ثبت نام

چشم انداز

در هفته اخیر با توجه به کاهش ۳۰ دلاری  قیمت اونس طلا در بازار داخل مورد توجه فروشنده بود و با کاهش ۱۲ تومانی سکه نقدی و آبشده طلا مواجه شد و در حال حاضر قیمت در دامنه حمایت های کلیدی در حال نوسان هستند و انتظار اصلاح در این دو نماد دیده می شود.

تحلیل آبشده طلا

در نمودار روزانه آبشده طلا قمیت همچنان در کانال خنثی با دامنه نوسان ۴۰ هزارتومانی در حال ایجاد سقف کف است و دیده می شود که خروج از این کانال کار ساده ای برای آبشده طلا نخواهد بود و فعلا در کانال خنثی خود در حال نوسان باشد

و اما سقف کف و تراز قیمتی در این کانال بسیار مهم است و تراز قیمتی بین ۵۰۰۰۰۰ الی ۴۸۶۰۰۰ است که فعلا قیمت در آن در حال نوسان است که انتظار برگشت قیمت در صورت عدم شکست ۴۸۶۰۰۰ مورد توجه است و بازه قیمتی ۴۹۲۰۰۰ الی ۴۸۶۰۰۰ جذابیت خاصی برای خریداران دارد.

و شکست ۴۸۶۰۰۰ به کاهش بیشتر افزوده می شود و قیمت می تواند با کاهش ۱۰ هزار تومانی مواجه شود. و اهداف ۴۸۰۰۰۰ ۴۷۶۰۰۰ است و عدم شکست می تواند به بالای ۵۰۰۰۰۰ دست پیدا کند و اهداف ۵۰۵۰۰۰۵۱۲۰۰۰۵۱۶۰۰۰ است.

تحلیل سکه نقدی

در نمودار روزانه سکه نقدی قیمت در کانال خنثی قرار دارد که بازه قیمتی ۷۰ هزارتومانی را تشکیل داده است و تراز قیمتی این کانال در دامنه ۱۱۹۸۰۰۰ الی ۱۱۸۳۰۰۰ است و کف قیمتی ۱۱۶۲۰۰۰ و سقف قیمتی ۱۲۳۱۰۰۰ تشکیل شده است و قیمت با رویت دامنه تراز قیمتی می تواند مورد برگشت قرار گیرد و شکست ان منجر به کاهش به سمت کف قیمتی می گردد.

و تراز قیمتی در بازه زمانی پایین تر بین ۱۲۱۷۰۰۰ الی ۱۲۱۳۰۰۰ است و با حمایتی ۱۲۰۵۰۰۰ الی ۱۲۰۰۰۰ و مقاومتی ۱۲۳۱۰۰۰ الی ۱۲۲۴۰۰۰ است که رویت دامنه حمایتی می تواند با عدم شکست ۱۱۹۸۰۰۰ مورد برگشت قرار بگیرد و اهداف ۱۲۱۲۰۰۰۱۲۱۷۰۰۰۱۲۲۴۰۰۰ و ۱۲۳۱۰۰۰ است.

و در صورتی که با رویت سقف قیمتی ۱۲۲۴۰۰۰ مواجه شود در صورت عدم شکست سقف فعلی می تواند به دامنه ۱۲۱۲۰۰۰ الی ۱۲۰۰۰۰۰ چرخش پیدا کند.

و اما در صورت از دست رفتن دامنه ۱۲۰۰۰۰۰ و شکست نزولی در ۱۱۹۸۰۰۰  اهداف شکست ۱۱۹۳۰۰۰ – ۱۱۸۸۰۰۰ – ۱۱۸۳۰۰۰ است و در مرحله بعد برای کاهش بیشتر نیاز مند شکست ۱۱۸۳۰۰۰ است که این کاهش اهداف ۱۱۷۴۰۰۰ – ۱۱۶۸۰۰ – ۱۱۶۲۰۰۰ است .

تحلیل آتی سکه

تحویل دی ماه ۹۶ با نمودار کل آتی سکه

در نمودار کل آتی سکه که در حال حاضر با سررسید دی ماه ۹۶ همراه است، قیمت در زیر حمایت شکسته شده هفته گذشته قرار گرفته است که این سطح چندین مرتبه مورد حمایت قرار گرفته که در هفته گذشته با کاهش چشم گیر اونس طلا و با برخورد های مکرر شکسته شد و احتمال کاهش قیمت به سمت سطح کلیدی ۱۳۳۷۰۰۰ وجود دارد و اما در محدوده ۱۳۵۶۰۰۰ تا ۱۳۳۷۰۰۰ لایه تقاضایی قوی شکل گرفت است که می تواند بعد از لمس این دامنه قیمت واکنش صعودی ایجاد کند. که با توجه به نزدیک شدن به بازگشایی سررسید جدید احتمال حمایت در این سطح وجود دارد.

در هفته جاری بیشترین کاهش می تواند تا محدوده ۱۳۳۷۰۰۰ و بیشترین افزایش قیمتی می تواند تا محدوده ۱۴۱۰۰۰۰ باشد.و در حال حاضر دو سطح اشاره شده بسیار مهم است و برای سررسید جدید مورد اهمیت خواهد بود.

سناریو های احتمالی آتی سکه تحویل دی ماه ۹۶ در هفته جاری

سناریو افزایشی: تنها شکست ۱۳۸۶۰۰۰ می تواند سناریو افزایشی را عملی کند و شکست صعودی این سطح اهداف ۱۳۹۰۰۰۰ – ۱۳۹۵۰۰۰ – ۱۴۰۰۰۰۰ – ۱۴۰۵۰۰۰ – ۱۴۱۰۰۰۰ به همراه خواهد داشت.

سناریو کاهشی: پایداری قیمت در زیر ۱۳۷۴۰۰۰ احتمال کاهش بیشتر به سمت ۱۳۶۵۰۰۰ – ۱۳۶۱۰۰۰ – ۱۳۵۶۰۰۰ – ۱۳۴۵۰۰۰ و ۱۳۳۷۰۰۰ وجود دارد.

سناریوهای برگشتی

  • حالت اول: در صورتی که قیمت به کاهش خود تا دامنه ۱۳۵۶۰۰۰ و ۱۳۳۷۰۰۰ ادامه دهد بهترین برگشت قیمت با عدم شکست ۱۳۳۷۰۰۰ برای اهداف ۱۳۶۰۰۰۰۱۳۶۵۰۰۰۱۳۷۰۰۰۰۱۳۷۴۰۰۰ وجود دارد.
  • حالت دوم: در صورتی که قیمت به شکست صعودی ۱۳۷۴۰۰۰ به سمت دامنه قیمتی ۱۳۸۶۰۰۰ و ۱۳۹۰۰۰۰ حرکت کند عدم شکست صعودی در ۱۳۹۲۰۰۰ احتمال برگشت قیمت برای اهداف ۱۳۸۰۰۰۰ – ۱۳۷۴۰۰۰ – ۱۳۷۰۰۰۰ – ۱۳۶۵۰۰۰ در در هفته جاری وجود دارد.

 

ارسال دیدگاه