ثبت نام

تحلیل تکمیلی طلا | ۲۰ اسفند ۹۵

supp analysis daller tala seke ati

تحلیل دلار نقدی    

در تحلیل گذشته به دامنه قیمتی ۳۷۰۰ و ۳۶۰۰ اشاره شد، که همچنان حائز اهمیت است، این دامنه سطح تقاضای فعلی و شکست صعودی چند ساله تلقی می شود که به نظر میرسد مورد حمایت قرار گیرد.هرچند میتواند دامنه قیمتی ۳۵۰۰ هم رویت شود اما بهترین دامنه حمایتی بین ۳۷۰۰ و ۳۶۰۰ مدنظر است.و سرنوشت دلار نقدی در دستان سه سطح است: ۳۷۰۰ – ۳۶۰۰ – ۳۵۰۰ و شکست و تثبیت  زیر این سطح منجر به کاهش آن به دامنه ۳۳۶۰ تا ۳۳۰۰ می گردد.و عدم شکست این دامنه اهدافی چون ۳۸۲۰۳۹۶۰ و سقف قیمتی ۴۱۲۰ است.

سناریوهای تکنیکالی دلار نقدی

سناریو افزایشی: عدم شکست سطح قیمتی ۳۵۰۰ و برخورد به ان در صورت عدم شکست خط روند احتمال برگشت قیمت به سمت ۳۸۲۰۳۹۶۰ و در صورت گذر از ۳۹۶۰ احتمال رشد بیشتر به  ۴۱۲۰ وجود دارد.

سناریو کاهشی: شکست دامنه قیمتی ۳۵۰۰ همراه با شکست خط روند احتمال کاهش قیمت به اهداف ۳۳۶۰ – ۳۲۶۰ – ۳۱۵۰ وجود دارد.

نمودار قیمتی دلار در تایم ماهانه
نمودار قیمتی دلار در تایم ماهانه

تحلیل تکنیکال آبشده طلا

در ابشده طلا در هفته گذشته با عرضه شدیدی روبرو بودیم که منجر به کاهش ۱۰ هزارتومانی شد، و از ۵۰۰۰۰۰ به ۴۸۸۰۰۰ کاهش پیدا کرد، اما فعلا بین دو سطح ۴۹۲۰۰۰ و ۴۸۸۰۰۰ درحال نوسان است، دیده می شود  احتمال کاهش بیشتر  با وجود اصلاح  وجود دارد.

سناریوهای احتمالی آبشده طلا

سناریو افزایشی: دیده می شود که به عنوان اصلاح نیاز به افزایش تا دامنه های ۴۹۵۰۰۰ و ۵۰۰۰۰۰ وجود دارد و با عدم شکست دامنه قیمتی ۴۸۸۰۰۰ اهدافی همچون ۴۹۲۰۰۰ – ۴۹۵۰۰۰ – ۴۹۸۰۰۰ و  ۵۰۰۰۰۰ وجود دارد.

سناریو کاهشی: شکست دامنه قیمتی ۴۸۸۰۰۰ تا ۴۸۷۰۰۰  احتمال کاهش قیمت و در صورت عدم شکست ۴۹۲۰۰۰  کاهش به اهداف ۴۸۴۰۰۰ و ۴۸۰۰۰۰ وجود دارد.

سناریوهای برگشتی:

حالت اول: چنانچه با سناریو افزایشی همراه باشد در صورت رویت دامنه ۵۰۰۰۰۰ تا ۵۰۲۰۰۰ درصورت عدم شکست سقف قیمتی ۵۰۴۰۰۰ احتمال برگشت قیمت به سمت ۴۹۸۰۰۰۴۹۵۰۰۰ و ۴۸۸۰۰۰ در مرحله اول وجود دارد.

حالت دوم: چنانچه با سناریو کاهشی به تواند به دامنه قیمتی ۴۸۰۰۰۰ تا ۴۷۶۰۰۰ دست پیدا کند؛ عدم شکست ۴۷۳۰۰۰ احتمال برگشت قیمت به سمت ۴۸۴۰۰۰ – ۴۸۸۰۰۰ وجود دارد.

نمودار قمیتی آبشده طلا در تایم روزانه
نمودار قمیتی آبشده طلا در تایم روزانه

تحلیل سکه نقدی

با توجه به تحلیل هفته اخیر با شکل گیری سناریو افزایشی توانست به دوهدف ۱۲۰۰۰۰۰ و ۱۲۰۵۰۰۰ دست پیدا کند و با توجه به کاهش قیمت دلار وآبشده طلا ریزش شارپی تا دامنه ۱۱۸۳۰۰۰ ایجاد شد و با سناریو برگشتی اشاره شده، توانست به اهداف خود تا دامنه ۱۱۹۵۰۰۰ افزایش پیدا کند و در حال حاضر در دامنه ۱۱۸۸۰۰۰ تا ۱۱۹۵۰۰۰ در حال نوسان است. و دیده می شود که تثبیت قیمت در زیر ۱۲۰۰۰۰۰ با شکست ۱۱۸۰۰۰۰ در میان مدت منجر به کاهش بیشتر قیمت می گردد.

سناریوهای احتمالی سکه نقدی در هفته جاری

سناریو افزایشی: پایداری و شکست سطح کلیدی ۱۲۰۵۰۰۰ احتمال افزایش قیمت به دامنه ۱۲۱۰۰۰۰ – ۱۲۱۵۰۰۰ وجود دارد.

سناریو کاهشی: پایداری زیر سطح ۱۲۰۰۰۰۰ و عدم شکست سطح کلیدی ۱۲۰۰۰۰۰ احتمال کاهش قیمت همچنان وجود دارد و اهداف شامل ۱۱۸۸۰۰۰ – ۱۱۸۵۰۰۰ – ۱۱۸۳۰۰۰ و ۱۱۸۰۰۰۰ در مرحله اول، و شکست ۱۱۸۰۰۰۰ اهدافی همچون ۱۱۷۸۰۰۰ – ۱۱۷۵۰۰۰ – ۱۱۷۰۰۰۰ در سر  دارد.

سناریوهای برگشتی

حالت اول: چنانچه بعد از شکست ۱۲۰۵۰۰۰ در دامنه ۱۲۱۰۰۰۰ و ۱۲۱۵۰۰۰ قرار گیرد، عدم شکست سطح مقاومتی ۱۲۱۵۰۰۰ منجر به برگشت قیمت به دامنه ۱۲۰۵۰۰۰ – ۱۲۰۰۰۰۰ – ۱۱۹۵۰۰۰  می شود.

حالت دوم: چنانچه با سناریو کاهشی همراه شود رویت حمایت های کلیدی ۱۱۷۵۰۰۰ و ۱۱۷۰۰۰۰ احتمال برگشت قیمت در صورت عدم شکست ۱۱۶۶۰۰۰ وجود دارد و اهداف شامل: ۱۱۸۰۰۰۰۱۱۸۳۰۰۰۱۱۸۵۰۰۰ و ۱۱۹۰۰۰۰  می باشد.

نمودار سکه نقدی در تایم چهارساعته
نمودار سکه نقدی در تایم چهارساعته

تحلیل آتی سکه

طی هفته گذشته با توجه به سه عامل تاثیرگذار آتی سکه منجر به کاهش شارپی شد که از ۱۳۵۰۰۰۰ به ۱۲۸۲۰۰۰ رسید و این کاهش می تواند به دلیل کاهش دلار باشد، اما به هرحال شکست دامنه قوی که در ۱۳۵۰۰۰۰ وجود داشت منجر به این کاهش شد، و توانایی حمایت را نداشت و با سناریو کاهشی همراه بود و حمایت اصلی آن در ۱۳۴۰۰۰۰ قرار داشت که با شکست این سطح واکنش قوی بوجود آمد، به هرحال باید توجه زیادی به سطوح کلیدی داشت که در آتی سکه تنها سرنخی است که می توان از ان  برای تشخیص به نحوه احسنت استفاده کرد.

درحال حاضر در میان مدت دیده می شود که آتی سکه در دامنه ۱۳۵۰۰۰۰ تا ۱۲۶۰۰۰۰ در نوسان است. و با توجه به سررسید جدید باید دید با چه فاصله قیمتی نسبت به سررسید آبان بازگشایی می گردد.

در ادامه با نمودار کل آتی سکه سناریوهایی ارائه می گردد.

سناریوهای احتمالی آتی سکه تحویل آبان ۹۶

سناریو افزایشی: چنانچه با شکست ۱۳۲۸۰۰۰ مواجه شود احتمال رشد قیمت به اهداف ۱۳۳۶۰۰۰ – ۱۳۴۰۰۰۰ – ۱۳۴۷۰۰۰ و ۱۳۵۳۰۰۰ وجود دارد.و در مرحله دوم در صورت شکست ۱۳۵۶۰۰۰ احتمال رشد بیشتر قیمت تا دامنه ۱۳۸۰۰۰۰ وجود دارد.

سناریو کاهشی: چنانچه با شکست دامنه قیمتی ۱۲۹۱۰۰۰ تا ۱۲۸۲۰۰۰ مواجه شود احتمال کاهش قیمت به اهداف ۱۲۷۶۰۰۰ – ۱۲۶۹۰۰۰ و ۱۲۶۰۰۰۰ وجود دارد.

سناریوهای برگشتی: 

حالت اول: چنانچه با سناریو افزایشی در دامنه ۱۳۴۰۰۰۰ قرار گیرد عدم شکست ۱۳۴۲۰۰۰ احتمال برگشت به سمت ۱۲۳۶۰۰۰ – ۱۲۲۸۰۰۰ – ۱۲۲۰۰۰۰ وجود دارد.و سناریو بعدی در صورت شکست ۱۳۴۲۰۰۰ و رویت دامنه ۱۳۵۳۰۰۰ درصورت عدم شکست ۱۳۵۶۰۰۰ احتمال برگشت به سمت ۱۳۴۰۰۰۰ – ۱۳۳۶۰۰۰ – ۱۳۲۸۰۰۰ – ۱۳۲۰۰۰۰ وجود دارد.

حالت دوم: در صورت رویت دامنه ۱۲۹۰۰۰۰ تا ۱۲۸۵۰۰۰ عدم شکست دامنه قیمتی ۱۲۸۲۰۰۰ احتمال برگشت و افزایش قیمت به اهداف ۱۲۹۸۰۰۰ – ۱۳۰۷۰۰۰ – ۱۳۱۸۰۰۰ – ۱۳۲۸۰۰۰ – ۱۲۳۶۰۰۰ – ۱۳۴۰۰۰۰ – ۱۳۵۳۰۰۰ وجود دارد.

نمودار کل آتی سکه
نمودار کل آتی سکه

ارسال دیدگاه