ثبت نام

تحلیل هفتگی اونس طلا

gold-weekly-analysis
ب

تحلیل هفتگی اونس طلا ۲۸ خرداد ماه ۹۷

 

 

چشم انداز

در هفته گذشته اونس طلا با رویت دامنه عرضه خود با حرکت شارپی به سمت دامنه های تقاضا حرکت کرد و با کاهش ۳۴۰ پیپی مواجه بود و در حال حاضر قیمت در دامنه ۱۲۸۰ در نوسان است.

 

تحلیل بلند مدت اونس طلا

در تایم هفتگی قیمت در صورت کاهش با چهار دامنه تقاضا روبرو است که میتواند با عدم شکست هر کدام با افزایش روبرو باشد. و اما قیمت در طول یک سال گذشته با فشردگی خاصی تا دامنه عرضه اصلی خود هدایت شد و دامنه عرضه اصلی موجب کاهش قیمت تا مرز ۶۰۰ پیپ شده است و به نظر میرسد در صورت از دست رفتن دامنه تقاضا اول بتواند با کاهش بیشتر به سمت دامنه های بعدی هدایت شود اما خریداران می تواند چهار مرتبه شانس خود را برای سوددهی حداقل ۱۰۰۰ پیپی امتحان کنند پس در چهار دامنه تقاضا ورود برای خرید مجاز خواهد بود.

 

 

 

دامنه های عرضه بلند مدت:

 • دامنه عرضه اول: ۱۳۷۶۱۳۶۰
 • دامنه عرضه دوم: ۱۳۹۳۱۳۸۲
 • دامنه عرضه سوم: ۱۴۳۲۱۴۲۰

 

دامنه های تقاضا بلند مدت: 

 • دامنه تقاضا اول: ۱۲۳۶۱۲۴۰ 
 • دامنه تقاضا دوم: ۱۲۰۵۱۲۱۰
 • دامنه تقاضا سوم: ۱۱۸۰۱۱۹۰
 • دامنه تقاضا چهارم: ۱۱۲۳۱۱۳۰


 

 

تحلیل تکنیکال کوتاه مدت اونس طلا

با توجه به حرکات قیمتی احتمالا برگشت قیمت و سپس کاهش مجدد وجود دارد و با رویت دامنه های عرضه خود به سمت دامنه های تقاضا بعدی حرکت می کند و دامنه های تقاضا هم در این مسیر کاهشی می توانند با واکنش مواجه شوند و برای اصلاح افزایش پیدا کند.

معامله گران  میتواند با توجه به دیدگاه کلی در اونس طلا در دامنه های عرضه و تقاضا وارد معامله شوند.

 

دامنه های عرضه:

 • دامنه عرضه اول: ۱۲۸۶ – ۱۳۸۳
 • دامنه عرضه دوم: ۱۳۰۱ – ۱۲۹۷
 • دامنه عرضه سوم: ۱۳۰۹ – ۱۳۰۷

 

دامنه های تقاضا:

 • دامنه تقاضا اول: ۱۲۷۵ – ۱۲۷۳
 • دامنه تقاضا دوم: ۱۲۶۶ – ۱۲۶۲
 • دامنه تقاضا سوم: ۱۲۵۳ -۱۲۵۰

 

نکاتی در مورد دامنه های عرضه و تقاضا

 • محور نوسان: سطحی که اگر قیمت در بالای آن قرار داشته باشد تمایلات صعودی و اگر قیمت در زیر آن قرار داشته باشد تمایلات کاهشی وجود دارد.
 • دامنه عرضه و تقاضا: سطوحی که قیمت با مواجه شدن با آن واکنش جدی را نشان می دهند و ترجیها باعث برگشت قیمت خواهد شد.

سناریوهای احتمالی نمادهای ذکر شده در هفته جاری

سناریوی افزایشی: پایداری قیمت در بالای تقاضا اول همچنان نوید برگشت و افزایش قیمت را میدهد. در صورت عدم شکست این تقاضا اول، قیمت میتواند به سمت دامنه های عرضه پیشروی کند.

سناریو کاهشی: با از دست رفتن تقاضا اول این سناریو شکل گرفته و هدف آن نیز رویت تقاضا های دیگر خواهد بود.

 

سناریوهای برگشتی

 • حالت اول: در صورت رویت و عدم شکست هر کدام از دامنه های عرضه ، هدف قیمت دامنه های تقاضا خواهد بود.
 • حالت دوم: در صورت رویت و عدم شکست هر کدام از دامنه های تقاضا، اهداف قیمت دامنه های عرضه ذکر شده می باشند.

 

برای دریافت تحلیل های میان روزی می توانید در کانال طلا چارت عضو شوید.کلیک کنید!

 

 

آرشیو تحلیل اونس طلا

 

 

 

چشم انداز

در هفته گذشته اونس طلا در همان دو دامنه هفته اخیر خود در نوسان بود، و قیمت توانست با رویت مجدد دامنه تقاضا اول با افزایش روبرو شود و بالاترین قیمت هفته گذشته ۱۳۰۲ و کمترین ۱۲۸۷ بوده است.

 

 

تحلیل بلند مدت اونس طلا

در تایم هفتگی قیمت در صورت کاهش با چهار دامنه تقاضا روبرو است که میتواند با عدم شکست هر کدام با افزایش روبرو باشد. و اما قیمت در طول یک سال گذشته با فشردگی خاصی تا دامنه عرضه اصلی خود هدایت شد و دامنه عرضه اصلی موجب کاهش قیمت تا مرز ۶۰۰ پیپ شده است و به نظر میرسد در صورت از دسترفتن دامنه تقاضا اول بتواند با کاهش بیشتر به سمت دامنه های بعدی هدایت شود اما خریداران می تواند چهار مرتبه شانس خود را برای سوددهی حداقل ۱۰۰۰ پیپی امتحان کنند پس در چهار دامنه تقاضا ورود برای خرید مجاز خواهد بود.

 

   

دامنه های عرضه بلند مدت:

 • دامنه عرضه اول: ۱۳۷۶ - ۱۳۶۰
 • دامنه عرضه دوم: ۱۳۹۳ - ۱۳۸۲
 • دامنه عرضه سوم: ۱۴۳۲ - ۱۴۲۰
 

دامنه های تقاضا بلند مدت: 

 • دامنه تقاضا اول: ۱۲۳۶ - ۱۲۴۰ 
 • دامنه تقاضا دوم: ۱۲۰۵ - ۱۲۱۰
 • دامنه تقاضا سوم: ۱۱۸۰ - ۱۱۹۰
 • دامنه تقاضا چهارم: ۱۱۲۳ - ۱۱۳۰


 

 

تحلیل تکنیکال کوتاه مدت اونس طلا

در کوتاه مدت قیمت در هفته جاری میتواند بین ۶ دامنه نوسان دهد که فرصت معامله گران در ۶ دامنه ذکر شده برای اخذ پوزیشن فراهم خواهد شد. و در هفته گذشته کف قیمتی جدید خود را تشکیل داده است و سپس با تشکیل یک دامنه عرضه با کاهش روبرو شده است به نظر میرسد با کاهش بتواند به سمت کف جدید یا دو دامنه تقاضا هدایت شود و در صورت عدم از دست رفتن کف هفته گذشته می تواند با افزایش قیمت روبرو باشد.

معامله گران  میتواند با توجه به دیدگاه کلی در اونس طلا در دامنه های عرضه و تقاضا وارد معامله شوند.

 

دامنه های عرضه:

 • دامنه عرضه اول: ۱۳۰۷ - ۱۳۰۵
 • دامنه عرضه دوم: ۱۳۱۵ - ۱۳۱۲
 • دامنه عرضه سوم: ۱۳۲۷ - ۱۳۲۳

 

دامنه های تقاضا:

 • دامنه تقاضا اول: ۱۲۹۰ - ۱۲۸۷
 • دامنه تقاضا دوم: ۱۲۸۴ - ۱۲۸۱
 • دامنه تقاضا سوم: ۱۲۶۷ -۱۲۶۳

 

نکاتی در مورد دامنه های عرضه و تقاضا

 • محور نوسان: سطحی که اگر قیمت در بالای آن قرار داشته باشد تمایلات صعودی و اگر قیمت در زیر آن قرار داشته باشد تمایلات کاهشی وجود دارد.
 • دامنه عرضه و تقاضا: سطوحی که قیمت با مواجه شدن با آن واکنش جدی را نشان می دهند و ترجیها باعث برگشت قیمت خواهد شد.

سناریوهای احتمالی نمادهای ذکر شده در هفته جاری

سناریوی افزایشی: پایداری قیمت در بالای تقاضا اول همچنان نوید برگشت و افزایش قیمت را میدهد. در صورت عدم شکست این تقاضا اول، قیمت میتواند به سمت دامنه های عرضه پیشروی کند.

سناریو کاهشی: با از دست رفتن تقاضا اول این سناریو شکل گرفته و هدف آن نیز رویت تقاضا های دیگر خواهد بود.

 

سناریوهای برگشتی

 • حالت اول: در صورت رویت و عدم شکست هر کدام از دامنه های عرضه ، هدف قیمت دامنه های تقاضا خواهد بود.
 • حالت دوم: در صورت رویت و عدم شکست هر کدام از دامنه های تقاضا، اهداف قیمت دامنه های عرضه ذکر شده می باشند.

 

برای دریافت تحلیل های میان روزی می توانید در کانال طلا چارت عضو شوید.کلیک کنید!

 

 

 

چشم انداز

در هفته گذشته قیمت به دامنه تقاضا اول واکنش نشان داد و با افزایش روبرو شد و توانست تا دامنه ۱۳۰۸ افزایش پیدا کند.در هفته گذشته دو دامنه تقاضا و عرضه اول را نامعتبر کرد و فرصت معامله را از معامله گران طبق تحلیل گرفت به هرحال این اتفاق در خون معامله گر است و میتواند در هفته بعدی جبران شود.

تحلیل بلند مدت اونس طلا

در تایم هفتگی قیمت در صورت کاهش با چهار دامنه تقاضا روبرو است که میتواند با عدم شکست هر کدام با افزایش روبرو باشد. و اما قیمت در طول یک سال گذشته با فشردگی خاصی تا دامنه عرضه اصلی خود هدایت شد و دامنه عرضه اصلی موجب کاهش قیمت تا مرز ۶۰۰ پیپ شده است و به نظر میرسد در صورت از دسترفتن دامنه تقاضا اول بتواند با کاهش بیشتر به سمت دامنه های بعدی هدایت شود اما خریداران می تواند چهار مرتبه شانس خود را برای سوددهی حداقل ۱۰۰۰ پیپی امتحان کنند پس در چهار دامنه تقاضا ورود برای خرید مجاز خواهد بود.

   

دامنه های عرضه بلند مدت:

 • دامنه عرضه اول: ۱۳۷۶ - ۱۳۶۰
 • دامنه عرضه دوم: ۱۳۹۳ - ۱۳۸۲
 • دامنه عرضه سوم: ۱۴۳۲ - ۱۴۲۰
 

دامنه های تقاضا بلند مدت: 

 • دامنه تقاضا اول: ۱۲۳۶ - ۱۲۴۰
 • دامنه تقاضا دوم: ۱۲۰۵ - ۱۲۱۰
 • دامنه تقاضا سوم: ۱۱۸۰ - ۱۱۹۰
 • دامنه تقاضا چهارم: ۱۱۲۳ - ۱۱۳۰


تحلیل تکنیکال کوتاه مدت اونس طلا

در کوتاه مدت قیمت در هفته جاری میتواند بین ۶ دامنه نوسان دهد که فرصت معامله گران در ۶ دامنه ذکر شده برای اخذ پوزیشن فراهم خواهد شد. و در هفته گذشته کف قیمتی جدید خود را تشکیل داده است و سپس با تشکیل یک دامنه عرضه با کاهش روبرو شده است به نظر میرسد با کاهش بتواند به سمت کف جدید یا دو دامنه تقاضا هدایت شود و در صورت عدم از دست رفتن کف هفته گذشته می تواند با افزایش قیمت روبرو باشد.

معامله گران  میتواند با توجه به دیدگاه کلی در اونس طلا در دامنه های عرضه و تقاضا وارد معامله شوند.

دامنه های عرضه:

 • دامنه عرضه اول: ۱۳۰۷ - ۱۳۰۵
 • دامنه عرضه دوم: ۱۳۱۵ - ۱۳۱۲
 • دامنه عرضه سوم: ۱۳۲۷ - ۱۳۲۳

دامنه های تقاضا:

 • دامنه تقاضا اول: ۱۲۹۰ - ۱۲۸۷
 • دامنه تقاضا دوم: ۱۲۸۴ - ۱۲۸۱
 • دامنه تقاضا سوم: ۱۲۶۷ -۱۲۶۳

نکاتی در مورد دامنه های عرضه و تقاضا

 • محور نوسان: سطحی که اگر قیمت در بالای آن قرار داشته باشد تمایلات صعودی و اگر قیمت در زیر آن قرار داشته باشد تمایلات کاهشی وجود دارد.
 • دامنه عرضه و تقاضا: سطوحی که قیمت با مواجه شدن با آن واکنش جدی را نشان می دهند و ترجیها باعث برگشت قیمت خواهد شد.

سناریوهای احتمالی نمادهای ذکر شده در هفته جاری

سناریوی افزایشی: پایداری قیمت در بالای تقاضا اول همچنان نوید برگشت و افزایش قیمت را میدهد. در صورت عدم شکست این تقاضا اول، قیمت میتواند به سمت دامنه های عرضه پیشروی کند.

سناریو کاهشی: با از دست رفتن تقاضا اول این سناریو شکل گرفته و هدف آن نیز رویت تقاضا های دیگر خواهد بود.

سناریوهای برگشتی

 • حالت اول: در صورت رویت و عدم شکست هر کدام از دامنه های عرضه ، هدف قیمت دامنه های تقاضا خواهد بود.
 • حالت دوم: در صورت رویت و عدم شکست هر کدام از دامنه های تقاضا، اهداف قیمت دامنه های عرضه ذکر شده می باشند.

تحلیل هفتگی اونس طلا ۳۱ اردیبهشت ۹۷

چشم انداز

در هفته گذشته اونس طلا با کاهش زیادی نسبت به هفته های اخیر خود داشت و با شکست هر سه دامنه تقاضا مواجه شد. و در حال حاضر در دامنه تقاضا اول در نوسان است.

تحلیل تکنیکال

با توجه به از دست رفتن سه دامنه تقاضا، سطوح جدیدی در نظر گرفته می شود و احتمال کاهش بیشتر با از دست رفتن دامن تقاضا اول وجود دارد.و در صورتی که در زیر دامنه عرضه اول پایدار باشد و با شکست دامنه تقاضا اول به سمت دامنه تقاضا دوم و سوم هدایت می شود. و اما شکست دامنه عرضه اول شانس برگشت قیمت به سمت دامنه عرضه دوم و سوم بیشتر می شود.

 

دامنه های عرضه:

 • دامنه عرضه اول: ۱۲۹۷ - ۱۲۹۴
 • دامنه عرضه دوم: ۱۳۱۵ - ۱۳۱۲
 • دامنه عرضه سوم: ۱۳۲۷ - ۱۳۲۳

دامنه های تقاضا:

 • دامنه تقاضا اول: ۱۲۸۸ - ۱۲۸۵
 • دامنه تقاضا دوم: ۱۲۶۷ - ۱۲۶۳
 • دامنه تقاضا سوم: ۱۲۴۳ -۱۲۳۶
 

نکاتی در مورد دامنه های عرضه و تقاضا

 • محور نوسان: سطحی که اگر قیمت در بالای آن قرار داشته باشد تمایلات صعودی و اگر قیمت در زیر آن قرار داشته باشد تمایلات کاهشی وجود دارد.
 • دامنه عرضه و تقاضا: سطوحی که قیمت با مواجه شدن با آن واکنش جدی را نشان می دهند و ترجیها باعث برگشت قیمت خواهد شد.

سناریوهای احتمالی نمادهای ذکر شده در هفته جاری

سناریوی افزایشی: پایداری قیمت در بالای تقاضا اول همچنان نوید برگشت و افزایش قیمت را میدهد. در صورت عدم شکست این تقاضا اول، قیمت میتواند به سمت دامنه های عرضه پیشروی کند.

سناریو کاهشی: با از دست رفتن تقاضا اول این سناریو شکل گرفته و هدف آن نیز رویت تقاضا های دیگر خواهد بود.

سناریوهای برگشتی

 • حالت اول: در صورت رویت و عدم شکست هر کدام از دامنه های عرضه ، هدف قیمت دامنه های تقاضا خواهد بود.
 • حالت دوم: در صورت رویت و عدم شکست هر کدام از دامنه های تقاضا، اهداف قیمت دامنه های عرضه ذکر شده می باشند.

تحلیل هفتگی اونس طلا ۲۳ اردیبهشت ۹۷

چشم انداز

در هفته گذشته اونس طلا به دامنه ۱۳۰۰ باز هم واکنش نشان داد و با رویت دامنه تقاضا دوم با افزایش روبرو شد و توانست تا دامنه عرضه اول خود ادامه دهد و سپس با کاهش روبرو شده است.

تحلیل تکنیکال

در ساختار قیمت دیده می شود که در صورت برخورد به سطح ۱۳۰۰ توانایی شکست ان را دارد، چرا که با برخوردهای متعددی روبرو است اما عدم رسیدن قیمت به ۱۳۰۰ و پایداری در بالای دامنه تقاضا اول موجب افزایش بیشتر قیمت خواهد شد و می تواند با شکست دامنه عرضه اول خود به سمت دامنه عرضه دوم و سوم هدایت شود.

دامنه های عرضه:

 • دامنه عرضه اول: ۱۳۲۷ - ۱۳۲۳
 • دامنه عرضه دوم: ۱۳۳۵ - ۱۳۳۱
 • دامنه عرضه سوم: ۱۳۵۵ - ۱۳۵۲

دامنه های تقاضا:

 • دامنه تقاضا اول: ۱۳۱۳ - ۱۳۱۰
 • دامنه تقاضا دوم: ۱۳۰۴ - ۱۳۰۱
 • دامنه تقاضا سوم: ۱۲۹۲ - ۱۲۸۸

نکاتی در مورد دامنه های عرضه و تقاضا

 • محور نوسان: سطحی که اگر قیمت در بالای آن قرار داشته باشد تمایلات صعودی و اگر قیمت در زیر آن قرار داشته باشد تمایلات کاهشی وجود دارد.
 • دامنه عرضه و تقاضا: سطوحی که قیمت با مواجه شدن با آن واکنش جدی را نشان می دهند و ترجیها باعث برگشت قیمت خواهد شد.

سناریوهای احتمالی نمادهای ذکر شده در هفته جاری

سناریوی افزایشی: پایداری قیمت در بالای تقاضا اول همچنان نوید برگشت و افزایش قیمت را میدهد. در صورت عدم شکست این تقاضا اول، قیمت میتواند به سمت دامنه های عرضه پیشروی کند.

سناریو کاهشی: با از دست رفتن تقاضا اول این سناریو شکل گرفته و هدف آن نیز رویت تقاضا های دیگر خواهد بود.

سناریوهای برگشتی

 • حالت اول: در صورت رویت و عدم شکست هر کدام از دامنه های عرضه ، هدف قیمت دامنه های تقاضا خواهد بود.
 • حالت دوم: در صورت رویت و عدم شکست هر کدام از دامنه های تقاضا، اهداف قیمت دامنه های عرضه ذکر شده می باشند.

تحلیل هفتگی اونس طلا ۱۷ اردیبهشت ۹۷

چشم انداز

در هفته گذشته طبق تحلیل قیمت تا ۱۳۰۰ کاهش پیدا کرد و سپس طبق دو دامنه تقاضا اشاره شده مورد برگشت قرار گرفت و توانسته است تا ۱۳۲۰ افزایش پیدا کند و انتظار می رود این رشد تا دامنه های عرضه وجود داشته باشد.

تحلیل تکنیکال

از نظر تکنیکالی قیمت در حال تغییر روند نزولی به صعودی است و این امر موجب می شود که در صورت رویت دامنه های عرضه واکنش خاصی نسبت به آنها ندهد و خریداران دامنه ۱۳۰۰ ملزم به ذخیره سود در دامنه های عرضه خواهند بود و در حال حاضر حد ضرر خریداران در زیر سطح قیمتی ۱۳۰۰ است و در صورت از دست رفتن این دامنه قیمت به سمت دامنه تقاضا بعدی حرکت خواهد کرد.

دامنه های عرضه:

 • دامنه عرضه اول: ۱۳۲۷ - ۱۳۲۳
 • دامنه عرضه دوم: ۱۳۳۵ - ۱۳۳۱
 • دامنه عرضه سوم: ۱۳۵۵ - ۱۳۵۲

دامنه های تقاضا:

 • دامنه تقاضا اول: ۱۳۱۰ - ۱۳۰۷
 • دامنه تقاضا دوم: ۱۳۰۴ - ۱۳۰۱
 • دامنه تقاضا سوم: ۱۲۹۲ - ۱۲۸۸

نکاتی در مورد دامنه های عرضه و تقاضا

 • محور نوسان: سطحی که اگر قیمت در بالای آن قرار داشته باشد تمایلات صعودی و اگر قیمت در زیر آن قرار داشته باشد تمایلات کاهشی وجود دارد.
 • دامنه عرضه و تقاضا: سطوحی که قیمت با مواجه شدن با آن واکنش جدی را نشان می دهند و ترجیها باعث برگشت قیمت خواهد شد.

سناریوهای احتمالی نمادهای ذکر شده در هفته جاری

سناریوی افزایشی: پایداری قیمت در بالای تقاضا اول همچنان نوید برگشت و افزایش قیمت را میدهد. در صورت عدم شکست این تقاضا اول، قیمت میتواند به سمت دامنه های عرضه پیشروی کند.

سناریو کاهشی: با از دست رفتن تقاضا اول این سناریو شکل گرفته و هدف آن نیز رویت تقاضا های دیگر خواهد بود.

سناریوهای برگشتی

 • حالت اول: در صورت رویت و عدم شکست هر کدام از دامنه های عرضه ، هدف قیمت دامنه های تقاضا خواهد بود.
 • حالت دوم: در صورت رویت و عدم شکست هر کدام از دامنه های تقاضا، اهداف قیمت دامنه های عرضه ذکر شده می باشند.

تحلیل هفتگی اونس طلا ۱۰ اردیبهشت ۹۷

چشم انداز

در هفته گذشته اونس طلا با کاهش بیشتری روبرو شد و سپس توانسته است در هفته جاری تا دامنه ۱۳۱۰ کاهش پیدا کند.

تحلیل تکنیکال

از نظر تکنیکالی دامنه ۱۳۰۰ تا ۱۳۱۰ بسیار مستحکم دیده می شود اما برخوردهای زیادی به این سطح وارد شده است و بنابراین در صورت شکست این سطح می تواند با کاهش بیشتری روبرو شود. و اما عدم شکست ۱۳۰۰ می تواند بازهم تا دامنه ۱۳۵۰ افزایش پیدا کند.

دامنه های عرضه:

 • دامنه عرضه اول: ۱۳۲۷ - ۱۳۲۳
 • دامنه عرضه دوم: ۱۳۳۵ - ۱۳۳۱
 • دامنه عرضه سوم: ۱۳۵۵ - ۱۳۵۲

دامنه های تقاضا:

 • دامنه تقاضا اول: ۱۳۱۰ - ۱۳۰۷
 • دامنه تقاضا دوم: ۱۳۰۴ - ۱۳۰۱
 • دامنه تقاضا سوم: ۱۲۹۲ - ۱۲۸۸

نکاتی در مورد دامنه های عرضه و تقاضا

 • محور نوسان: سطحی که اگر قیمت در بالای آن قرار داشته باشد تمایلات صعودی و اگر قیمت در زیر آن قرار داشته باشد تمایلات کاهشی وجود دارد.
 • دامنه عرضه و تقاضا: سطوحی که قیمت با مواجه شدن با آن واکنش جدی را نشان می دهند و ترجیها باعث برگشت قیمت خواهد شد.

سناریوهای احتمالی نمادهای ذکر شده در هفته جاری

سناریوی افزایشی: پایداری قیمت در بالای تقاضا اول همچنان نوید برگشت و افزایش قیمت را میدهد. در صورت عدم شکست این تقاضا اول، قیمت میتواند به سمت دامنه های عرضه پیشروی کند.

سناریو کاهشی: با از دست رفتن تقاضا اول این سناریو شکل گرفته و هدف آن نیز رویت تقاضا های دیگر خواهد بود.

سناریوهای برگشتی

 • حالت اول: در صورت رویت و عدم شکست هر کدام از دامنه های عرضه ، هدف قیمت دامنه های تقاضا خواهد بود.
 • حالت دوم: در صورت رویت و عدم شکست هر کدام از دامنه های تقاضا، اهداف قیمت دامنه های عرضه ذکر شده می باشند.

  تحلیل هفتگی اونس طلا ۳ اردیبهشت ۹۷

چشم انداز

در هفته گذشته قمیت در دامنه ۱۳۳۷ تا ۱۳۵۵ در نوسان بود و سپس با کاهش قیمت نسبت به هفته گذشته بسته شد.

تحلیل تکنیکال

از نظر دیدگاه تکنیکالی قیمت با کاهش می تواند به دامنه های تقاضا هدایت شود و سپس با توجه به دامنه های تقاضا مورد حمایت قرار گیرد.و مجدد به دامنه سقف هفته گذشته افزایش یابد.

در این هفته دو دامنه عرضه و سه دامنه تقاضا وجود دارد که در دامنه قیمت فعلی است و معامله گران با عدم شکست هر کدام از دامنه های عرضه وتقاضا به اخذ پوزیشن می توانند اقدام نمایند. و سناریوهای تعریف شده زیر بیانگر این اقدام است.

با توجه به عدم خروج قیمت در دامنه های عرضه و تقاضا هفته گذشته، دامنه های هفته جاری همان دامنه های عرضه و تقاضا هفته گذشته است.

دامنه های عرضه:

 • دامنه عرضه اول: ۱۳۵۵ - ۱۳۵۲
 • دامنه عرضه دوم: ۱۳۶۶ - ۱۳۶۲

دامنه های تقاضا:

 • دامنه تقاضا اول: ۱۳۳۳ - ۱۳۳۱
 • دامنه تقاضا دوم: ۱۳۲۲ - ۱۳۱۹
 • دامنه تقاضا سوم: ۱۳۱۱ - ۱۳۰۶

نکاتی در مورد دامنه های عرضه و تقاضا

 • محور نوسان: سطحی که اگر قیمت در بالای آن قرار داشته باشد تمایلات صعودی و اگر قیمت در زیر آن قرار داشته باشد تمایلات کاهشی وجود دارد.
 • دامنه عرضه و تقاضا: سطوحی که قیمت با مواجه شدن با آن واکنش جدی را نشان می دهند و ترجیها باعث برگشت قیمت خواهد شد.

سناریوهای احتمالی نمادهای ذکر شده در هفته جاری

سناریوی افزایشی: پایداری قیمت در بالای تقاضا اول همچنان نوید برگشت و افزایش قیمت را میدهد. در صورت عدم شکست این تقاضا اول، قیمت میتواند به سمت دامنه های عرضه پیشروی کند.

سناریو کاهشی: با از دست رفتن تقاضا اول این سناریو شکل گرفته و هدف آن نیز رویت تقاضا های دیگر خواهد بود.

سناریوهای برگشتی

 • حالت اول: در صورت رویت و عدم شکست هر کدام از دامنه های عرضه ، هدف قیمت دامنه های تقاضا خواهد بود.
 • حالت دوم: در صورت رویت و عدم شکست هر کدام از دامنه های تقاضا، اهداف قیمت دامنه های عرضه ذکر شده می باشند.

  تحلیل هفتگی اونس طلا ۲۷ فروردین ۹۷

 

 

چشم انداز

طی هفته گذشته طبق تحلیل فوق قیمت با افزایش روبرو شد و در دامنه های عرضه بدون توقف به بالاترین سطح ماه های اخیر خود رسید و توانست عدد ۱۳۶۵ را رویت کند و سپس با کاهش روبرو شد و توانست دامنه تقاضا ایجاد شده ۱۳۳۰ را رویت کند. و سپس با افزایش مجدد روبرو شد و در حال حاضر در دامنه ۱۳۴۵ در نوسان است.

 

تحلیل تکنیکال

از دیدگاه ساختار قیمتی دیده می شود که مارکت در دامنه ۱۳۶۵ الی ۱۳۰۰ در نوسان باشد و پتانسیل خریدار در حال حاضر بیشتر است و با شکست سقف قیمتی ۱۳۶۵ می تواند با رشد بیشتری و ایجاد سقف بالاتری نسبت به سال های اخیر خود ثبت نمایید.

اما تا زمانی که در این دامنه قرار دارد با رویت دامنه های تقاضا و عرضه ارائه شده می تواند موجب برگشت های شود که فرصتی برای سوددهی خریداران و فروشندگان خرده خواهد بود.

دامنه های عرضه و تقاضا زیر از دیدگاه ما از طریق استراتژی ساختار قیمتی بدست آمده است.

 

دامنه های عرضه:

 • دامنه عرضه اول: ۱۳۵۱.۵۰ - ۱۳۴۸
 • دامنه عرضه دوم: ۱۳۶۶ - ۱۳۶۲

 

دامنه های تقاضا:

 • دامنه تقاضا اول: ۱۳۳۳ - ۱۳۳۱
 • دامنه تقاضا دوم: ۱۳۲۲ - ۱۳۱۹
 • دامنه تقاضا سوم: ۱۳۱۱ - ۱۳۰۶

نکاتی در مورد دامنه های عرضه و تقاضا

 • محور نوسان: سطحی که اگر قیمت در بالای آن قرار داشته باشد تمایلات صعودی و اگر قیمت در زیر آن قرار داشته باشد تمایلات کاهشی وجود دارد.
 • دامنه عرضه و تقاضا: سطوحی که قیمت با مواجه شدن با آن واکنش جدی را نشان می دهند و ترجیها باعث برگشت قیمت خواهد شد.

سناریوهای احتمالی نمادهای ذکر شده در هفته جاری

سناریوی افزایشی: پایداری قیمت در بالای تقاضا اول همچنان نوید برگشت و افزایش قیمت را میدهد. در صورت عدم شکست این تقاضا اول، قیمت میتواند به سمت دامنه های عرضه پیشروی کند.

سناریو کاهشی: با از دست رفتن تقاضا اول این سناریو شکل گرفته و هدف آن نیز رویت تقاضا های دیگر خواهد بود.

 

سناریوهای برگشتی

 • حالت اول: در صورت رویت و عدم شکست هر کدام از دامنه های عرضه ، هدف قیمت دامنه های تقاضا خواهد بود.
 • حالت دوم: در صورت رویت و عدم شکست هر کدام از دامنه های تقاضا، اهداف قیمت دامنه های عرضه ذکر شده می باشند.

 

 

 

برای دریافت تحلیل های میان روزی می توانید در کانال طلا چارت عضو شوید.کلیک کنید!

 

  تحلیل هفتگی اونس طلا ۲۰ فروردین ۹۷

چشم انداز

طی هفته گذشته قیمت بار اول به دامنه عرضه اول و سپس به دامنه تقاضا اول واکنش نشان داد و سپس با برخورد دوم به دامنه عرضه به سمت دامنه تقاضا دوم کاهش پیدا کرده است و سپس در اخرین برخورد با دامنه تقاضا دوم به سمت بازگشته است، و میتوان گفت کامل به دامنه های ارائه شده واکنش بسیارخوبی داد و اخذ پوزیشن بدون ریسک همراه بوده است

تحلیل تکنیکال

از نظر تکنیکالی همچنان قیمت با برخورد به دامنه تقاضا خود میتواند با رشد بیشتری مواجه باشد و خریداران ملزم به سیو سود در سه دامنه های عرضه خواهند بود.و فروشندگان می توانند در دامنه های عرضه اخذ فروش نمایند. اما از دست رفتن هر سه دامنه عرضه می تواند قیمت با رشد بیشتری به سمت سقف قبلی خود مواجه باشد.

دامنه های عرضه:

 • دامنه عرضه اول: ۱۳۳۸ - ۱۳۳۶
 • دامنه عرضه دوم: ۱۳۴۸ - ۱۳۴۵
 • دامنه عرضه سوم: ۱۳۵۷ - ۱۳۵۲

دامنه های تقاضا:

 • دامنه تقاضا اول: ۱۳۲۲ - ۱۳۱۹
 • دامنه تقاضا دوم: ۱۳۱۱ - ۱۳۰۷

نکاتی در مورد دامنه های عرضه و تقاضا

 • محور نوسان: سطحی که اگر قیمت در بالای آن قرار داشته باشد تمایلات صعودی و اگر قیمت در زیر آن قرار داشته باشد تمایلات کاهشی وجود دارد.
 • دامنه عرضه و تقاضا: سطوحی که قیمت با مواجه شدن با آن واکنش جدی را نشان می دهند و ترجیها باعث برگشت قیمت خواهد شد.

سناریوهای احتمالی نمادهای ذکر شده در هفته جاری

سناریوی افزایشی: پایداری قیمت در بالای حمایت نزدیک همچنان نوید برگشت و افزایش قیمت را میدهد. در صورت عدم شکست این حمایت، قیمت میتواند به سمت دامنه های مقاومتی پیشروی کند.

سناریو کاهشی: با از دست رفتن حمایت نزدیک این سناریو شکل گرفته و هدف آن نیز رویت حمایت دور خواهد بود.

سناریوهای برگشتی

 • حالت اول: در صورت رویت و عدم شکست مقاومت های نزدیک و دور، هدف قیمت حمایت های نزدیک و دور خواهد بود.
 • حالت دوم: در صورت رویت و عدم شکست حمایت دور، اهداف قیمت حمایت نزدیک و سطوح مقاومتی ذکر شده می باشند.

تحلیل هفتگی اونس طلا ۱۳ فروردین ۹۷

تحلیل تکنیکال

وارد سال جدید شدیم و اونس طلا با قیمت ۱۳۴۰ دلار در نوسان است، وضعیت فعلی نشان از افزایش بیشتر در این هفته را می دهد اما سه دامنه عرضه پیش روی قیمت است و هر کدام فرصتی برای فروشنده خواهد بود. در صورت عبور از سه دامنه عرضه می تواند سقف جدیدی را تجربه کند. دامنه های تقاضا در هفته جاری در صورت رویت فرصت خرید است و اهداف سه دامنه عرضه خواهد بود.    

دامنه های عرضه:

 • دامنه عرضه اول: ۱۳۴۷ - ۱۳۴۳
 • دامنه عرضه دوم: ۱۳۵۶ - ۱۳۵۱
 • دامنه عرضه سوم: ۱۳۶۵ - ۱۳۶۱
 

دامنه های تقاضا:

 • دامنه تقاضا اول: ۱۳۳۰ - ۱۳۲۸
 • دامنه تقاضا دوم: ۱۳۲۲ - ۱۳۱۸
 • دامنه تقاضا سوم: ۱۳۰۵ - ۱۳۰۱

نکاتی در مورد دامنه های عرضه و تقاضا

 • محور نوسان: سطحی که اگر قیمت در بالای آن قرار داشته باشد تمایلات صعودی و اگر قیمت در زیر آن قرار داشته باشد تمایلات کاهشی وجود دارد.
 • دامنه عرضه و تقاضا: سطوحی که قیمت با مواجه شدن با آن واکنش جدی را نشان می دهند و ترجیها باعث برگشت قیمت خواهد شد.

سناریوهای احتمالی نمادهای ذکر شده در هفته جاری

سناریوی افزایشی: پایداری قیمت در بالای حمایت نزدیک همچنان نوید برگشت و افزایش قیمت را میدهد. در صورت عدم شکست این حمایت، قیمت میتواند به سمت دامنه های مقاومتی پیشروی کند.

سناریو کاهشی: با از دست رفتن حمایت نزدیک این سناریو شکل گرفته و هدف آن نیز رویت حمایت دور خواهد بود.

سناریوهای برگشتی

 • حالت اول: در صورت رویت و عدم شکست مقاومت های نزدیک و دور، هدف قیمت حمایت های نزدیک و دور خواهد بود.
 • حالت دوم: در صورت رویت و عدم شکست حمایت دور، اهداف قیمت حمایت نزدیک و سطوح مقاومتی ذکر شده می باشند.

تحلیل تکنیکال

طی هفته گذشته قیمت با رویت دامنه تقاضا به سمت دامنه عرضه اول هدایت شد و سپس با رویت دامنه عرضه اول به سمت دامنه تقاضا کاهش پیدا کرد و در دامنه تقاضا اول بسته شده و در این هفته با سطوح نزدیک دیگری روبرو هستیم و باید دید به دامنه تقاضا یا عرضه حمله می کند و باید درنظر داشت که برای معامله فقط دامنه های عرضه و تقاضا مدنظر خواهد بود و سعی بر پیش بینی نداشته باشید تا اینکه قیمت با دامنه ها مواجه شود.

ذهنیت معامله را با دید ارزانترین و گرانترین قیمت در نمودار داشته باشید و سپس معامله بزنید! چیزی که هیچ کس مدنظر قرار نمی دهد و همه سعی بر دیدن حد سود را دارند و نقطه ورود را فراموش می کنند!

   

دامنه های عرضه:

 • دامنه عرضه اول: ۱۳۲۲ - ۱۳۱۸
 • دامنه عرضه دوم: ۱۳۲۹ - ۱۳۲۶
 • دامنه عرضه سوم: ۱۳۴۳ - ۱۳۴۰
 

دامنه های تقاضا:

 • دامنه تقاضا اول: ۱۳۰۵ - ۱۳۰۱
 • دامنه تقاضا دوم: ۱۲۹۰ - ۱۲۸۶

نکاتی در مورد دامنه های عرضه و تقاضا

 • محور نوسان: سطحی که اگر قیمت در بالای آن قرار داشته باشد تمایلات صعودی و اگر قیمت در زیر آن قرار داشته باشد تمایلات کاهشی وجود دارد.
 • دامنه عرضه و تقاضا: سطوحی که قیمت با مواجه شدن با آن واکنش جدی را نشان می دهند و ترجیها باعث برگشت قیمت خواهد شد.

سناریوهای احتمالی نمادهای ذکر شده در هفته جاری

سناریوی افزایشی: پایداری قیمت در بالای حمایت نزدیک همچنان نوید برگشت و افزایش قیمت را میدهد. در صورت عدم شکست این حمایت، قیمت میتواند به سمت دامنه های مقاومتی پیشروی کند.

سناریو کاهشی: با از دست رفتن حمایت نزدیک این سناریو شکل گرفته و هدف آن نیز رویت حمایت دور خواهد بود.

سناریوهای برگشتی

 • حالت اول: در صورت رویت و عدم شکست مقاومت های نزدیک و دور، هدف قیمت حمایت های نزدیک و دور خواهد بود.
 • حالت دوم: در صورت رویت و عدم شکست حمایت دور، اهداف قیمت حمایت نزدیک و سطوح مقاومتی ذکر شده می باشند.

  تحلیل هفتگی اونس طلا ۲۱ اسفند ماه ۹۶

   

طی هفته گذشته اونس طلا با افزایش روبرو بود و اما به دامنه عرضه اول و دوم در تحلیل هفته گذشته واکنش برگشتی نشان داد و در دامنه عرضه اول با کاهش ۱۰۰ پیپی و در دامنه عرضه دوم با کاهش ۲۵۰ پیپی روبرو بود، و در حال حاضر با رویت دامنه تقاضا خود با افزایش روبرو شده است که در زیر با توجه به دامنه های عرضه و تقاضا ارائه شده میتوان مسیر حرکت و واکنش های برگشتی را تشخیص داد.

  دامنه های عرضه:
 • دامنه عرضه اول: ۱۳۲۹ - ۱۳۲۶
 • دامنه عرضه دوم: ۱۳۴۳ - ۱۳۴۰
 • دامنه عرضه سوم: ۱۳۵۱ - ۱۳۴۸
دامنه های تقاضا:
 • دامنه تقاضا اول: ۱۳۱۷.۵ - ۱۳۱۵
 • دامنه تقاضا دوم: ۱۳۰۵ - ۱۳۰۱
 • دامنه تقاضا سوم: ۱۲۹۰ - ۱۲۸۶

نکاتی در مورد دامنه های عرضه و تقاضا

 • محور نوسان: سطحی که اگر قیمت در بالای آن قرار داشته باشد تمایلات صعودی و اگر قیمت در زیر آن قرار داشته باشد تمایلات کاهشی وجود دارد.
 • دامنه عرضه و تقاضا: سطوحی که قیمت با مواجه شدن با آن واکنش جدی را نشان می دهند و ترجیها باعث برگشت قیمت خواهد شد.

سناریوهای احتمالی نمادهای ذکر شده در هفته جاری

سناریوی افزایشی: پایداری قیمت در بالای حمایت نزدیک همچنان نوید برگشت و افزایش قیمت را میدهد. در صورت عدم شکست این حمایت، قیمت میتواند به سمت دامنه های مقاومتی پیشروی کند.

سناریو کاهشی: با از دست رفتن حمایت نزدیک این سناریو شکل گرفته و هدف آن نیز رویت حمایت دور خواهد بود.

 

سناریوهای برگشتی

 • حالت اول: در صورت رویت و عدم شکست مقاومت های نزدیک و دور، هدف قیمت حمایت های نزدیک و دور خواهد بود.
 • حالت دوم: در صورت رویت و عدم شکست حمایت دور، اهداف قیمت حمایت نزدیک و سطوح مقاومتی ذکر شده می باشند.

   

تحلیل هفتگی اونس طلا ۲۱ اسفند ماه ۹۶

   

طی هفته گذشته اونس طلا با رویت دامنه عرضه اول خود با کاهش به سمت دامنه های تقاضا پیش روی خود کاهش پیدا کرد و با توجه به دامنه هت، تقاضا اول واکنش خاصی نشان نداد و سپس با رویت دامنه تقاضا دوم با شکست جعلی با برگشت به سمت تقاضا شکسته شده افزایش پیدا کرده است.

در هفته جاری اونس طلا با توجه به شکست سطح قیمتی ۱۳۰۵ سطحی که میتواند با پایداری بالای آن اونس طلا را با مسیری افزایشی روبرو کند سطح قیمتی ۱۳۰۲ است و در هفته جاری با عدم شکست این سطح قیمت همچنان به افزایش خود می تواند ادامه دهد. و اهداف آن عرضه های پیش رو است.

  دامنه های عرضه:
 • دامنه عرضه اول: ۱۳۲۹ - ۱۳۲۵
 • دامنه عرضه دوم: ۱۳۴۳ - ۱۳۴۰
 • دامنه عرضه سوم: ۱۳۵۱ - ۱۳۴۸
دامنه های تقاضا:
 • دامنه تقاضا اول: ۱۳۰۵ - ۱۳۰۱
 • دامنه تقاضا دوم: ۱۲۹۰ - ۱۲۸۶

نکاتی در مورد دامنه های عرضه و تقاضا

 • محور نوسان: سطحی که اگر قیمت در بالای آن قرار داشته باشد تمایلات صعودی و اگر قیمت در زیر آن قرار داشته باشد تمایلات کاهشی وجود دارد.
 • دامنه عرضه و تقاضا: سطوحی که قیمت با مواجه شدن با آن واکنش جدی را نشان می دهند و ترجیها باعث برگشت قیمت خواهد شد.

سناریوهای احتمالی نمادهای ذکر شده در هفته جاری

سناریوی افزایشی: پایداری قیمت در بالای حمایت نزدیک همچنان نوید برگشت و افزایش قیمت را میدهد. در صورت عدم شکست این حمایت، قیمت میتواند به سمت دامنه های مقاومتی پیشروی کند.

سناریو کاهشی: با از دست رفتن حمایت نزدیک این سناریو شکل گرفته و هدف آن نیز رویت حمایت دور خواهد بود.

 

سناریوهای برگشتی

 • حالت اول: در صورت رویت و عدم شکست مقاومت های نزدیک و دور، هدف قیمت حمایت های نزدیک و دور خواهد بود.
 • حالت دوم: در صورت رویت و عدم شکست حمایت دور، اهداف قیمت حمایت نزدیک و سطوح مقاومتی ذکر شده می باشند.

 

طی هفته گدشته اونس طلا با رویت دامنه عرضه خود با کاهش به سمت تقاضا های خود هدایت شد و سپس با رویت تقاضا نزدیک واکنش برگشتی نشان نداد و با عبور ان به سمت تقاضا دور هدایت شد و سپس با رویت آن واکنش برگشتی از خود نشان داد و  با افزایش به سمت اهداف خود در حال حرکت است، دیده می شود که قیمت بتواند با شکست صعودی سطح ۱۳۳۵ الی ۱۳۳۱ با افزایش بیشتری به سمت دامنه های عرضه حرکت کند.

به هرحال در این هفته باید منتظر رویت اهداف خریداران با توجه به برخورد دامنه تقاضا دور که محدوده ۱۳۲۰ الی ۱۳۱۶ بود باشیم و این درحالی است که تقاضا دور ذکر شده از دست نرود.

  دامنه های عرضه:
 • دامنه عرضه اول: ۱۳۳۶ - ۱۳۳۱
 • دامنه عرضه دوم: ۱۳۵۱ - ۱۳۴۸
 • دامنه عرضه سوم: ۱۳۶۵ - ۱۳۶۱
دامنه های تقاضا:
 • دامنه تقاضا اول: ۱۳۲۰ - ۱۳۱۶
 • دامنه تقاضا دوم: ۱۳۱۰ - ۱۳۰۵

نکاتی در مورد دامنه های عرضه و تقاضا

 • محور نوسان: سطحی که اگر قیمت در بالای آن قرار داشته باشد تمایلات صعودی و اگر قیمت در زیر آن قرار داشته باشد تمایلات کاهشی وجود دارد.
 • دامنه عرضه و تقاضا: سطوحی که قیمت با مواجه شدن با آن واکنش جدی را نشان می دهند و ترجیها باعث برگشت قیمت خواهد شد.

سناریوهای احتمالی نمادهای ذکر شده در هفته جاری

سناریوی افزایشی: پایداری قیمت در بالای حمایت نزدیک همچنان نوید برگشت و افزایش قیمت را میدهد. در صورت عدم شکست این حمایت، قیمت میتواند به سمت دامنه های مقاومتی پیشروی کند.

سناریو کاهشی: با از دست رفتن حمایت نزدیک این سناریو شکل گرفته و هدف آن نیز رویت حمایت دور خواهد بود.

 

سناریوهای برگشتی

 • حالت اول: در صورت رویت و عدم شکست مقاومت های نزدیک و دور، هدف قیمت حمایت های نزدیک و دور خواهد بود.
 • حالت دوم: در صورت رویت و عدم شکست حمایت دور، اهداف قیمت حمایت نزدیک و سطوح مقاومتی ذکر شده می باشند.

 

تحلیل اونس طلا

در حال حاضر اونس طلا در هفته گذشته با رشد چشم گیری روبرو بود و از ۱۳۱۰ به ۱۳۶۳ افزایش پیدا کرد و سپس قیمت در دامنه ۱۳۴۵ در نوسان است، و با توجه به عرضه و تقاضایی پیش رو دیده می شود که می تواند در هفته جاری در همان دامنه در نوسان باشد. و قیمت با رویت دامنه عرضه درحال کاهش به سمت دامنه های تقاضا برای برخورد به اهداف فروشنده است.

منبع :
TalaChart.ir

ارسال دیدگاه