ثبت نام

تحلیل هفتگی اونس طلا ۲۸ اسفند ماه ۹۶

gold-weekly-analysis
ب

  تحلیل هفتگی اونس طلا ۲۸ اسفند ماه ۹۶

 

 

تحلیل تکنیکال

طی هفته گذشته قیمت با رویت دامنه تقاضا به سمت دامنه عرضه اول هدایت شد و سپس با رویت دامنه عرضه اول به سمت دامنه تقاضا کاهش پیدا کرد و در دامنه تقاضا اول بسته شده و در این هفته با سطوح نزدیک دیگری روبرو هستیم و باید دید به دامنه تقاضا یا عرضه حمله می کند و باید درنظر داشت که برای معامله فقط دامنه های عرضه و تقاضا مدنظر خواهد بود و سعی بر پیش بینی نداشته باشید تا اینکه قیمت با دامنه ها مواجه شود.

ذهنیت معامله را با دید ارزانترین و گرانترین قیمت در نمودار داشته باشید و سپس معامله بزنید! چیزی که هیچ کس مدنظر قرار نمی دهد و همه سعی بر دیدن حد سود را دارند و نقطه ورود را فراموش می کنند!

 

 

دامنه های عرضه:

 • دامنه عرضه اول: ۱۳۲۲ – ۱۳۱۸
 • دامنه عرضه دوم: ۱۳۲۹۱۳۲۶
 • دامنه عرضه سوم: ۱۳۴۳۱۳۴۰

 

دامنه های تقاضا:

 • دامنه تقاضا اول: ۱۳۰۵۱۳۰۱
 • دامنه تقاضا دوم: ۱۲۹۰۱۲۸۶

نکاتی در مورد دامنه های عرضه و تقاضا

 • محور نوسان: سطحی که اگر قیمت در بالای آن قرار داشته باشد تمایلات صعودی و اگر قیمت در زیر آن قرار داشته باشد تمایلات کاهشی وجود دارد.
 • دامنه عرضه و تقاضا: سطوحی که قیمت با مواجه شدن با آن واکنش جدی را نشان می دهند و ترجیها باعث برگشت قیمت خواهد شد.

سناریوهای احتمالی نمادهای ذکر شده در هفته جاری

سناریوی افزایشی: پایداری قیمت در بالای حمایت نزدیک همچنان نوید برگشت و افزایش قیمت را میدهد. در صورت عدم شکست این حمایت، قیمت میتواند به سمت دامنه های مقاومتی پیشروی کند.

سناریو کاهشی: با از دست رفتن حمایت نزدیک این سناریو شکل گرفته و هدف آن نیز رویت حمایت دور خواهد بود.

 

سناریوهای برگشتی

 • حالت اول: در صورت رویت و عدم شکست مقاومت های نزدیک و دور، هدف قیمت حمایت های نزدیک و دور خواهد بود.
 • حالت دوم: در صورت رویت و عدم شکست حمایت دور، اهداف قیمت حمایت نزدیک و سطوح مقاومتی ذکر شده می باشند.

 

 

 

برای دریافت تحلیل های میان روزی می توانید در کانال طلا چارت عضو شوید.کلیک کنید!

 

 

آرشیو تحلیل اونس طلا

  تحلیل هفتگی اونس طلا ۲۱ اسفند ماه ۹۶

   

طی هفته گذشته اونس طلا با افزایش روبرو بود و اما به دامنه عرضه اول و دوم در تحلیل هفته گذشته واکنش برگشتی نشان داد و در دامنه عرضه اول با کاهش ۱۰۰ پیپی و در دامنه عرضه دوم با کاهش ۲۵۰ پیپی روبرو بود، و در حال حاضر با رویت دامنه تقاضا خود با افزایش روبرو شده است که در زیر با توجه به دامنه های عرضه و تقاضا ارائه شده میتوان مسیر حرکت و واکنش های برگشتی را تشخیص داد.

  دامنه های عرضه:
 • دامنه عرضه اول: ۱۳۲۹ - ۱۳۲۶
 • دامنه عرضه دوم: ۱۳۴۳ - ۱۳۴۰
 • دامنه عرضه سوم: ۱۳۵۱ - ۱۳۴۸
دامنه های تقاضا:
 • دامنه تقاضا اول: ۱۳۱۷.۵ - ۱۳۱۵
 • دامنه تقاضا دوم: ۱۳۰۵ - ۱۳۰۱
 • دامنه تقاضا سوم: ۱۲۹۰ - ۱۲۸۶

نکاتی در مورد دامنه های عرضه و تقاضا

 • محور نوسان: سطحی که اگر قیمت در بالای آن قرار داشته باشد تمایلات صعودی و اگر قیمت در زیر آن قرار داشته باشد تمایلات کاهشی وجود دارد.
 • دامنه عرضه و تقاضا: سطوحی که قیمت با مواجه شدن با آن واکنش جدی را نشان می دهند و ترجیها باعث برگشت قیمت خواهد شد.

سناریوهای احتمالی نمادهای ذکر شده در هفته جاری

سناریوی افزایشی: پایداری قیمت در بالای حمایت نزدیک همچنان نوید برگشت و افزایش قیمت را میدهد. در صورت عدم شکست این حمایت، قیمت میتواند به سمت دامنه های مقاومتی پیشروی کند.

سناریو کاهشی: با از دست رفتن حمایت نزدیک این سناریو شکل گرفته و هدف آن نیز رویت حمایت دور خواهد بود.

 

سناریوهای برگشتی

 • حالت اول: در صورت رویت و عدم شکست مقاومت های نزدیک و دور، هدف قیمت حمایت های نزدیک و دور خواهد بود.
 • حالت دوم: در صورت رویت و عدم شکست حمایت دور، اهداف قیمت حمایت نزدیک و سطوح مقاومتی ذکر شده می باشند.

   

تحلیل هفتگی اونس طلا ۲۱ اسفند ماه ۹۶

   

طی هفته گذشته اونس طلا با رویت دامنه عرضه اول خود با کاهش به سمت دامنه های تقاضا پیش روی خود کاهش پیدا کرد و با توجه به دامنه هت، تقاضا اول واکنش خاصی نشان نداد و سپس با رویت دامنه تقاضا دوم با شکست جعلی با برگشت به سمت تقاضا شکسته شده افزایش پیدا کرده است.

در هفته جاری اونس طلا با توجه به شکست سطح قیمتی ۱۳۰۵ سطحی که میتواند با پایداری بالای آن اونس طلا را با مسیری افزایشی روبرو کند سطح قیمتی ۱۳۰۲ است و در هفته جاری با عدم شکست این سطح قیمت همچنان به افزایش خود می تواند ادامه دهد. و اهداف آن عرضه های پیش رو است.

  دامنه های عرضه:
 • دامنه عرضه اول: ۱۳۲۹ - ۱۳۲۵
 • دامنه عرضه دوم: ۱۳۴۳ - ۱۳۴۰
 • دامنه عرضه سوم: ۱۳۵۱ - ۱۳۴۸
دامنه های تقاضا:
 • دامنه تقاضا اول: ۱۳۰۵ - ۱۳۰۱
 • دامنه تقاضا دوم: ۱۲۹۰ - ۱۲۸۶

نکاتی در مورد دامنه های عرضه و تقاضا

 • محور نوسان: سطحی که اگر قیمت در بالای آن قرار داشته باشد تمایلات صعودی و اگر قیمت در زیر آن قرار داشته باشد تمایلات کاهشی وجود دارد.
 • دامنه عرضه و تقاضا: سطوحی که قیمت با مواجه شدن با آن واکنش جدی را نشان می دهند و ترجیها باعث برگشت قیمت خواهد شد.

سناریوهای احتمالی نمادهای ذکر شده در هفته جاری

سناریوی افزایشی: پایداری قیمت در بالای حمایت نزدیک همچنان نوید برگشت و افزایش قیمت را میدهد. در صورت عدم شکست این حمایت، قیمت میتواند به سمت دامنه های مقاومتی پیشروی کند.

سناریو کاهشی: با از دست رفتن حمایت نزدیک این سناریو شکل گرفته و هدف آن نیز رویت حمایت دور خواهد بود.

 

سناریوهای برگشتی

 • حالت اول: در صورت رویت و عدم شکست مقاومت های نزدیک و دور، هدف قیمت حمایت های نزدیک و دور خواهد بود.
 • حالت دوم: در صورت رویت و عدم شکست حمایت دور، اهداف قیمت حمایت نزدیک و سطوح مقاومتی ذکر شده می باشند.

 

طی هفته گدشته اونس طلا با رویت دامنه عرضه خود با کاهش به سمت تقاضا های خود هدایت شد و سپس با رویت تقاضا نزدیک واکنش برگشتی نشان نداد و با عبور ان به سمت تقاضا دور هدایت شد و سپس با رویت آن واکنش برگشتی از خود نشان داد و  با افزایش به سمت اهداف خود در حال حرکت است، دیده می شود که قیمت بتواند با شکست صعودی سطح ۱۳۳۵ الی ۱۳۳۱ با افزایش بیشتری به سمت دامنه های عرضه حرکت کند.

به هرحال در این هفته باید منتظر رویت اهداف خریداران با توجه به برخورد دامنه تقاضا دور که محدوده ۱۳۲۰ الی ۱۳۱۶ بود باشیم و این درحالی است که تقاضا دور ذکر شده از دست نرود.

  دامنه های عرضه:
 • دامنه عرضه اول: ۱۳۳۶ - ۱۳۳۱
 • دامنه عرضه دوم: ۱۳۵۱ - ۱۳۴۸
 • دامنه عرضه سوم: ۱۳۶۵ - ۱۳۶۱
دامنه های تقاضا:
 • دامنه تقاضا اول: ۱۳۲۰ - ۱۳۱۶
 • دامنه تقاضا دوم: ۱۳۱۰ - ۱۳۰۵

نکاتی در مورد دامنه های عرضه و تقاضا

 • محور نوسان: سطحی که اگر قیمت در بالای آن قرار داشته باشد تمایلات صعودی و اگر قیمت در زیر آن قرار داشته باشد تمایلات کاهشی وجود دارد.
 • دامنه عرضه و تقاضا: سطوحی که قیمت با مواجه شدن با آن واکنش جدی را نشان می دهند و ترجیها باعث برگشت قیمت خواهد شد.

سناریوهای احتمالی نمادهای ذکر شده در هفته جاری

سناریوی افزایشی: پایداری قیمت در بالای حمایت نزدیک همچنان نوید برگشت و افزایش قیمت را میدهد. در صورت عدم شکست این حمایت، قیمت میتواند به سمت دامنه های مقاومتی پیشروی کند.

سناریو کاهشی: با از دست رفتن حمایت نزدیک این سناریو شکل گرفته و هدف آن نیز رویت حمایت دور خواهد بود.

 

سناریوهای برگشتی

 • حالت اول: در صورت رویت و عدم شکست مقاومت های نزدیک و دور، هدف قیمت حمایت های نزدیک و دور خواهد بود.
 • حالت دوم: در صورت رویت و عدم شکست حمایت دور، اهداف قیمت حمایت نزدیک و سطوح مقاومتی ذکر شده می باشند.

 

تحلیل اونس طلا

در حال حاضر اونس طلا در هفته گذشته با رشد چشم گیری روبرو بود و از ۱۳۱۰ به ۱۳۶۳ افزایش پیدا کرد و سپس قیمت در دامنه ۱۳۴۵ در نوسان است، و با توجه به عرضه و تقاضایی پیش رو دیده می شود که می تواند در هفته جاری در همان دامنه در نوسان باشد. و قیمت با رویت دامنه عرضه درحال کاهش به سمت دامنه های تقاضا برای برخورد به اهداف فروشنده است.

ارسال دیدگاه

اطلاعات سایت

پست الکترونیک: info@talachart.ir
تلگرام مدیریت : TalaChart@
کانال تلگرام : TalaChart_ir@

درباره ما

منابع آنلاین در مورد تحلیل تکنیکال که در وب فارسی وجود دارند به شدت قدیمی هستند و بیشتر آنها مدت هاست که بروزرسانی نشده اند. با توجه به همین نکته سعی کردیم که در طلاچارت با استفاده از منابع انگلیسی زبان که دائما در حال بروزرسانی می باشند، منبعی مفید از مطالب جدید علم تحلیل تکنیکال که فراخور زمان حال هستند را گردآوری کنیم. چون همزمان که سایر علوم در حال پیشرفت می باشند، بازارهای مالی نیز از این قضیه مستثنی نبوده و دائما در حال تغییر هستند تا بتوانند هرچه بیشتر پویایی خود را حفظ کرده و افرادی که مجهز به اطلاعات بروزتر می باشند را پرسودتر کنند.