ثبت نام

تحلیل تکمیلی طلا | ۱۳ خرداد ماه ۹۶

analysis-gold-iran

چشم انداز

طی هفته گذشته در آبشده طلا شاهد کاهش قیمت با عدم شکست مقاومت ۵۰۰۰۰۰ بودیم و با کاهش ۸ هزار تومانی روبرو شدیم و در سکه نقدی با کاهش ۵ هزارتومانی مواجه بودیم و در دلار نقدی همچنان قیمت در دامنه حمایتی خود درحال نوسان است و نمی توان تحلیل کوتاه مدتی برای آن در نظر گرفت.

 

تحلیل آبشده طلا نقدی در هفته جاری

در نمودار روزانه آبشده طلا قیمت با عدم شکست ۵۰۰۰۰۰ منجر به کاهش تا محدوده ۴۹۲۰۰۰ گردید و فعلا در دامنه ۴۹۴۰۰۰ در حال نوسان است و دیده می شود که شکست نزولی ۴۹۲۰۰۰ منجر به کاهش بیشتر قیمت و عدم شکست این سطح می تواند برای خریداران باعث رشد تا محدوده ۴۹۶۰۰۰ و ۵۰۰۰۰۰ گردد.

 

تحلیل آبشده طلا شنبه ای (فردایی) در هفته جاری

در نمودار روزانه آبشده طلا شنبه ای قیمت زیر دامنه مقاومتی ۵۰۳۰۰۰ الی ۵۰۱۰۰۰ قرار گرفته است که عدم شکست این دامنه منجر به برگشت قیمت و کاهش به سمت ۴۹۸۰۰۰ -۴۹۶۰۰۰ – ۴۹۳۰۰۰ می گردد که بعد از رویت اهداف با عدم شکست نزولی ۴۹۰۰۰۰ احتمال برگشت قیمت به اهداف ۴۹۸۰۰۰۵۰۱۰۰۰۵۰۳۰۰۰ وجود دارد.

و اما در صورت شکست صعودی ۵۰۳۰۰۰ احتمال افزایش قیمت به سمت ۵۰۶۰۰۰ و ۵۰۹۰۰۰ وجود دارد.

 

 

تحلیل سکه نقدی در هفته جاری

در نمودار روزانه سکه نقدی همچنان قیمت در دامنه ۱۲۰۰۰۰۰ تا ۱۲۰۵۰۰۰ در حال نوسان است و در هفته گذشته از ۱۲۰۵۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰۰۰ کاهش پیدا کرد و دیده می شود که سطح مقاومت فعلی ۱۲۰۵۰۰۰ و حمایتی ۱۲۰۰۰۰۰ است و سطح شکست صعودی ۱۲۰۸۰۰۰ است که با شکست آن منجر به رشد بیشتر به اهداف ۱۲۱۳۰۰۰ الی ۱۲۱۷۰۰۰ می گردد و عدم شکست ۱۲۰۸۰۰۰ در هفته جاری و با رویت دامنه ۱۲۰۵۰۰۰ می تواند مورد برگشت و کاهش قیمت گردد و شکست حمایت فعلی ۱۲۰۰۰۰۰ می توان شکست نزولی تلقی کرد که این شکست اهدافی شامل ۱۱۹۶۰۰۰۱۱۹۳۰۰۰ و ۱۱۸۸۰۰۰ در هفته جاری در نظر دارد.

 

 

تحلیل آتی سکه در هفته جاری

سررسید اسفند ماه ۹۶ در نمودار کل 

در دو تحلیل گذشته با توجه به سیستم استراتژی طلاچارت شاهد تشخیص سقف قیمتی اتی که در محدوده ۱۴۱۰۰۰۰ الی ۱۴۲۰۰۰۰ قرار داشت بودیم و شاهد شکل گیری برگشت  و رویت تمام اهداف بودیم. در نمودار کل آتی سکه که با سررسید اسفند ۹۶ شکل میگیرد به نظر میرسد که در دامنه تراز قیمتی قرار گرفت است که فعلا از کاهش بیشتر جلوگیری کرده است، اما این تراز قیمتی می تواند تا محدوده ۱۳۶۵۰۰۰ هم در نظر گرفت که با عدم شکست ۱۳۶۲۰۰۰ احتمال شکل گیری برگشت و صعود قیمت وجود دارد. اما شکست نزولی ۱۳۶۲۰۰۰ منجر به کاهش بیشتر قیمت به اهداف ۱۳۵۸۰۰۰ و ۱۳۵۴۰۰۰ در مرحله اول در هفته جاری میشود.

در صورتی که تراز قیمتی همچنان مورد حمایت قرار بگیرد شکست صعودی ۱۳۷۷۰۰۰ احتمال رشد قیمت به سمت اهداف ۱۳۸۱۰۰۰ و ۱۳۸۹۰۰۰ وجود دارد. و شکست صعودی ۱۳۸۹۰۰۰ می تواند به افزایش بیشتر قیمت بیفزاید و شاهد رویت اهدافی همچون ۱۳۹۳۰۰۰ و ۱۴۰۰۰۰۰ باشیم.

اما در صورتی که از شکست صعودی ۱۳۸۹۰۰۰ ناتوان باشد احتمال کاهش قیمت به سمت اهداف ۱۳۷۷۰۰۰۱۳۷۰۰۰۰ – ۱۳۶۴۰۰۰ وجود دارد.

و در صورتی که به کاهش خود ادامه دهد و با شکست نزولی ۱۳۶۲۰۰۰ هم مواجه باشیم احتمال برگشت قیمت با رویت دامنه ۱۳۵۴۰۰۰ الی ۱۳۵۸۰۰۰ وجود دارد و عدم شکست این دامنه احتمال برگشت قیمت و افزایش وجود دارد.

ارسال دیدگاه