ثبت نام

تحلیل تکمیلی طلا داخلی ۲۴ تیر ماه ۹۶

analysis-of-tala

چشم انداز

با توجه به کاهش قیمت اونس طلا در شروع هفته با کاهش قیمت آبشده طلا و سکه نقدی روبرو بودیم که در انتهای هفته شاهد رشد نسبی ۴ هزارتومانی در آبشده طلا و ۵ هزارتومانی در سکه نقدی بودیم. در هفته پیش رو با توجه به شکل گیری کف قیمتی احتمال رشد قیمت تا پایان هفته خواهد بود.

تحلیل آبشده طلا نقدی

طبق تحلیل هفته گذشته قیمت با قرار گیری در نزدیکی حمایت ۴۹۰۰۰۰ مورد تقاضا قرار گرفت و توانست با رشد ۴ هزارتومانی مواجه باشد. بالاترین قیمت هفته گذشته محدوده ۴۹۵۰۰۰ بود که در پایان هفته با قیمت ۴۹۳۰۰۰ معامله میشد انتظار می رود پایداری قیمت بالای ۴۹۰۰۰۰ تمایلات صعودی را برای رویت اهداف ۴۹۵۰۰۰ و ۴۹۷۰۰۰ در هفته جاری ایجاد کند. در صورت عدم پایداری بالای ۴۹۰۰۰۰ و شکست ان منجر به کاهش قیمت به سمت ۴۸۸۰۰۰۴۸۶۰۰۰ می شود.

تحلیل آبشده شنبه ای

طبق تحلیل هفته گذشته در آبشده شنبه ای هم شاهد قرارگیری قیمت در دامنه اشاره شده و برگشت ان بودیم که توانست با رشد ۴ هزارتومانی مواجه باشد.بالاترین قیمت هفته گذشته ۴۹۶۰۰۰ بود که در حال حاضر زیر مقاومت ۴۹۶۰۰۰ در حال نوسان است که درصورت پایداری قیمت بالای ۴۹۲۰۰۰ احتمال افزایش قیمت به اهداف ۴۹۶۰۰۰۴۹۸۵۰۰ و ۵۰۰۰۰۰ در هفته جاری وجود دارد و دیده می شود پایداری قیمت زیر ۴۹۶۰۰۰ می تواند ایجاد نوسانات رنج در محدوده ۴۹۶۰۰۰ و ۴۹۲۰۰۰ ایجاد کند. و شکست دامنه ۴۹۰۰۰۰ تمایلات کاهش بیشتری به سمت ۴۸۶۰۰۰ ایجاد می کند.

تحلیل سکه نقدی

باتوجه به سناریو برگشتی هفته گذشته که به آن اشاره شد قیمت با قرار گیری در دامنه ۱۲۰۰۰۰۰ الی ۱۲۰۵۰۰۰ با تقاضا مواجه شد و توانست به محدوده عرضه ۱۲۱۰۰۰۰ الی ۱۲۱۵۰۰۰ افزایش پیدا کند و طبق تحلیل برگشتی دیگر توانست با عدم شکست ۱۲۱۵۰۰۰ با کاهش روبرو شود و در هفته گذشته به هدف ۱۲۰۵۰۰۰ اشاره شده خود برسد.

در حال حاضر انتظار نوسان در دامنه ۱۲۰۰۰۰۰ الی ۱۲۱۵۰۰۰ در هفته جاری وجود دارد و قیمت همچنان در این دامنه درحال نوسان خواهد بود.

رویت دوباره دامنه ۱۲۰۵۰۰۰ با عدم شکست ۱۲۰۲۰۰۰ تقاضا ایجاد می شود و می تواند مجدد به دامنه ۱۲۱۰۰۰۰ الی ۱۲۱۲۰۰۰ افزایش پیدا کند و با دیده شدن دامنه ۱۲۱۰۰۰۰۱۲۱۳۰۰۰ با عدم شکست ۱۲۱۵۰۰۰ احتمال برگشت دوباره به سمت ۱۲۰۵۰۰۰ وجود دارد.

شکست دامنه حمایتی و مقاومتی فعلی میتواند جریان سفارشات بیشتری را به رشد و کاهش بیشتر ایجاد کند.

تحلیل آتی سکه

 

تحلیل سررسید اسفندماه ۹۶

طی هفته گذشته در سررسید اسفند ماه ۹۶ قیمت توانست  تا محدوده های اشاره شده کاهش پیدا کند.و در حال حاضر در دامنه ۱۳۲۳۰۰۰ در هفته گذشته قیمت خورده است.و دیده می شود که در حال حاضر همچنان انتظار کاهش بیشتر به سمت ۱۳۲۴۰۰۰۱۳۱۸۰۰۰۱۳۱۴۰۰۰ وجود دارد که این سناریو با عدم شکست ۱۳۳۶۰۰۰ و قرار گیری قیمت در محدوده ۱۳۳۴۰۰۰ – ۱۳۳۵۰۰۰ ایجاد می شود که انتظار برگشت و شکست ۱۳۳۰۰۰۰ وجود دارد. اما در صورتی که بتواند با شکست ۱۳۳۶۰۰۰ برای پولبک به دامنه ۱۳۴۰۰۰۰ همراه باشد، انتظار افزایش در محدوده ۱۳۳۹۰۰۰ الی ۱۳۴۲۰۰۰ و عدم شکست ۱۳۴۴۰۰۰ احتمال تشکیل پولبک و برگشت قیمت به سمت پایین وجود دارد. و اهداف پولبک شامل: ۱۳۳۶۰۰۰۱۳۳۰۰۰۰۱۳۲۴۰۰۰ –  ۱۳۱۸۰۰۰۱۳۱۴۰۰۰ می باشد.

سناریو برگشت افزایشی از محدوده های ۱۳۱۴۰۰۰ الی ۱۳۰۳۰۰۰ می تواند شکل گیرد، یا از دامنه ۱۳۲۴۰۰۰ با عدم شکست ۱۳۲۰۰۰۰ و هدف این سناریو برگشتی رویت دامنه شکسته شده فعلی، که اهداف ۱۳۳۰۰۰۰ – ۱۳۳۷۰۰۰ – ۱۳۴۰۰۰۰ است.

تحلیل سررسید اردیبهشت ماه ۹۶

در سررسید جدید هنوز قیمت به نمودار کل اتصال داده نشده است اما بالاترین قیمت ۱۳۶۷۵۰۰ و کمترین قیمت ۱۳۵۳۰۰۰ در هفته گذشته بوده است و دیده می شود دامنه حمایتی فعلی ۱۳۵۰۰۰۰ است که عدم شکست این سطح می تواند تمایلات صعودی به سمت ۱۳۶۰۰۰۰۱۳۶۵۰۰۰ ایجاد کند و شکست ۱۳۵۰۰۰۰ احتمال کاهش به سمت ۱۳۴۵۰۰۰۱۳۴۲۰۰۰ وجود دارد.

قرار گیری قیمت در دامنه ۱۳۶۵۰۰۰ احتمال برگشت دوباره قیمت با عدم شکست ۱۳۶۷۵۰۰ وجود دارد

قرار گیری قیمت در محدوده ۱۳۴۲۰۰۰ احتمال برگشت قیمت به سمت ۱۳۵۰۰۰۰۱۳۵۵۰۰۰۱۳۶۰۰۰۰ وجود دارد.

 

ارسال دیدگاه