ثبت نام

تحلیل تکمیلی طلا | ۷ اسفند ۹۵

تحلیل آبشده طلا

در نمودار آبشده طلا قیمت به دامنه مقاومتی ۵۰۰۰۰۰ قرار گرفته است، و گذر و عدم گذر از این مقاومت می تواند اهدافی ۲ الی ۵ هزار تومانی در نظر داشته باشد.و در حالت کلی پایداری قیمت در بالای ۴۹۸۰۰۰ تمایلات صعودی همچنان برقرار می سازد.

سناریوهای احتمالی آبشده طلا در هفته جاری

سناریو افزایشی: گذر از مقاومت ۵۰۰۰۰۰ احتمال افزایش قیمت به اهداف ۵۰۲۰۰۰ – ۵۰۴۰۰۰ وجود دارد.

سناریو کاهشی: عدم گذر از مقاومت ۵۰۰۰۰۰ و شکست نزولی در ۴۹۸۵۰۰ احتمال کاهش قیمت به سمت ۴۹۷۰۰۰ – ۴۹۵۰۰۰ وجود دارد.

نمودار آبشده طلا در تایم چهارساعته
نمودار آبشده طلا در تایم چهارساعته

تحلیل سکه نقدی

در نمودار قیمتی سکه نقدی در تایم ۴ ساعته قیمت در زیر مقاومت ۱۲۰۵۰۰۰ قرار گرفته است، و دیده می شود که با توجه به پتانسیل موجود گذر از این مقاومت احتمال شکل گیری قیمت به سمت ۱۲۱۰۰۰۰ و ایجاد عرضه قیمت در آن محدوده وجود دارد.

سناریوهای احتمالی سکه نقدی در هفته جاری

سناریو افزایشی: چنانچه با شکست صعودی ۱۲۰۵۰۰۰ مواجه شود احتمال رشد قیمت به دامنه ۱۲۱۰۰۰۰ تا ۱۲۱۷۰۰۰ وجود دارد.

سناریو کاهشی: چنانچه با عدم شکست مقاومت ۱۲۰۵۰۰۰ مواجه باشد احتمال برگشت قیمت به سمت ۱۱۹۷۰۰۰ تا ۱۱۹۴۰۰۰ وجود دارد.

سناریوهای برگشتی:

حالت اول: به نظر میرسد دامنه ۱۱۹۷۰۰۰ تا ۱۱۹۴۰۰۰ شکست صعودی هفته اخیر بوده است و رویت این دامنه در صورت عدم شکست ۱۱۸۸۰۰۰ احتمال برگشت و افزایش به سمت ۱۲۰۵۰۰۰ وجود دارد و شکست ۱۲۰۵۰۰۰ احتمال شکل گیری سناریو افزایشی امکان پذیر می سازد.

حالت دوم: چنانچه با دامنه قیمتی ۱۲۱۰۰۰۰ تا ۱۲۱۷۰۰۰ مواجه باشد، احتمال شکل گیری عرضه قیمت و عدم شکست مقاومت ۱۲۱۷۰۰۰ کاهش قیمت به سمت ۱۲۰۵۰۰۰ – ۱۲۰۰۰۰۰ – ۱۱۹۷۰۰۰ وجود دارد.

نمودار قیمتی سکه نقدی در تایم 4 ساعته
نمودار قیمتی سکه نقدی در تایم ۴ ساعته

تحلیل آتی سکه تحویل آبان ۹۶ 

در این سررسید با توجه به شکل گیری قیمت در دامنه ۱۳۸۰۰۰۰ در هفته گذشته برگشت قیمت از ۱۳۸۲۰۰۰ انتظار داشتیم که در اوایل هفته بعد از رویت آن توانست تا ۱۳۸۸۰۰۰ افزایش پیدا کند و مجدد در دامنه ۱۳۸۰۰۰۰ تا ۱۳۸۸۰۰۰ در نوسان باشد، و در حال حاضر با توجه به رشد ۵ هزار تومانی سکه نقدی و رشد ۲۰ دلاری اونس طلا احتمال افزایش قیمت در این سررسید در دامنه ۱۳۹۰۰۰۰ تا ۱۳۹۴۰۰۰ در مرحله اول وجود دارد. که در هفته اخیر به این اهداف اشاره شده بود.

سناریوهای احتمالی آتی سکه تحویل آبان ۹۶ در هفته جاری

سناریو افزایشی: چنانچه بعد از شکست ۱۳۹۰۰۰۰ تثبیت قیمت ایجاد شود، احتمال افزایش قیمت به اهداف ۱۳۹۴۰۰۰ – ۱۳۹۸۰۰۰ – ۱۴۰۲۰۰۰ وجود دارد.

سناریو کاهشی: چنانچه به هر دلیلی با شکست نزولی ۱۳۸۰۰۰۰ مواجه شود احتمال کاهش قیمت به اهداف ۱۳۷۷۰۰۰ – ۱۳۷۲۰۰۰۰ – ۱۳۶۶۰۰۰ وجود دارد.

سناریوهای برگشتی:

حالت اول: چنانچه بعد از شکل گیری سناریو افزایشی با رویت اهداف ۱۴۰۱۰۰۰ و ۱۴۰۵۰۰۰ روبرو شود، عدم شکست و پایداری در بالای ۱۴۰۵۰۰۰ احتمال کاهش قیمت به سمت ۱۳۹۴۰۰۰ و ۱۳۹۰۰۰۰ در مرحله اول وجود دارد.

حالت دوم: چنانچه بتواند با سناریو کاهشی به دامنه ۱۳۶۶۰۰۰ کاهش پیدا کند، عدم شکست ۱۳۶۴۰۰۰ احتمال افزایش قیمت به اهداف ۱۳۷۲۰۰۰۱۳۸۰۰۰۰ وجود دارد.

نمودار آتی سکه تحویل آبان 96
نمودار آتی سکه تحویل آبان ۹۶

دیدگاه ها

ارسال دیدگاه