تا حمایت های خود کاهش پیدا کند. و با شکست و پایداری قیمت در زیر ۱۶۰۷۰۰۰ این سناریو را ایفا می کند و اهداف پیش رو شامل ۱۶۱۳۰۰۰۱۶۰۷۰۰۰۱۶۰۴۰۰۰ و ۱۶۰۱۰۰۰ خواهد بود. که با شکست ۱۶۰۱۰۰۰ قیمت به سمت ۱۵۹۵۰۰۰۱۵۹۰۰۰۰ و ۱۵۸۸۰۰۰ حرکت می کند.

سناریو های برگشتی

حالت اول: سناریو برگشتی اول در دامنه ۱۶۰۴۰۰۰ الی ۱۶۰۱۰۰۰ با عدم شکست ۱۶۰۱۰۰۰ ایجاد شده است که برگشت قیمت را به سمت ۱۶۰۷۰۰۰۱۶۱۳۰۰۰۱۶۱۷۰۰۰۱۶۲۲۰۰۰ را شامل می شود.

حالت دوم: چنانچه دستور سفارشاتی در دامنه حالت اول که در محددوه ۱۶۰۴۰۰۰ الی ۱۶۰۱۰۰۰ است نباشد قیمت با شکست این لایه به سمت لایه برگشتی که در محدوده ۱۵۹۴۰۰۰ الی ۱۵۸۸۰۰۰ است کاهش پیدا می کند و با رویت آن مورد برگشت قرار خواهد گرفت و اهداف شامل ۱۶۰۱۰۰۰۱۶۰۴۰۰۰۱۶۰۷۰۰۰۱۶۱۳۰۰۰ و ۱۶۲۲۰۰۰ خواهد بود.

حالت سوم: چنانچه به هر دلیلی قیمت با رویت دامنه مقاومت اصلی خود رو برو باشد و با رویت دامنه ۱۶۳۲۰۰۰ الی ۱۶۳۷۰۰۰ احتمال برگشت با عدم شکست آن وجود دارد که اهداف شامل ۱۶۲۲۰۰۰۱۶۱۷۰۰۰۱۶۱۳۰۰۰ و ۱۶۰۷۰۰۰ است.

 

 

ارسال دیدگاه

error: !نشر امکان پذیر نیست