دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

افتتاح حساب و اخذ کد معاملات آتی سکه

مراحل دریافت کد معاملاتی آتی سکه

شرایط لازم برای دریافت کد :

ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻳﻜﺼﺪ و ﺑﻴﺴﺖ و ﻧﻬﻤﻴﻦ ﺟﻠﺴﻪ  ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮه ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻮرس ﻛﺎﻻی اﻳﺮان،ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﺣﻘﻴﻘﻲدریافت کد معاملاتی آتی بایستی :

۱- دارای ﺣﺪاﻗﻞ ۱۸ ﺳﺎل ﺳﻦ باشند.

۲- دوره ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻮرد ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺑﻮرس را ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺑﮕﺬراﻧﻨﺪ.

( برای آشنایی با دوره های آموزشی موردتایید بورس کلیک نمایید. )

ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺪ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻲ ﻗﺮاردادﻫﺎی آﺗﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺟﻬﺖ اراﺋﻪدرﺧﻮاﺳﺖ ﺧـﻮد ﺑـﻪ شرکت کارگزاری از طریق سایت طلا چارت ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﻮده و ﻣـﺪارک زﻳﺮ را اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ:

• روﻧﻮﺷﺖﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ (ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﺻﻞ ﺟﻬﺖ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ و اﺣﺮاز ﻫﻮﻳﺖ)

• روﻧﻮﺷﺖﻛﺎرت ﻣﻠﻲ (ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﺻﻞ ﺟﻬﺖ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ و اﺣﺮاز ﻫﻮﻳﺖ)

• افتتاح حساب در اختیار بورس (عملیاتی) نزد یکی از بانک های معرفی شده از سوی بورس کالا (بانک سامان یا ملت)

• ﺗﻜﻤﻴﻞ و اﻣﻀﺎی ”ﻓﺮم ﻣﻌﺮﻓﻲ اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﺑﺎﻧﻜﻲ ﻣﺸـﺘﺮی “ در ﺣﻀـﻮر ﻛـﺎرﮔﺰار. (ﺟﻬـﺖ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺣﺴﺎب ﻫﺎی ﺑﺎﻧﻜﻲ دراﺧﺘﻴﺎر و ﺷﺨﺼﻲاﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪه ﻧﺰد ﺑﺎﻧﻚﻫﺎی ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺴﻮﻳﻪ ﻗﺮاردادﻫﺎی آﺗـﻲ، ﻛﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﻧﻚ ﺳﺎﻣﺎن و ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﺖ ﺑﺎﻧﻚ ﻫﺎی ﻋﺎﻣﻞﺗﺴﻮﻳﻪ ﻗﺮاردادﻫﺎی آﺗﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ )

( دانلود فرم معرفی اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺴﺎب ﻫﺎی ﺑﺎﻧﻜﻲ )

• ﺗﻜﻤﻴﻞو اﻣﻀﺎی ”اﻗﺮارﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ رﻳﺴـﻚ ﻣﻌـﺎﻣﻼت ﻗﺮاردادﻫـﺎی آﺗـﻲ “ در ﺣﻀـﻮر ﻛـﺎرﮔﺰار.

( دانلود فرم اﻗﺮارﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ رﻳﺴـﻚ ﻣﻌـﺎﻣﻼت ﻗﺮاردادﻫـﺎی آﺗـﻲ)

• ﺗﻜﻤﻴﻞو اﻣﻀﺎی ”ﻓﺮم درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﺪ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺣﻘﻴﻘﻲ“ در ﺣﻀﻮر ﻛﺎرﮔﺰار.

(دانلود ﻓﺮم درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﺪ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺣﻘﻴﻘﻲ)

۲- ﻛﺎرﮔﺰار ﺿﻤﻦ اﺣﺮاز ﻫﻮﻳﺖ ﻣﺸﺘﺮی، ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﺪارک وی،اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺿﻮاﺑﻂ اﺑﻼﻏﻲ ﺑﻮرس اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ داد.

۳- ﻣﺪارک ﻣﺸﺘﺮی ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻮرس ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻇﺮف ﻣﺪت ﺳﻪ روز ﻛﺎری ﭘﺲاز درﻳﺎﻓﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

۴- ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻮرس، در ﺻﻮرت ﺗﺄﻳﻴﺪ، ﻛﺪ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻲ ﻣﺸﺘﺮیﺻﺎدر و در ﺳـﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﻌـﺎﻣﻼﺗﻲ ﻛـﺎرﮔﺰار  ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻗﺎﺑﻞ روﻳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻧﻘﺺ و ﻳﺎ ﻣﺸﻜﻞ، ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﻛـﺎرﮔﺰار ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

 ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎنﻏﻴﺮﻓﻌﺎل ﻧﻴﺰ در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺷﺮوع ﻣﺠﺪد ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ د ر ﻣﻌـﺎﻣﻼت ﻗﺮاردادﻫـﺎی آﺗـﻲ، ﻣﻲﺑﺎﻳﺴﺖﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺧﺬ ﻛﺪ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻲ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻮارد ﻣﻨﺪرج در اﻳﻦ اﻃﻼﻋﻴﻪ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

مراحل اخذ دریافت کد آنلاین  قرارداد های آتی سکه طلا

  1. مراجعه مشتری به کارگزاری
    1. تکمیل فرم درخواست اخذ مجوز دسترسی به سامانه معاملات برخط
    2. ارائه مدارک هویتی
    3. ارائه آخرین مدرک تحصیلی

بررسی و برابر اصل نمودن مدارک فوق جهت ارائه به شرکت بورس کالا

  1. ثبت نام در آزمون توسط مشتری از طریق سایت شرکت بورس کالای ایران به آدرس WWW.IME.CO.IR
  2. شرکت در ازمون و کسب نتیجه قبولی
  3. عقد قرارداد استفاده از خدمات کارگزاری و در یافت نام کاربری و رمز عبور جهت دسترسی به سامانه معاملات برخط قرارداد های آتی


aatiprocess

ارسال دیدگاه