ثبت نام

تحلیل اونس طلا | ۱۷ اردیبهشت ۹۶

ب

چشم انداز

طی هفته گذشته قیمت با شکست ۱۲۶۰ توانست  حمایت کلیدی ۱۲۴۰ را نیز شکسته و روند کاهشی تا دامنه ۱۲۲۳ را تجربه کند. با توجه به شکست ۱۲۴۰ تا دامنه ۱۲۰۰ انتظار کاهش وجود دارد.

تحلیل تکنیکال اونس طلا در تایم روزانه 

در نمودار روزانه حمایت کلیدی ۱۲۱۰ به نظر می رسد بسیار مهم خواهد بود و رویت آن واکنش خوبی ایجاد کند و همه توجه ها به سطوح بین ۱۲۱۰ تا ۱۱۹۵ است که در نمودار روزانه اخرین کف است که می تواند واکنش صعودی ایجاد کند.و شکست آن به کف قیمتی قبلی هدایت می شود که در دامنه ۱۱۹۰ تا ۱۱۸۰ است.

سناریوهای احتمالی اونس طلا

سناریو افزایشی: تنها با شکست ۱۲۶۳ می تواند به سناریو افزایشی پرداخت و اهداف آن شامل ۱۲۷۰۱۲۷۸ و ۱۲۹۳ خواهد بود.  شکست دامن عرضه می تواند منجر به افزایش قیمت به سمت ۱۳۲۰۱۳۳۰ گردد.

سناریو کاهشی: دیده می شود پایداری قیمت زیر ۱۲۴۰ منجر به کاهش بیشتر قیمت به سمت ۱۲۰۰ و یا ۱۱۸۰ می شود و اهداف میانی شامل ۱۲۱۸ – ۱۲۱۰ – ۱۲۰۵ – ۱۲۰۰ است و با شکل گیری یک شکست نزولی در ۱۱۹۴ قیمت به سمت اهداف ۱۱۹۰ – ۱۱۸۵ و ۱۱۸۰ هدایت می شود.

سناریو های برگشتی در هفته جاری

حالت اول: رویت دامنه ۱۲۰۰ با عدم شکست نزولی در ۱۱۹۴ احتمال برگشت صعودی به اهداف ۱۲۱۸۱۲۲۳۱۲۴۰۱۲۶۳ در مرحله اول وجود دارد.

حالت دوم: شکست نزولی در ۱۱۹۴ و رویت دامنه حمایتی ۱۱۸۵ با عدم شکست ۱۱۸۰ احتمال برگشت صعودی به اهداف  ۱۲۱۸۱۲۲۳۱۲۴۰۱۲۶۳ در نظر گرفته می شود.

حالت سوم: رویت دامنه ۱۲۶۰ تا ۱۲۷۰ باعدم شکست صعودی در ۱۲۷۲ احتمال برگشت قیمت به سمت تقاضا فعلی وجود دارد. که اهداف میانی شامل ۱۲۵۰۱۲۴۰۱۲۳۵۱۲۲۳۱۲۱۸ و ۱۲۱۰ است.

 

ارسال دیدگاه